svn commit: r39028 - head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releng

Sergey Kandaurov pluknet at FreeBSD.org
Mon Jun 11 18:02:08 UTC 2012


Author: pluknet
Date: Mon Jun 11 18:02:07 2012
New Revision: 39028
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39028

Log:
 MFen 38471 -> 38826

Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releng/index.sgml

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releng/index.sgml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releng/index.sgml	Mon Jun 11 17:46:13 2012	(r39027)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releng/index.sgml	Mon Jun 11 18:02:07 2012	(r39028)
@@ -3,7 +3,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/www/ru/releng/index.sgml,v 1.15 2004/09/21 07:31:11 den Exp $
 
-   Original revision: 1.300
+   Original revision: 38826
 -->
 
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//FreeBSD//DTD HTML 4.01 Transitional-Based Extension//EN" [
@@ -28,8 +28,6 @@
   FreeBSD.</p>
 
  <ul>
-  <li><a href="&enbase;/releng/dst_info.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÐÅÒÅÈÏÄÅ ÎÁ
-   ÌÅÔÎÅÅ ×ÒÅÍÑ × 2007 ÇÏÄÕ</a></li>
   <li><a href="#schedule">çÒÁÆÉË ÐÒÅÄÓÔÏÑÝÉÈ ÒÅÌÉÚÏ×</a></li>
   <li><a href="#freeze">óÏÓÔÏÑÎÉÅ ÚÁÍÏÒÏÚËÉ ËÏÄÁ</a></li>
   <li><a href="&base;/releng/charter.html">ïÂÑÚÁÎÎÏÓÔÉ ÕÞÁÓÔÎÉËÏ× çÒÕÐÐÙ
@@ -56,9 +54,9 @@
   </tr>
 
   <tr>
-   <td>íÁÒÔ 2012</td>
-   <td>&os; 8.3</td>
-   <td><a href="&enbase;/releases/8.3R/schedule.html">òÁÓÐÉÓÁÎÉÅ ×ÙÐÕÓËÁ</a></td>
+   <td>2012</td>
+   <td>&os; 9.1</td>
+   <td>òÁÓÐÉÓÁÎÉÅ ÕÔÏÞÎÑÅÔÓÑ.</td>
   </tr>
  </table>
 
@@ -102,13 +100,19 @@
 
   <tr>
    <td><tt>RELENG_8</tt></td>
-   <td>úÁÍÏÒÏÖÅÎÁ</td>
-   <td>&contact.re;</td>
-   <td>÷ÅÔËÁ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ 8-STABLE.
-	úÁÍÏÒÏÖÅÎÁ ÄÌÑ ÐÒÅÄÓÔÏÑÝÅÇÏ 8.3-RELEASE.</td>
+   <td>ïÔËÒÙÔÁ</td>
+   <td>ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÉ</td>
+   <td>÷ÅÔËÁ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ 8-STABLE.</td>
   </tr>
 
   <tr>
+   <td><tt>RELENG_8_3</tt></td>
+   <td>úÁÍÏÒÏÖÅÎÁ</td>
+   <td>&contact.so;</td>
+   <td>ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÁÑ ×ÅÔËÁ ÄÌÑ ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÏÛÉÂÏË FreeBSD 8.3.</td>
+   </tr>
+
+  <tr>
    <td><tt>RELENG_8_2</tt></td>
    <td>úÁÍÏÒÏÖÅÎÁ</td>
    <td>&contact.so;</td>
@@ -148,7 +152,8 @@
    <td><tt>RELENG_7_3</tt></td>
    <td>úÁÍÏÒÏÖÅÎÁ</td>
    <td>&contact.so;</td>
-   <td>ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÁÑ ×ÅÔËÁ ÄÌÑ ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÏÛÉÂÏË FreeBSD 7.3.</td>
+   <td>÷ÅÔËÁ ÄÌÑ ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÏÛÉÂÏË FreeBSD 7.3 (ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏ ÎÅ
+	ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ).</td>
   </tr>
 
   <tr>


More information about the svn-doc-all mailing list