svn commit: r39029 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: config desktop mail ppp-and-slip security

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Mon Jun 11 21:25:13 UTC 2012


Author: rene
Date: Mon Jun 11 21:25:12 2012
New Revision: 39029
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39029

Log:
 MFen the Dutch Handbook:
 - ppp-and-slip 38826 -> 39010
 - desktop 38826 -> 39018
 - config 38826 -> 38983
 - security 38826 -> 39016
 - mail: whitespace fix only
 Obtained from:	the FreeBSD Dutch Documentation Project

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml	Mon Jun 11 18:02:07 2012	(r39028)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml	Mon Jun 11 21:25:12 2012	(r39029)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml
-   %SRCID%	38826
+   %SRCID%	38983
 -->
 
 <chapter id="config-tuning">
@@ -1448,6 +1448,295 @@ ifconfig_fxp0_alias6="inet 202.0.75.19 n
 ifconfig_fxp0_alias7="inet 202.0.75.20 netmask 255.255.255.255"</programlisting>
  </sect1>
 
+ <sect1 id="configtuning-syslog">
+  <sect1info>
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Niclas</firstname>
+	 <surname>Zeising</surname>
+	 <contrib>Bijgedragen door </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+  </sect1info>
+
+  <title>De systeemlogger <application>syslogd</application>
+   configureren</title>
+
+  <indexterm><primary>systeemlogging</primary></indexterm>
+
+  <indexterm><primary>syslog</primary></indexterm>
+
+  <indexterm><primary>syslogd</primary></indexterm>
+
+  <para>Systeemlogging is een belangrijk aspect van systeembeheer. Het wordt
+   zowel gebruikt voor het opsporen van hardware-problemen als voor
+   software-problemen in het systeem. Het speelt ook zeer belangrijke rol bij
+   het controleren van de beveiliging en het reageren op incidenten.
+   Systeem-daemons die niet in een terminal beheerd worden, loggen gewoonlijk
+   informatie naar een systeemlogfaciliteit of een ander logbestand.</para>
+
+  <para>Deze sectie beschrijft hoe de &os; systeemlogger, &man.syslogd.8;, te
+   configureren en te gebruiken, en behandelt logrotatie en logbeheer met
+   &man.newsyslog.8;. De focus ligt bij het opzetten en gebruiken van
+   <command>syslogd</command> op een lokale machine. Meer geavanceerdere
+   opstellingen die een aparte loghost gebruiken staan in <xref
+	linkend="network-syslogd">.</para>
+
+  <sect2>
+   <title><application>syslogd</application> gebruiken</title>
+
+   <para>In de standaardconfiguratie van &os; wordt &man.syslogd.8; gestart
+	tijdens het opstarten. Dit wordt bepaald door de variabele
+	<literal>syslogd_enable</literal> in <filename>/etc/rc.conf</filename>.
+	Er zijn vele toepassingsargumenten die het gedrag van &man.syslogd.8;
+	be&iuml;nvloeden. Gebruik <literal>syslogd_flags</literal> in
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> om ze te veranderen. Bekijk
+	&man.syslogd.8; voor meer informatie over de argumenten, en
+	&man.rc.conf.5;, <xref linkend="configtuning-core-configuration"> en
+	<xref linkend="configtuning-rcd"> voor meer informatie over
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> en het deelsysteem &man.rc.8;.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title><application>syslogd</application> configureren</title>
+
+   <indexterm><primary>syslog.conf</primary></indexterm>
+
+   <para>Het configuratiebestand, standaard
+	<filename>/etc/syslog.conf</filename>, bepaalt wat &man.syslogd.8; doet
+	met de logregels nadat ze eenmaal ontvangen zijn. Er zijn verschillende
+	parameters om de afhandeling van binnenkomende gebeurtenissen te
+	beheren, waarvan de twee basaalste <firstterm>faciliteit</firstterm> en
+	<firstterm>niveau</firstterm> zijn. De faciliteit beschrijft welk
+	deelsysteem het bericht genereerde, zoals de kernel of een daemon, het
+	niveau beschrijft de ernst van de opgetreden gebeurtenis. Dit maakt het
+	mogelijk om het bericht naar verschillende logbestanden te loggen, of
+	het weg te gooien, afhankelijk van de faciliteit en het niveau. Het is
+	ook mogelijk om actie te nemen afhankelijk van de toepassing dat het
+	bericht verstuurde, en in het geval van loggen op afstand, ook de
+	hostnaam van de machine dat het logbericht genereerde.</para>
+
+   <para>Het configureren van &man.syslogd.8; is vrij rechttoe-rechtaan. Het
+	configuratiebestand bevat &eacute;&eacute;n regel per actie, de syntaxis
+	van elke regel is een selecteerderveld gevolgd door een actieveld. De
+	syntaxis van het selecteerderveld is
+	<replaceable>faciliteit.niveau</replaceable> dat overeenkomt met
+	logberichten van <replaceable>faciliteit</replaceable> op niveau
+	<replaceable>niveau</replaceable> of hoger. Het is ook mogelijk om een
+	optionele vergelijkingsvlag voor het niveau toe te voegen om meer
+	precies te specificeren wat er gelogd wordt. Er kunnen meerdere
+	selecteerdervelden worden gebruikt voor dezelfde actie, ze worden
+	gescheiden door een puntkomma (<literal>;</literal>). Het gebruik van
+	<literal>*</literal> zal met alles overeenkomen. Het actieveld bepaalt
+	waar het logbericht naar toe wordt gezonden, zoals een bestand of een
+	loghost op afstand. Als voorbeeld is hier de standaard
+	<filename>syslog.conf</filename> van &os;:</para>
+
+   <programlisting># &dollar;&os;&dollar;
+#
+#    Spaces ARE valid field separators in this file. However,
+#    other *nix-like systems still insist on using tabs as field
+#    separators. If you are sharing this file between systems, you
+#    may want to use only tabs as field separators here.
+#    Consult the &man.syslog.conf.5; manpage.
+*.err;kern.warning;auth.notice;mail.crit        /dev/console <co id="co-syslog-many-match">
+*.notice;authpriv.none;kern.debug;lpr.info;mail.crit;news.err  /var/log/messages
+security.*                   /var/log/security
+auth.info;authpriv.info             /var/log/auth.log
+mail.info                    /var/log/maillog <co id="co-syslog-one-match">
+lpr.info                    /var/log/lpd-errs
+ftp.info                    /var/log/xferlog
+cron.*                     /var/log/cron
+*.=debug                    /var/log/debug.log <co id="co-syslog-comparison">
+*.emerg                     *
+# uncomment this to log all writes to /dev/console to /var/log/console.log
+#console.info                  /var/log/console.log
+# uncomment this to enable logging of all log messages to /var/log/all.log
+# touch /var/log/all.log and chmod it to mode 600 before it will work
+#*.*                      /var/log/all.log
+# uncomment this to enable logging to a remote loghost named loghost
+#*.*                      @loghost
+# uncomment these if you're running inn
+# news.crit                   /var/log/news/news.crit
+# news.err                   /var/log/news/news.err
+# news.notice                  /var/log/news/news.notice
+!ppp <co id="co-syslog-prog-spec">
+*.*                       /var/log/ppp.log
+!*</programlisting>
+
+   <calloutlist>
+	<callout arearefs="co-syslog-many-match">
+	 <para>Komt overeen met alle berichten met een <literal>err</literal>
+	  of hoger, alsook met <literal>kern.warning</literal>,
+	  <literal>auth.notice</literal> en <literal>mail.crit</literal>, en
+	  stuur deze logberichten naar de console (
+	  <filename>/dev/console</filename>).</para>
+	</callout>
+
+	<callout arearefs="co-syslog-one-match">
+	 <para>Komt overeen met alle berichten van de faciliteit
+	  <literal>mail</literal> op niveau <literal>info</literal> of hoger,
+	  en logt de berichten in
+	  <filename>/var/log/maillog</filename>.</para>
+	</callout>
+
+	<callout arearefs="co-syslog-comparison">
+	 <para>Deze regel gebruikt een vergelijkingsvlag, <literal>=</literal>
+	  om alleen met de berichten op niveau <literal>debug</literal>
+	  overeen te komen en ze op te slaan in
+	  <filename>/var/log/debug.log</filename>.</para>
+	</callout>
+
+	<callout arearefs="co-syslog-prog-spec">
+	 <para>Hier volgt een gebruiksvoorbeeld van een
+	  <emphasis>programmaspecificatie</emphasis>. Dit zorgt ervoor dat de
+	  regels alleen geldig zijn voor het programma in de
+	  programmaspecificatie. In dit geval zorgen deze en de volgende
+	  regel ervoor dat alle berichten van <command>ppp</command>, maar
+	  niet van andere programma's, in
+	  <filename>/var/log/ppp.log</filename> terechtkomen.</para>
+	</callout>
+   </calloutlist>
+
+   <para>Dit voorbeeld toont dat er vele niveaus en deelsystemen zijn. De
+	niveaus zijn, in volgorde van meest naar minst kritisch:
+	<literal>emerg</literal>, <literal>alert</literal>,
+	<literal>crit</literal>, <literal>err</literal>,
+	<literal>warning</literal>, <literal>notice</literal>,
+	<literal>info</literal> en <literal>debug</literal>.</para>
+
+   <para>De faciliteiten zijn, in geen specifieke volgorde:
+	<literal>auth</literal>, <literal>authpriv</literal>,
+	<literal>console</literal>, <literal>cron</literal>,
+	<literal>daemon</literal>, <literal>ftp</literal>,
+	<literal>kern</literal>, <literal>lpr</literal>,
+	<literal>mail</literal>, <literal>mark</literal>,
+	<literal>news</literal>, <literal>security</literal>,
+	<literal>syslog</literal>, <literal>user</literal>,
+	<literal>uucp</literal> en <literal>local0</literal> tot en met
+	<literal>local7</literal>. Let erop dat andere besturingssystemen
+	andere faciliteiten kunnen hebben.</para>
+
+   <para>Met deze kennis is het eenvoudig om een nieuwe regel aan
+	<filename>/etc/syslog.conf</filename> toe te voegen om alles van de
+	verschillende daemons op niveau <literal>notice</literal> en hoger naar
+	<filename>/var/log/daemon.log</filename> te loggen:</para>
+
+   <programlisting>daemon.notice                    /var/log/daemon.log</programlisting>
+
+   <para>Bekijk &man.syslog.3; en &man.syslogd.8; voor meer informatie over
+	de verschillende niveaus en faciliteiten. Zie &man.syslog.conf.5; en
+	<xref linkend="network-syslogd"> voor meer informatie over
+	<filename>syslog.conf</filename>, de syntaxis, en geavanceerdere
+	gebruiksvoorbeelden.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Logbeheer en -rotatie met
+	<application>newsyslog</application></title>
+
+   <indexterm><primary>newsyslog</primary></indexterm>
+
+   <indexterm><primary>newsyslog.conf</primary></indexterm>
+
+   <indexterm><primary>logrotatie</primary></indexterm>
+
+   <indexterm><primary>logbeheer</primary></indexterm>
+
+   <para>Logbestanden hebben de neiging om snel te groeien en gestadig
+	 opgehoopt te raken. Dit leidt tot bestanden die vol zitten met minder
+	 direct bruikbare informatie en de harde schijf volmaken. Logbeheer
+	 kan gebruikt worden om dit te beheersen. In &os; wordt
+	 &man.newsyslog.8; gebruikt om logbestanden te beheren. Dit programma
+	 wordt gebruikt om periodiek logbestanden te roteren en te comprimeren
+	 en om optioneel ontbrekende logbestanden aan te maken en programma's
+	 te signaleren dat logbestanden zijn verplaatst. De logbestanden hoeven
+	 niet per s&eacute; van syslog afkomstig te zijn; &man.newsyslog.8;
+	 werkt met elke log van elk programma. Het is belangrijk om op te
+	 merken dat <command>newsyslog</command> normaliter vanuit &man.cron.8;
+	 wordt gedraaid en niet een systeem-daemon is. In de
+	 standaardconfiguratie wordt het elk uur gedraaid.</para>
+
+   <sect3>
+	<title><application>newsyslog</application> configureren</title>
+
+	<para>Om te weten wat het moet doen leest &man.newsyslog.8; zijn
+	 configuratiebestand, standaard is dit
+	 <filename>/etc/newsyslog.conf</filename>. Dit configuratiebestand
+	 bevat &eacute;&eacute;n regel voor elk bestand dat &man.newsyslog.8;
+	 beheert. Elke regel noemt de eigenaar van het bestand, rechten, en
+	 wanneer dat bestand te roteren, alsook optionele vlaggen die de
+	 logrotatie be&iuml;nvloeden (zoals compressie) en naar welke
+	 programma's een signaal te sturen wanner de log is geroteerd. Als
+	 voorbeeld is hier de standaard configuratie in &os;:</para>
+
+	<programlisting># configuration file for newsyslog
+# &dollar;&os;&dollar;
+#
+# Entries which do not specify the '/pid_file' field will cause the
+# syslogd process to be signalled when that log file is rotated. This
+# action is only appropriate for log files which are written to by the
+# syslogd process (ie, files listed in /etc/syslog.conf). If there
+# is no process which needs to be signalled when a given log file is
+# rotated, then the entry for that file should include the 'N' flag.
+#
+# The 'flags' field is one or more of the letters: BCDGJNUXZ or a '-'.
+#
+# Note: some sites will want to select more restrictive protections than the
+# defaults. In particular, it may be desirable to switch many of the 644
+# entries to 640 or 600. For example, some sites will consider the
+# contents of maillog, messages, and lpd-errs to be confidential. In the
+# future, these defaults may change to more conservative ones.
+#
+# logfilename     [owner:group]  mode count size when flags [/pid_file] [sig_num]
+/var/log/all.log            600 7   *  @T00 J
+/var/log/amd.log            644 7   100 *   J
+/var/log/auth.log            600 7   100 @0101T JC
+/var/log/console.log          600 5   100 *   J
+/var/log/cron              600 3   100 *   JC
+/var/log/daily.log           640 7   *  @T00 JN
+/var/log/debug.log           600 7   100 *   JC
+/var/log/init.log            644 3   100 *   J
+/var/log/kerberos.log          600 7   100 *   J
+/var/log/lpd-errs            644 7   100 *   JC
+/var/log/maillog            640 7   *  @T00 JC
+/var/log/messages            644 5   100 @0101T JC
+/var/log/monthly.log          640 12  *  $M1D0 JN
+/var/log/pflog             600 3   100 *   JB  /var/run/pflogd.pid
+/var/log/ppp.log    root:network  640 3   100 *   JC
+/var/log/security            600 10  100 *   JC
+/var/log/sendmail.st          640 10  *  168  B
+/var/log/utx.log            644 3   *  @01T05 B
+/var/log/weekly.log           640 5   1  $W6D0 JN
+/var/log/xferlog            600 7   100 *   JC</programlisting>
+
+	<para>Elke regel begint met de naam van het bestand dat geroteerd moet
+	 worden, optioneel gevolgd door een eigenaar en groep voor zowel de
+	 geroteerde als nieuw aangemaakte bestanden. Het volgende veld,
+	 <literal>mode</literal> is de modus van de bestanden en
+	 <literal>count</literal> geeft aan hoeveel geroteerde logbestanden
+	 bewaard moeten worden. De velden <literal>size</literal> en
+	 <literal>when</literal> vertellen <command>newyslog</command> wanneer
+	 het bestand geroteerd moet worden. Een logbestand wordt geroteerd
+	 wanneer &ograve;fwel de grootte meer is dan de waarde in het veld
+	 <literal>size</literal>, &ograve;fwel wanneer de tijd in het veld
+	 <literal>when</literal> is verstreken. <literal>*</literal> geeft aan
+	 dat dit veld genegeerd wordt. Het veld
+	 <replaceable>flags</replaceable> geeft &man.newsyslog.8; verdere
+	 instructies, zoals hoe het geroteerde bestand te comprimeren of om het
+	 logbestand aan te maken als het ontbreekt. De laatste twee velden
+	 zijn optioneel en specificeren het <acronym
+	  role="Process Identifier">PID</acronym>-bestand van een proces en
+	 een naar dat proces te verzenden signaalnummer wanneer het bestand
+	 wordt geroteerd. Raadpleeg &man.newsyslog.conf.5; voor meer
+	 informatie over alle velden, geldige vlaggen en hoe de rotatietijd te
+	 specificeren. Herinner dat <command>newsyslog</command> wordt
+	 gedraaid vanuit <command>cron</command> en niet vaker bestanden kan
+	 roteren dan dat het gedraaid wordt vanuit &man.cron.8;.</para>
+   </sect3>
+  </sect2>
+ </sect1>
+
  <sect1 id="configtuning-configfiles">
   <title>Instellingenbestanden</title>
 
@@ -1661,109 +1950,6 @@ nameserver 147.11.100.30</programlisting
    </sect3>
   </sect2>
 
-  <sect2>
-   <title>Logboekbestanden instellen</title>
-
-   <indexterm><primary>logboekbestanden</primary></indexterm>
-
-   <sect3>
-	<title><filename>syslog.conf</filename></title>
-
-	<indexterm><primary>syslog.conf</primary></indexterm>
-
-	<para><filename>syslog.conf</filename> is het
-	 instellingenbestand voor het programma &man.syslogd.8;. Het
-	 geeft aan welke soorten <command>syslog</command>-berichten
-	 er gelogd moeten worden en naar welke logboekbestanden,
-	 apparaten, gebruikers of machines.</para>
-
-	<programlisting># &dollar;&os;&dollar;
-#
-#    Spaties zijn TOEGESTAAN als veldscheiding in dit bestand.
-#    Maar andere *nix-achtige systemen eisen nog steeds het gebruik
-#    van tabs als veldscheiding. Als dit bestand gedeeld wordt met
-#    andere systemen, is het verstandig alle tabs als veldscheiding
-#    te gebruiken.
-#    Zie ook de handleding van syslog.conf(5).
-*.err;kern.debug;auth.notice;mail.crit      /dev/console
-*.notice;kern.debug;lpr.info;mail.crit;news.err /var/log/messages
-security.*                    /var/log/security
-mail.info                    /var/log/maillog
-lpr.info                     /var/log/lpd-errs
-cron.*                      /var/log/cron
-*.err                      root
-*.notice;news.err                root
-*.alert                     root
-*.emerg                     *
-# verwijder het commentaarkarakter om alle schrijfacties naar
-# /dev/console naar /var/log/console.log te schrijven.
-#console.info                  /var/log/console.log
-# verwijder het commentaarkarakter om alle berichten naar
-# /var/log/all.log te schrijven.
-#*.*                       /var/log/all.log
-# # verwijder het commentaarkarakter om alle logs naar een andere
-# host in te schakelen met de naam loghost.
-#*.*                       @loghost
-# # verwijder het commentaarkarakter als inn draait.
-# news.crit                   /var/log/news/news.crit
-# news.err                    /var/log/news/news.err
-# news.notice                  /var/log/news/news.notice
-!startslip
-*.*                       /var/log/slip.log
-!ppp
-*.*                       /var/log/ppp.log</programlisting>
-
-	<para>In &man.syslog.conf.5; staat meer informatie.</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3>
-	<title><filename>newsyslog.conf</filename></title>
-
-	<indexterm><primary>newsyslog.conf</primary></indexterm>
-
-	<para><filename>newsyslog.conf</filename> is het
-	 instellingenbestand voor &man.newsyslog.8;, een programma dat
-	 op gezette tijden via &man.cron.8; wordt uitgevoerd.
-	 &man.newsyslog.8; stelt vast wanneer logboekbestanden
-	 gearchiveerd moeten worden of anderszins opnieuw gerangschikt
-	 moeten worden. <filename>logfile</filename> wordt hernoemd
-	 naar <filename>logfile.0</filename>,
-	 <filename>logfile.0</filename>
-	 naar <filename>logfile.1</filename>, enzovoort.</para>
-
-	<para><filename>newsyslog.conf</filename> geeft aan welke
-	 logboekbestanden beheerd moeten worden, hoeveel er in
-	 archieven bewaard moeten worden en wanneer ze aangemaakt
-	 moeten worden. Logboekbestanden kunnen gereorganiseerd en/of
-	 gearchiveerd worden als ze een bepaalde grootte bereikt
-	 hebben of op een bepaald periodiek tijdstip of een bepaalde
-	 datum.</para>
-
-	<programlisting># instellingenbestand voor newsyslog
-# &dollar;&os;&dollar;
-#
-# filename      [owner:group]  mode count size when [ZB] [/pid_file] [sig_num]
-/var/log/cron              600 3   100 *   Z
-/var/log/amd.log             644 7   100 *   Z
-/var/log/kerberos.log          644 7   100 *   Z
-/var/log/lpd-errs            644 7   100 *   Z
-/var/log/maillog             644 7   *  @T00 Z
-/var/log/sendmail.st           644 10  *  168  B
-/var/log/messages            644 5   100 *   Z
-/var/log/all.log             600 7   *  @T00 Z
-/var/log/slip.log            600 3   100 *   Z
-/var/log/ppp.log             600 3   100 *   Z
-/var/log/security            600 10  100 *   Z
-/var/log/wtmp              644 3   *  @01T05 B
-/var/log/daily.log            640 7   *  @T00 Z
-/var/log/weekly.log           640 5   1  $W6D0 Z
-/var/log/monthly.log           640 12  *  $M1D0 Z
-/var/log/console.log           640 5   100 *   Z</programlisting>
-
-	<para>In &man.newsyslog.8; staat meer informatie.</para>
-   </sect3>
-  </sect2>
-
   <sect2 id="configtuning-sysctlconf">
    <title><filename>sysctl.conf</filename></title>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml	Mon Jun 11 18:02:07 2012	(r39028)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml	Mon Jun 11 21:25:12 2012	(r39029)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml
-   %SRCID%	38826
+   %SRCID%	39018
 -->
 
 <chapter id="desktop">
@@ -330,20 +330,6 @@
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>nspluginwrapper -v -a -i</userinput></screen>
 
-   <para>Het &linux; procesbestandssysteem, &man.linprocfs.5;, moet
-	zijn aangekoppeld op <filename
-	 class="directory">/compat/linux/proc</filename>, indien
-	het gewenst is om &flash;-animaties af te spelen. Dit kan met
-	het volgende commando gedaan worden:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t linprocfs linproc /compat/linux/proc</userinput></screen>
-
-   <para>Dit punt kan geautomatiseerd worden tijdens het opstarten
-	door het toevoegen van deze regel aan
-	<filename>/etc/fstab</filename>:</para>
-
-   <programlisting>linproc	/compat/linux/proc	linprocfs	rw	0	0</programlisting>
-
    <para>Start dan de browser en voer op de adresbalk
 	<literal>about:plugins</literal> in en druk op
 	<keycap>Enter</keycap>. Een pagina met alle ge&iuml;nstalleerde

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.sgml	Mon Jun 11 18:02:07 2012	(r39028)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.sgml	Mon Jun 11 21:25:12 2012	(r39029)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.sgml
-   %SRCID%	38826	
+   %SRCID%	38826
 -->
 
 <chapter id="mail">

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.sgml	Mon Jun 11 18:02:07 2012	(r39028)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.sgml	Mon Jun 11 21:25:12 2012	(r39029)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.sgml
-   %SRCID% 38826
+   %SRCID% 39010
 -->
 
 <chapter id="ppp-and-slip">
@@ -2510,6 +2510,11 @@ ppp_profile="adsl"</programlisting>
 	over twee bestanden, allereerst het <filename>mpd.conf</filename>
 	bestand:</para>
 
+   <note>
+	<para>Dit voorbeeld van het bestand <filename>mpd.conf</filename> werkt
+	 alleen met <application>mpd</application> 4.X.</para>
+   </note>
+
    <programlisting>default:
   load adsl
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml	Mon Jun 11 18:02:07 2012	(r39028)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml	Mon Jun 11 21:25:12 2012	(r39029)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml
-   %SRCID%	38826
+   %SRCID%	39016
 -->
 
 <chapter id="security">
@@ -1112,7 +1112,7 @@
    <!-- 21 Mar 2000 -->
   </sect1info>
 
-  <title>DES, Blowfish, MD5, en crypt</title>
+  <title>DES, Blowfish, MD5, SHA256, SHA512 en crypt</title>
 
   <indexterm>
    <primary>beveiliging</primary>
@@ -1128,6 +1128,10 @@
 
   <indexterm><primary>MD5</primary></indexterm>
 
+  <indexterm><primary>SHA256</primary></indexterm>
+
+  <indexterm><primary>SHA512</primary></indexterm>
+
   <para>Iedere gebruiker op een &unix; systeem heeft een wachtwoord
    bij zijn account. Het lijkt voor de hand liggend dat deze
    wachtwoorden alleen bekend horen te zijn bij de gebruiker en het
@@ -1162,8 +1166,8 @@
   <sect2>
    <title>Het crypt-mechanisme herkennen</title>
 
-   <para>Op dit moment ondersteunt de bibliotheek DES, MD5 en
-	Blowfish hashfuncties. Standaard gebruikt &os; MD5 om
+   <para>Op dit moment ondersteunt de bibliotheek DES, MD5, Blowfish,
+	SHA256 en SHA512 hashfuncties. Standaard gebruikt &os; MD5 om
 	wachtwoorden te coderen.</para>
 
    <para>Het is vrij makkelijk om uit te vinden welke
@@ -1179,13 +1183,15 @@
 	wachtwoorden en gecodeerd in een 64-karakter alfabet waar geen
 	<literal>&dollar;</literal> karakter in zit. Een relatief korte
 	string die niet begint met een dollar teken is dus
-	waarschijnlijk een DES-wachtwoord.</para>
+	waarschijnlijk een DES-wachtwoord. Zowel SHA256 als SHA512 beginnen
+	met de tekens <literal>&dollar;6&dollar;</literal>.</para>
 
    <para>Het wachtwoordformaat voor nieuwe wachtwoorden wordt
 	ingesteld met de <literal>passwd_format</literal>
 	aanmeldinstelling in <filename>/etc/login.conf</filename> waar
-	<literal>des</literal>, <literal>md5</literal> of
-	<literal>blf</literal> mag staan. Zie de &man.login.conf.5;
+	<literal>des</literal>, <literal>md5</literal>,
+	<literal>blf</literal>, <literal>sha256</literal> of
+	<literal>sha512</literal> in mag staan. Zie de &man.login.conf.5;
 	handleiding voor meer informatie over
 	aanmeldinstellingen.</para>
   </sect2>


More information about the svn-doc-all mailing list