svn commit: r39027 - head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/security

Sergey Kandaurov pluknet at FreeBSD.org
Mon Jun 11 17:46:13 UTC 2012


Author: pluknet
Date: Mon Jun 11 17:46:13 2012
New Revision: 39027
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39027

Log:
 MFen 38179 -> 38865.
 While here, fix a minor translation nit.

Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/security/security.sgml

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/security/security.sgml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/security/security.sgml	Mon Jun 11 16:22:28 2012	(r39026)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/security/security.sgml	Mon Jun 11 17:46:13 2012	(r39027)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/www/ru/security/security.sgml,v 1.33 2004/09/21 07:31:12 den Exp $
 
-   Original revision: 1.223
+   Original revision: 38865
 -->
 
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//FreeBSD//DTD HTML 4.01 Transitional-Based Extension//EN" [
@@ -100,14 +100,14 @@
 
  <table>
   <tr valign="top">
-   <td>&a.cperciva; <a
-    href="mailto:cperciva at FreeBSD.org">&lt;cperciva at FreeBSD.org&gt;</a></td>
+   <td>&a.simon; <a
+    href="mailto:simon at FreeBSD.org">&lt;simon at FreeBSD.org&gt;</a></td>
    <td>ïÆÉÃÅÒ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÊ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ</td>
   </tr>
   <tr valign="top">
-   <td>&a.simon <a
-    href="mailto:simon at FreeBSD.org">&lt;simon at FreeBSD.org&gt;</a></td>
-   <td>úÁÍÅÓÔÉÔÅÌØ ïÆÉÃÅÒÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÊ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ</td>
+   <td>&a.cperciva; <a
+    href="mailto:cperciva at FreeBSD.org">&lt;cperciva at FreeBSD.org&gt;</a></td>
+   <td>ïÆÉÃÅÒ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÊ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ, ÜÍÅÒÉÔ</td>
   </tr>
   <tr valign="top">
    <td>&a.rwatson <a
@@ -259,13 +259,6 @@
    <td>28 ÆÅ×ÒÁÌÑ 2013</td>
   </tr>
   <tr>
-   <td>RELENG_7_3</td>
-   <td>7.3-RELEASE</td>
-   <td>òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ</td>
-   <td>23 ÍÁÒÔÁ 2010</td>
-   <td>31 ÍÁÒÔÁ 2012</td>
-  </tr>
-  <tr>
    <td>RELENG_7_4</td>
    <td>7.4-RELEASE</td>
    <td>òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ</td>
@@ -294,6 +287,13 @@
    <td>31 ÉÀÌÑ 2012</td>
   </tr>
   <tr>
+   <td>RELENG_8_3</td>
+   <td>8.3-RELEASE</td>
+   <td>òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ</td>
+   <td>18 ÁÐÒÅÌÑ 2012</td>
+   <td>30 ÁÐÒÅÌÑ 2014</td>
+  </tr>
+  <tr>
    <td>RELENG_9</td>
    <td>n/a</td>
    <td>n/a</td>
@@ -303,7 +303,7 @@
   <tr>
    <td>RELENG_9_0</td>
    <td>9.0-RELEASE</td>
-   <td>îÏÒÍÁÌØÎÙÊ</td>
+   <td>ïÂÙÞÎÙÊ</td>
    <td>10 ÑÎ×ÁÒÑ 2012</td>
    <td>31 ÑÎ×ÁÒÑ 2013</td>
   </tr>
@@ -451,6 +451,13 @@
    <td>30 ÉÀÎÑ 2010</td>
   </tr>
   <tr>
+   <td>RELENG_7_3</td>
+   <td>7.3-RELEASE</td>
+   <td>òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ</td>
+   <td>23 ÍÁÒÔÁ 2010</td>
+   <td>31 ÍÁÒÔÁ 2012</td>
+  </tr>
+  <tr>
    <td>RELENG_8_0</td>
    <td>8.0-RELEASE</td>
    <td>ïÂÙÞÎÙÊ</td>


More information about the svn-doc-all mailing list