svn commit: r39240 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Jul 21 11:53:12 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sat Jul 21 11:53:11 2012
New Revision: 39240
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39240

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r10210 -> r10504	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
 
 Submitted by:	Hiroo Ono <hiroo _at_ jp dot FreeBSD dot org>
 Reference:	[doc-jp-work 1898]

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml	Sat Jul 21 03:15:40 2012	(r39239)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml	Sat Jul 21 11:53:11 2012	(r39240)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r10210
+   Original revision: r10504
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -86,11 +86,6 @@
 	</varlistentry>
    </variablelist>
 
-   <!-- XXX Use a formal citation and bibliography entry -->
-   <para>¤³¤ì¤é¤ÎÍѸì¤ä¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®°ìÈ̤˴ؤ·¤Æ¡¢
-	¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ï¡¢<emphasis>The RS-232
-	Bible</emphasis> ¤È¤¤¤¦Ëܤ¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
    <para>ÄÌ¿®¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷®Å٤˴ؤ·¤Æ¡¢
 	Ãø¼Ô¤Ï<quote>¥Ü¡¼</quote> (baud) ¤È¤¤¤¦ÍѸì¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
 	¥Ü¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÄê»þ´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¦¤ëÅŵ¤Åª¾õÂÖ¤ÎÊѲ½¤Î¿ô¤òɽ¤¹¤Ë¤¹¤®¤º¡¢
@@ -112,47 +107,19 @@
    <sect3 id="term-cables">
 	<title>¥±¡¼¥Ö¥ë</title>
 
-	<para>üËö¤ÎÀܳ¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤ò
-	 FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀܳ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë
-	 (RS-232C ¥±¡¼¥Ö ¥ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹)
-	 ¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¥·¥ê¥¢¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤É¤Á¤é¤Î¼ïÎà¤Î ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢
-	 ¤É¤ó¤ÊüËö¤òÀܳ¤·¤¿¤¤¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¥·¥ê¥¢¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎब¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ²æ¡¹¤ÎÌÜŪ¤Ë¤¢¤¦¤â¤Ã¤È¤â°ìÈÌŪ¤Ê 2 ¼ïÎà¤Ï¡¢
+	 ¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë<footnote><para>ÌõÃí: ¥ê¥Ð¡¼¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢
+	 ¤â¤·¤¯¤Ï¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para></footnote>
+	 ¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É (¥¹¥È¥ì¡¼¥È) RS-232 ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹
+	 ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀâÌÀʸ½ñ¤ËɬÍפʥ±¡¼¥Ö¥ë¤Î¼ïÎबµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	<indexterm><primary>¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë</primary></indexterm>
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para>¤â¤·¡¢PC ¤òüËö¤È¤·¤ÆÍøÍѤ·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢<link
-		linkend="term-null">¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à</link> ¥±¡¼¥Ö¥ë
-	   (¥ê¥Ð¡¼¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¤â¤·¤¯¤Ï
-	   ¥¯¥í¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹)
-	   ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢
-	   ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Æ±»Î¤äüËöƱ»Î¤òÀܳ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍѤ¤
-	   ¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¤â¤·¡¢ËÜʪ¤ÎüËö¤òÀܳ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎüËö¤Ë¤Ä¤¤
-	   ¤Æ¤­¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò
-	   »È¤¦¤Ù¤­¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â ¤·¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	   ¤Þ¤º <link linkend="term-null">¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à</link>
-	   ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï <link
-		linkend="term-std">¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É</link> ¥±¡¼¥Ö¥ë
-	   (¤·¤Ð¤·¤Ð¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¸Æ ¤Ð¤ì¤Þ¤¹)
-	   ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	 </listitem>
-	</itemizedlist>
-
-	<para>¤Þ¤¿¡¢Ã¼Ëö¦¤È FreeBSD ¦¤Î <emphasis>ξÊý¤Î</emphasis>
-	 ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È ¤Î·Á¾õ¤¬¡¢
-	 ¤¢¤Ê¤¿¤¬»ÈÍѤ·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥Í¥¯¥¿¤Î·Á
-	 ¾õ¤È°ìÃפ·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<sect4 id="term-null">
+	<sect4 id="term-cables-null">
 	 <title>¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë</title>
 
+	 <indexterm>
+	  <primary>¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë</primary>
+	 </indexterm>
 	 <para>¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë (¤Þ¤¿¤Ï¥ê¥Ð¡¼¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¯¥í
 	  ¥¹¥±¡¼¥Ö¥ë) ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð <quote>signal ground</quote>
 	  ¿®¹æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿® ¹æ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ̤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
@@ -162,8 +129,7 @@
 	  ¥Ô¥ó¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	 <para>¼«Ê¬¤Ç»È¤¦¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  °Ê²¼¤Ë¥¿¡¼ ¥ß¥Ê¥ë¤òÀܳ¤¹¤ëºÝ¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë
-	  ¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î·ëÀþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ ¤¹¡£¤³¤Îɽ¤Ç¤Ï¡¢
+	  üËö¤Ç»È¤¦¥Ì¥ë¥â¥Ç¥à¥±¡¼¥Ö¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Îɽ¤Ç¤Ï¡¢
 	  RS-232C ¤Î¿®¹æÀþ¤Î̾Á°¤È¡¢DB-25 ¥³¥Í¥¯¥¿¾å¤Î¥Ô¥ó¤ÎÈÖ
 	  ¹æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -253,9 +219,9 @@
 	 </note>
 	</sect4>
 
-	<sect4 id="term-std">
+	<sect4 id="term-cables-std">
 	 <title>¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É RS-232C ¥±¡¼¥Ö¥ë</title>
-  <indexterm><primary>RS-232C ¥±¡¼¥Ö¥ë</primary></indexterm>
+	 <indexterm><primary>RS-232C ¥±¡¼¥Ö¥ë</primary></indexterm>
 
 	 <para>¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥·¥ê¥¢¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë
 	  (¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥Ö¥ë) ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î RS-232C
@@ -307,9 +273,9 @@
 
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
-	   <para>Ãå¿®ÍѤΥݡ¼¥È¤Î̾Á°¤Ï¡¢<filename>
-		 /dev/ttyd<replaceable>x</replaceable></filename> (
-		<replaceable>x</replaceable> ¤Ï 0¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ)
+	   <para>Ãå¿®ÍѤΥݡ¼¥È¤Î̾Á°¤Ï¡¢
+		<filename>/dev/ttyd<replaceable>N</replaceable></filename>
+		(<replaceable>N</replaceable> ¤Ï 0¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ)
 		¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈ̤ËüËö¤ÎÀܳ¤Ë¤Ï
 		Ãå¿®Íѥݡ¼¥È¤òÍѤ¤¤Þ¤¹¡£Ãå¿®ÍѤΥݡ¼¥È¤Ç¤Ï¡¢
 		¥·¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿ ¥­¥ã¥ê¥¢¸¡½Ð (DCD)
@@ -317,8 +283,8 @@
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>ȯ¿®ÍѤΥݡ¼¥È¤Î̾Á°¤Ï¡¢<filename>
-		 /dev/cuaa<replaceable>x</replaceable></filename>
+	   <para>ȯ¿®ÍѤΥݡ¼¥È¤Î̾Á°¤Ï¡¢
+		<filename>/dev/cuaa<replaceable>N</replaceable></filename>
 		¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 		ȯ¿®ÍѤΥݡ¼¥È¤ÏÉáÄÌ¥â¥Ç¥à¤ÎÀܳ¤ËÍѤ¤¡¢Ã¼Ëö¤ÎÀܳ¤Ë¤Ï
 		ÍøÍѤ·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢
@@ -328,10 +294,7 @@
 	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 
-	 <para>¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢&man.sio.4;
-	  ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	   <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¼Ëö¤ò°ì¤ÄÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È (DOS
+	 <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¼Ëö¤ò°ì¤ÄÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È (MS-DOS
 	  ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î <devicename>COM1</devicename>) ¤ËÀÜ
 	  ³¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢<filename>/dev/ttyd0</filename>
 	  ¤¬¤³¤ÎüËö¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
@@ -339,12 +302,6 @@
 	  ¤Ê¤é¤Ð <filename>/dev/ttyd1</filename> ¤È¤Ê¤ê¡¢
 	  °Ê²¼¤³¤Î·Á¼°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¨¥ó¥È¥ê¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <para>³Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¡¢
-	  Æä˥ޥë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤òÍøÍѤ¹¤ë ¤¿¤á¤Ë¡¢kernel
-	  ¤ÎÀßÄê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À
-	  ¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢<link linkend="kernelconfig">FreeBSD
-	  ¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</link>
-	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</sect4>
    </sect3>
   </sect2>
@@ -359,9 +316,7 @@
 	<devicename>COM3:</devicename> ¤ª¤è¤Ó
 	<devicename>COM4:</devicename> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í BocaBoard ¤Î 1008 ¤ä 2016 ¤Ê¤É¤Î¡¢
-	<quote>ñ½ã¤Ê</quote>¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹
-	(¤³¤ì¤é¤Î¥«¡¼¥É´Ø¤·¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï &man.sio.4;
-	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤) ¤ä¡¢
+	<quote>ñ½ã¤Ê</quote>¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ä¡¢
 	Digiboard ¤ä Stallion Technologies
 	¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢É¸½à¤Î COM ¥Ý¡¼¥È¤·¤«¸«¤Þ¤»¤ó¡£</para>
@@ -371,11 +326,14 @@
 	¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°»þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
 	<command>/sbin/dmesg</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
 	µ¯Æ°»þ¤Î½ÐÎÏ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æäˡ¢
-	<literal>sio</literal> ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç <literal>sio</literal>
+	<literal>sio</literal>
+	¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <tip><para>°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç <literal>sio</literal>
 	¤È¤¤¤¦Ê¸»úÎó¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>/sbin/dmesg | grep 'sio'</userinput></screen>
+   </tip>
 
    <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ò»Í¤Ä»ý¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢
 	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -391,8 +349,8 @@ sio3: type 16550A</screen>
 
    <para>¤â¤·¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÀµ¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
 	¤ª¤½¤é¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ FreeBSD ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï <xref linkend="kernelconfig">
-	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
+	<xref linkend="kernelconfig"> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <para>¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³ºÅö¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹Ô¤Ï¡¢
 	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -438,18 +396,17 @@ device		sio3	at isa? port "IO_COM4" tty 
 	<filename>/dev</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë¡¢
 	<quote>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë</quote>¤ò²ð¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	<devicename>sio</devicename> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãå¿®ÍѤÎ
-	<filename>/dev/ttyd<replaceable>?</replaceable></filename>
+	<filename>/dev/ttyd<replaceable>N</replaceable></filename>
 	¤ª¤è¤Ó¡¢È¯¿®ÍѤÎ
-	<filename>/dev/cuaa<replaceable>?</replaceable></filename>
-	¤¬ÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢
-	½é´ü²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹
-	(<filename>/dev/ttyid<replaceable>?</replaceable></filename> ¤È
-	<filename>/dev/cuai0<replaceable>?</replaceable></filename>)
+	<filename>/dev/cuaa<replaceable>N</replaceable></filename>
+	¤¬ÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢FreeBSD ¤Ï¡¢½é´ü²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹
+	(<filename>/dev/ttyid<replaceable>N</replaceable></filename> ¤È
+	<filename>/dev/cuai0<replaceable>N</replaceable></filename>)
 	¤ª¤è¤Ó¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹
-	(<filename>/dev/ttyld<replaceable>?</replaceable></filename> ¤È
-	<filename>/dev/cual0<replaceable>?</replaceable></filename>)
-	¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£½é´ü²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
-	ÄÌ¿®¥Ý¡¼¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ëÅ٤ˡ¢
+	(<filename>/dev/ttyld<replaceable>N</replaceable></filename> ¤È
+	<filename>/dev/cual0<replaceable>N</replaceable></filename>)
+	¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	½é´ü²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢ÄÌ¿®¥Ý¡¼¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ëÅ٤ˡ¢
 	¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î½é´üÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
 	<literal>CTS/RTS</literal>
 	¤Ë¤è¤ë¥Õ¥í¡¼À©¸æ¤ò¹Ô¤¦¥â¥Ç¥à¤¬Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î
@@ -457,13 +414,20 @@ device		sio3	at isa? port "IO_COM4" tty 
 	¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
 	¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¡¢
 	¾¤Î¥æ¡¼¥¶¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤³¤ì¤é¤òÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	ÄÌ¿®¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î½é´ü²½¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
+	ÄÌ¿®¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯¤È½é´ü²½¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
 	¤½¤ì¤¾¤ì &man.termios.4;, &man.sio.4; ¤È &man.stty.1;
 	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <sect3>
 	<title>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®</title>
 
+	<note><para>FreeBSD 5.0 ¤Ë¤Ï¡¢
+	 ɬÍפ˱þ¤¸¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë
+	 <literal>devfs</literal> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 <literal>devfs</literal> ¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î
+	 FreeBSD ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
+	 ¤³¤ÎÀá¤ÏÈô¤Ð¤·¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para></note>
+
 	<para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
 	 <filename>/dev</filename> ¤Ë¤¢¤ë¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È
 	 <command>MAKEDEV</command> ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -478,14 +442,14 @@ device		sio3	at isa? port "IO_COM4" tty 
 	 ÍѤΥǥХ¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para><command>MAKEDEV</command> ¤Ï¡¢
-	 <devicename>/dev/ttyd<replaceable>?</replaceable></devicename>
-	 ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
-	 <devicename>/dev/cuaa<replaceable>?</replaceable></devicename>,
-	 <devicename>/dev/cuaia<replaceable>?</replaceable></devicename>,
-	 <devicename>/dev/cuala<replaceable>?</replaceable></devicename>,
-	 <devicename>/dev/ttyld<replaceable>?</replaceable></devicename>
+	 <devicename>/dev/ttyd<replaceable>N</replaceable></devicename>
+	 ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
+	 <devicename>/dev/cuaa<replaceable>N</replaceable></devicename>,
+	 <devicename>/dev/cuaia<replaceable>N</replaceable></devicename>,
+	 <devicename>/dev/cuala<replaceable>N</replaceable></devicename>,
+	 <devicename>/dev/ttyld<replaceable>N</replaceable></devicename>
 	 ¤ª¤è¤Ó
-	 <devicename>/dev/ttyid<replaceable>?</replaceable></devicename>
+	 <devicename>/dev/ttyid<replaceable>N</replaceable></devicename>
 	 ¥Î¡¼¥É¤âºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¸å¡¢
@@ -514,8 +478,8 @@ crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 1
   <indexterm><primary><devicename>ttyd</devicename></primary></indexterm>
   <indexterm><primary><devicename>cuaa</devicename></primary></indexterm>
 
-  <para><devicename>ttyd<replaceable>X</replaceable></devicename>
-   (¤Þ¤¿¤Ï <devicename>cuaa<replaceable>X</replaceable></devicename>)
+  <para><devicename>ttyd<replaceable>N</replaceable></devicename>
+   (¤Þ¤¿¤Ï <devicename>cuaa<replaceable>N</replaceable></devicename>)
    ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
    ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤Ç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë»þ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¡¢
    ɸ½àŪ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥»¥¹¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëºÝ¡¢Ã¼Ëö
@@ -753,22 +717,9 @@ crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 1
 	¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆä˲òÀ⤷¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢&man.gettytab.5;
 	¤ª¤è¤Ó &man.getty.8; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¤³¤Î¼ê½ç¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
-	¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÎã¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢Wyse-50 ¤È¡¢VT-100
-	üËö¤ò¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î
-	<application>Procomm</application> ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤ 286 IBM PC
-	¤Î 2 Âæ¤ÎüËö¤òÀܳ¤·¤Þ¤¹¡£Wyse ¤Ï 2 ÈÖÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢
-	286 ¤Ï 6 ÈÖÌܤΠ(¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Î)
-	¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ËÀܳ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
    <sect3 id="term-etcttys">
 	<title><filename>/etc/ttys</filename> ¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ÎÄɲÃ</title>
 
-	<para>´û¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º½é¤á¤Ë
-	 <filename>/etc/ttys</filename>
-	 ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲ䷤ʤ±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
 	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Ë¤Ï¡¢
 	 FreeBSD¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òµö²Ä¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î
 	 ¥Ý¡¼¥È¤òµ­½Ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ì¤ÄÌܤβ¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë
@@ -789,175 +740,124 @@ crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 1
 	 ¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËüËö¤òÀܳ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
 	 ¿·¤¿¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲ乤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-	<para>¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ç¤Ï¡¢
-	 ´û¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë 2 ÈÖÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¡¢
-	 <filename>ttyd1</filename> ¤Ë Wyse-50 ¤òÀܳ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 °ìÊý¡¢6 ÈÖÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ËÀܳ¤¹¤ë 286 ¥Þ¥·¥óÍѤΥ¨¥ó¥È¥ê¤Ï¡¢
-	 ¿·¤¿¤ËÄɲ䷤Ƥä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 °Ê²¼¤Ë¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲä·¤¿¸å¤Î
-	 <filename>/etc/ttys</filename> ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<programlisting>ttyd1  "/usr/libexec/getty std.9600"  unknown off secure
-ttyd5</programlisting>
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="term-getty">
-	<title><replaceable>getty</replaceable> ¥¿¥¤¥×¤Î»ØÄê</title>
-
-	<para>¼¡¤Ë¡¢
-	 üËö¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ò½èÍý¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ØÄê¤ò¤ª¤³¤Ê ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 FreeBSD¤Ç¤Ï¡¢É¸½àŪ¤Ë¤Ï
-	 <filename>/usr/libexec/getty</filename> ¤ò¤³¤ÎÌÜŪ
-	 ¤ÇÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<prompt>login:</prompt>
-	 ¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í ¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<para><command>getty</command> ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢
-	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¡¢
-	 <replaceable>getty</replaceable> ¥¿¥¤¥×¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢
-	 ¤³¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ïɬ¿Ü¤Ç¤Ï¤¢ ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 <replaceable>getty</replaceable> ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢
-	 ¥Ü¡¼¥ì¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Àܳ¤µ¤ì
-	 ¤¿Ã¼Ëö¤ÎÆÃħ¤òɽ¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£<command>getty</command>
-	 ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ <replaceable>getty</replaceable>
-	 ¥¿¥¤¥×¤ËÂбþ¤·¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÆÃħ¤ò
-	 <filename>/etc/gettytab</filename> ¤«¤é Æɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¥Õ¥¡¥¤¥ë <filename>/etc/gettytab</filename> ¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¿·µì¤ÎüËö¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¿ô¤Î¥¨¥ó¥È¥ê ¤¬µ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢<literal>std</literal>
-	 ¤È¤¤¤¦Ê¸»úÎó¤Ç»Ï¤Þ¤ë̾Á° ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢
-	 Àܳ¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤ËÂФ·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ󶡤¹
-	 ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÍøÍѤ·¤¿¾ì¹ç¡¢
-	 ¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£110 bps ¤«¤é 115200 bps
-	 ¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ì¡¼¥È¤ËÂбþ¤·¤¿ <literal>std</literal> ¤Î¥¨¥ó
-	 ¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢
-	 ¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲ乤뤳¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
-	 &man.gettytab.5; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢
-	 ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯²òÀ⤵¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î <emphasis
-	  remap=tt>getty</emphasis> ¥¿¥¤¥×¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢
-	 üËö¦¤ÎÄÌ¿® ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÎÀßÄ꤬¡¢<emphasis
-	  remap=tt>getty</emphasis>
-	 ¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤È°ìÃפ·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤· ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎã¤Ç¤Ï¡¢Wyse50 ¤Ï¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Ê¤· 38400 bps
-	 ¤ÇÀܳ¤·¤Æ¤¤¤Þ ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢286 ¥Þ¥·¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Ê¤·
-	 19200 bps ¤ÎÀܳ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡¢
-	 ¤³¤ÎÃʳ¬¤Ç¤Î¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎüËö¤Ë´Ø¤¹¤ë
-	 <filename>/etc/ttys</filename> ¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<programlisting>ttyd1  "/usr/libexec/getty std.38400"  unknown off secure
-ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"</programlisting>
-
-	<para>¤³¤³¤Ç¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤ë
-	 2ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼
-	 ¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤³¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢<command>getty</command> ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î»ØÄ꤬¡¢
-	 ¤Ä¤®¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤·¤ÆȽÃǤµ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä ǽÀ­¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	 ½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="term-deftermtype">
-	<title>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤Î»ØÄê</title>
-
-	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î 3ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î¥¿¡¼ ¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-	 ¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥×ÍѤΥݡ¼¥È¤Î¾ì¹ç ¤Ï¡¢
-	 ¥æ¡¼¥¶¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎüËö¤¢¤ë¤¤¤Ï
-	 ÄÌ¿®¥½¥Õ¥È¤òÍøÍѤ·¤Æ¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥×
-	 ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ïʬ¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢<literal>unknown</literal> ¤ä
-	 <literal>dialup</literal> ¤òµ­½Ò¤¹¤ë¤Î ¤¬°ìÈÌŪ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢
-	 ľ·ë¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤Î¾ì¹ç¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤¬ÊѤï¤ë¤³
-	 ¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢
-	 ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤òµ­½Ò¤·
-	 ¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>°ìÈ̤ˡ¢¥æ¡¼¥¶¤Ï <filename>.login</filename> ¤ä
-	 <filename>.profile</filename> ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Ç
-	 <command>tset</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	 ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢É¬Íפʤé¤Ð
-	 ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÆþÎϤòµá¤á¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò
-	 ɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î ¤È¤­¡¢
-	 <filename>/etc/ttys</filename>
-	 ¤ÎÃæ¤Ç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-	 ¤³¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤òɽ¼¨¤»¤º¤ËÀè¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£</para>
-
- <indexterm><primary>termcap</primary></indexterm>
-	<para>FreeBSD ¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤«¤Ï¡¢
-	 <filename>/usr/share/misc/termcap</filename> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª
-	 ¤è¤½ 600 ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ɬÍפʤé¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó
-	 ¥È¥ê¤òÄɲ乤뤳¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï &man.termcap.5;
-	 ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ç¤Ï¡¢Wyse-50 ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¤Ï
-	 Wyse-50 ¤Ç¤¹ (¤â¤Ã
-	 ¤È¤â¾¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï
-	 Wyse-50 ¥â¡¼ ¥É¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹)¡£¤Þ¤¿¡¢286¥Þ¥·¥ó¾å¤Ç¤Ï
-	 Procomm ¤¬ VT-100 ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼
-	 ¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤¬¡¢¤Þ¤À̤´°À®¤Î
-	 <filename>/etc/ttys</filename> ¤Î´ØÏ¢Éôʬ¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<programlisting>ttyd1  "/usr/libexec/getty std.38400"  wy50 off secure
-ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 vt100</programlisting>
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="term-enable">
-	<title>¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍѲÄǽ¤Ë¤¹¤ë</title>
-
-	<para><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î 4 ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢
-	 ¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É ¤Ë <literal>on</literal> ¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢
-	 <command>init</command> ¥×¥í¥»¥¹¤¬
-	 2 ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡¢
-	 <command>getty</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢
-	 ¥í¥°¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë <literal>off</literal> ¤òµ­½Ò¤¹¤ë¤È¡¢
-	 <command>getty</command> ¤Ïµ¯Æ°¤µ¤ì¤º¡¢
-	 ¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤â¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÁ³¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï
-	 <literal>on</literal> ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤¬
-	 <filename>/etc/ttys</filename> ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò
-	 <literal>on</literal> ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-
-	<programlisting>ttyd1  "/usr/libexec/getty std.38400"  wy50 on secure
-ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 vt100 on</programlisting>
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="term-secure">
-	<title>°ÂÁ´ (secure) ¤Ê¥Ý¡¼¥È¤Î»ØÄê</title>
-
-	<para>¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
-	 (¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
-	 ¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê <literal>window</literal>
-	 ¤ÎÀßÄê¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	 ¤Û¤ÜºÇ¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬Àµ³Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó)
-	 ºÇ¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤¬°ÂÁ´¤«¤É¤¦¤«¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¥Ý¡¼¥È¤¬°ÂÁ´ (secure) ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÄꤹ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢
-	 <username>root</username> ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
-	 (¤Þ¤¿¥æ¡¼¥¶ ID ¤¬ 0 ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È)
-	 ¤¬¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦¿®Íê¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	 °ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤ (insecure) ¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤Ï <username>root</username>
-	 ¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¥æ¡¼¥¶¤ÏÆø¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¸å¤Ç &man.su.1;
-	 ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶¸¢¸Â¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<para>¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥É¥¢¤ÎÆ⦤ˤ¢¤ëüËö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â
-	 <quote>insecure</quote> ¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁ¦¤á¤Þ¤¹¡£
-	 ¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶¤ÎÆø¢¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ç¤â¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ &man.su.1;
-	 ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´Êñ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<para>°Ê²¼¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤·¤¿ <filename>/etc/ttys</filename>
-	 ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ËüËö¤Î¾ì½ê¤òɽ
-	 ¤¹¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤â¤Î¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<example id="ex-etc-ttys">
+	 <title>üËö¤Î¹àÌܤò <filename>/etc/ttys</filename>
+	  ¤ËÄɲ乤ë</title> 
+
+	 <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë 2 Âæ¤ÎüËö¡¢Wyse-50 ¤È¡¢VT-100
+	  üËö¤ò¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë
+	  <application>Procomm</application>
+	  üËö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤ 286 IBM PC
+	  ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀܳ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  Wyse ¤Ï 2 ÈÖÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢286 ¤Ï
+	  6 ÈÖÌܤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È
+	  (¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¾å¤Î¥Ý¡¼¥È) ¤ËÀܳ¤·¤Þ¤¹¡£
+	  <filename>/etc/ttys</filename>
+	  Æâ¤ÎÂбþ¤¹¤ë¹àÌܤϼ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <programlisting>ttyd1<co 
+	   id="co-ttys-line1col1"> "/usr/libexec/getty std.38400"<co
+	   id="co-ttys-line1col2"> wy50<co
+	   id="co-ttys-line1col3"> on<co
+	   id="co-ttys-line1col4"> insecure<co
+	   id="co-ttys-line1col5">
+ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200" vt100 on insecure
+	 </programlisting>
+
+	 <calloutlist>
+	  <callout arearefs="co-ttys-line1col1">
+	   <para>ºÇ½é¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢Ä̾ï <filename>/dev</filename>
+		¤Ë¤¢¤ëüËö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </callout>
+	  <callout arearefs="co-ttys-line1col2">
+
+	   <para>2 ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢
+		¤³¤Î²óÀþ¤ËÂФ·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢Ä̾ï¤Ï &man.getty.8;
+		¤Ç¤¹¡£<command>getty</command>
+		¤Ï¡¢²óÀþ¤ò½é´ü²½¤·¤Æ³«¤­¡¢Â®ÅÙ¤òÀßÄꤷ¤Æ¡¢
+		¥æ¡¼¥¶Ì¾¤òÆþÎϤ¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½Ð¤·¤Æ &man.login.1;
+		¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	   <para><command>getty</command> ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢
+		¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é (¾Êά²Äǽ¤Ê) ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿
+		<replaceable>getty</replaceable> ¥¿¥¤¥×¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
+		<replaceable>getty</replaceable> ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢
+		bps ¥ì¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤ÊüËö²óÀþ¤ÎÆÃÀ­¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+		<command>getty</command> ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢
+		¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÀ­¤ò <filename>/etc/gettytab</filename>
+		¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	   <para><filename>/etc/gettytab</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢
+		üËö²óÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·µì¿¤¯¤Î¹àÌܤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+		¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢<literal>std</literal>
+		¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹àÌܤϡ¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀܳ¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤ËƯ¤­¤Þ¤¹¡£
+		¤³¤ì¤é¤Î¹àÌܤϥѥê¥Æ¥£¤ò̵»ë¤·¤Þ¤¹¡£110 ¤«¤é 115200
+		¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Î bps ¥ì¡¼¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂФ·¤Æ°ì¤Ä
+		<literal>std</literal> ¹àÌܤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢
+		¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆȼ«¤Î¹àÌܤò²Ã¤¨¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+		&man.gettytab.5;
+		¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊ󤬺ܤäƤ¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	   <para><filename>/etc/ttys</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë
+		<replaceable>getty</replaceable> ¥¿¥¤¥×¤òÀßÄꤹ¤ë»þ¤Ï¡¢
+		üËö¤ÎÄÌ¿®ÀßÄ꤬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+	   <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Wyse-50 ¤Ï¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Ê¤·¤Ç¡¢38400 bps
+		¤ÇÀܳ¤·¤Þ¤¹¡£286 PC ¤Ï¥Ñ¥ê¥Æ¥£¤Ê¤·¤Ç¡¢19200 bps
+		¤ÇÀܳ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </callout>
+
+	  <callout arearefs="co-ttys-line1col3">
+
+	   <para>Âè 3 ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢¤½¤Î tty
+		²óÀþ¤ËÄ̾ï¤Ä¤Ê¤¬¤ëüËö¤Î¼ïÊ̤Ǥ¹¡£
+		¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¡¢
+		¥æ¡¼¥¶¤¬¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤ÎüËö¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÇÀܳ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¡¢
+		¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï <literal>unknown</literal> ¤Þ¤¿¤Ï
+		<literal>dialup</literal> ¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+		¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÇÛÀþ¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+		üËö¼ïÊ̤ÏÊѤï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢&man.termcap.5;
+		¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¼ÂºÝ¤ÎüËö¼ïÊ̤ò¡¢
+		¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ëµ­Æþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	   <para>²æ¡¹¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢Wyse-50
+		¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ÎüËö¼ïÊ̤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
+		<application>Procomm</application> ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë
+		286 PC ¤Ï¡¢VT-100
+		¤ò¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </callout>
+
+	  <callout arearefs="co-ttys-line1col4">
+	   <para>4 ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢
+		¥Ý¡¼¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤Ù¤­¤«¤É¤¦¤«¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+		¤³¤³¤Ë <literal>on</literal> ¤Èµ­Æþ¤¹¤ë¤È¡¢
+		<command>init</command> ¥×¥í¥»¥¹¤¬
+		2 ÈÖÌܤΥե£¡¼¥ë¥É¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢
+		<command>getty</command> ¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
+		¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò <literal>off</literal> ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢
+		<command>getty</command> ¤ÏÆ°¤«¤º¡¢
+		¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	  </callout>
+
+	  <callout arearefs="co-ttys-line1col5">
+	   <para>ºÇ¸å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢
+		¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤¬°ÂÁ´¤«¤É¤¦¤«»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+		¤¢¤ë¥Ý¡¼¥È¤¬°ÂÁ´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤«¤é
+		<username>root</username> (¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¾¤Î UID ¤¬ 0 ¤Î)
+		¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òµö²Ä¤·¤Æ¤è¤¤¤È¿®Íꤷ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+		°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤Ï¡¢<username>root</username>
+		¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢
+		¥æ¡¼¥¶¤ÏÆø¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¸å¤Ë¡¢
+		&man.su.1; ¤äÎà»÷¤Î»ÅÁȤߤò»È¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶Æø¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	   <para>¸°¤Î¤«¤«¤ëÉô²°¤Ë¤¢¤ëüËö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢"insecure"
+		¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¶¯¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+		¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶Æø¢¤¬É¬Íפʤ顢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é
+		<command>su</command> ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï½½Ê¬´Êñ¤Ç¤¹¡£</para>
+	  </callout>
+	 </calloutlist>
+	</example>
 
-	<programlisting>ttyd1  "/usr/libexec/getty std.38400"  wy50 on insecure # Kitchen
-ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 vt100 on insecure # Guest bathroom</programlisting>
    </sect3>
 
    <sect3 id="term-hup">
@@ -981,7 +881,7 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
   </sect2>
 
   <sect2 id="term-debug">
-   <title>¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</title>
+   <title>Àܳ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</title>
 
    <para>ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òʧ¤Ã¤ÆÀßÄê¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢
 	¤È¤­¤Ë¤ÏüËö¤ÎÀܳ¤¬¤¦ ¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Ê²¼¤Ë¡¢
@@ -1014,8 +914,8 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 
 	  <para><command>getty</command> ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢
 	   üËö¤òǧ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ°ºîÃæ¤Î getty ¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÍ÷¤ò
-	   <command>ps</command>
+	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ°ºîÃæ¤Î <command>getty</command>
+	   ¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÍ÷¤ò <command>ps</command>
 	   ¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	  <screen>&prompt.root; <userinput>ps -axww|grep getty</userinput></screen>
@@ -1075,12 +975,14 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 	<author>
 	 <firstname>Guy</firstname>
 	 <surname>Helmer</surname>
-	 <contrib>¸¶ºî: </contrib>
+	 <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
 	</author>
+   </authorgroup>
+   <authorgroup>
 	<author>
 	 <firstname>Sean</firstname>
 	 <surname>Kelly</surname>
-	 <contrib>²ÃÉ®: </contrib>
+	 <contrib>²þÄû: </contrib>
 	</author>
    </authorgroup>
   </sect1info>
@@ -1411,7 +1313,8 @@ vq|VH57600|Very High Speed Modem at 5760
 	</indexterm>
 
 	<para><filename>/etc/ttys</filename>
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢Á°¤ÎÀá¤ÇüËö¤ÎÀßÄê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢<xref linkend="ex-etc-ttys">
+	 ¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¥â¥Ç¥à¤ÎÀßÄê¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢<command>getty</command>
 	 ¤Ë°Û¤Ê¤ë°ú¿ô¤òÅϤ·¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëüËö¼ïÊ̤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
 	 ¸ÇÄê®ÅÙ¤ª¤è¤Ó²ÄÊÑ®ÅÙξÊý¤Ë¶¦Ä̤¹¤ë·Á¼°¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -1731,8 +1634,10 @@ AT&amp;B2&amp;W</programlisting>
 	 ¤¢¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥â¥Ç¥à¤ÎÀßÄê¤ËÌäÂ꤬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
 	</para>
 
-	<para>¤â¤·¡¢Å¬Àڤʥݡ¼¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
-	 <command>getty</command> ¤¬¸«¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤ ¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÅÙ
+	<para>¤â¤·¡¢´üÂÔ¤·¤¿
+	 <filename>ttyd<replaceable>N</replaceable></filename>
+	 ¥Ý¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
+	 <command>getty</command> ¤¬¸«¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÅÙ
 	 <filename>/etc/ttys</filename> ¤ÎÆâÍƤò³Îǧ¤·¡¢
 	 ½ñ¼°¤Ê¤É¤Ë¸í¤ê¤¬¤Ê¤¤¤« Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥°
 	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë <filename>/var/log/messages</filename> ¤Ë
@@ -1741,9 +1646,9 @@ AT&amp;B2&amp;W</programlisting>
 	 ¤â¤·²¿¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÆÅÙ
 	 <filename>/etc/ttys</filename>¡¢
 	 <filename>/etc/gettytab</filename> ¤ÎÆó¤Ä¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¡¢
-	 ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë <!-- kuriyama - ? to replaceble -->
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë <filename>/dev/ttyd?</filename> ¤ò³Îǧ¤·¡¢
-	 µ­½Ò¤Ë¸í¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Â­¤ê¤Ê¤¤¥¨ ¥ó¥È¥ê¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢
+	 ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë
+	 <filename>/dev/ttydN</filename> ¤ò³Îǧ¤·¡¢
+	 µ­½Ò¤Ë¸í¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Â­¤ê¤Ê¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢
 	 ­¤ê¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿
 	 ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </sect3>
@@ -1836,7 +1741,7 @@ AT&amp;B2&amp;W</programlisting>
 
   <sect2>
    <title>»ä¤Î Hayes ¥â¥Ç¥à¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢
-	¤É¤¦¤·¤è¤¦?</title>
+	¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦?</title>
 
    <para>¼ÂºÝ¡¢<command>tip</command> ¤Î
 	¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë Hayes
@@ -1893,7 +1798,7 @@ AT&amp;B2&amp;W</programlisting>
    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /dev</userinput>
 &prompt.root; <userinput>./MAKEDEV cuaa0</userinput></screen>
 
-   <para>¤Þ¤¿¤Ï root ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë cu
+   <para>¤Þ¤¿¤Ï root ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë <command>cu</command>
 	¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>cu -l<replaceable>line</replaceable> -s<replaceable>speed</replaceable></userinput></screen>
@@ -1938,12 +1843,12 @@ tip57600|Dial any phone number at 57600b
 
    <para>¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
 	<command>tip</command> ¤è¤ê <command>cu</command> ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢
-	<command>cu</command> ¤Î generic ¥¨¥ó¥È¥ê¤ò»È¤¤¤Þ¤¹:
+	<literal>cu</literal> ¤Î generic ¥¨¥ó¥È¥ê¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<programlisting>cu115200|Use cu to dial any number at 115200bps:\
 	:dv=/dev/cuaa1:br#57600:at=hayes:pa=none:du:</programlisting>
 
-	¤½¤·¤Æ</para>
+   <para>¤½¤·¤Æ</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>cu 5551234 -s 115200</userinput></screen>
 
@@ -1963,7 +1868,7 @@ tip57600|Dial any phone number at 57600b
 
   <sect2>
    <title>¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥µ¡¼¥Ð¤ò·Ðͳ¤·¤Æ
-	Ê£¿ô¤Î¥Û¥¹¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£</title>
+	Ê£¿ô¤Î¥Û¥¹¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£</title>
 
    <para>Ëè²óÀܳ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂԤäÆ
 	<command>CONNECT &lt;host&gt;</command> ¤ÈÆþÎϤ¹¤ë
@@ -2017,11 +1922,13 @@ big-university 5551114</programlisting>
 
   <sect2>
    <title><keycombo action="simul">
-	 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap>
+	 <keycap>Ctrl</keycap>
+	 <keycap>P</keycap>
 	</keycombo>
 	¤ò 1 ²óÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë
 	<keycombo action="simul">
-	 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap>
+	 <keycap>Ctrl</keycap>
+	 <keycap>P</keycap>
 	</keycombo>
 	¤ò 2 ÅÙ²¡¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼?</title>
 
@@ -2045,7 +1952,7 @@ big-university 5551114</programlisting>
 	</keycombo>
 	¤ä
 	<keycombo action="simul">
-	 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>SPACE</keycap>
+	 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>Space</keycap>
 	</keycombo>
 	¤ò²¡¤·¤Æ¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
 	<replaceable>single-char</replaceable> ¤Ë
@@ -2150,6 +2057,8 @@ raisechar=^^</programlisting>
 	 <surname>YOKOTA</surname>
 	 <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
 	</author>
+   </authorgroup>
+   <authorgroup>
 	<author>
 	 <firstname>Bill</firstname>
 	 <surname>Paul</surname>
@@ -2293,7 +2202,8 @@ raisechar=^^</programlisting>
 		<para>¸å½Ò¤µ¤ì¤ë <option>-h</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
 		 ¤ò̵»ë¤·¤Æ¡¢(¾¤ËÍ¥ÀèÅ٤ι⤤¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê)
          ¤³¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-		 ¤³¤Î¥Õ¥é¥°¤Ï FreeBSD ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 2.X ¤Î
+		 ¤³¤Î¥Õ¥é¥°¤Ï FreeBSD ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
+		 2.<replaceable>X</replaceable> ¤Î
 		 <literal>COMCONSOLE</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÂбþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
 		 ¥Õ¥é¥° <literal>0x20</literal> ¤Ïɬ¤º
 		 ¥Õ¥é¥° <option>0x10</option> ¤È°ì½ï¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>


More information about the svn-doc-all mailing list