svn commit: r39239 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Jul 21 03:15:41 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sat Jul 21 03:15:40 2012
New Revision: 39239
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39239

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
  	r10204 -> r10210	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
 
 Submitted by:	Hiroo Ono <hiroo _at_ jp dot FreeBSD dot jp>
 Reference: 	[doc-jp-work 1862]

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml	Fri Jul 20 19:32:18 2012	(r39238)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml	Sat Jul 21 03:15:40 2012	(r39239)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r10204
+   Original revision: r10210
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -40,216 +40,74 @@
 	(¥â¥Ç¥à¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É)
 	¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÆɤá¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£</para></listitem>
   </itemizedlist>
-
  </sect1>
 
  <sect1 id="serial">
-  <title>¥·¥ê¥¢¥ëÀܳ¤Î´ðÁÃ</title>
-
-  <para>¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢
-   ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÈÌŪ¤Ê¾ðÊ󤬽ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ ¤¹¡£
-   ¤¢¤Ê¤¿¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¾ðÊ󤬡¢¤â¤·¤³¤³¤Ç¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-   ¥Ï¥ó ¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎüËö¤È¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-  </para>
-
-  <indexterm><primary>ttyd</primary></indexterm>
-  <indexterm><primary>cuaa</primary></indexterm>
-  <para><filename>ttyd<replaceable>X</replaceable></filename>
-   (¤Þ¤¿¤Ï <filename>cuaa<replaceable>X</replaceable></filename>)
-   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾å
-   ¤Ç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë»þ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¡¢
-   ɸ½àŪ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥»¥¹¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëºÝ¡¢Ã¼Ëö
-   I/O ÀßÄê¤Î ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥»¥Ã¥È¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄêÆâÍƤϡ¢
-   ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç³Îǧ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <screen>&prompt.root; <userinput>stty -a -f /dev/ttyd1</userinput></screen>
-
-  <para>¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬
-   ¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ºÆ¤Ó¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë»þ¡¢
-   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄêÃͤËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
-   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
-   <quote>½é´ü¾õÂÖ</quote> ¤òÀßÄꤷ¤¿
-   ¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤ÆÄ´À᤹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Î㤨¤Ð¡¢ttyd5
-   ¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç <acronym>CLOCAL</acronym>
-   ¥â¡¼¥É¤ò ON ¤Ë¤·¤Æ¡¢8 bits ¤ÎÀßÄê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢
-   <emphasis>XON/XOFF</emphasis>
-   ¥Õ¥í¡¼À©¸æ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
-  </para>
-
-  <screen>&prompt.root; <userinput>stty -f /dev/ttyid5 clocal cs8 ixon ixoff</userinput></screen>
-
-  <indexterm>
-   <primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë</primary>
-   <secondary><filename>rc.serial</filename></secondary>
-  </indexterm>
-  <para>¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òµ­½Ò¤¹¤ë¤Î¤ËŬ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
-   <filename>/etc/rc.serial</filename>  ¤Ç¤¹¡£
-   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬<filename>ttyd5</filename>
-   ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¡¢
-   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤³¤ÎÀßÄê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢
-   ¹¥¤­¤Ê¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <para>¤Þ¤¿¡¢<quote>¸ÇÄê¾õÂÖ</quote> ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÄ´Àá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
-   ¤¢¤ë°ìÄê¤ÎÀßÄ꤬
-   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËɤ°¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Î㤨¤Ð¡¢
-   <filename>ttyd5</filename> ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò 57600 bps
-   ¤Ë¸ÇÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <screen>&prompt.root; <userinput>stty -f /dev/ttyld5 57600</userinput></screen>
-
-	<para>¤³¤ì¤Ç¡¢<filename>ttyd5</filename> ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¡¢
-   ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ÎžÁ÷¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò
-   Êѹ¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï 57600 bps
-   ¤Ë¸ÇÄꤵ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-  <indexterm>
-   <primary><command>MAKEDEV</command></primary>
-  </indexterm>
-  <para>ËÜÍè¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î½é´ü¾õÂÖ¤òÊѹ¹¤·¤¿¤êÀßÄê¤ò¸ÇÄꤹ¤ë¤Î¤Ï¡¢
-   <username>root</username> ¤À¤±¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
-   <filename>MAKEDEV</filename>
-   ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¨¥ó¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢
-   ¤³¤ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤<emphasis>¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£</para>
- </sect1>
-
- <sect1 id="term">
-  <title>¥·¥ê¥¢¥ëüËö</title>
-
-  <indexterm><primary>üËö</primary></indexterm>
-  <para><emphasis>¸¶ºî: Sean Kelly <email>kelly at ad1440.net</email><!-- <br> -->
-	28 July 1996</emphasis></para>
-
-  <para><emphasis>Ìõ: &a.max;</emphasis></para>
-
-  <para>¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-   ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È ¤­¤ä¡¢
-   ¼ê¶á¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤Ç¤â¡¢
-   FreeBSD ¤Îµ¡Ç½¤òÊØÍø¤Ë¡¢¤«¤Ä°Â²Á¤ËÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD
-   ¤Ë¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤òÀܳ¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <sect2 id="term-uses">
-   <title>üËö¤Î¼ïÎà¤ÈÍøÍÑÊýË¡</title>
-
-   <para>¤â¤È¤â¤È Unix ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
-	¥æ¡¼ ¥¶¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥·¥ê¥¢¥ë
-	¥Ý¡¼¥È¤ËÀܳ¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ
-	¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
-	¤Á¤ç¤¦¤É¥â¥Ç¥à¤ÈÄÌ¿®¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥â¡¼¥È
-	¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¥Æ¥­¥¹¥È
-	¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Î¤È ¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>ºÇ¶á¤Î PC ¤Ï¡¢
-	¹âÉʼÁ¤Î²èÁü¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ ¤¹¤¬¡¢
-	¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î Unix ·Ï OS ¤Ë¤Ï̤¤À¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë
-	¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¥° ¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢FreeBSD
-	¤Ç¤â¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¸½ºß»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ê¥¢¥ë
-	¥Ý¡¼¥È¤ËüËö¤òÀܳ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë ¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢
-	Ä̾ï¤Ï¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ä X¥¦¥£¥ó¥É¥¦ ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î
-	<command>xterm</command> ¤Î¥¦¥£ ¥ó¥É¥¦¾å¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥­¥¹¥È
-	¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿
-	¤Ç¤âÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+  <title>¤Ï¤¸¤á¤Ë</title>
 
-   <para>¿¦¾ì¤Ç¤ÎÍøÍѤȤ¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢FreeBSD
-	¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼ ¥¿¤ËÀܳ¤µ¤ì¤¿²¿Âæ¤â¤Î¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤ò
-	³Æ¼Ò°÷¤Î´ù¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³ ¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
-	²ÈÄí¤Ç¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤ IBM PC ¤ä Macintosh
-	¤ò FreeBSD ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎüËö¤È¤·¤ÆÍø
-	ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÉáÄ̤ʤ饷¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¡¢
-	¥Ñ¥ï¥Õ
-	¥ë¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊѤ¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <para>FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ëµó¤²¤ë3¼ïÎà¤ÎüËö¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
+  <sect2 id="serial-terminology">
+   <title>ÍѸì²òÀâ</title>
 
-   <itemizedlist>
-	<listitem>
-	 <para><link linkend="term-dumb">¥À¥à (dumb) üËö</link></para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><link linkend="term-pcs">PC¤òÍøÍѤ·¤¿Ã¼Ëö</link></para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><link linkend="term-x">X üËö</link></para>
-	</listitem>
-   </itemizedlist>
-
-   <para>°Ê²¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <sect3 id="term-dumb">
-	<title>¥À¥àüËö</title>
-
-	<para>¥À¥àüËö¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ó·Ðͳ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¤ÎÀܳÀì
-	 ÍѤΥϡ¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¥À¥àüËö¤Ï¡¢
-	 ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÁ÷¼õ¿®¤ª¤è¤Óɽ¼¨¤¬¤Ç¤­¤ë
-	 ÄøÅ٤η׻»Ç½ÎϤ·¤«¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢<quote>dumb</quote>
-	 (´ÖÈ´¤±) ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ð ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ÎüËö¾å¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥­¥¹¥È
-	 ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¡¢E-mail¡¢
-	 ¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
-	 ¥À¥àüËö¤òÀܳ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<para>Digital Equipment¼Ò¤Î VT-100 ¤ä¡¢Wyse¼Ò¤Î WY-75
-	 ¤ò½é¤á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¤¬²¿É´¼ïÎà¤â¤Î
-	 ¥À¥àüËö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤É¤ó¤Ê¼ï Îà¤Î¥À¥àüËö¤Ç¤â
-	 FreeBSD ¤ËÀܳ¤·¤Æ»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÀ­Ç½¤Îü
-	 Ëö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²èÁü¤ò¼è¤ê°·¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	 ¸Â¤é¤ì¤¿¿ô¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢
-	 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤·¤«¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<para>¥À¥àüËö¤Ï¡¢X ¥¦¥£¥ó¥É¥¦ ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥é
-	 ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òɬÍפȤ·¤Ê¤¤
-	 ¿¦¾ì¤Ç¹­¤¯ÍѤ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="term-pcs">
-	<title>PC ¤òüËö¤È¤·¤ÆÍøÍѤ¹¤ë</title>
-
-	<para><link linkend="term-dumb">¥À¥àüËö</link>
-	 ¤¬¥Æ¥­¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ª¤è
-	 ¤ÓÁ÷¼õ¿®¤Îµ¡Ç½¤ò¤½¤Ê¤¨¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢
-	 ¤É¤ó¤ÊPC ¤â¥À¥àüËö¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
-	 ɬÍפʤâ¤Î¤ÏŬÀڤʥ±¡¼¥Ö¥ë¤È¡¢¤½¤ÎPC¤Î¾å
-	 ¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë<emphasis>üËö¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</emphasis>
-	 ¤ò¹Ô¤¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£</para>
+   <variablelist>
+	<indexterm><primary>bits-per-second</primary></indexterm>
+	<varlistentry>
+	 <term>bps</term>
+	 <listitem>
+	  <para>Bits per Second ¤Îά¤Ç¡¢
+	   ¥Ç¡¼¥¿¤ÎžÁ÷®ÅÙ¤òɽ¤¹Ã±°Ì¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	<para>¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶­¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤¯ÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎƱµï ¿Í¤¬ FreeBSD
-	 ¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÀìÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤Ê¤¤¥³
-	 ¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤È¤·¤ÆÀܳ¤·¡¢
-	 ¤½¤ÎüËö¾å¤Ç
-	 ¥Æ¥­¥¹¥È¤À¤±¤òÍѤ¤¤ëºî¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-   </sect3>
+	<varlistentry>
+	 <term>DTE</term>
+	 <indexterm><primary>DTE</primary></indexterm>
+	 <listitem>
+	  <para>Data Terminal Equipment ¤Îά¡£
+	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿ËÜÂΤΤ³¤È</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-   <sect3 id="term-x">
-	<title>X üËö</title>
+	<varlistentry>
+	 <term>DCE</term>
+	 <indexterm><primary>DCE</primary></indexterm>
+	 <listitem>
+	  <para>Data Communications Equipment
+	   ¤Îά¤Ç¡¢¶ñÂÎŪ¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥à¤Î¤³¤È¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	<para>X üËö¤Ï¡¢´û¸¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼ïÎà¤ÎüËö¤È¤¤¤¨
-	 ¤Þ¤¹¡£X üËö¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
-	 ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã
-	 ¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍøÍѤ·¤¿Àܳ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
-	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó ¤ÎÍøÍѤˤª¤¤¤Æ¤â¡¢
-	 ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢X ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó
-	 ¤ÎÍøÍѤ¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£</para>
+	<varlistentry>
+	 <term>RS-232</term>
+	 <indexterm><primary>RS-232C ¥±¡¼¥Ö¥ë</primary></indexterm>
+	 <listitem>
+	  <para>EIA (ÊÆÅŵ¤»º¶È¶¨²ñ)
+	   ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®¤Îɸ½àµ¬³Ê</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+   </variablelist>
 
-	<para>¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë üËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢X ü
-	 Ëö¤ÎÀßÄê¤äÍøÍѤˤĤ¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Ï
-	 <emphasis>¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£</para>
-   </sect3>
+   <!-- XXX Use a formal citation and bibliography entry -->
+   <para>¤³¤ì¤é¤ÎÍѸì¤ä¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®°ìÈ̤˴ؤ·¤Æ¡¢
+	¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ï¡¢<emphasis>The RS-232
+	Bible</emphasis> ¤È¤¤¤¦Ëܤ¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+   <para>ÄÌ¿®¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷®Å٤˴ؤ·¤Æ¡¢
+	Ãø¼Ô¤Ï<quote>¥Ü¡¼</quote> (baud) ¤È¤¤¤¦ÍѸì¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	¥Ü¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÄê»þ´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¦¤ëÅŵ¤Åª¾õÂÖ¤ÎÊѲ½¤Î¿ô¤òɽ¤¹¤Ë¤¹¤®¤º¡¢
+	<quote>bps</quote> (bits per second)
+	¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ÎÊý¤¬<quote>Àµ¤·¤¤</quote>¤«¤é¤Ç¤¹
+	(¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢
+	°ÕÃϤΰ­¤¤¿Í¤ËÅܤé¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
   </sect2>
 
-  <sect2 id="term-cables-ports">
+  <sect2 id="serial-cables-ports">
    <title>¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¥Ý¡¼¥È</title>
 
-   <para>¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤ò FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀܳ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
-	ŬÀڤʥ±¡¼ ¥Ö¥ë¤È¡¢
-	üËö¤òÀܳ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤¬É¬ÍפǤ¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì
-	¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·´û¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍøÍѤ·¤¿¤¤Ã¼Ëö¤È¡¢
-	¤½¤ÎüËö ¤òÀܳ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-	<link linkend="term-config">ÀßÄê</link>
-	¤Î¾Ï¤Þ¤ÇÆɤßÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥â¥Ç¥à¤Þ¤¿¤Ï¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤ò FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀܳ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
+	¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¾å¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤È¡¢
+	¥·¥ê¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÀܳ¤¹¤ëŬÀڤʥ±¡¼¥Ö¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
+	¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¤½¤ì¤¬É¬ÍפȤ¹¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
+	¤³¤ÎÀá¤ÏÈô¤Ð¤·¤Æ¤âÌäÂꤢ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
    <sect3 id="term-cables">
 	<title>¥±¡¼¥Ö¥ë</title>
@@ -481,16 +339,354 @@
 	  ¤Ê¤é¤Ð <filename>/dev/ttyd1</filename> ¤È¤Ê¤ê¡¢
 	  °Ê²¼¤³¤Î·Á¼°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¨¥ó¥È¥ê¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	   <para>³Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¡¢
+	 <para>³Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¡¢
 	  Æä˥ޥë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤òÍøÍѤ¹¤ë ¤¿¤á¤Ë¡¢kernel
 	  ¤ÎÀßÄê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À
 	  ¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢<link linkend="kernelconfig">FreeBSD
-	   ¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</link>
+	  ¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</link>
 	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</sect4>
    </sect3>
   </sect2>
 
+  <sect2>
+   <title>¥«¡¼¥Í¥ë¤ÎÀßÄê</title>
+
+   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD ¤Ï
+	4 ¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MS-DOS ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢
+	<devicename>COM1:</devicename>,
+	<devicename>COM2:</devicename>,
+	<devicename>COM3:</devicename> ¤ª¤è¤Ó
+	<devicename>COM4:</devicename> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í BocaBoard ¤Î 1008 ¤ä 2016 ¤Ê¤É¤Î¡¢
+	<quote>ñ½ã¤Ê</quote>¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹
+	(¤³¤ì¤é¤Î¥«¡¼¥É´Ø¤·¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï &man.sio.4;
+	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤) ¤ä¡¢
+	Digiboard ¤ä Stallion Technologies
+	¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢É¸½à¤Î COM ¥Ý¡¼¥È¤·¤«¸«¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+   <para>ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¡¢
+	¥«¡¼¥Í¥ë¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°»þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
+	<command>/sbin/dmesg</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	µ¯Æ°»þ¤Î½ÐÎÏ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æäˡ¢
+	<literal>sio</literal> ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç <literal>sio</literal>
+	¤È¤¤¤¦Ê¸»úÎó¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>/sbin/dmesg | grep 'sio'</userinput></screen>
+
+   <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ò»Í¤Ä»ý¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>sio0 at 0x3f8-0x3ff irq 4 on isa
+sio0: type 16550A
+sio1 at 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa
+sio1: type 16550A
+sio2 at 0x3e8-0x3ef irq 5 on isa
+sio2: type 16550A
+sio3 at 0x2e8-0x2ef irq 9 on isa
+sio3: type 16550A</screen>
+
+   <para>¤â¤·¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÀµ¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	¤ª¤½¤é¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ FreeBSD ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï <xref linkend="kernelconfig">
+	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³ºÅö¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹Ô¤Ï¡¢
+	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <programlisting>device		sio0	at isa? port "IO_COM1" tty irq 4 vector siointr
+device		sio1	at isa? port "IO_COM2" tty irq 3 vector siointr
+device		sio2	at isa? port "IO_COM3" tty irq 5 vector siointr
+device		sio3	at isa? port "IO_COM4" tty irq 9 vector siointr</programlisting>
+
+   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤Ï¡¢
+	¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	&man.sio.4; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢
+	¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥Ü¡¼¥É¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµ­½Ò¤Î»ÅÊý¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Õ¥é¥°¤Î»ØÄêÊýË¡¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
+	Ê̤ΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Î FreeBSD
+	¤ÇÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òήÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <note>
+	<para>¤Ê¤ª¡¢<literal>port "IO_COM1"</literal>,
+	 <literal>IO_COM2</literal>, <literal>IO_COM3</literal>
+	 ¤ª¤è¤Ó <literal>IO_COM4</literal> ¤Ï¡¢
+	 ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î°ìÈÌŪ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë
+	 <literal>0x3f8</literal>, <literal>0x2f8</literal>,
+	 <literal>0x3e8</literal> ¤ª¤è¤Ó <literal>0x2e8</literal>
+	 ¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ä¤ê¹þ¤ßÈÖ¹æ 4, 3, 5 ¤È 9 ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì
+	 <devicename>COM1:</devicename> ¤«¤é
+	 <devicename>COM4:</devicename> ¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ç°ìÈÌŪ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë
+	 IRQ ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ISA ¥Ð¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¾ì¹ç¡¢
+	 °ìÈÌŪ¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ç°ì¤Ä¤Î IRQ
+	 ¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤³¤È¤¬
+	 <emphasis>¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó</emphasis>¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹
+	 (¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î 16550A
+	 ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ç°ì¤Ä¤Þ¤¿¤ÏÆó¤Ä¤Î IRQ
+	 ¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
+   </note>
+
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë</title>
+
+   <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
+	<filename>/dev</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë¡¢
+	<quote>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë</quote>¤ò²ð¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	<devicename>sio</devicename> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãå¿®ÍѤÎ
+	<filename>/dev/ttyd<replaceable>?</replaceable></filename>
+	¤ª¤è¤Ó¡¢È¯¿®ÍѤÎ
+	<filename>/dev/cuaa<replaceable>?</replaceable></filename>
+	¤¬ÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢
+	½é´ü²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹
+	(<filename>/dev/ttyid<replaceable>?</replaceable></filename> ¤È
+	<filename>/dev/cuai0<replaceable>?</replaceable></filename>)
+	¤ª¤è¤Ó¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹
+	(<filename>/dev/ttyld<replaceable>?</replaceable></filename> ¤È
+	<filename>/dev/cual0<replaceable>?</replaceable></filename>)
+	¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£½é´ü²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
+	ÄÌ¿®¥Ý¡¼¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ëÅ٤ˡ¢
+	¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î½é´üÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+	<literal>CTS/RTS</literal>
+	¤Ë¤è¤ë¥Õ¥í¡¼À©¸æ¤ò¹Ô¤¦¥â¥Ç¥à¤¬Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î
+	<literal>crtscts</literal>
+	¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¡¢
+	¾¤Î¥æ¡¼¥¶¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤³¤ì¤é¤òÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	ÄÌ¿®¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î½é´ü²½¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
+	¤½¤ì¤¾¤ì &man.termios.4;, &man.sio.4; ¤È &man.stty.1;
+	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <sect3>
+	<title>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®</title>
+
+	<para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
+	 <filename>/dev</filename> ¤Ë¤¢¤ë¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È
+	 <command>MAKEDEV</command> ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 <command>MAKEDEV</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	 <devicename>COM1:</devicename> (¥Ý¡¼¥È 0)
+	 ¤ò¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤ÆÍøÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Î
+	 ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 <filename>/dev</filename> ¤Ë <command>cd</command> ¤·¤Æ¤«¤é¡¢
+	 <command>MAKEDEV ttyd0</command> ¤È¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ƱÍͤˡ¢<command>MAKEDEV ttyd1</command> ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	 <devicename>COM2:</devicename> (¥Ý¡¼¥È 1)
+	 ÍѤΥǥХ¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para><command>MAKEDEV</command> ¤Ï¡¢
+	 <devicename>/dev/ttyd<replaceable>?</replaceable></devicename>
+	 ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
+	 <devicename>/dev/cuaa<replaceable>?</replaceable></devicename>,
+	 <devicename>/dev/cuaia<replaceable>?</replaceable></devicename>,
+	 <devicename>/dev/cuala<replaceable>?</replaceable></devicename>,
+	 <devicename>/dev/ttyld<replaceable>?</replaceable></devicename>
+	 ¤ª¤è¤Ó
+	 <devicename>/dev/ttyid<replaceable>?</replaceable></devicename>
+	 ¥Î¡¼¥É¤âºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¸å¡¢
+	 ¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä°À­¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
+	 ¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍøÍѤ·¤Æ¤â¤è¤¤¥æ¡¼¥¶¤Î¤ß¤¬Æɤ߽ñ¤­¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+	 (ÆÃ¤Ë <filename>/dev/cua*</filename> ¤Îµö²Ä°À­¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òʧ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
+	 ¤³¤Î³Îǧ¤òÂÕ¤ë¤È¡¢
+	 °ìÈ̤Υ桼¥¶¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥â¥Ç¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <filename>/dev/cua*</filename>
+	 ¤Îµö²Ä°À­¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢
+	 ¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹çŬÀڤʤâ¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 129 Feb 15 14:38 /dev/cuaa1
+crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 161 Feb 15 14:38 /dev/cuaia1
+crw-rw----  1 uucp   dialer  28, 193 Feb 15 14:38 /dev/cuala1</screen>
+
+	<para>¾å¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶ <username>uucp</username>
+	 ¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥× <username>dialer</username>
+	 ¤Ë°¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤¬È¯¿®ÍѤΥǥХ¤¥¹¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
+   </sect3>
+  </sect2>
+
+  <sect2 id="serial-hw-config">
+   <title>¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê</title>
+
+  <indexterm><primary><devicename>ttyd</devicename></primary></indexterm>
+  <indexterm><primary><devicename>cuaa</devicename></primary></indexterm>
+
+  <para><devicename>ttyd<replaceable>X</replaceable></devicename>
+   (¤Þ¤¿¤Ï <devicename>cuaa<replaceable>X</replaceable></devicename>)
+   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
+   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤Ç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë»þ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¡¢
+   ɸ½àŪ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥»¥¹¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëºÝ¡¢Ã¼Ëö
+   I/O ÀßÄê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥»¥Ã¥È¤¬Å¬ÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄêÆâÍƤϡ¢
+   ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç³Îǧ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <screen>&prompt.root; <userinput>stty -a -f /dev/ttyd1</userinput></screen>
+
+  <para>¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
+   ¤½¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£
+   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ºÆ¤Ó¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë»þ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄêÃͤËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢<quote>½é´ü¾õÂÖ</quote>
+   ¤òÀßÄꤷ¤¿¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤ÆÄ´Àá¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ttyd5 ¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
+   <option>CLOCAL</option> ¥â¡¼¥É, 8 bits,
+   <option>XON/XOFF</option> ¥Õ¥í¡¼À©¸æ¤òÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
+   ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <screen>&prompt.root; <userinput>stty -f /dev/ttyid5 clocal cs8 ixon ixoff</userinput></screen>
+
+  <indexterm>
+   <primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë</primary>
+   <secondary><filename>rc.serial</filename></secondary>
+  </indexterm>
+  <para>¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂΤΥ·¥ê¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹½é´ü²½¤Ï
+   <filename>/etc/rc.serial</filename> ¤ÇÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>¤Þ¤¿¡¢<quote>¥í¥Ã¥¯¾õÂÖ</quote>¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÄ´Àá¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¼ï¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËɤ²¤Þ¤¹¡£
+   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename>ttyd5</filename> ¤Î®ÅÙ¤ò 57600 bps
+   ¤Ë¸ÇÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <screen>&prompt.root; <userinput>stty -f /dev/ttyld5 57600</userinput></screen>
+
+  <para>¤³¤ì¤Ç¡¢<devicename>ttyd5</devicename> ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¡¢
+   ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ÎžÁ÷¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊѹ¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï
+   57600 bps ¤ÇƬÂǤÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <indexterm>
+   <primary><command>MAKEDEV</command></primary>
+  </indexterm>
+  <para>ËÜÍè¡¢½é´ü¾õÂÖ¤ä¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤ë¤Î¤Ï
+   <username>root</username> ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤À¤±¤Ë¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="term">
+  <sect1info>
+   <authorgroup>
+    <author>
+	 <firstname>Sean</firstname>
+	 <surname>Kelly</surname>
+	 <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
+	</author>
+	<!-- 28 July 1996 -->
+   </authorgroup>
+  </sect1info>
+  <title>¥·¥ê¥¢¥ëüËö</title>
+
+  <indexterm><primary>üËö</primary></indexterm>
+
+  <para><emphasis>Ìõ: &a.max;</emphasis></para>
+
+  <para>¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+   ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤ä¡¢
+   ¼ê¶á¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤Ç¤â¡¢
+   FreeBSD ¤Îµ¡Ç½¤òÊØÍø¤Ë¡¢¤«¤Ä°Â²Á¤ËÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD
+   ¤Ë¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤òÀܳ¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <sect2 id="term-uses">
+   <title>üËö¤Î¼ïÎà¤ÈÍøÍÑÊýË¡</title>
+
+   <para>¤â¤È¤â¤È Unix ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
+	¥æ¡¼¥¶¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ËÀܳ¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤«¤é¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
+	¤Á¤ç¤¦¤É¥â¥Ç¥à¤ÈÄÌ¿®¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢
+	¥Æ¥­¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Î¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>ºÇ¶á¤Î PC ¤Ï¡¢
+	¹âÉʼÁ¤Î²èÁü¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î Unix ·Ï OS
+	¤Ë¤Ï̤¤À¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢
+	FreeBSD ¤Ç¤â¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¸½ºß»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ËüËö¤òÀܳ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢
+	Ä̾ï¤Ï¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ä X ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î <command>xterm</command>
+	¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¾å¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¿¦¾ì¤Ç¤ÎÍøÍѤȤ¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢FreeBSD
+	¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ËÀܳ¤µ¤ì¤¿²¿Âæ¤â¤Î¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤ò³Æ¼Ò°÷¤Î´ù¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
+	¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤
+	IBM PC ¤ä Macintosh ¤ò FreeBSD
+	¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎüËö¤È¤·¤ÆÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	ÉáÄ̤ʤ饷¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¡¢
+	¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊѤ¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <para>FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ëµó¤²¤ë 3 ¼ïÎà¤ÎüËö¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para><link linkend="term-dumb">¥À¥à (dumb) üËö</link></para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><link linkend="term-pcs">PC¤òÍøÍѤ·¤¿Ã¼Ëö</link></para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><link linkend="term-x">X üËö</link></para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
+
+   <para>°Ê²¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <sect3 id="term-dumb">
+	<title>¥À¥àüËö</title>
+
+	<para>¥À¥àüËö¤Ï¡¢
+	 ¥·¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ó·Ðͳ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¤ÎÀܳÀìÍѤΥϡ¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
+	 ¥À¥àüËö¤Ï¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÁ÷¼õ¿®¤ª¤è¤Óɽ¼¨¤¬¤Ç¤­¤ëÄøÅ٤η׻»Ç½ÎϤ·¤«¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
+	 <quote>dumb</quote> (´ÖÈ´¤±) ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ÎüËö¾å¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¡¢E-mail¡¢
+	 ¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
+	 ¥À¥àüËö¤òÀܳ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	<para>Digital Equipment ¼Ò¤Î VT-100 ¤ä¡¢Wyse ¼Ò¤Î WY-75
+	 ¤ò½é¤á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¤¬²¿É´¼ïÎà¤â¤Î¥À¥àüËö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤Û¤È¤ó¤É¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥À¥àüËö¤Ç¤â
+	 FreeBSD ¤ËÀܳ¤·¤Æ»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢
+	 ¹âÀ­Ç½¤ÎüËö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²èÁü¤ò¼è¤ê°·¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	 ¸Â¤é¤ì¤¿¿ô¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤·¤«¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	<para>¥À¥àüËö¤Ï¡¢
+	 X ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òɬÍפȤ·¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ç¹­¤¯ÍѤ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="term-pcs">
+	<title>PC ¤òüËö¤È¤·¤ÆÍøÍѤ¹¤ë</title>
+
+	<para><link linkend="term-dumb">¥À¥àüËö</link>
+	 ¤¬¥Æ¥­¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ª¤è¤ÓÁ÷¼õ¿®¤Îµ¡Ç½¤ò¤½¤Ê¤¨¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢
+	 ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê PC ¤â¥À¥àüËö¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
+	 ɬÍפʤâ¤Î¤ÏŬÀڤʥ±¡¼¥Ö¥ë¤È¡¢¤½¤Î PC
+	 ¤Î¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë<emphasis>üËö¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</emphasis>
+	 ¤ò¹Ô¤¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	<para>¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶­¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤¯ÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎƱµï¿Í¤¬ FreeBSD
+	 ¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÀìÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢
+	 ¤¢¤Þ¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò FreeBSD
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥·¥ê¥¢¥ëüËö¤È¤·¤ÆÀܳ¤·¡¢
+	 ¤½¤ÎüËö¾å¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤À¤±¤òÍѤ¤¤ëºî¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="term-x">
+	<title>X üËö</title>
+
+	<para>X üËö¤Ï¡¢
+	 ´û¸¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼ïÎà¤ÎüËö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
+	 X üËö¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
+	 ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍøÍѤ·¤¿Àܳ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍѤˤª¤¤¤Æ¤â¡¢
+	 ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
+	 X ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍѤ¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	<para>¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»²¹Í¤Þ¤Ç¤ËüËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢
+	 X üËö¤ÎÀßÄê¤äÍøÍѤˤĤ¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Ï
+	 <emphasis>¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£</para>
+   </sect3>
+  </sect2>
+
   <sect2 id="term-config">
    <title>ÀßÄê</title>
 
@@ -778,9 +974,9 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 
 	<para>¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÄ꤬Àµ¤·¤¯¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢
 	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¿¤À¤·¤¯Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
-	 ¤«¤ÄüËö¤ÎÅŸ»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-	 üËö¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢
-	 ¤³¤ì¤é¤ÎüËö¤«¤é¤ÎºÇ½é¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Î½àÈ÷¤¬´°Î»¤Ç¤¹!</para>
+	 ¤«¤ÄüËö¤ÎÅŸ»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç³ÆüËö¤Ç
+	 <command>getty</command> ¥×¥í¥»¥¹¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢
+	 ¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
    </sect3>
   </sect2>
 
@@ -895,64 +1091,11 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
   <para><emphasis>Ìõ: &a.max;.<!-- <br> -->
 	6 September 1996.</emphasis></para>
 
-  <sect2>
-   <title>¤Ï¤¸¤á¤Ë</title>
-   <sect3>
-	<title>ÍѸì²òÀâ</title>
-
-	<para>°Ê²¼¡¢´Êñ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍѸì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀ⤷¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<variablelist>
-	 <varlistentry><term>bps</term>
-	  <listitem>
-	   <indexterm><primary>bits-per-second</primary></indexterm>
-	   <para>Bits per Second¡¡¤Îά¤Ç¡¢
-		¥Ç¡¼¥¿¤ÎžÁ÷®ÅÙ¤òɽ¤¹Ã±°Ì¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
+  <para>FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥À¥¤¥¢¥ë¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍѤËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢
+   üËö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥â¥Ç¥à¤ò°·¤¦¤³¤È°Ê³°¤Ï¡¢
+   üËö¤ÎÀܳ¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <varlistentry><term>DTE</term>
-	  <listitem>
-	   <indexterm><primary>DTE</primary></indexterm>
-	   <para>Data Terminal Equipment ¤Îά¡£
-		¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿ËÜÂΤΤ³¤È¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry><term>DCE</term>
-	  <listitem>
-	   <indexterm><primary>DCE</primary></indexterm>
-	   <para>Data Communications Equipment ¤Îά¤Ç¡¢
-		¶ñÂÎŪ¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥à¤Î¤³¤È¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry><term>RS-232</term>
-	  <listitem>
-	   <indexterm><primary>RS-232 ¥±¡¼¥Ö¥ë</primary></indexterm>
-	   <para>EIA (ÊÆÅŵ¤»º¶È¶¨²ñ)
-		¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢´Ö¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®¤Îɸ½àµ¬ ³Ê¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-	</variablelist>
-
-	<para>¤³¤ì¤é¤ÎÍѸì¤ä¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®°ìÈ̤˴ؤ·¤Æ¡¢
-	 ¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ï¡¢<emphasis>The RS-232
-	  Bible</emphasis> ¤È¤¤¤¦ËÜ (狼 ISBN ʬ¤«¤ëÊý¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?)
-	 ¤¬»²¹Í ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>ÄÌ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷®Å٤˴ؤ·¤Æ¡¢
-	 ¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï <quote>¥Ü¡¼¥ì¡¼ ¥È</quote> (baud rate)
-	 ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢<quote>bps</quote> (bits per second)
-	 ¤ò¤½¤Îñ°Ì¤È¤·¤Æ »È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢
-	 ¥Ü¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÄê»þ´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ëÅŵ¤Åª¾õÂÖ¤ÎÊÑ
-	 ²½¤Î¿ô¤òɽ¤¹Ã±°Ì¤Ë¤¹¤®¤º¡¢<quote>bps</quote>
-	 ¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ÎÊý¤¬¼ÂÂΤ˨¤·¤Æ¤¤¤ë¤« ¤é¤Ç¤¹ (¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢
-	 ¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°ÕÃϤΰ­¤¤¿Í¤ËÅܤé¤ì¤ë
-	 ¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3>
+  <sect2>
 	<title>³°¤Å¤±¥â¥Ç¥à¤ÈÆ⢥â¥Ç¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</title>
 
 	<para>¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢
@@ -972,38 +1115,16 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 	 ¤·¥¤¥ó¥Ç¥£¥±¡¼¥¿¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥±¡¼¥¹
 	 ¥«¥Ð¡¼¤¬ ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¾õÂÖ¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Î¤Ï
 	 Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-   </sect3>
 
    <sect3>
 	<title>¥â¥Ç¥à¤È¥±¡¼¥Ö¥ë</title>
+	<indexterm><primary>modem</primary></indexterm>
 
-	<para>°Ê²¼¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Í½¤áÃΤäƤª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para>¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¥â¥Ç¥à¤Î´Ö¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤¬
-	   ¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀܳÊý Ë¡¡£
-	   (Æ⢷¿¤Î¾ì¹ç¤ÏÀܳ¤ÎɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó)</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¤ª»È¤¤¤Î¥â¥Ç¥à¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃμ±¡¢
-	   ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î²òÀ⠤κ߽è</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>(ÄÌ¿®¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î)
-	   ¥â¥Ç¥à¤ÎÉÔ´øȯ¥é¥à¤ËÊݸ²Äǽ¤ÊÀßÄê¤ÎÊѹ¹ ÊýË¡</para>
-	 </listitem>
-	</itemizedlist>
-
-	<para>1ÈÖÌܤΥâ¥Ç¥à¤ÎÀܳ¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤´Êñ¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
-	 ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¹¥È¥ì¡¼ ¥È ¥·¥ê¥¢¥ë ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬»È¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 »ÈÍѤ¹¤Ù¤­¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢Î¾Ã¼¤ËŬ Àڤʥ³¥Í¥¯¥¿ (DB-25 ¤Þ¤¿¤Ï
-	 DB-9 ¤Îͺ¤Þ¤¿¤Ï»ó) ¤Î¤Ä¤¤¤¿¡¢DCE-DTE ´ÖÀÜ Â³ÍѤΤâ¤Î¤Ç¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¿®¹æÀþ¤¬Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	<para>³°ÉÕ¤±¥â¥Ç¥à¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
+	 ¤½¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
+	 Ä̾ï¤Î¿®¹æ¤¬Á´¤ÆÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢É¸½àŪ¤Ê RS-232C
+	 ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
- <indexterm><primary>¥â¥Ç¥à¥³¥Þ¥ó¥É</primary></indexterm>
 	<itemizedlist>
 	 <listitem>
 	  <para>Transmitted Data (<acronym>SD</acronym>)</para>
@@ -1050,26 +1171,16 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 	 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢
 	 ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÌäÂ꤬¤¢¤ë²ÄǽÀ­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para>¼¡¤Ë¡¢¤ª»È¤¤¤Î¥â¥Ç¥à¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	 ¤â¤·¥â¥Ç¥à¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤ ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	 ¥â¥Ç¥à¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤¹¤°¤Ë»²¾È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ
-	 ¤¤¡£¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÎã¤È¤·¤Æ USR Sportstar ¤Î 14,400 bps
-	 ¤Î³°¤Å¤±·¿ ¥â¥Ç¥à¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¾¤Î¼ïÎà¤Î¥â¥Ç¥à¤ò¤ª»È¤¤¤Î¾ì¹ç¤â¡¢»²
-	 ¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<para>ºÇ¸å¤Ë¡¢FreeBSD¤Ç²÷Ŭ¤Ë¥â¥Ç¥à¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢
-	 ¥â¥Ç¥à¤ÎÀßÄêÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£FreeBSD ¤â¾¤Î
-	 Unix ·Ï OS ¤ÈƱÍÍ¡¢²óÀþ¤ÎÀܳ¤ª¤è
+	<para>FreeBSD ¤â¾¤Î Unix ·Ï OS ¤ÈƱÍÍ¡¢²óÀþ¤ÎÀܳ¤ª¤è
 	 ¤ÓÀÚÃǤθ¡½Ð¤ä²óÀþ¤ÎÀÚÃǤª¤è¤Ó²óÀþÀÚÃǸå¤Î
 	 ¥â¥Ç¥à¤Î½é´ü²½¤Ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÍøÍѤ·¤Þ¤¹¡£FreeBSD
 	 ¤Ï¡¢¥â¥Ç¥à¤ËÂФ¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÁ÷¿®¤ä¥â¥Ç
 	 ¥à¤Î¾õÂ֤δƻë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë BBS
 	 ¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë´· ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
 	 ¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤ó¤É¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£</para>
-   </sect3>
+  </sect2>
 
-   <sect3>
+  <sect2>
 	<title>¥·¥ê¥¢¥ë ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</title>
 
 	<para>FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢NS8250-¡¢NS16450-¡¢NS16550- ¤ª¤è¤Ó
@@ -1087,19 +1198,18 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
 	 ¥Ý¡¼¥È¤òÍø ÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Éé²Ù¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	 16550A ·Ï¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦ ¤³¤È¤Ç¡¢
 	 ¥¨¥é¡¼È¯À¸Î¨¤òÄ㤯²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-   </sect3>
   </sect2>
 
   <sect2>
    <title>³µÍ×</title>
 
-   <para>FreeBSD ¤Ï°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¥â¥Ç¥à¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ò¼õÉÕ¤Þ¤¹¡£
-	<command>init</command> ¤«¤éµ¯ Æ°¤µ¤ì¤¿
-	<command>getty</command> ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥·¥ê¥¢¥ë
-	¥Ý¡¼¥È (¤³¤Î Îã¤Ç¤Ï <filename>/dev/ttyd0</filename>)
-	¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£<command>ps
-	 ax</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
-	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÎϤ¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
+   <indexterm><primary>getty</primary></indexterm>
+   <para>üËö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
+	¥À¥¤¥¢¥ë¥¤¥óÀܳ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ËÂФ·¤Æ¡¢
+	<command>init</command> ¤¬ <command>getty</command>
+	¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥â¥Ç¥à¤¬ <filename>/dev/ttyd0</filename>
+	¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢<command>ps ax</command>
+	¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÎϤ¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <screen> 4850 ?? I   0:00.09 /usr/libexec/getty V19200 ttyd0</screen>
 
@@ -1120,225 +1230,11 @@ ttyd5  "/usr/libexec/getty std.19200"	 
    <indexterm>
     <primary><command>/usr/bin/login</command></primary>
    </indexterm>
-   <para><command>getty</command> ¤¬Àµ¤·¤¤Â®ÅÙ¤ò¸¡½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢
-	¥æ¡¼¥¶¤ËÂФ·¤Æ <prompt>login:</prompt> ¥×¥í¥ó
-	¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¤¬¥í¥°¥¤¥ó̾¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È¡¢
+   <para>¥æ¡¼¥¶¤¬¥í¥°¥¤¥ó̾¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È¡¢
 	<command>getty</command> ¤Ï
 	<filename>/usr/bin/login</filename> ¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢
 	¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎϤòÍ׵ᤷ¡¢¤½¤Î
 	¸å¥æ¡¼¥¶¤Î¥·¥§¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Â³¤¤¤ÆÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2>
-   <title>kernel ¤ÎÀßÄê</title>
-
-   <para>Ä̾FreeBSD ¤Î kernel ¤Ï¡¢MS-DOS ¤ÎÀ¤³¦¤Ç
-	<devicename>COM1:</devicename>¡¢<devicename>COM2:</devicename>
-	¡¢<devicename>COM3:</devicename> ¤ª¤è¤Ó
-	<devicename>COM4:</devicename> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Í¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ý¡¼¥È¤ò
-	õ¤¹
-	¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢FreeBSD ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í
-	Boca ¤Î 1008
-	¤ä 2016 ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢<quote>ñ½ã¤Ê</quote>¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥ë
-	¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤â¥µ¥Ý¡¼
-	¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ (¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ü¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î
-	kernel ¤ÎÀßÄê
-	¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.sio.4; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
-	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
-	¤Î kernel ¤Ï¡¢COM ¥Ý¡¼¥È¤À¤±¤òõ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¡¢kernel
-	¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦ ¤«³Îǧ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢kernel
-	µ¯Æ°»þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¢ ¤ë¤¤¤Ï
-	<command>/sbin/dmesg</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	¥Ö¡¼¥È»þ¤Î½ÐÎÏ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æäˡ¢
-	<literal>sio</literal> ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ ¤¤¡£
-	»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç <literal>sio</literal>
-	¤È¤¤¤¦Ê¸»úÎó¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
-	¤À¤±¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>/sbin/dmesg | grep 'sio'</userinput></screen>
-
-   <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ý¡¼¥È¤ò»Í¤Ä»ý¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ê ¥¢¥ë ¥Ý¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ kernel
-	¤Ë¤è¤Ã¤Æɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>sio0 at 0x3f8-0x3ff irq 4 on isa
-sio0: type 16550A
-sio1 at 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa
-sio1: type 16550A
-sio2 at 0x3e8-0x3ef irq 5 on isa
-sio2: type 16550A
-sio3 at 0x2e8-0x2ef irq 9 on isa
-sio3: type 16550A</screen>
-
-   <para>¤â¤·¡¢kernel ¤ËÀµ¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	¤ª¤½¤é¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ ¥¤¥º¤·¤¿ kernel
-	¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-   <para>kernel ¹½Ãۤȹ½ÃۤΤ¿¤á¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢BSD System
-	Manager's Manual ¤Î <quote>Building Berkeley Kernels with
-	Config (config ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ë BSD kernel ¤Î¹½ÃÛ) </quote>
-	[¥½¡¼¥¹ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï <filename>/usr/src/share/doc/smm</filename>
-	¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹]¤È <quote>FreeBSD Configuration Options</quote> [
-	<filename>/sys/conf/options</filename> ¤ª¤è¤Ó <filename>
-	 /sys/<replaceable>arch</replaceable>/conf/options.<replaceable>arch
-	 </replaceable></filename> ¤Î <emphasis>arch</emphasis>
-	¤ÎÉôʬ¤ò¤¿¤È¤¨¤Ð <filename>i386</filename> ¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë ]
-	¤ò»²¾È ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>kernel ¤ÎÀßÄê¤È¹½ÃÛ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢kernel ¤Î¥½¡¼¥¹
-	(FreeBSD 1.1 ¤Ç¤Ï <filename>srcdist/srcsys.??</filename>¡¢
-	FreeBSD 1.1.5.1 ¤Ç¤Ï <filename>srcdist/sys.??</filename>¡¢
-	¤Þ¤¿FreeBSD 2.0 ¤Ç¤ÏÁí¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹)¤òŸ³«
-	¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î kernel ÍѤΥ³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤Ã ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	<filename>/sys/i386/conf</filename> ¤Ë <command>cd</command>
-	¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ ¤¤¡£½é¤á¤Æ¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º <filename>GENERICAH</filename>
-	(FreeBSD 1.x ¤Ç BusTek ¤Î SCSI ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï
-	<filename>GENERICBT</filename>) ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡¢
-	<filename>YOURSYS</filename> ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³ ¤Ç¡¢
-	<filename>YOURSYS</filename> ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à̾¤Ç¡¢
-	Âçʸ»ú¤Ç¤¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢
-	¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <programlisting>device		sio0	at isa? port "IO_COM1" tty irq 4 vector siointr
-device		sio1	at isa? port "IO_COM2" tty irq 3 vector siointr
-device		sio2	at isa? port "IO_COM3" tty irq 5 vector siointr
-device		sio3	at isa? port "IO_COM4" tty irq 9 vector siointr</programlisting>
-
-   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤Ï¡¢
-	¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤Þ¤¿
-	¤Ïºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	Boca ¤Î BB2016 ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î
-	¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ü¡¼¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢&man.sio.4;
-	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¥Þ
-	¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥Ü¡¼¥É¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµ­½Ò¤Î¤·Êý
-	¤Ë´Ø¤·¤Æ³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Õ¥é¥°¤Î
-	»ØÄêÊýË¡¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã
-	¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê̤ΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Î FreeBSD
-	¤ÇÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å
-	¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òήÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï
-	½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <note>
-	<para>¤Ê¤ª¡¢<literal>port "IO_COM1"</literal>¡¢
-	 <literal>IO_COM2</literal>¡¢<literal>IO_COM3</literal>
-	 ¤ª¤è¤Ó <literal>IO_COM4</literal> ¤Ï¡¢
-	 ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î°ìÈÌŪ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë
-	 <literal>0x3f8</literal>¡¢<literal>0x2f8</literal>¡¢
-	 <literal>0x3e8</literal> ¤ª¤è¤Ó <literal>0x2e8</literal>
-	 ¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ä¤ê¹þ ¤ßÈÖ¹æ 4¡¢3¡¢5 ¤È 9 ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì
-	 <devicename>COM1:</devicename> ¤«¤é
-	 <devicename>COM4:</devicename> ¤Î¥Ý¡¼ ¥È¤Ç°ìÈÌŪ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë
-	 IRQ ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ISA ¥Ð¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¾ì¹ç¡¢
-	 °ìÈÌŪ¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ç°ì¤Ä¤Î IRQ
-	 ¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤³¤È¤¬
-	 <emphasis>¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó</emphasis>¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹
-	 (¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥ë ¥Ü¡¼¥É¤Î ¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î 16550A
-	 ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ç°ì¤Ä¤Þ¤¿¤ÏÆó¤Ä¤Î IRQ ¤ò¶¦Í­¤¹¤ë
-	 ¤¿¤á¤Îµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
-   </note>
-
-   <para>¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÔ½¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
-	<quote>Building Berkeley Kernels with Config (config
-	¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ë BSD kernel ¤Î¹½ÃÛ)</quote> ¤ª¤è¤Ó
-	 &man.config.8; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢
-	<command>config</command> ¥³¥Þ¥ó¥É ¤ò»È¤Ã¤Æ kernel
-	¹½ÃۤΤ¿¤á¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¡¢kernel ¤Î¹½ÃÛ¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2>
-   <title>¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Õ¥¡¥¤¥ë</title>
-
-   <para>kernel ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
-	<filename>/dev</filename> ¥Ç¥£¥ì ¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë¡¢
-	<quote>¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë</quote> ¤ò²ð¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì ¤Þ¤¹¡£
-	<devicename>sio</devicename> ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãå¿®ÍѤÎ
-	<filename>/dev/ttyd<replaceable>?</replaceable></filename>
-	¤ª¤è ¤Ó¡¢È¯¿®ÍѤÎ
-	<filename>/dev/cuaa<replaceable>?</replaceable></filename>
-	¤¬ÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢FreeBSD ¤Î 1.1.5 °Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢
-	½é´ü²½¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹
-	(<filename>/dev/ttyi<replaceable>?</replaceable></filename> ¤È
-	<filename>/dev/cuai0<replaceable>?</replaceable></filename>)
-	¤ª¤è¤Ó¥í¥Ã¥­¥ó¥° ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹
-	(<filename>/dev/ttyld<replaceable>?</replaceable></filename>
-	¤È
-	<filename>/dev/cual0<replaceable>?</replaceable></filename>)
-	¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£½é´ü²½¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢ÄÌ¿®
-	¥Ý¡¼¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ëÅ٤ˡ¢
-	¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î½é´üÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
-	<literal>CTS/RTS</literal>
-	¤Ë¤è¤ë¥Õ¥í¡¼À©¸æ¤ò¹Ô¤¦¥â¥Ç¥à¤¬Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤ ¤ë¾ì¹ç¤Î
-	<literal>crtscts</literal>
-	¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥­¥ó¥°
-	¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¡¢
-	¾¤Î¥æ¡¼¥¶¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤³¤ì¤é¤ò
-	Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	ÄÌ¿®¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¡¢½é ´ü²½¤È¥í¥Ã¥¯¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
-	¤½¤ì¤¾¤ì &man.termios.4;¡¢&man.sio.4; ¤È &man.stty.1;
-	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <sect3>
-	<title>¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®</title>
-
-	<para>¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list