svn commit: r47519 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Oct 7 11:35:47 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Wed Oct 7 11:35:46 2015
New Revision: 47519
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47519

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r46272 -> r47504	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Tue Oct 6 18:52:13 2015	(r47518)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Wed Oct 7 11:35:46 2015	(r47519)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r46272
+   Original revision: r47504
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -347,9 +347,7 @@ Uninstalling updates... done.</screen>
 	 ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëºÝ¤ä¡¢
 	 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 <xref
-	  linkend="freebsd-update-custom-kernel-9x"/> ¤Þ¤¿¤Ï <xref
-	  linkend="freebsd-update-custom-kernel-8x"/>
+	 <xref linkend="freebsd-update-custom-kernel-9x"/>
 	 ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </note>
 
@@ -397,9 +395,7 @@ Uninstalling updates... done.</screen>
 	 <filename>/boot/GENERIC</filename>
 	 ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 <xref
-	  linkend="freebsd-update-custom-kernel-9x"/> ¤Þ¤¿¤Ï <xref
-	  linkend="freebsd-update-custom-kernel-8x"/>
+	 <xref linkend="freebsd-update-custom-kernel-9x"/>
 	 ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </note>
 
@@ -567,46 +563,6 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
    </sect3>
 
-   <sect3 xml:id="freebsd-update-custom-kernel-8x">
-	<title>&os; 8.X ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë</title>
-
-	<para>&os; 8.X ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢<filename>GENERIC</filename>
-	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤òÆþ¼ê¤¹¤ëÊýË¡¤ä¹½ÃÛ¤ÎÊýË¡¤¬¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ø¤ÎʪÍýŪ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é <filename>GENERIC</filename>
-	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>mount /cdrom</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /cdrom/<replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable>/kernels</userinput>
-&prompt.root; <userinput>./install.sh GENERIC</userinput></screen>
-
-	<para>¤³¤³¤Ç <filename
-	  ><replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable></filename>
-	 ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢
-	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç <filename>/boot/GENERIC</filename>
-	 ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤Þ¤¿¤Ï¡¢<filename>GENERIC</filename>
-	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
-&prompt.root; <userinput>env DESTDIR=/boot/GENERIC make kernel __MAKE_CONF=/dev/null SRCCONF=/dev/null</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mv /boot/GENERIC/boot/kernel/* /boot/GENERIC</userinput>
-&prompt.root; <userinput>rm -rf /boot/GENERIC/boot</userinput></screen>
-
-	<para><command>freebsd-update</command> ¤¬¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ò
-	 <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢
-	 <filename>GENERIC</filename> ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
-	 ¤È¤Ë¤«¤¯Êѹ¹¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊ̤ʥª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para><filename>GENERIC</filename>
-	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-   </sect3>
-
    <sect3 xml:id="freebsdupdate-portsrebuild">
 	<title>¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¸å¤Î
 	 package ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</title>


More information about the svn-doc-all mailing list