svn commit: r47502 - head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Oct 5 10:21:49 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Mon Oct 5 10:21:48 2015
New Revision: 47502
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47502

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45003 -> r45143	head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Mon Oct 5 09:56:40 2015	(r47501)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Mon Oct 5 10:21:48 2015	(r47502)
@@ -3,7 +3,7 @@
 	"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
 <!--
  The FreeBSD Japanese Documentation Project
-  Original revision: r45003
+  Original revision: r45143
  $FreeBSD$
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -123,10 +123,9 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>³°Éô¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·ÄÌÃÎ
-	 (¼ç¤Ë ports ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢BIND ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê
-	 GNU ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ê³°Éô¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÁäò¹½À®¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥§¥¢¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹)¡£</para>
+	<para>³°Éô¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢
+	 (ports ¤ä contrib/ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢)
+	 ¤Î¹¹¿·ÄÌÃΡ£</para>
 
 	<para>¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ports (<varname>MAINTAINER</varname>
 	 ¤¬ <literal>ports at FreeBSD.org</literal> ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹)
@@ -185,13 +184,11 @@
    <listitem>
 	<para>¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¡¢°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¡¼¥É¤Ç¡¢
 	 &os; ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢&os; ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<application>bind</application>, &man.gcc.1; ¤ä
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢&man.clang.1; ¤ä
 	 &man.sendmail.8; ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤ÎÎΰè¤Î¥Ð¥°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï &os; ³«È¯¼Ô¤ËÊó¹ð¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¤¬¡¢
 	 ÌäÂ꤬ &os; ÆÃÍ­¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¤ª¤ª¤â¤È¤Îºî¼Ô¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 Ä̾ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥°¤Ï <literal>bin</literal> ¤Þ¤¿¤Ï
-	 <literal>gnu</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ËʬÎव¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¤ª¤ª¤â¤È¤Îºî¼Ô¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -280,8 +277,8 @@
 
    <listitem>
 	<para>¼¡¤Ë¡¢¸¡º÷²Äǽ¤Ê <link
-	  xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">
-	  &os; ¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹</link> (GNATS) ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/query.cgi">&os;
+	  ¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹</link> (Bugzilla) ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂ꤬¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤âÉÔÌÀÎƤǤâ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
 	 ´û¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¡£</para>
    </listitem>
@@ -513,7 +510,7 @@
 	 <para><emphasis>狼¤¬´û¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾ã³²Êó¹ð¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</emphasis>
 	  ¤³¤ì¤Ï¡¢´û¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ËÃͤ¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	  Web ¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó <uri
-	   xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query</uri>
+	   xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/query.cgi">https://bugs.freebsd.org/bugzilla/query.cgi</uri>
 	  ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ï 1, 2 ʬÄøÅÙ¤·¤«¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
 	  (¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬¤È¤­¤É¤­¤³¤ì¤ò˺¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ºá¤òÈȤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
 	</listitem>
@@ -574,7 +571,7 @@
 	¤Çɽ¼¨¤·¤¿»þ¤ËÆɤߤ䤹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢
 	70 ʸ»úÁ°¸å¤Ç²þ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para><link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">web
+   <para><link xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/enter_bug.cgi"> web
 	¥Ù¡¼¥¹¤Î¾ã³²Êó¹ðÄó½Ð¥Õ¥©¡¼¥à</link>
 	¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Æ±ÍͤÎÇÛθ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
 	¥«¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥Ú¡¼¥¹¥ÈÁàºî¤Ï¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ËÉûºîÍѤ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
@@ -584,7 +581,7 @@
    <para>ºÇ¸å¤Ë¡¢Äó½Ðʪ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢
 	Äó½Ð»þ¤ËÌäÂ꤬µ¯¤­¤Æ¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢
 	¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÆäË
-	<link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">web
+	<link xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/enter_bug.cgi">web
 	 ¥Õ¥©¡¼¥à</link> ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
   </section>
 
@@ -705,7 +702,7 @@
    </itemizedlist>
 
    <para>¼¡¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤È
-	<link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">web
+	<link xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/enter_bug.cgi">web
 	 ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹</link>
 	¤ÎξÊý¤Ë¶¦Ä̤ʥե£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -1194,7 +1191,7 @@
 	¾ã³²Êó¹ð¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para><link
-	 xlink:href="&url.base;/send-pr.html">Web ¥Õ¥©¡¼¥à</link>
+	 xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/enter_bug.cgi">web ¥Õ¥©¡¼¥à</link>
 	¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç</para>
 
    <para><literal>submit</literal> ¤ò²¡¤¹Á°¤Ë¡¢
@@ -1241,7 +1238,7 @@
   <itemizedlist>
    <listitem>
 	<para>°ìÈֳڤʤΤϡ¢<link
-	  xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">
+	  xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/query.cgi">
 	  ¾ã³²Êó¹ð¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸</link> ¤«¤é¹Ô¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ã³²Êó¹ð¤Î
 	 web ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢
@@ -1362,8 +1359,7 @@
    ¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Îº÷°ú¤¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤È
    Ʊ´ü¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
    ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤«³Îǧ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢
-   <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr.cgi">
-   ÆÃÄê¤Î¾ã³²Êó¹ð¤ò¸«¤ë</link>¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢
+   <link xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/query.cgi">ÆÃÄê¤Î¾ã³²Êó¹ð¤ò¸«¤ë</link>¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢
    ¾ã³²Êó¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«³Îǧ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
    ¾ã³²Êó¹ð¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢<email>bugmeister at FreeBSD.org</email>
    ¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ GNATS ´ÉÍý¼Ô¤ËÃΤ餻¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


More information about the svn-doc-all mailing list