svn commit: r46673 - head/ru_RU.KOI8-R/books/faq

Sergey Kandaurov pluknet at FreeBSD.org
Sat May 9 17:02:15 UTC 2015


Author: pluknet
Date: Sat May 9 17:02:15 2015
New Revision: 46673
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46673

Log:
 MFen books/faq:
 	r38488 -> r46459

Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/books/faq/book.xml

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/faq/book.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/faq/book.xml	Sat May 9 13:44:56 2015	(r46672)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/faq/book.xml	Sat May 9 17:02:15 2015	(r46673)
@@ -2,40 +2,36 @@
 <!DOCTYPE book PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
 	"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd" [
 <!ENTITY bibliography SYSTEM "../../../share/xml/bibliography.xml">
-<!ENTITY rel.head "<emphasis xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>10-CURRENT</emphasis>">
-<!ENTITY rel.head.relx "10.<replaceable xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>X</replaceable>">
-<!ENTITY rel.head.releng "<symbol xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>HEAD</symbol>">
-<!ENTITY rel.head.packages "packages-10-current">
-<!ENTITY rel.relx "9.<replaceable xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>X</replaceable>">
-<!ENTITY rel.stable "<emphasis xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>9-STABLE</emphasis>">
-<!ENTITY rel.releng "<symbol xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>RELENG_9</symbol>">
-<!ENTITY rel.relengdate "× ÓÅÎÔÑÂÒÅ 2011 ÇÏÄÁ">
-<!ENTITY rel.packages "packages-9-stable">
-<!ENTITY rel2.relx "8.<replaceable xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>X</replaceable>">
-<!ENTITY rel2.stable "<emphasis xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>8-STABLE</emphasis>">
-<!ENTITY rel2.releng "<symbol xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>RELENG_8</symbol>">
-<!ENTITY rel2.relengdate "× Á×ÇÕÓÔÅ 2009 ÇÏÄÁ">
-<!ENTITY rel2.packages "packages-8-stable">
-<!ENTITY rel3.current "7.4">
-<!ENTITY rel3.relx "7.<replaceable xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>X</replaceable>">
-<!ENTITY rel3.stable "<emphasis xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>7-STABLE</emphasis>">
-<!ENTITY rel3.releng "<symbol xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>RELENG_7</symbol>">
-<!ENTITY rel3.relengdate "× ÏËÔÑÂÒÅ 2007 ÇÏÄÁ">
-<!ENTITY rel3.packages "packages-7-stable">
+<!ENTITY rel.numbranch "4"> <!-- number of branches that follow in this list -->
+<!ENTITY rel.head "<emphasis xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>11-CURRENT</emphasis>">
+<!ENTITY rel.head.relx "11.<replaceable xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>X</replaceable>">
+<!ENTITY rel.head.releng "<symbol xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>head/</symbol>">
+<!ENTITY rel.relx "10.<replaceable xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>X</replaceable>">
+<!ENTITY rel.stable "<emphasis xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>10-STABLE</emphasis>">
+<!ENTITY rel.releng "<symbol xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>stable/10/</symbol>">
+<!ENTITY rel.relengdate "× ÑÎ×ÁÒÅ 2014 ÇÏÄÁ">
+<!ENTITY rel2.relx "9.<replaceable xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>X</replaceable>">
+<!ENTITY rel2.stable "<emphasis xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>9-STABLE</emphasis>">
+<!ENTITY rel2.releng "<symbol xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>stable/9/</symbol>">
+<!ENTITY rel2.relengdate "× ÓÅÎÔÑÂÒÅ 2011 ÇÏÄÁ">
+<!ENTITY rel3.relx "8.<replaceable xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>X</replaceable>">
+<!ENTITY rel3.stable "<emphasis xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>8-STABLE</emphasis>">
+<!ENTITY rel3.releng "<symbol xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>stable/8/</symbol>">
+<!ENTITY rel3.relengdate "× Á×ÇÕÓÔÅ 2009 ÇÏÄÁ">
 ]>
 <!--
   The FreeBSD Russian Documentation Project
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/books/faq/book.xml,v 1.213 2007/05/14 19:27:34 gad Exp $
 
-   Original revision: r38488
+   Original revision: r46459
 -->
 <book xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>þÁÓÔÏ ÚÁÄÁ×ÁÅÍÙÅ ×ÏÐÒÏÓÙ ÐÏ &os;
    &rel3.relx;, &rel2.relx; É &rel.relx;</title>
   
 
-  <author><orgname>The &os; Documentation Project</orgname></author>
+  <author><orgname>ðÒÏÅËÔ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ &os;</orgname></author>
 
   <copyright>
    <year>1995</year>
@@ -56,6 +52,9 @@
    <year>2010</year>
    <year>2011</year>
    <year>2012</year>
+   <year>2013</year>
+   <year>2014</year>
+   <year>2015</year>
    <holder>The &os; Documentation Project</holder>
   </copyright>
 
@@ -63,64 +62,43 @@
 
   <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
    &tm-attrib.freebsd;
-   &tm-attrib.3com;
    &tm-attrib.adobe;
-   &tm-attrib.creative;
-   &tm-attrib.cvsup;
    &tm-attrib.ibm;
    &tm-attrib.ieee;
    &tm-attrib.intel;
-   &tm-attrib.iomega;
    &tm-attrib.linux;
    &tm-attrib.microsoft;
-   &tm-attrib.mips;
-   &tm-attrib.netscape;
+   &tm-attrib.netbsd;
    &tm-attrib.opengroup;
-   &tm-attrib.oracle;
    &tm-attrib.sgi;
-   &tm-attrib.sparc;
    &tm-attrib.sun;
-   &tm-attrib.usrobotics;
-   &tm-attrib.xfree86;
    &tm-attrib.general;
   </legalnotice>
 
   <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
 
   <abstract>
-   <para>üÔÏÔ ÄÏËÕÍÅÎÔ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÔÁË ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÍ FAQ (Frequently Asked
-	Questions), ÔÏ ÅÓÔØ ÓÐÉÓËÏÍ þÁÓÔÏ úÁÄÁ×ÁÅÍÙÈ ÷ÏÐÒÏÓÏ× ÐÏ &os; ×ÅÒÓÉÊ
+   <para>üÔÏÔ ÄÏËÕÍÅÎÔ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÔÁË ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÍ
+	<acronym>FAQ</acronym> (Frequently Asked Questions),
+	ÔÏ ÅÓÔØ ÓÐÉÓËÏÍ þÁÓÔÏ úÁÄÁ×ÁÅÍÙÈ ÷ÏÐÒÏÓÏ× ÐÏ &os; ×ÅÒÓÉÊ
 	&rel3.relx;, &rel2.relx; É &rel.relx;.
-	åÓÌÉ ÎÅ ÏÇÏ×ÏÒÅÎÏ ÏÂÒÁÔÎÏÅ, ÐÒÅÄÐÏÌÁÇÁÅÔÓÑ, ÞÔÏ ×ÓÅ ÚÁÍÅÞÁÎÉÑ
-	ÓÐÒÁ×ÅÄÌÉ×Ù ÄÌÑ ×ÅÒÓÉÊ &os; &rel3.relx; É ×ÙÛÅ.
-	åÓÌÉ ×Ù
-	ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÍÏÞØ × ÓÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ, ÐÏÛÌÉÔÅ ÐÉÓØÍÏ × &a.doc;.
-	ðÏÓÌÅÄÎÑÑ ÒÅÄÁËÃÉÑ ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ×ÓÅÇÄÁ ÄÏÓÔÕÐÎÁ Ó <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">
+	íÙ ÐÒÉÌÁÇÁÅÍ ×ÓÅ ÕÓÉÌÉÑ, ÞÔÏÂÙ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏÔ
+	<acronym>FAQ</acronym> ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ
+	ÉÎÆÏÒÍÁÔÉ×ÎÙÍ; ÅÓÌÉ Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÉÄÅÉ ÐÏ ÅÇÏ ÕÓÏ×ÅÒÛÅÎÓÔ×Ï×ÁÎÉÀ,
+	ÛÌÉÔÅ ÉÈ ÎÁ ÁÄÒÅÓ &a.doc;.</para>
+
+   <para>ðÏÓÌÅÄÎÑÑ ÒÅÄÁËÃÉÑ ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ×ÓÅÇÄÁ ÄÏÓÔÕÐÎÁ Ó <link
+	 xlink:href="http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">
 	Web-ÓÅÒ×ÅÒÁ &os;</link>. åÇÏ ÔÁËÖÅ
 	ÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ × ×ÉÄÅ ÏÄÎÏÇÏ ÂÏÌØÛÏÇÏ <link xlink:href="book.html">
-	HTML-ÆÁÊÌÁ</link> ÐÏ HTTP ÉÌÉ × ×ÉÄÅ ÏÂÙÞÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÁ, ÆÁÊÌÁ
-	ÆÏÒÍÁÔÁ &postscript;, PDF ÉÌÉ ÄÒÕÇÏÇÏ ÆÏÒÍÁÔÁ Ó <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">FTP-ÓÅÒ×ÅÒÁ</link>.
-	÷Ù ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔÅ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÉÔØ <link xlink:href="&url.base;/search/search.html">ÐÏÉÓË</link> ×
-	FAQ.</para>
+	HTML-ÆÁÊÌÁ</link> ÐÏ HTTP ÉÌÉ × ÒÑÄÅ ÄÒÕÇÉÈ ÆÏÒÍÁÔÏ× Ó <link
+	 xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">FTP-ÓÅÒ×ÅÒÁ</link>.</para>
   </abstract>
  </info>
 
  <chapter xml:id="introduction">
   <title>÷ÓÔÕÐÌÅÎÉÅ</title>
 
-  <para>äÏÂÒÏ ÐÏÖÁÌÏ×ÁÔØ × FAQ ÐÏ &os;
-   &rel3.relx;, &rel2.relx; É &rel.relx;!</para>
-
-  <para>ëÁË É ÏÂÙÞÎÙÊ FAQ ËÏÎÆÅÒÅÎÃÉÊ Usenet, ÜÔÏÔ ÄÏËÕÍÅÎÔ ÓÏÄÅÒÖÉÔ
-   ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ÉÚ ÞÁÓÔÏ ÚÁÄÁ×ÁÅÍÙÈ ×ÏÐÒÏÓÏ×, ËÁÓÁÀÝÉÈÓÑ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ
-   &os; (É, ËÏÎÅÞÎÏ ÖÅ, ÏÔ×ÅÔÙ ÎÁ ÎÉÈ). ðÅÒ×ÏÎÁÞÁÌØÎÏ ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÎÙÊ ÄÌÑ
-   ÕÍÅÎØÛÅÎÉÑ ÐÏÔÏËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ É ÉÚÂÅÖÁÎÉÑ ÐÏ×ÔÏÒÅÎÉÑ ÏÄÎÉÈ É ÔÅÈ ÖÅ
-   ×ÏÐÒÏÓÏ×, ÐÏÓÔÅÐÅÎÎÏ FAQ ÐÒÅ×ÒÁÔÉÌÓÑ × ÃÅÎÎÙÊ ÉÓÔÏÞÎÉË ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.</para>
-
-  <para>íÙ ÐÒÉÌÁÇÁÅÍ ×ÓÅ ÕÓÉÌÉÑ, ÞÔÏÂÙ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏÔ FAQ ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏ
-   ÉÎÆÏÒÍÁÔÉ×ÎÙÍ; ÅÓÌÉ Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÉÄÅÉ ÐÏ ÅÇÏ ÕÓÏ×ÅÒÛÅÎÓÔ×Ï×ÁÎÉÀ,
-   ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÎÁÐÉÛÉÔÅ ÎÁÍ ÎÁ ÁÄÒÅÓ &a.doc;.</para>
-
   <qandaset>
    <qandaentry>
 	<question xml:id="what-is-FreeBSD">
@@ -128,27 +106,27 @@
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para>÷ Ä×ÕÈ ÓÌÏ×ÁÈ, &os; - ÜÔÏ &unix;-ÐÏÄÏÂÎÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÁÑ
-	  ÓÉÓÔÅÍÁ ÄÌÑ ÐÌÁÔÆÏÒÍ AMD64 É &intel; EM64T, &i386;, PC-98, IA-64,
-	  &arm;, &powerpc; É &ultrasparc;, ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÎÁÑ ÎÁ ÏÓÎÏ×Å ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ
-	  ÓÉÓÔÅÍÙ <quote>4.4BSD-Lite</quote> Ó ÎÅËÏÔÏÒÙÍÉ
-	  ÕÓÏ×ÅÒÛÅÎÓÔ×Ï×ÁÎÉÑÍÉ, ×ÚÑÔÙÍÉ ÉÚ <quote>4.4BSD-Lite2</quote>
-	  ëÁÌÉÆÏÒÎÉÊÓËÏÇÏ õÎÉ×ÅÒÓÉÔÅÔÁ (âÅÒËÌÉ). ôÁËÖÅ ÏÎÁ ËÏÓ×ÅÎÎÏ
+	 <para>&os; - ÜÔÏ ÓÏ×ÒÅÍÅÎÎÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ ÄÌÑ ÎÁÓÔÏÌØÎÙÈ
+	  ËÏÍÐØÀÔÅÒÏ×, ÎÏÕÔÂÕËÏ×, ÓÅÒ×ÅÒÏ× É ×ÓÔÒÁÉ×ÁÅÍÙÈ ÓÉÓÔÅÍ
+	  Ó ÐÏÄÄÅÒÖËÏÊ ÂÏÌØÛÏÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á <link
+	   xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ru/platforms/">ÐÌÁÔÆÏÒÍ</link>.</para>
+
+	 <para>÷ ÏÓÎÏ×Å &os; ÌÅÖÉÔ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ
+	  <quote>4.4BSD-Lite</quote> ëÁÌÉÆÏÒÎÉÊÓËÏÇÏ õÎÉ×ÅÒÓÉÔÅÔÁ (âÅÒËÌÉ)
+	  Ó ÎÅËÏÔÏÒÙÍÉ ÕÓÏ×ÅÒÛÅÎÓÔ×Ï×ÁÎÉÑÍÉ ÉÚ <quote>4.4BSD-Lite2</quote>.
+	  ôÁËÖÅ ÏÎÁ ËÏÓ×ÅÎÎÏ
 	  ÂÁÚÉÒÕÅÔÓÑ ÎÁ 386BSD (BSD Net/2, ÐÅÒÅÎÅÓ£ÎÎÏÊ ÎÁ ÐÌÁÔÆÏÒÍÕ &i386;
 	  õÉÌØÑÍÏÍ äÖÏÌÉÔÃÅÍ (William Jolitz)), ÈÏÔÑ ÏÔ ÔÏÇÏ ÐÅÒ×ÏÎÁÞÁÌØÎÏÇÏ
-	  ËÏÄÁ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÏÞÅÎØ ÍÁÌÏ. âÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÙÅ ÏÂßÑÓÎÅÎÉÑ ÔÏÇÏ, ÞÔÏ
-	  ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÉÚ ÓÅÂÑ &os; É ÄÌÑ ÞÅÇÏ ÏÎÁ ÍÏÖÅÔ ×ÁÍ ÐÒÉÇÏÄÉÔØÓÑ,
-	  ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÎÁ <link xlink:href="&url.base;/index.html">ÄÏÍÁÛÎÅÊ
-	  ÓÔÒÁÎÉÃÅ &os;</link>.</para>
+	  ËÏÄÁ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÏÞÅÎØ ÍÁÌÏ.</para>
 
 	 <para>&os; ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÏÍÐÁÎÉÑÍÉ, éÎÔÅÒÎÅÔ-ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒÁÍÉ,
 	  ÎÁÕÞÎÙÍÉ ÒÁÂÏÔÎÉËÁÍÉ, ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌÁÍÉ × ×ÙÞÉÓÌÉÔÅÌØÎÏÊ ÔÅÈÎÉËÅ,
 	  ÓÔÕÄÅÎÔÁÍÉ É ÒÑÄÏ×ÙÍÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍÉ ÐÏ ×ÓÅÍÕ ÍÉÒÕ ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ,
 	  ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ É ÏÔÄÙÈÁ.</para>
 
-	 <para>äÌÑ ÂÏÌÅÅ ÄÅÔÁÌØÎÏÇÏ ÚÎÁËÏÍÓÔ×Á Ó &os;, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ,
-	  ÏÂÒÁÔÉÔÅÓØ Ë <link xlink:href="&url.books.handbook;/index.html">
-	  òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Õ ÐÏ &os;</link>.</para>
+	 <para>äÌÑ ÂÏÌÅÅ ÄÅÔÁÌØÎÏÇÏ ÚÎÁËÏÍÓÔ×Á Ó &os; ÏÂÒÁÔÉÔÅÓØ Ë
+	  <link xlink:href="&url.books.handbook;/index.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Õ
+	   ÐÏ &os;</link>.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -158,29 +136,9 @@
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para>ãÅÌØ, ÐÒÅÓÌÅÄÕÅÍÁÑ ÐÒÏÅËÔÏÍ &os; - ÜÔÏ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ
-	  ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÇÏ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ, ËÏÔÏÒÏÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÏ × ÌÀÂÙÈ
-	  ÃÅÌÑÈ ÂÅÚ ËÁËÉÈ ÂÙ ÔÏ ÎÉ ÂÙÌÏ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÊ. íÎÏÇÉÅ ÉÚ ÎÁÓ
-	  ×ËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÙÅ ÕÓÉÌÉÑ × Å£ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÕ (É ÐÒÏÅËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ) É
-	  ÏÐÒÅÄÅÌ£ÎÎÏ ÂÙÌÉ ÂÙ ÎÅ ÐÒÏÔÉ× ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÆÉÎÁÎÓÏ×ÏÊ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ, ÎÏ
-	  ÔÒÅÂÏ×ÁÔØ Å£ ÍÙ ÎÅ ÂÕÄÅÍ. íÙ ÎÁÄÅÅÍÓÑ, ÞÔÏ ÎÁÛÁ ÏÓÎÏ×ÎÁÑ É ÓÁÍÁÑ
-	  ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÁÑ <quote>ÍÉÓÓÉÑ</quote> - ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ËÏÄ ×ÓÅÍ
-	  ÖÅÌÁÀÝÉÍ, ÄÌÑ ÌÀÂÙÈ ÃÅÌÅÊ, ÔÁË ÞÔÏÂÙ ÏÎ ÎÁÛÅÌ ÓÁÍÏÅ ÛÉÒÏËÏÅ
-	  ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÅ É ÐÒÉÎ£Ó ÎÁÉÂÏÌØÛÕÀ ÐÏÌØÚÕ. üÔÏ, ÎÁ ÎÁÛ ×ÚÇÌÑÄ, ÏÄÎÁ
-	  ÉÚ ÓÁÍÙÈ ÆÕÎÄÁÍÅÎÔÁÌØÎÙÈ ÃÅÌÅÊ Free Software, ËÏÔÏÒÕÀ ÍÙ Ó
-	  ÜÎÔÕÚÉÁÚÍÏÍ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍ.</para>
-
-	 <para>þÁÓÔØ ÉÓÈÏÄÎÏÇÏ ËÏÄÁ ÎÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ, ÐÏÄÐÁÄÁÀÝÁÑ ÐÏÄ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ
-	  <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/copyright/COPYING">GNU General
-	  Public License (GPL)</link> ÉÌÉ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/copyright/COPYING.LIB">GNU Library
-	  General Public License (LGPL)</link>, ÉÍÅÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ
-	  ÂÏÌØÛÅ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÊ, ÈÏÔÑ É ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÓÏÂÏÊ ÎÁ×ÑÚÙ×ÁÎÉÅ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë
-	  ÉÓÈÏÄÎÙÍ ÔÅËÓÔÁÍ, Á ÎÅ ÎÁÏÂÏÒÏÔ, ËÁË ÏÂÙÞÎÏ. éÚ-ÚÁ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÈ
-	  ÓÌÏÖÎÏÓÔÅÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ÍÏÇÕÔ ×ÏÚÎÉËÎÕÔØ × ÓÌÕÞÁÅ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÇÏ
-	  ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÇÏ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ GPL, ÍÙ ÓÔÁÒÁÅÍÓÑ, ÇÄÅ
-	  ÔÏÌØËÏ ÜÔÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÚÁÍÅÎÉÔØ ÐÏÄÏÂÎÏÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ
-	  ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙÍ, ÎÏ ÐÏÄÐÁÄÁÀÝÉÍ ÐÏÄ ÍÅÎÅÅ ÓÔÒÏÇÕÀ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/copyright/freebsd-license.html">
-	  ÌÉÃÅÎÚÉÀ &os;</link>.</para>
+	 <para>ãÅÌØ ÐÒÏÅËÔÁ &os; - ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ÂÙÓÔÒÕÀ É ÓÔÁÂÉÌØÎÕÀ
+	  ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ ÏÂÝÅÇÏ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ, ËÏÔÏÒÕÀ ÍÏÖÎÏ
+	  ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ÌÀÂÙÈ ÃÅÌÑÈ ÂÅÚ ËÁËÉÈ-ÌÉÂÏ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÊ.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -190,12 +148,11 @@
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para>äÁ. üÔÉ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÑ ÎÅ ËÁÓÁÀÔÓÑ ÔÏÇÏ, ËÁË ÉÍÅÎÎÏ ×Ù
-	  ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ ËÏÄ, ÎÏ ÇÌÁ×ÎÙÍ ÏÂÒÁÚÏÍ ÏÐÉÓÙ×ÁÀÔ ×ÁÛÅ ÏÔÎÏÛÅÎÉÅ ÐÒÉ
-	  ÜÔÏÍ × ÃÅÌÏÍ Ë ðÒÏÅËÔÕ &os;. åÓÌÉ Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÓÅÒØÅÚÎÙÅ
-	  ÐÒÏÂÌÅÍÙ Ó ÌÉÃÅÎÚÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ, ÐÒÏÞÔÉÔÅ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÏ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/copyright/freebsd-license.html">ÔÅËÓÔ
-	  ÌÉÃÅÎÚÉÏÎÎÏÇÏ ÓÏÇÌÁÛÅÎÉÑ</link>. õÐÒÏÝÅÎÎÏ ÏÎÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ËÒÁÔÃÅ
-	  ÉÚÌÏÖÅÎÏ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ.</para>
+	 <para>äÁ. üÔÉ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÑ ÎÅ ËÁÓÁÀÔÓÑ ÁÓÐÅËÔÏ× ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ
+	  ËÏÄÁ, ÎÏ ÇÌÁ×ÎÙÍ ÏÂÒÁÚÏÍ ÏÐÉÓÙ×ÁÀÔ ÏÔÎÏÛÅÎÉÅ Ë ðÒÏÅËÔÕ &os;.
+	  ôÅËÓÔ ÌÉÃÅÎÚÉÏÎÎÏÇÏ ÓÏÇÌÁÛÅÎÉÑ ÄÏÓÔÕÐÅÎ <link
+	   xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ru/copyright/freebsd-license.html">ÚÄÅÓØ</link>,
+	  É ×ËÒÁÔÃÅ ÏÎ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÚÌÏÖÅÎ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ:</para>
 
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
@@ -205,7 +162,32 @@
 	  <listitem>
 	   <para>îÅ ÓÕÄÉÔÅÓØ Ó ÎÁÍÉ, ÅÓÌÉ ÞÔÏ-ÔÏ ÎÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ.</para>
 	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>îÅ ÕÄÁÌÑÊÔÅ É ÎÅ ÉÚÍÅÎÑÊÔÅ ÌÉÃÅÎÚÉÀ.</para>
+	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
+
+	 <para>íÎÏÇÉÅ ÉÚ ÎÁÓ ×ËÌÁÄÙ×ÁÀÔ × ÐÒÏÅËÔ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÙÅ ÕÓÉÌÉÑ É
+	  ÏÐÒÅÄÅÌ£ÎÎÏ ÂÙÌÉ ÂÙ ÎÅ ÐÒÏÔÉ× ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÆÉÎÁÎÓÏ×ÏÊ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ, ÎÏ
+	  ÔÒÅÂÏ×ÁÔØ Å£ ÍÙ ÎÅ ÂÕÄÅÍ. íÙ ÎÁÄÅÅÍÓÑ, ÞÔÏ ÎÁÛÁ ÏÓÎÏ×ÎÁÑ É ÓÁÍÁÑ
+	  ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÁÑ <quote>ÍÉÓÓÉÑ</quote> - ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ËÏÄ ×ÓÅÍ
+	  ÖÅÌÁÀÝÉÍ, ÄÌÑ ÌÀÂÙÈ ÃÅÌÅÊ, ÔÁË ÞÔÏÂÙ ÏÎ ÎÁÛÅÌ ÓÁÍÏÅ ÛÉÒÏËÏÅ
+	  ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÅ É ÐÒÉÎ£Ó ÎÁÉÂÏÌØÛÕÀ ÐÏÌØÚÕ. üÔÏ, ÎÁ ÎÁÛ ×ÚÇÌÑÄ, ÏÄÎÁ
+	  ÉÚ ÓÁÍÙÈ ÆÕÎÄÁÍÅÎÔÁÌØÎÙÈ ÃÅÌÅÊ Free Software, ËÏÔÏÒÕÀ ÍÙ Ó
+	  ÜÎÔÕÚÉÁÚÍÏÍ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍ.</para>
+
+	 <para>þÁÓÔØ ÉÓÈÏÄÎÏÇÏ ËÏÄÁ ÎÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ, ÐÏÄÐÁÄÁÀÝÁÑ ÐÏÄ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ
+	  <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/copyright/COPYING">GNU General
+	  Public License (GPL)</link> ÉÌÉ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/copyright/COPYING.LIB">GNU Library
+	  General Public License (LGPL)</link>, ÉÍÅÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ
+	  ÂÏÌØÛÅ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÊ, ÈÏÔÑ É ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÓÏÂÏÊ ÎÁ×ÑÚÙ×ÁÎÉÅ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë
+	  ÉÓÈÏÄÎÙÍ ÔÅËÓÔÁÍ, Á ÎÅ ÎÁÏÂÏÒÏÔ, ËÁË ÏÂÙÞÎÏ. éÚ-ÚÁ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÈ
+	  ÓÌÏÖÎÏÓÔÅÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ÍÏÇÕÔ ×ÏÚÎÉËÎÕÔØ × ÓÌÕÞÁÅ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÇÏ
+	  ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÇÏ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ GPL, ÍÙ ÓÔÁÒÁÅÍÓÑ, ÇÄÅ
+	  ÔÏÌØËÏ ÜÔÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÚÁÍÅÎÉÔØ ÐÏÄÏÂÎÏÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ
+	  ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÙÍ, ÎÏ ÐÏÄÐÁÄÁÀÝÉÍ ÐÏÄ ÍÅÎÅÅ ÓÔÒÏÇÕÀ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/copyright/freebsd-license.html">
+	  ÌÉÃÅÎÚÉÀ &os;</link>.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -226,28 +208,30 @@
 	  ÏËÒÕÖÅÎÉÅ ÄÌÑ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ. ïÎÁ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÛÉÒÏËÉÊ ÓÐÅËÔÒ
 	  Web-ÂÒÁÕÚÅÒÏ×, ÏÆÉÓÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×, ÐÒÏÇÒÁÍÍ ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ
 	  ÐÏÞÔÏÊ, ÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÈ ÐÁËÅÔÏ×, ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÈ ÓÒÅÄ, ÓÅÔÅ×ÙÈ ÓÅÒ×ÅÒÏ× É
-	  ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ×ÓÅ, ÞÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÚÁÈÏÔÅÔØ. âÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ÜÔÉÈ
+	  ÍÎÏÇÏÅ ÄÒÕÇÏÅ. âÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ÜÔÉÈ
 	  ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÊ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÏ ÉÚ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ports/">ëÏÌÌÅËÃÉÉ
 	  ðÏÒÔÏ×</link>.</para>
 
-	 <para>åÓÌÉ ×ÁÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÅ, ËÏÔÏÒÏÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ
-	  ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÏÄÎÏÊ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ, ×ÁÍ ÐÒÏÓÔÏ ÎÅÌØÚÑ ÚÁÍÅÎÑÔØ
-	  ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ. ïÄÎÁËÏ ÅÓÔØ ×ÅÒÏÑÔÎÏÓÔØ, ÞÔÏ ÐÏÈÏÖÁÑ
-	  ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÄÌÑ &os;. åÓÌÉ ×ÁÍ ÎÕÖÅÎ ÓÔÁÂÉÌØÎÏ
-	  ÒÁÂÏÔÁÀÝÉÊ ÓÅÒ×ÅÒ ÄÌÑ ÏÆÉÓÁ ÉÌÉ ÓÅÒ×ÅÒ éÎÔÅÒÎÅÔ, ÎÁÄÅÖÎÁÑ ÒÁÂÏÞÁÑ
-	  ÓÔÁÎÃÉÑ ÉÌÉ ÐÒÏÓÔÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ×ÙÐÏÌÎÑÔØ ÒÁÂÏÔÕ ÂÅÚ ÓÂÏÅ×, &os;
+	 <para>åÓÌÉ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÏÄÎÏÊ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ
+	  ÓÉÓÔÅÍÙ, ÔÏ ÎÅÌØÚÑ ×ÓÅÇÏ ÌÉÛØ ÚÁÍÅÎÉÔØ ÜÔÕ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÕÀ
+	  ÓÉÓÔÅÍÕ. ïÄÎÁËÏ ÅÓÔØ ×ÅÒÏÑÔÎÏÓÔØ, ÞÔÏ ÐÏÈÏÖÁÑ
+	  ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÄÌÑ &os;. ÷ ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅÒ×ÅÒÁ ÄÌÑ ÏÆÉÓÁ,
+	  ÉÌÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ éÎÔÅÒÎÅÔ, ÉÌÉ ÎÁÄÅÖÎÏÊ ÒÁÂÏÞÅÊ ÓÔÁÎÃÉÉ &os;
 	  ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ×ÓÅÇÄÁ ÓÐÒÁ×ÉÔÓÑ ÓÏ ×ÓÅÍ, ÞÔÏ ×ÁÍ ÎÕÖÎÏ. íÎÏÇÉÅ
 	  ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÐÏ ×ÓÅÍÕ ÍÉÒÕ, ×ËÌÀÞÁÑ ËÁË ÎÏ×ÉÞËÏ×, ÔÁË É ÏÐÙÔÎÙÈ
 	  ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏ× &unix;, ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ &os; × ËÁÞÅÓÔ×Å Ó×ÏÅÊ
 	  ÅÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÏÊ ÎÁÓÔÏÌØÎÏÊ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.</para>
 
-	 <para>åÓÌÉ ×Ù ÐÅÒÅÈÏÄÉÔÅ ÎÁ &os; Ó ËÁËÏÇÏ-ÔÏ ÄÒÕÇÏÇÏ ×ÁÒÉÁÎÔÁ
-	  &unix;, ×Ù ÕÖÅ ÚÎÁÅÔÅ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÁÛÉÈ ÐÏÔÒÅÂÎÏÓÔÅÊ. åÓÌÉ ×Ù
-	  ÐÒÉ×ÙËÌÉ Ë ÔÁËÉÍ ÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÍÉ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÍÉ ÓÉÓÔÅÍÁÍ, ËÁË &windows;
-	  ÉÌÉ ÓÔÁÒÙÍ ×ÅÒÓÉÑÍ &macos;, ÂÕÄØÔÅ ÇÏÔÏ×Ù Ë ÚÁÔÒÁÔÁÍ
-	  ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ
-	  ×ÒÅÍÅÎÉ ÎÁ ÉÚÕÞÅÎÉÅ ÐÏÄÈÏÄÁ &unix; Ë ÒÁÂÏÔÅ. üÔÏÔ FAQ É <link xlink:href="&url.books.handbook;/index.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÐÏ
-	  &os;</link> Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÐÒÅËÒÁÓÎÙÍ ÓÐÏÓÏÂÏÍ ÎÁÞÁÔØ ÜÔÏ
+	 <para>ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÐÒÉ ÐÅÒÅÈÏÄÅ ÎÁ &os; Ó ÄÒÕÇÏÇÏ ×ÁÒÉÁÎÔÁ
+	  &unix; ÎÁÊÄÕÔ ÄÌÑ ÓÅÂÑ &os; ÏÞÅÎØ ÐÏÈÏÖÅÊ. ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ
+	  &windows; É &macos;, ÎÁÐÒÏÔÉ×, ÍÏÖÅÔ ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÔØ <link
+	   xlink:href="http://www.pcbsd.org/">PC-BSD</link>,
+	  ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ× ÎÁ ÏÓÎÏ×Å &os;. ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÅ
+	  ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÉ ÄÏ ÜÔÏÇÏ &unix;, ÐÏÎÁÄÏÂÉÔÓÑ ÚÁÔÒÁÔÉÔØ
+	  ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÅ ×ÒÅÍÑ ÎÁ ÉÚÕÞÅÎÉÅ ÐÏÄÈÏÄÁ &unix; Ë ÒÁÂÏÔÅ.
+	  üÔÏÔ <acronym>FAQ</acronym> É <link
+	   xlink:href="&url.books.handbook;/index.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÐÏ
+	   &os;</link> Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÐÒÅËÒÁÓÎÙÍ ÓÐÏÓÏÂÏÍ ÎÁÞÁÔØ ÜÔÏ
 	  ÉÚÕÞÅÎÉÅ.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
@@ -279,8 +263,8 @@
 	 </itemizedlist>
 
 	 <para>óÌÅÄÕÅÔ ÏÔÍÅÔÉÔØ, ÞÔÏ ÓÌÏ×Ï <quote>free</quote>
-	  ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÚÄÅÓØ × Ä×ÕÈ ÓÍÙÓÌÁÈ, ÏÄÉÎ ÏÚÎÁÞÁÅÔ
-	  <quote>ÂÅÓÐÌÁÔÎÏ</quote>, Á ÄÒÕÇÏÊ <quote>×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÄÅÌÁÔØ ×Ó£,
+	  ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÚÄÅÓØ × Ä×ÕÈ ÓÍÙÓÌÁÈ: ÏÄÉÎ ÏÚÎÁÞÁÅÔ
+	  <quote>ÂÅÓÐÌÁÔÎÏ</quote>, Á ÄÒÕÇÏÊ <quote>ÄÅÌÁÔØ ×Ó£,
 	  ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ</quote>. úÁ ÉÓËÌÀÞÅÎÉÅÍ ÐÁÒÙ ×ÅÝÅÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù
 	  <emphasis>ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ</emphasis> ÄÅÌÁÔØ Ó &os;, ÎÁÐÒÉÍÅÒ,
 	  ÐÒÅÔÅÎÄÏ×ÁÔØ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ Ñ×ÌÑÅÔÅÓØ Å£ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏÍ, ÎÁ ÓÁÍÏÍ
@@ -296,10 +280,44 @@
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para>äÖÅÊÍÓ èÏ×ÁÒÄ (James Howard) ÓÏÚÄÁÌ ÈÏÒÏÛÅÅ ÏÐÉÓÁÎÉÅ ÉÓÔÏÒÉÉ É
-	  ÒÁÚÌÉÞÉÊ ÍÅÖÄÕ ÒÁÚÌÉÞÎÙÍÉ ÐÒÏÅËÔÁÍÉ ÐÏÄ ÎÁÚ×ÁÎÉÅÍ <link xlink:href="http://www.freebsdworld.gr/freebsd/bsd-family-tree.html">
-	  óÅÍÅÊÎÏÅ ÄÒÅ×Ï BSD</link>, × ËÏÔÏÒÏÍ ÄÁ£ÔÓÑ ÐÏÄÒÏÂÎÙÊ ÏÔ×ÅÔ ÎÁ
-	  ÜÔÏÔ ×ÏÐÒÏÓ.</para>
+	 <para>äÖÅÊÍÓ èÏ×ÁÒÄ (James Howard) ÓÏÚÄÁÌ ÈÏÒÏÛÅÅ ÏÐÉÓÁÎÉÅ
+	  ÉÓÔÏÒÉÉ É ÒÁÚÌÉÞÉÊ ÍÅÖÄÕ ÒÁÚÌÉÞÎÙÍÉ ÐÒÏÅËÔÁÍÉ ÐÏÄ
+	  ÎÁÚ×ÁÎÉÅÍ <link
+	   xlink:href="http://www.freebsdworld.gr/freebsd/bsd-family-tree.html">óÅÍÅÊÎÏÅ
+	   ÄÒÅ×Ï BSD</link>, × ËÏÔÏÒÏÍ ÄÁ£ÔÓÑ ÐÏÄÒÏÂÎÙÊ ÏÔ×ÅÔ ÎÁ
+	  ÜÔÏÔ ×ÏÐÒÏÓ. îÅËÏÔÏÒÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÔÁÍ ÕÓÔÁÒÅÌÁ, ÎÏ
+	  ÉÓÔÏÒÉÞÅÓËÁÑ ÞÁÓÔØ ÏÓÔÁ£ÔÓÑ ÔÏÞÎÏÊ.</para>
+
+	 <para>íÎÏÇÉÅ ÉÚ ÐÒÏÅËÔÏ× ÓÅÍÅÊÓÔ×Á BSD ÏÂÍÅÎÉ×ÁÀÔÓÑ
+	  ÉÚÍÅÎÅÎÉÑÍÉ É ÇÏÔÏ×ÙÍ ËÏÄÏÍ ÄÁÖÅ ÓÅÇÏÄÎÑ. ÷ÓÅ ÏÎÉ
+	  ÐÒÏÉÓÈÏÄÑÔ ÏÔ ÏÂÝÅÇÏ ÐÒÅÄËÁ.</para>
+
+	 <para>ãÅÌÉ ÐÒÏÅËÔÁ &os; ÏÐÉÓÁÎÙ ×ÙÛÅ × <xref
+	   linkend="FreeBSD-goals"/>. ãÅÌÉ ÄÒÕÇÉÈ ÎÁÉÂÏÌÅÅ
+	  ÉÚ×ÅÓÔÎÙÈ ÐÒÏÅËÔÏ× ÓÅÍÅÊÓÔ×Á BSD ÍÏÖÎÏ ËÒÁÔËÏ ÏÐÉÓÁÔØ
+	  ÔÁË:</para>
+
+	 <itemizedlist>
+	  <listitem>
+	   <para>OpenBSD × ÐÅÒ×ÕÀ ÏÞÅÒÅÄØ ÏÒÉÅÎÔÉÒÕÅÔÓÑ ÎÁ
+		ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ. ëÏÍÁÎÄÁ OpenBSD
+		ÎÁÐÉÓÁÌÁ &man.ssh.1; É &man.pf.4;, ËÏÔÏÒÙÅ ÚÁÔÅÍ ÂÙÌÉ
+		ÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎÙ ×Ï &os;.</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>NetBSD ÏÒÉÅÎÔÉÒÕÅÔÓÑ ÎÁ ÐÒÏÓÔÏÅ ÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÎÁ
+		ÄÒÕÇÉÅ ÁÐÐÁÒÁÔÎÙÅ ÐÌÁÔÆÏÒÍÙ.</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>DragonFly BSD ÏÔÄÅÌÉÌÁÓØ ÏÔ &os; 4.8,
+		É Ó ÔÅÈ ÐÏÒ × ÎÅÊ ÂÙÌÉ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÙ ÍÎÏÇÉÅ ÉÎÔÅÒÅÓÎÙÅ
+		ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÙÅ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ, ×ËÌÀÞÁÑ
+		ÆÁÊÌÏ×ÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ HAMMER É ÐÏÄÄÅÒÖËÕ <quote>vkernels</quote>
+		— ÚÁÐÕÓËÁ ÑÄÒÁ × ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.</para>
+	  </listitem>
+	 </itemizedlist>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -308,34 +326,31 @@
 	 <para>ëÁËÏ×Á ÐÏÓÌÅÄÎÑÑ ×ÅÒÓÉÑ &os;?</para>
 	</question>
 
-<!--
- üÔÏÔ ÏÔ×ÅÔ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÈÁËÏÍ ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÔÅÍ ÆÁËÔÏÍ, ÞÔÏ ÔÅÐÅÒØ ÉÍÅÅÔÓÑ
- ÎÅÓËÏÌØËÏ "ÐÏÓÌÅÄÎÉÈ" ×ÅÒÓÉÊ FreeBSD.
--->
-
 	<answer>
 	 <para>îÁ ÌÀÂÏÍ ÜÔÁÐÅ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ &os; ÍÏÖÅÔ ÓÕÝÅÓÔ×Ï×ÁÔØ
 	  ÎÅÓËÏÌØËÏ ÐÁÒÁÌÌÅÌØÎÙÈ ×ÅÔÏË. òÅÌÉÚÙ &rel.relx; ×ÙÐÏÌÎÑÀÔÓÑ
 	  ÉÚ ×ÅÔËÉ &rel.stable;, Á ÒÅÌÉÚÙ &rel2.relx; ×ÙÐÏÌÎÑÀÔÓÑ ÉÚ
 	  &rel2.stable;.</para>
 
-	 <para>äÏ ×ÙÐÕÓËÁ 8.0 ÌÉÎÅÊËÁ &rel3.relx; ÂÙÌÁ
+	 <para>äÏ ×ÙÐÕÓËÁ 9.0 ÌÉÎÅÊËÁ &rel2.relx; ÂÙÌÁ
 	  ÉÚ×ÅÓÔÎÁ ËÁË <emphasis>-STABLE</emphasis>.
-	  ïÄÎÁËÏ Ë ÍÏÍÅÎÔÕ ×ÙÈÏÄÁ 8.0 ÌÉÎÅÊËÁ &rel3.relx;
+	  ïÄÎÁËÏ Ë ÍÏÍÅÎÔÕ ×ÙÈÏÄÁ &rel.head.relx; ÌÉÎÅÊËÁ &rel2.relx;
 	  ÐÏÌÕÞÉÔ ÓÔÁÔÕÓ <quote>extended support</quote> (ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÁÑ
 	  ÐÏÄÄÅÒÖËÁ), É ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ×ÎÏÓÉÔØÓÑ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÓÅÒØÅÚÎÙÈ
-	  ÐÒÏÂÌÅÍ, Ë ÐÒÉÍÅÒÕ ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ, Ó×ÑÚÁÎÎÙÅ Ó ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØÀ. éÚ
-	  ×ÅÔËÉ &rel3.stable; ÎÏ×ÙÅ ÒÅÌÉÚÙ ×ÙÐÕÓËÁÔØÓÑ ÎÅ ÂÕÄÕÔ, ×ÅÔËÁ
+	  ÐÒÏÂÌÅÍ, Ë ÐÒÉÍÅÒÕ ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ, Ó×ÑÚÁÎÎÙÅ Ó ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØÀ.
+	  <!--éÚ
+	  ×ÅÔËÉ &rel2.stable; ÎÏ×ÙÅ ÒÅÌÉÚÙ ×ÙÐÕÓËÁÔØÓÑ ÎÅ ÂÕÄÕÔ, ×ÅÔËÁ
 	  ÓÞÉÔÁÅÔÓÑ <quote>legacy</quote> (ÕÓÔÁÒÅ×ÛÁÑ), É ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï
 	  ÔÅËÕÝÉÈ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ ÂÕÄÅÔ ÕÖÅ ÞÁÓÔØÀ ÔÏÌØËÏ &rel.stable; É
-	  &rel2.stable;.</para>
+	  &rel2.stable;.--></para>
 
-	 <para>÷ÅÒÓÉÑ <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/i386/&rel.current;-RELEASE/">
-	  &rel.current;</link>, ×ÙÐÕÝÅÎÎÁÑ &rel.current.date;, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ
-	  ÓÁÍÙÍ ÐÏÓÌÅÄÎÉÍ ÒÅÌÉÚÏÍ × ×ÅÔËÅ &rel.stable;.
-	  ÷ÅÒÓÉÑ <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/&rel2.current;-RELEASE/">
-	  &rel2.current;</link>, ×ÙÐÕÝÅÎÎÁÑ &rel2.current.date;, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ
-	  ÓÁÍÙÍ ÐÏÓÌÅÄÎÉÍ ÒÅÌÉÚÏÍ × ×ÅÔËÅ &rel2.stable;.</para>
+	 <para>÷ÅÒÓÉÑ <link
+	   xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/i386/&rel.current;-RELEASE/">&rel.current;</link>,
+	  ÄÁÔÁ ×ÙÈÏÄÁ &rel.current.date;, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÏÓÌÅÄÎÉÍ ÒÅÌÉÚÏÍ
+	  × ×ÅÔËÅ &rel.stable;. ÷ÅÒÓÉÑ <link
+	   xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/&rel2.current;-RELEASE/">&rel2.current;</link>,
+	  ÄÁÔÁ ×ÙÈÏÄÁ &rel2.current.date;, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÏÓÌÅÄÎÉÍ
+	  ÒÅÌÉÚÏÍ × ×ÅÔËÅ &rel2.stable;.</para>
 
 	 <para>åÓÌÉ ×ËÒÁÔÃÅ, ÔÏ ×ÅÔËÁ <emphasis>-STABLE</emphasis>
 	  ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÁ ÐÏÓÔÁ×ÝÉËÁÍ ÕÓÌÕÇ Internet, ËÏÒÐÏÒÁÔÉ×ÎÙÍ
@@ -343,10 +358,10 @@
 	  ÎÁÄ£ÖÎÏÓÔØ É ÍÉÎÉÍÁÌØÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÏÔÌÉÞÉÊ ÏÔ ÐÏÓÌÅÄÎÅÇÏ
 	  ÒÅÌÉÚÁ ÐÏ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ Ó ÎÏ×ÙÍÉ (É, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÎÅÎÁÄ£ÖÎÏ ÒÁÂÏÔÁÀÝÉÍÉ)
 	  ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÑÍÉ ÐÏÓÌÅÄÎÅÇÏ ÓÎÜÐÛÏÔÁ <emphasis>-CURRENT</emphasis>.
-	  òÅÌÉÚÙ ÍÏÖÎÏ ÄÅÌÁÔØ ÉÚ ÌÀÂÏÊ ×ÅÔËÉ, ÎÏ
-	  <emphasis>-CURRENT</emphasis> ÍÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÏÌØËÏ × ÔÏÍ
-	  ÓÌÕÞÁÅ, ÅÓÌÉ ×Ù Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÇÏÔÏ×Ù Ë ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÍ (ÐÏ
-	  ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ ÓÏ <emphasis>-STABLE</emphasis>) ÉÚÍÅÎÅÎÉÑÍ × ÒÁÂÏÔÅ
+	  òÅÌÉÚÙ ÍÏÖÎÏ ÄÅÌÁÔØ ÉÚ ÌÀÂÏÊ ×ÅÔËÉ, ÎÏ 
+	  <emphasis>-CURRENT</emphasis> ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎ ÄÌÑ
+	  ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ÇÏÔÏ×Ù Ë ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÍ (ÐÏ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ
+	  ÓÏ <emphasis>-STABLE</emphasis>) ÉÚÍÅÎÅÎÉÑÍ × ÒÁÂÏÔÅ
 	  ÓÉÓÔÅÍÙ.</para>
 
 	 <para>òÅÌÉÚÙ ÄÅÌÁÀÔÓÑ <link linkend="release-freq">ÒÁÚ ×
@@ -355,9 +370,11 @@
 	  ×ÏÐÒÏÓÙ Ï <link linkend="current">&os.current;</link> É <link linkend="stable">&os.stable;</link>), ÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ ÎÅ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ,
 	  ÔÁË ËÁË ÉÓÈÏÄÎÙÅ ÔÅËÓÔÙ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÍÅÎÑÀÔÓÑ.</para>
 
-	 <para>âÏÌÅÅ ÐÏÌÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÒÅÌÉÚÁÈ &os; ÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÏ
-	  ÓÔÒÁÎÉÃÙ Ï <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/releng/index.html">
-	  ðÒÏÃÅÓÓÅ ×ÙÐÕÓËÁ ÒÅÌÉÚÏ×</link> ÎÁ Web-ÓÁÊÔÅ &os;.</para>
+	 <para>âÏÌÅÅ ÐÏÌÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÒÅÌÉÚÁÈ &os; ÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ
+	  ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ <link
+	   xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ru/releng/index.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÉ
+	   Ï ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÅ ÒÅÌÉÚÏ×</link> É ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ óÐÒÁ×ÏÞÎÉËÁ
+	  &man.release.7;.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -367,30 +384,28 @@
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para><link xlink:href="&url.books.handbook;/current-stable.html#CURRENT">
+	 <para><link
+	   xlink:href="&url.books.handbook;/current-stable.html#current">
 	  &os.current;</link> - ÜÔÏ ×ÅÒÓÉÑ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ,
 	  ÎÁÈÏÄÑÝÁÑÓÑ × ÓÔÁÄÉÉ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ, ËÏÔÏÒÁÑ ÄÏÌÖÎÁ ÐÏÔÏÍ ÓÔÁÔØ
 	  ÎÏ×ÏÊ ×ÅÔËÏÊ &os.stable;. ôÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ, ÏÎÁ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÅÔ
 	  ÒÅÁÌØÎÙÊ ÉÎÔÅÒÅÓ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ× ÓÉÓÔÅÍÙ É Å£ ÆÁÎÁÔÏ×.
-	  ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ Ë <link xlink:href="&url.books.handbook;/current-stable.html#CURRENT">
+	  ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ Ë <link
+	   xlink:href="&url.books.handbook;/current-stable.html#current">
 	  ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÍÕ
 	  ÒÁÚÄÅÌÕ</link> <link xlink:href="&url.books.handbook;/index.html">
 	  òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Á</link> ÄÌÑ ÐÒÏÑÓÎÅÎÉÑ ÄÅÔÁÌÅÊ ÒÁÂÏÔÙ Ó
 	  <emphasis>-CURRENT</emphasis>.</para>
 
-	 <para>åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÓÐÅÃÉÁÌÉÓÔ ÐÏ ÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÙÍ ÓÉÓÔÅÍÁÍ ÉÌÉ ÎÅ ×
-	  ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ ÏÔÌÉÞÉÔØ ÒÅÁÌØÎÕÀ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÏÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ Ñ×ÌÅÎÉÊ, ×Ù ÎÅ
-	  ÄÏÌÖÎÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ &os.current;. üÔÁ ×ÅÔ×Ø ÚÁÞÁÓÔÕÀ ÍÅÎÑÅÔÓÑ
-	  ÏÞÅÎØ ÂÙÓÔÒÏ É ÉÎÏÇÄÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÅ ÒÁÂÏÔÏÓÐÏÓÏÂÎÁ.
-	  ôÅ, ËÔÏ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ &os.current;, ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ
-	  × ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ ÁÎÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÌÀÂÙÅ ÐÒÏÂÌÅÍÙ É ÓÏÏÂÝÁÔØ Ï ÎÉÈ, ÅÓÌÉ
-	  ÜÔÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÏÛÉÂËÉ, Á ÎÅ <quote>ÇÌÀËÉ</quote>. óÏÏÂÝÅÎÉÑ
-	  ÔÉÐÁ <quote>make world produces some error about groups</quote>,
-	  ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ × &a.current;, ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ×ÏÓÐÒÉÎÑÔÙ
-	  ÐÒÅÎÅÂÒÅÖÉÔÅÌØÎÏ.</para>
-
-	 <para>åÖÅÍÅÓÑÞÎÏ ÉÚ ×ÅÔÏË <emphasis>-CURRENT</emphasis> É
-	  <emphasis>-STABLE</emphasis> ÄÅÌÁÀÔÓÑ <link xlink:href="&url.base;/snapshots/">ÓÎÜÐÛÏÔÙ</link>.
+	 <para>ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ, ÎÅ ÚÎÁËÏÍÙÍ Ó &os;, ÎÅ
+	  ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ &os.current;. üÔÁ ×ÅÔ×Ø ÚÁÞÁÓÔÕÀ ÍÅÎÑÅÔÓÑ
+	  ÏÞÅÎØ ÂÙÓÔÒÏ É ÉÎÏÇÄÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÅ ÒÁÂÏÔÏÓÐÏÓÏÂÎÁ.
+	  ôÅ, ËÔÏ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ &os.current;, ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ
+	  ÉÚÕÞÉÔØ ÐÒÏÂÌÅÍÕ, ÎÁÊÔÉ ÐÒÉÞÉÎÕ É ÓÏÏÂÝÉÔØ Ï ÜÔÏÍ.</para>
+
+	 <para>éÚ ×ÅÔÏË <emphasis>-CURRENT</emphasis> É
+	  <emphasis>-STABLE</emphasis> ×ÙÐÕÓËÁÀÔÓÑ <link
+	   xlink:href="&url.base;/snapshots/">ÓÎÜÐÛÏÔÙ</link> &os;.
 	  éÈ ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ:</para>
 
 	 <itemizedlist>
@@ -409,7 +424,8 @@
 
 	  <listitem>
 	   <para>æÉËÓÁÃÉÑ ÔÏÞËÉ ÄÌÑ ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ÓÓÙÌÏË × ÓÌÕÞÁÅ,
-		ÅÓÌÉ ÐÏÚÖÅ ÍÙ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ ÏÞÅÎØ ÓÉÌØÎÏ ÓÌÏÍÁÅÍ. (èÏÔÑ CVS, ËÁË
+		ÅÓÌÉ ÐÏÚÖÅ ÍÙ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ ÏÞÅÎØ ÓÉÌØÎÏ ÓÌÏÍÁÅÍ. (èÏÔÑ
+		Subversion, ËÁË
 		ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÎÅ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÓÌÕÞÉÔØÓÑ ÎÉÞÅÍÕ ÔÁËÏÍÕ ÕÖÁÓÎÏÍÕ.)</para>
 	  </listitem>
 
@@ -421,17 +437,15 @@
 
 	 <para>îÅ ÕÔ×ÅÒÖÄÁÅÔÓÑ, ÞÔÏ ×ÓÑËÉÊ ÓÎÜÐÛÏÔ
 	  <emphasis>-CURRENT</emphasis> ÉÍÅÅÔ ËÁÞÅÓÔ×Ï
-	  <quote>ÇÏÔÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÄÕËÔÁ</quote>. åÓÌÉ ×ÁÍ ÎÕÖÎÁ ÓÔÁÂÉÌØÎÏ
-	  ÒÁÂÏÔÁÀÝÁÑ É ÐÏÌÎÏÓÔØÀ ÏÔÔÅÓÔÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ, ÔÏ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ
-	  ÄÏÖÄÁÔØÓÑ ×ÙÈÏÄÁ ÐÏÌÎÏÇÏ ÒÅÌÉÚÁ ÉÌÉ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÓÎÜÐÛÏÔÁÍÉ
-	  <emphasis>-STABLE</emphasis>.</para>
+	  <quote>ÇÏÔÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÄÕËÔÁ</quote>. åÓÌÉ ÎÕÖÎÁ ÓÔÁÂÉÌØÎÏ
+	  ÒÁÂÏÔÁÀÝÁÑ É ÐÏÌÎÏÓÔØÀ ÏÔÔÅÓÔÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÓÉÓÔÅÍÁ, ÔÏ
+	  ÐÒÉÄÅÒÖÉ×ÁÊÔÅÓØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÐÏÌÎÙÈ ÒÅÌÉÚÏ× ÉÌÉ
+	  ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÓÎÜÐÛÏÔÙ <emphasis>-STABLE</emphasis>.</para>
 
 	 <para>óÎÜÐÛÏÔ-ÒÅÌÉÚÙ ÄÏÓÔÕÐÎÙ ÎÅÐÏÓÒÅÄÓÔ×ÅÎÎÏ <link xlink:href="&url.base;/snapshots/">ÏÔÓÀÄÁ</link>.</para>
 
-	 <para>ïÆÉÃÉÁÌØÎÙÅ ÓÎÜÐÛÏÔÙ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÇÅÎÅÒÉÒÕÀÔÓÑ ËÁÖÄÙÊ ÍÅÓÑÃ
-	  ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÁËÔÉ×ÎÏ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÍÙÈ ×ÅÔÏË. ôÁËÖÅ ÅÖÅÄÎÅ×ÎÏ
-	  ÄÅÌÁÀÔÓÑ ÓÎÜÐÛÏÔÙ ÐÏÐÕÌÑÒÎÙÈ ×ÅÔÏË &arch.i386; É &arch.amd64;
-	  É ÄÏÓÔÕÐÎÙ ÎÁ <uri xlink:href="http://snapshots.us.freebsd.org/">http://snapshots.us.freebsd.org/</uri>.</para>
+	 <para>ïÆÉÃÉÁÌØÎÙÅ ÓÎÜÐÛÏÔÙ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÇÅÎÅÒÉÒÕÀÔÓÑ
+	  ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÁËÔÉ×ÎÏ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÍÙÈ ×ÅÔÏË.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -442,9 +456,10 @@
 
 	<answer>
 	 <para>ðÏÓÌÅ ÔÏÇÏ, ËÁË ÂÙÌÁ ×ÙÐÕÝÅÎÁ &os; 2.0.5, ÒÁÚÒÁÂÏÔËÁ &os;
-	  ÒÁÚÄÅÌÉÌÁÓØ ÎÁ Ä×Å ÞÁÓÔÉ. ïÄÎÁ ×ÅÔËÁ ÐÏÌÕÞÉÌÁ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ <link xlink:href="&url.books.handbook;/current-stable.html#STABLE">
-	  -STABLE</link>, Á ÄÒÕÇÁÑ <link xlink:href="&url.books.handbook;/current-stable.html#CURRENT">
-	  -CURRENT</link>.
+	  ÒÁÚÄÅÌÉÌÁÓØ ÎÁ Ä×Å ÞÁÓÔÉ. ïÄÎÁ ×ÅÔËÁ ÐÏÌÕÞÉÌÁ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ <link
+	   xlink:href="&url.books.handbook;/current-stable.html#stable">-STABLE</link>,
+	  Á ÄÒÕÇÁÑ <link
+	   xlink:href="&url.books.handbook;/current-stable.html#current">-CURRENT</link>.
 	  <emphasis>&os;-STABLE</emphasis> ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÁ ÄÌÑ
 	  ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒÏ× ÕÓÌÕÇ éÎÔÅÒÎÅÔ É
 	  ÄÒÕÇÉÈ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÉÈ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ, ÄÌÑ ËÏÔÏÒÙÈ ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ
@@ -456,24 +471,13 @@
 	  ÒÁÚÒÙ×ÁÅÍÏÊ Ó ÍÏÍÅÎÔÁ ×ÙÈÏÄÁ ×ÅÒÓÉÉ 2.0 É ×ÅÄÕÝÅÊ Ë
 	  &rel.current;-RELEASE É ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÒÅÌÉÚÁÍ. äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ
 	  ÂÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÏ ×ÅÔËÁÍ ÏÂÒÁÔÉÔÅÓØ Ë
-	  ÒÁÚÄÅÌÕ ÓÔÁÔØÉ <quote><link xlink:href="&url.articles.releng;/release-proc.html#REL-BRANCH">
+	  ÒÁÚÄÅÌÕ ÓÔÁÔØÉ <quote><link
+	   xlink:href="&url.articles.releng;/release-proc.html#rel-branch">
 	  ðÏÄÇÏÔÏ×ËÁ ÒÅÌÉÚÏ× &os;: óÏÚÄÁÎÉÅ ×ÅÔËÉ
 	  ÒÅÌÉÚÁ</link></quote>. óÔÁÔÕÓ ×ÅÔÏË É ÒÁÓÐÉÓÁÎÉÅ
 	  ÐÒÅÄÓÔÏÑÝÉÈ ÒÅÌÉÚÏ× ÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/releng">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÅ
 	  ÒÅÌÉÚÏ×</link>.</para>
 
-	 <para>÷ÅÔ×Ø 2.2-STABLE ÂÙÌÁ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÁ ×ÙÈÏÄÏÍ ÒÅÌÉÚÁ 2.2.8. ÷ÅÔ×Ø
-	  3-STABLE ÂÙÌÁ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÁ ×ÙÈÏÄÏÍ ÒÅÌÉÚÁ 3.5.1, ÐÏÓÌÅÄÎÅÇÏ ÉÚ
-	  3.<replaceable>X</replaceable>. ÷ÅÔ×Ø 4-STABLE ÂÙÌÁ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÁ
-	  ×ÙÈÏÄÏÍ ÒÅÌÉÚÁ 4.11, ÐÏÓÌÅÄÎÅÇÏ ÉÚ 4.<replaceable>X</replaceable>.
-	  åÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÙÍÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑÍÉ × ÜÔÉÈ ×ÅÔ×ÑÈ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÔÏÌØËÏ
-	  ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÏÛÉÂÏË, ËÁÓÁÀÝÉÈÓÑ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ. ðÏÄÄÅÒÖËÁ ×ÅÔ×É
-	  5-STABLE ÂÙÌÁ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÁ ×ÙÈÏÄÏÍ ÒÅÌÉÚÁ 5.5, ÐÏÓÌÅÄÎÅÇÏ ÉÚ
-	  5.<replaceable>X</replaceable>.  ðÏÄÄÅÒÖËÁ ×ÅÔ×É 6-STABLE
-	  ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÓÑ ÎÅËÏÔÏÒÏÅ ×ÒÅÍÑ, ÎÏ × ÏÓÎÏ×ÎÏÍ ÂÕÄÅÔ ËÁÓÁÔØÓÑ
-	  ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ ÏÛÉÂÏË × ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÊ ÚÁÝÉÔÅ É ÄÒÕÇÉÈ ÓÅÒØ£ÚÎÙÈ
-	  ×ÏÐÒÏÓÁÈ.</para>
-
 	 <para>áËÔÉ×ÎÏ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÍÏÊ ×ÅÔËÏÊ <emphasis>-STABLE</emphasis>
 	  Ñ×ÌÑÅÔÓÑ &rel.current;-STABLE. ðÏÓÌÅÄÎÉÍ ÒÅÌÉÚÏÍ × ×ÅÔËÅ
 	  &rel.current;-STABLE Ñ×ÌÑÅÔÓÑ
@@ -511,8 +515,8 @@
 	  ÓÔÒÁÎÉÃÁÈ Web-ÓÁÊÔÁ &os;, ÐÏÓ×ÑÝ£ÎÎÙÈ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/releng/index.html">×ÙÐÕÓËÕ
 	  ÒÅÌÉÚÏ×</link>.</para>
 
-	 <para>äÌÑ ÔÅÈ, ËÏÍÕ ÎÕÖÎÏ ÉÌÉ ÈÏÞÅÔÓÑ, ÅÖÅÄÎÅ×ÎÏ ×ÙÐÕÓËÁÀÔÓÑ
-	  ÂÉÎÁÒÎÙÅ ÒÅÌÉÚÙ, ËÁË ÜÔÏ ÏÐÉÓÁÎÏ ×ÙÛÅ.</para>
+	 <para>äÌÑ ÔÅÈ, ËÏÍÕ ÎÕÖÎÏ ÉÌÉ ÈÏÞÅÔÓÑ, ÅÖÅÎÅÄÅÌØÎÏ ×ÙÐÕÓËÁÀÔÓÑ
+	  ÂÉÎÁÒÎÙÅ ÓÎÁÐÛÏÔÙ, ËÁË ÏÐÉÓÁÎÏ ×ÙÛÅ.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -527,7 +531,8 @@
 	  ÍÏÖÅÔ ÄÏÂÁ×ÌÑÔØ ËÏÄ Ë ÄÅÒÅ×Õ ÉÓÈÏÄÎÙÈ ÔÅËÓÔÏ×, ÐÒÉÎÉÍÁÀÔÓÑ <link xlink:href="&url.base;/administration.html#t-core">ÏÓÎÏ×ÎÏÊ
 	  ËÏÍÁÎÄÏÊ</link> ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ× (Core Team), ÓÏÓÔÏÑÝÅÊ ÉÚ 9 ÞÅÌÏ×ÅË.
 	  ôÁËÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÍÎÏÇÏÞÉÓÌÅÎÎÁÑ ÇÒÕÐÐÁ, ÓÏÓÔÏÑÝÁÑ ÉÚ ÂÏÌÅÅ ÞÅÍ 350
-	  ÔÁË ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÈ <link xlink:href="&url.articles.contributors;/article.html#STAFF-COMMITTERS">
+	  ÔÁË ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÈ <link
+	   xlink:href="&url.articles.contributors;/article.html#staff-committers">
 	  ËÏÍÍÉÔÔÅÒÏ×</link> (committers), ËÏÔÏÒÙÅ ÍÏÇÕÔ ×ÎÏÓÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ
 	  ÐÒÑÍÏ × ÄÅÒÅ×Ï ÉÓÈÏÄÎÙÈ ÔÅËÓÔÏ× &os;.</para>
 
@@ -548,28 +553,27 @@
 
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
-	   <para>ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÒÅÌÉÚ &rel.stable;, &rel.current;-RELEASE,
-		ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ × <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/i386/&rel.current;-RELEASE">
-		ËÁÔÁÌÏÇÅ Ó &rel.current;-RELEASE</link>.</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><link xlink:href="&url.base;/snapshots/">
-		óÎÜÐÛÏÔ-ÒÅÌÉÚÙ</link> ÄÌÑ ×ÅÔÏË <link linkend="current">-CURRENT</link> É <link linkend="stable">-STABLE</link> ×ÙÐÕÓËÁÀÔÓÑ ÅÖÅÍÅÓÑÞÎÏ, ÎÏ
-		ÏÎÉ ÎÕÖÎÙ ÉÓËÌÀÞÉÔÅÌØÎÏ ÄÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ× É ÔÅÈ, ËÔÏ ÔÅÓÔÉÒÕÅÔ
-		ÓÁÍÙÅ ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ ÎÁÒÁÂÏÔËÉ.</para>
+	   <para>ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÒÅÌÉÚ &rel.stable;,
+		&rel.current;-RELEASE, ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ × <link
+		 xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/i386/&rel.current;-RELEASE">ËÁÔÁÌÏÇÅ
+		 &rel.current;-RELEASE</link>.</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÒÅÌÉÚ &rel2.stable;, &rel2.current;-RELEASE,
-		ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ × <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/&rel2.current;-RELEASE/">
-		ËÁÔÁÌÏÇÅ Ó &rel2.current;-RELEASE</link>.</para>
+	   <para><link
+		 xlink:href="&url.base;/snapshots/">óÎÜÐÛÏÔ-ÒÅÌÉÚÙ</link>
+		ÄÌÑ ×ÅÔÏË <link linkend="current">-CURRENT</link> É
+		<link linkend="stable">-STABLE</link> ×ÙÐÕÓËÁÀÔÓÑ
+		ÅÖÅÍÅÓÑÞÎÏ, ÎÏ ÏÎÉ ÎÕÖÎÙ ÉÓËÌÀÞÉÔÅÌØÎÏ ÄÌÑ
+		ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ× É ÔÅÈ, ËÔÏ ÔÅÓÔÉÒÕÅÔ ÓÁÍÙÅ ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ
+		ÎÁÒÁÂÏÔËÉ.</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÒÅÌÉÚ &rel3.stable;, &rel3.current;-RELEASE,
-		ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ × <link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/&rel3.current;-RELEASE/">
-		ËÁÔÁÌÏÇÅ Ó &rel3.current;-RELEASE</link>.</para>
+	   <para>ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÒÅÌÉÚ &rel2.stable;,
+		&rel2.current;-RELEASE, ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ × <link
+		 xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/&rel2.current;-RELEASE/">ËÁÔÁÌÏÇÅ
+		 &rel2.current;-RELEASE</link>.</para>
 	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 
@@ -585,32 +589,20 @@
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para>âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ×ÓÅÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ Ï ÐÒÏÂÌÅÍÁÈ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ
-	  ÚÁÐÒÏÛÅÎÁ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÎÁÛÅÇÏ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr.cgi?query">
-	  Web-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ</link>.</para>
-
-	 <para>ëÏÍÁÎÄÁ &man.send-pr.1; ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ ÄÌÑ ÐÅÒÅÄÁÞÉ
-	  É ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ï ÐÒÏÂÌÅÍÁÈ ÞÅÒÅÚ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÕÀ ÐÏÞÔÕ.
-	  áÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÏ ÍÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ <link xlink:href="http://www.freebsd.org/send-pr.html">Web-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÄÌÑ ÏÔÓÙÌËÉ
-	  ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÏÂ ÏÛÉÂËÁÈ</link> ÞÅÒÅÚ ÂÒÁÕÚÅÒ.</para>
+	 <para>âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ×ÓÅÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ Ï ÐÒÏÂÌÅÍÁÈ
+	  ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÒÏÛÅÎÁ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÎÁÛÅÇÏ <link
+	   xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/search/">Web-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ</link>.</para>
+
+	 <para>íÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ <link
+	   xlink:href="&url.base;/support/bugreports.html">Web-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ</link>
+	  ÄÌÑ ÏÔÓÙÌËÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÏÂ ÏÛÉÂËÁÈ ÞÅÒÅÚ ÂÒÁÕÚÅÒ.</para>
 
-	 <para>ðÅÒÅÄ ÔÅÍ, ËÁË ÐÏÓÙÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ,
+	 <para>ðÅÒÅÄ ÔÅÍ, ËÁË ÐÏÓÙÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ,
 	  ÐÒÏÞÔÉÔÅ ÓÔÁÔØÀ <link xlink:href="&url.articles.problem-reports;/article.html">óÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ
 	  ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ï ÐÒÏÂÌÅÍÅ ×Ï &os;</link> Ï ÔÏÍ, ËÁË ÐÉÓÁÔØ ÈÏÒÏÛÉÅ
 	  ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÂ ÏÛÉÂËÁÈ.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
-
-   <qandaentry>
-	<question xml:id="other-info-sources">
-	 <para>äÒÕÇÉÅ ÉÓÔÏÞÎÉËÉ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.</para>
-	</question>
-
-	<answer>
-	 <para>ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÓÍÏÔÒÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÉÍÅÀÝÅÊÓÑ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/docs.html">ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ</link> ÎÁ
-	  ÇÌÁ×ÎÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ ÓÁÊÔÁ <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org">&os;</link>.</para>
-	</answer>
-   </qandaentry>
   </qandaset>
  </chapter>
 
@@ -624,11 +616,15 @@
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para>÷ ÒÁÍËÁÈ ÐÒÏÅËÔÁ ÓÏÚÄÁÎ ÛÉÒÏËÉÊ ÓÐÅËÔÒ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ, ËÏÔÏÒÁÑ
-	  ÄÏÓÔÕÐÎÁ on-line ÐÏ ÓÌÅÄÕÀÝÅÊ ÓÓÙÌËÅ: <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/docs.html">http://www.FreeBSD.org/docs.html</uri>. ëÒÏÍÅ ÔÏÇÏ,
-	  × <link linkend="bibliography">âÉÂÌÉÏÇÒÁÆÉÉ</link>
-	  × ËÏÎÃÅ ÜÔÏÇÏ FAQ É × <link xlink:href="&url.books.handbook;/bibliography.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Å</link>
-	  ÉÍÅÀÔÓÑ ÓÓÙÌËÉ ÎÁ ÄÒÕÇÉÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÙÅ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ ËÎÉÇÉ.</para>
+	 <para>÷ ÒÁÍËÁÈ ÐÒÏÅËÔÁ ÓÏÚÄÁÎ ÛÉÒÏËÉÊ ÓÐÅËÔÒ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ,
+	  ËÏÔÏÒÁÑ ÄÏÓÔÕÐÎÁ on-line ÐÏ ÓÌÅÄÕÀÝÅÊ ÓÓÙÌËÅ: <uri
+	   xlink:href="http://www.FreeBSD.org/docs.html">http://www.FreeBSD.org/docs.html</uri>.
+	  ëÒÏÍÅ ÔÏÇÏ, × <link
+	   linkend="bibliography">âÉÂÌÉÏÇÒÁÆÉÉ</link> × ËÏÎÃÅ ÜÔÏÇÏ
+	  <acronym>FAQ</acronym> É × <link
+	   xlink:href="&url.books.handbook;/bibliography.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Å</link>
+	  ÉÍÅÀÔÓÑ ÓÓÙÌËÉ ÎÁ ÄÒÕÇÉÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÙÅ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ
+	  ËÎÉÇÉ.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -655,10 +651,9 @@
 
 	  <listitem>
 	   <para>ñÚÙË É ËÏÄÉÒÏ×ËÁ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ. ïÎÉ ÏÐÉÒÁÀÔÓÑ ÎÁ ÉÍÅÎÁ
-		ÌÏËÁÌÉÚÁÃÉÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÎÁÊÄ£ÔÅ × ËÁÔÁÌÏÇÅ
-		<filename>/usr/share/locale</filename>
-		×ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ &os;.
-		îÁ ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÄÌÑ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ
+		ÌÏËÁÌÉÚÁÃÉÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÁÈÏÄÑÔÓÑ × ËÁÔÁÌÏÇÅ
+		<filename>/usr/share/locale</filename> × ÓÉÓÔÅÍÅ &os;.
+		îÁ ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ
 		ÑÚÙËÉ É ËÏÄÉÒÏ×ËÉ:</para>
 
 	   <informaltable frame="none" pgwide="1">
@@ -781,17 +776,17 @@
 		  </row>
 
 		  <row>
-		   <entry><literal>zh_CN.GB2312</literal></entry>
+		   <entry><literal>zh_CN.UTF-8</literal></entry>
 
 		   <entry>õÐÒÏÝ£ÎÎÙÊ ËÉÔÁÊÓËÉÊ (ëÉÔÁÊ, ËÏÄÉÒÏ×ËÁ
-			GB2312)</entry>
+			UTF-8)</entry>
 		  </row>
 
 		  <row>
-		   <entry><literal>zh_TW.Big5</literal></entry>
+		   <entry><literal>zh_TW.UTF-8</literal></entry>
 
 		   <entry>ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÊ ËÉÔÁÊÓËÉÊ (ôÁÊ×ÁÎØ, ËÏÄÉÒÏ×ËÁ
-			Big5)</entry>
+			UTF-8)</entry>
 		  </row>
 		 </tbody>
 		</tgroup>
@@ -854,7 +849,7 @@
 		  <row>
 		   <entry><literal>rtf</literal></entry>
 
-		   <entry>Rich Text Format ÏÔ Microsoft</entry>
+		   <entry>Rich Text Format ÏÔ µsoft;</entry>
 		  </row>
 
 		  <row>
@@ -879,8 +874,7 @@
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>óÐÏÓÏ ÓÖÁÔÉÑ É ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÁÒÈÉ×Á. óÅÊÞÁÓ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ
-		ÔÒÉ ×ÁÒÉÁÎÔÁ.</para>
+	   <para>óÐÏÓÏ ÓÖÁÔÉÑ É ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÁÒÈÉ×Á.</para>
 
 	   <orderedlist>
 		<listitem>
@@ -891,43 +885,14 @@
 		</listitem>
 
 		<listitem>
-		 <para>÷ÓÅ ÄÒÕÇÉÅ ÆÏÒÍÁÔÙ ÇÅÎÅÒÉÒÕÀÔ ÏÄÉÎ ÆÁÊÌ Ó ÉÍÅÎÅÍ
-		  <filename>type.format</filename>
-		  (ÔÏ ÅÓÔØ <filename>article.pdf</filename>,
-		  <filename>book.html</filename>, É ÔÁË ÄÁÌÅÅ).</para>
-
-		 <para>üÔÉ ÆÁÊÌÙ ÚÁÔÅÍ ÓÖÉÍÁÀÔÓÑ ÐÏ Ä×ÕÍ ÓÈÅÍÁÍ ÓÖÁÔÉÑ.</para>
-
-		 <informaltable frame="none" pgwide="1">
-		  <tgroup cols="2">
-		   <thead>
-			<row>
-			 <entry>óÈÅÍÁ</entry>
-
-			 <entry>ïÐÉÓÁÎÉÅ</entry>
-			</row>
-		   </thead>
-
-		   <tbody>
-			<row>
-			 <entry><literal>zip</literal></entry>
-
-			 <entry>æÏÒÍÁÔ <literal>zip</literal>. åÓÌÉ
-			  ×ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÂÕÄÅÔ ÒÁÚ×ÅÒÎÕÔØ ÜÔÏ ×Ï &os;, ÔÏ
-			  ÐÏÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÎÁÞÁÌÁ ÐÏÒÔ <package>archivers/unzip</package>.</entry>
-			</row>
-
-			<row>
-			 <entry><literal>bz2</literal></entry>
-
-			 <entry>æÏÒÍÁÔ <literal>bzip2</literal>.
-			  éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÒÅÖÅ, ÞÅÍ Zip, ÎÏ, ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ,
-			  ÄÁ£Ô ÆÁÊÌÙ ÍÅÎØÛÅÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ. þÔÏÂÙ ÒÁÂÏÔÁÔØ
-			  Ó ÔÁËÉÍÉ ÆÁÊÌÁÍÉ, ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÐÏÒÔ <package>archivers/bzip2</package>.</entry>
-			</row>
-		   </tbody>
-		  </tgroup>
-		 </informaltable>
+		 <para>÷ÓÅ ÄÒÕÇÉÅ ÆÏÒÍÁÔÙ ÇÅÎÅÒÉÒÕÀÔ ÏÄÉÎ ÆÁÊÌ.
+		  îÁÐÒÉÍÅÒ, <filename>article.pdf</filename>,
+		  <filename>book.html</filename>, É ÔÁË ÄÁÌÅÅ.</para>
+
+		 <para>üÔÉ ÆÁÊÌÙ ÚÁÔÅÍ ÓÖÉÍÁÀÔÓÑ ÐÏ Ä×ÕÍ ÓÈÅÍÁÍ ÓÖÁÔÉÑ,
+		  <literal>zip</literal> ÉÌÉ <literal>bz2</literal>.
+		  äÌÑ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÜÔÉÍÉ ÆÁÊÌÁÍÉ ÍÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
+		  &man.tar.1;.</para>
 
 		 <para>ôÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ, ÓÖÁÔÁÑ × <literal>bzip2</literal>
 		  ×ÅÒÓÉÑ òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Á × ÆÏÒÍÁÔÅ &postscript;, ÂÕÄÅÔ
@@ -939,48 +904,39 @@
 	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 
-	 <para>ðÏÓÌÅ ×ÙÂÏÒÁ ÆÏÒÍÁÔÁ É ÓÐÏÓÏÂÁ ËÏÍÐÒÅÓÓÉÉ, × ËÏÔÏÒÏÍ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ
-	  ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ, ×ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÁÍÉÍ
-	  ÓÇÒÕÚÉÔØ ÕÐÁËÏ×ÁÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ, ÒÁÓÐÁËÏ×ÁÔØ ÉÈ, Á ÚÁÔÅÍ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ
+	 <para>ðÏÓÌÅ ×ÙÂÏÒÁ ÆÏÒÍÁÔÁ É ÓÐÏÓÏÂÁ ËÏÍÐÒÅÓÓÉÉ, ÓÇÒÕÚÉÔÅ
+	  ÕÐÁËÏ×ÁÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ, ÒÁÓÐÁËÕÊÔÅ ÉÈ, Á ÚÁÔÅÍ ÓËÏÐÉÒÕÊÔÅ
 	  ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÀ × ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÅ ÍÅÓÔÁ.</para>
 
-	 <para>îÁÐÒÉÍÅÒ, ×ÅÒÓÉÑ FAQ × ×ÉÄÅ ÏÔÄÅÌØÎÙÈ HTML-ÆÁÊÌÏ×, ÕÐÁËÏ×ÁÎÎÁÑ
+	 <para>îÁÐÒÉÍÅÒ, ×ÅÒÓÉÑ <acronym>FAQ</acronym> × ×ÉÄÅ
+	  ÏÔÄÅÌØÎÙÈ HTML-ÆÁÊÌÏ×, ÕÐÁËÏ×ÁÎÎÁÑ
 	  ÐÒÉ ÐÏÍÏÝÉ &man.bzip2.1;, ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ × ÆÁÊÌÅ
 	  <filename>doc/ru_RU.KOI8-R/books/faq/book.html-split.tar.bz2</filename>.
-	  äÌÑ ÓÇÒÕÚËÉ É ÒÁÓÐÁËÏ×ËÉ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ×ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ×ÏÔ
-	  ÞÔÏ.</para>
+	  äÌÑ ÓÇÒÕÚËÉ É ÒÁÓÐÁËÏ×ËÉ ÜÔÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÎÁÂÅÒÉÔÅ:</para>
 
 	 <screen>&prompt.root; <userinput>fetch ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/book.html-split.tar.bz2</userinput>
-&prompt.root; <userinput>bzip2 -d book.html-split.tar.bz2</userinput>
-&prompt.root; <userinput>tar xvf book.html-split.tar</userinput></screen>
+&prompt.root; <userinput>tar xvf book.html-split.tar.bz2</userinput></screen>
 
-	 <para>õ ×ÁÓ ÐÏÌÕÞÉÔÓÑ ÎÁÂÏÒ ÆÁÊÌÏ× <filename>.html</filename>.
+	 <para>åÓÌÉ ÆÁÊÌ ÓÖÁÔ, <application>tar</application>
+	  Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔ ÐÏÄÈÏÄÑÝÉÊ ÆÏÒÍÁÔ É ËÏÒÒÅËÔÎÏ
+	  ÒÁÓÐÁËÕÅÔ ÆÁÊÌ × ÎÁÂÏÒ ÆÁÊÌÏ× <filename>.html</filename>.
 	  çÌÁ×ÎÙÍ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ <filename>index.html</filename>, É × Î£Í
-	  ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÏÇÌÁ×ÌÅÎÉÅ, ××ÏÄÎÙÊ ÍÁÔÅÒÉÁÌ É ÓÓÙÌËÉ ÎÁ ÏÓÔÁÌØÎÙÅ ÞÁÓÔÉ
-	  ÄÏËÕÍÅÎÔÁ. ðÏÓÌÅ ÜÔÏÇÏ ×Ù ÉÈ ÍÏÖÅÔÅ ËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ É ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØ ÐÒÉ
-	  ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ ÎÁ ÏËÏÎÞÁÔÅÌØÎÏÅ ÍÅÓÔÏÐÏÌÏÖÅÎÉÅ.</para>
+	  ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÏÇÌÁ×ÌÅÎÉÅ, ××ÏÄÎÙÊ ÍÁÔÅÒÉÁÌ É ÓÓÙÌËÉ ÎÁ
+	  ÏÓÔÁÌØÎÙÅ ÞÁÓÔÉ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
    <qandaentry>
 	<question xml:id="mailing">
-	 <para>çÄÅ ÎÁÊÔÉ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ÐÏ ÓÐÉÓËÁÍ ÒÁÓÓÙÌËÉ &os;?</para>
+	 <para>çÄÅ ÎÁÊÔÉ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ ÐÏ ÓÐÉÓËÁÍ ÒÁÓÓÙÌËÉ &os;?
+	  ëÁËÉÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ ÔÅÌÅËÏÎÆÅÒÅÎÃÉÉ ÐÏ &os;?</para>
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para>éÓÞÅÒÐÙ×ÁÀÝÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÓÏÄÅÒÖÉÔÓÑ × <link xlink:href="&url.books.handbook;/eresources.html#ERESOURCES-MAIL">
-	  ÒÁÚÄÅÌÅ</link>
-	  òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Á, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÏÓ×ÑݣΠÓÐÉÓËÁÍ ÒÁÓÓÙÌËÉ.</para>
-	</answer>
-   </qandaentry>
-
-   <qandaentry>
-	<question xml:id="newsgroups">
-	 <para>ëÁËÉÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ ÔÅÌÅËÏÎÆÅÒÅÎÃÉÉ ÐÏ &os;?</para>
-	</question>
-
-	<answer>
-	 <para>ðÏÌÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÇÒÕÐÐÁÈ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÅÓÔØ × <link xlink:href="&url.books.handbook;/eresources-news.html">ÒÁÚÄÅÌÅ</link>
+	 <para>éÓÞÅÒÐÙ×ÁÀÝÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÓÏÄÅÒÖÉÔÓÑ × <link
+	   xlink:href="&url.books.handbook;/eresources.html#eresources-mail">ÒÁÚÄÅÌÅ</link>
+	  òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Á, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÏÓ×ÑݣΠÓÐÉÓËÁÍ ÒÁÓÓÙÌËÉ, É × <link
+	   xlink:href="&url.books.handbook;/eresources-news.html">ÒÁÚÄÅÌÅ</link>
 	  òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Á, ËÁÓÁÀÝÅÍÓÑ ÔÅÌÅËÏÎÆÅÒÅÎÃÉÊ.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
@@ -996,41 +952,27 @@
 
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
-	   <para>ëÁÎÁÌ <literal>#FreeBSD</literal> × ÓÅÔÉ <link xlink:href="http://www.efnet.org/index.php">EFNet</link> ÐÏÓ×ÑÝ£Î
-		&os;, ÎÏ ÎÅ ÏÂÒÁÝÁÊÔÅÓØ ÔÕÄÁ ÚÁ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÏÊ ÐÏÄÄÅÒÖËÏÊ É
-		ÄÁÖÅ ÎÅ ÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÎÁÊÔÉ ÞÅÌÏ×ÅËÁ, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÏÍÏÖÅÔ ×ÁÍ
-		ÏÂÏÊÔÉÓØ ÂÅÚ ÞÔÅÎÉÑ ÓÔÒÁÎÉà óÐÒÁ×ÏÞÎÉËÁ ÉÌÉ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÙÈ
-		ÉÚÙÓËÁÎÉÊ. üÔÏÔ ËÁÎÁÌ ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎ × ÐÅÒ×ÕÀ É ÏÓÎÏ×ÎÕÀ
-		ÏÞÅÒÅÄØ ÄÌÑ ÏÂÝÅÎÉÑ, É × ËÒÕÇ ÏÂÓÕÖÄÁÅÍÙÈ ÔÅÍ ×ÈÏÄÑÔ ÓÅËÓ,
-		ÓÐÏÒÔ, ÑÄÅÒÎÏÅ ÏÒÕÖÉÅ, ËÁË ÂÕÄÔÏ ÜÔÏ É ÅÓÔØ &os;. ÷
-		ÏÂÝÅÍ, ×ÁÓ ÐÒÅÄÕÐÒÅÄÉÌÉ! ëÁÎÁÌ ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ
-		<systemitem>irc.efnet.org</systemitem>.</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para>ëÁÎÁÌ <literal>#FreeBSDhelp</literal> × ÓÅÔÉ <link xlink:href="http://www.efnet.org/index.php">EFNet</link>
-		ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎ ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ &os;. úÄÅÓØ ÇÏÒÁÚÄÏ
-		ÂÏÌÅÅ ÂÌÁÇÏÓËÌÏÎÎÏ ÏÔÎÏÓÑÔÓÑ Ë ×ÏÐÒÏÓÁÍ, ÞÅÍ ÎÁ ËÁÎÁÌÅ
-		<literal>#FreeBSD</literal>.</para>
+	   <para>ëÁÎÁÌ <literal>#FreeBSDhelp</literal> × ÓÅÔÉ <link
+		 xlink:href="http://www.efnet.org/index.php">EFNet</link>
+		ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎ ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ &os;.</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>ëÁÎÁÌ <literal>##FreeBSD</literal> × ÓÅÔÉ
+	   <para>ëÁÎÁÌ <literal>#FreeBSD</literal> × ÓÅÔÉ
 		<link xlink:href="http://freenode.net/">Freenode</link>
 		ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎ ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ ÏÂÝÅÇÏ ÈÁÒÁËÔÅÒÁ, ÎÁ ΣÍ
 		× ÌÀÂÏÅ ×ÒÅÍÑ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÍÎÏÇÏ ÐÏÓÅÔÉÔÅÌÅÊ.
 		ïÂÝÅÎÉÅ × ÔÅÞÅÎÉÅ ÕÖÅ ÎÅËÏÔÏÒÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÚ×ÅÓÔÎÏ Ó×ÏÅÊ
 		ÔÅÎÄÅÎÃÉÅÊ Ó×ÏÄÉÔØÓÑ Ë ÒÁÚÇÏ×ÏÒÁÍ ÎÅ ÐÏ ÔÅÍÅ, ÎÏ ÐÒÉÏÒÉÔÅÔ
-		ÏÔÄÁÅÔÓÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ Ó ×ÏÐÒÏÓÁÍÉ ÐÏ &os;. íÙ ÒÁÄÙ
-		ÐÏÍÏÞØ ÒÁÚÏÂÒÁÔØÓÑ × ÏÓÎÏ×ÁÈ, ÏÔÓÙÌÁÑ Ë òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Õ ÐÏ ÍÅÒÅ
-		×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ É ÎÁÐÒÁ×ÌÑÑ ×ÁÓ ÔÕÄÁ, ÇÄÅ ×Ù ÓÍÏÖÅÔÅ ÂÏÌÅÅ
-		ÇÌÕÂÏËÏ ÉÚÕÞÉÔØ ÉÎÔÅÒÅÓÕÀÝÉÅ ×ÁÓ ÔÅÍÙ. ÷ ÃÅÌÏÍ, ÍÙ
-		Ñ×ÌÑÅÍÓÑ ÁÎÇÌÏÇÏ×ÏÒÑÝÉÍ ËÁÎÁÌÏÍ, ÎÅÓÍÏÔÒÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ Ë ÎÁÍ
-		ÐÒÉÈÏÄÑÔ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÓÏ ×ÓÅÇÏ ÍÉÒÁ. åÓÌÉ ×Ù ÐÏÖÅÌÁÅÔÅ
-		ÏÂÝÁÔØÓÑ ÎÁ ÒÏÄÎÏÍ ÑÚÙËÅ, ÔÏ ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÐÏÐÒÏÓÉÔØ ÏÂ ÜÔÏÍ
-		ÎÁ ÁÎÇÌÉÊÓËÏÍ É ÚÁÔÅÍ ÐÅÒÅÊÄÉÔÅ ÎÁ ÄÒÕÇÏÊ ËÁÎÁÌ
-		<literal>##freebsd-lang</literal>
-		ÐÏ ÍÅÒÅ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ.</para>
+		ÏÔÄÁÅÔÓÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ Ó ×ÏÐÒÏÓÁÍÉ ÐÏ &os;. äÒÕÇÉÅ
+		ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÐÏÍÏÇÕÔ ÒÁÚÏÂÒÁÔØÓÑ × ÏÓÎÏ×ÁÈ,
+		ÏÔÓÙÌÁÑ Ë òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Õ ÐÏ ÍÅÒÅ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ É ÐÒÅÄÌÁÇÁÑ
+		ÓÓÙÌËÉ ÄÌÑ ÂÏÌÅÅ ÇÌÕÂÏËÏÇÏ ÉÚÕÞÅÎÉÑ ÉÎÔÅÒÅÓÕÀÝÉÈ ÔÅÍ.
+		üÔÏ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÏ ÁÎÇÌÏÇÏ×ÏÒÑÝÉÊ ËÁÎÁÌ, ÎÏ ÔÕÄÁ
+		ÐÒÉÈÏÄÑÔ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÓÏ ×ÓÅÇÏ ÍÉÒÁ. ôÅÍ, ÄÌÑ ËÏÇÏ
+		ÁÎÇÌÉÊÓËÉÊ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÒÏÄÎÙÍ, ÓÌÅÄÕÅÔ ÓÐÅÒ×Á ÚÁÄÁÔØ
+		×ÏÐÒÏÓ ÎÁ ÁÎÇÌÉÊÓËÏÍ É ÚÁÔÅÍ ÐÅÒÅÊÔÉ ÎÁ ÐÏÄÈÏÄÑÝÉÊ
+		ËÁÎÁÌ <literal>##freebsd-lang</literal>.</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -1052,7 +994,7 @@
 		<link xlink:href="http://www.rusnet.org.ru/">RUSNET</link>
 		ÜÔÏ ËÁÎÁÌ ÄÌÑ ÒÕÓÓËÏÇÏ×ÏÒÑÝÉÈ ÐÏÓÅÔÉÔÅÌÅÊ, ÐÏÓ×ÑÝ£ÎÎÙÊ
 		ÐÏÍÏÝÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ &os;. ôÁËÖÅ ÜÔÏ ÈÏÒÏÛÅÅ ÍÅÓÔÏ
-		ÄÌÑ ÎÅ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÉÈ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ.</para>
+		ÄÌÑ ÎÅÔÅÈÎÉÞÅÓËÉÈ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ.</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -1061,18 +1003,17 @@
 		ÜÔÏ ËÁÎÁÌ ÄÌÑ ÐÏÓÅÔÉÔÅÌÅÊ, ÇÏ×ÏÒÑÝÉÈ ÎÁ ËÉÔÁÊÓËÏÍ
 		ÔÒÁÄÉÃÉÏÎÎÏÍ ÑÚÙËÅ (ËÏÄÉÒÏ×ËÁ UTF-8), ÐÏÓ×ÑÝ£ÎÎÙÊ
 		ÐÏÍÏÝÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ &os;. ôÁËÖÅ ÜÔÏ ÈÏÒÏÛÅÅ ÍÅÓÔÏ
-		ÄÌÑ ÎÅ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÉÈ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ.</para>
+		ÄÌÑ ÎÅÔÅÈÎÉÞÅÓËÉÈ ÄÉÓËÕÓÓÉÊ.</para>
 	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 
-	 <para>÷ÓÅ ÜÔÉ ËÁÎÁÌÙ ÒÁÚÎÙÅ É ÎÅ ÉÍÅÀÔ ÏÔÎÏÛÅÎÉÑ ÄÒÕÇ Ë ÄÒÕÇÕ. éÈ
-	  ÓÔÉÌÉ ÏÂÝÅÎÉÑ ÔÁËÖÅ ÏÔÌÉÞÁÀÔÓÑ, ÔÁË ÞÔÏ ×ÁÍ, ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ, ÐÒÉÄ£ÔÓÑ
-	  ÐÏÐÒÏÂÏ×ÁÔØ ×ÓÅ, ÞÔÏÂÙ ÎÁÊÔÉ ÔÏÔ, ËÏÔÏÒÙÊ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ×ÁÛÅÍÕ
-	  ÓÔÉÌÀ. ëÁË É ÏÂÙÞÎÏ Ó <emphasis>ÌÀÂÙÍ</emphasis> ËÁÎÁÌÏÍ IRC,
-	  ÅÓÌÉ ×Ù ÌÅÇËÏ ÒÁÚÄÒÁÖÁÅÔÅÓØ ÉÌÉ ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÉÍÅÔØ ÄÅÌÁ Ó ÂÏÌØÛÉÍ
-	  ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÌÉà ÛËÏÌØÎÏÇÏ (É ÍÌÁÄÛÅÇÏ ÛËÏÌØÎÏÇÏ) ×ÏÚÒÁÓÔÁ,
-	  ÐÙÔÁÀÝÉÈÓÑ ÏÚ×ÕÞÉÔØ Ó×ÏÉ ÐÏÐÙÔËÉ ÓÁÍÏÕÔ×ÅÒÄÉÔØÓÑ, ÎÅ ÏÂÒÁÝÁÊÔÅ ÎÁ
-	  ÜÔÏ ×ÎÉÍÁÎÉÑ.</para>
+	 <para>îÁ &os; wiki ÉÍÅÅÔÓÑ <link
+	   xlink:href="http://wiki.freebsd.org/IrcChannels">ÈÏÒÏÛÉÊ ÓÐÉÓÏË</link>
+	  ËÁÎÁÌÏ× IRC.</para>
+
+	 <para>÷ÓÅ ËÁÎÁÌÙ ÒÁÚÎÙÅ É ÎÅ ÉÍÅÀÔ ÏÔÎÏÛÅÎÉÑ ÄÒÕÇ Ë ÄÒÕÇÕ.
+	  ðÏÓËÏÌØËÕ ÉÈ ÓÔÉÌÉ ÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔÌÉÞÁÀÔÓÑ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ËÁÖÄÙÊ,
+	  ÐÏËÁ ÎÅ ÎÁÊÄ£ÔÅ ÐÏÄÈÏÄÑÝÉÊ ×ÁÛÅÍÕ ÓÔÉÌÀ ÏÂÝÅÎÉÑ.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -1082,7 +1023,7 @@
 	</question>
 
 	<answer>
-	 <para>ïÆÉÃÉÁÌØÎÙÅ ÆÏÒÕÍÙ &os; ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÙ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ <link xlink:href="http://forums.FreeBSD.org/">http://forums.FreeBSD.org/</link>.</para>
+	 <para>ïÆÉÃÉÁÌØÎÙÅ ÆÏÒÕÍÙ &os; ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÙ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ <link xlink:href="https://forums.FreeBSD.org/">https://forums.FreeBSD.org/</link>.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
@@ -1102,9 +1043,10 @@
 
 	 <para>BSD Certification Group, Inc. ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÃÉÀ
 	  ÓÉÓÔÅÍÎÏÇÏ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÉÑ DragonFly BSD, &os;,
-	  NetBSD, OpenBSD. åÓÌÉ ×Ù × ÜÔÏÍ ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÎÙ, ÐÏÓÅÔÉÔÅ
-	  <link xlink:href="http://www.BSDCertification.org">ÉÈ
-	  ÓÁÊÔ</link>.</para>
+	  NetBSD É OpenBSD. äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ
+	  ÐÏÓÅÔÉÔÅ <link
+	   xlink:href="http://www.BSDCertification.org">ÉÈ
+	   ÓÁÊÔ</link>.</para>
 
 	 <para>þÔÏÂÙ ÐÏÐÁÓÔØ × ÜÔÏÔ ÓÐÉÓÏË, ÄÒÕÇÉÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ,
 	  ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÀÝÉÅ ÏÂÕÞÅÎÉÅ É ÐÏÄÄÅÒÖËÕ, ÄÏÌÖÎÙ ÏÂÒÁÔÉÔØÓÑ Ë
@@ -1121,47 +1063,82 @@
 	</affiliation></author>
   </info>
 
-  
-
   <qandaset>
    <qandaentry>
+	<question xml:id="which-architecture">
+	 <para>ëÁËÕÀ ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÕ ÎÕÖÎÏ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ? õ ÍÅÎÑ ÅÓÔØ

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list