svn commit: r47924 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Dec 29 13:42:18 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Tue Dec 29 13:42:17 2015
New Revision: 47924
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47924

Log:
 o White space cleanup
 o http://artwork.freebsdgr.org -> https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Tue Dec 29 13:27:22 2015	(r47923)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Tue Dec 29 13:42:17 2015	(r47924)
@@ -106,7 +106,7 @@
    ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï <acronym>BIOS</acronym> ¤Î½õ¤±¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç
    <acronym>MBR</acronym> ¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò²¾Äꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <note>
+  <note>
    <para>&os; ¤Ï¸Å¤¤É¸½à¤Î <acronym>MBR</acronym>¡¢
 	¤Þ¤¿¤Ï¿·¤·¤¤ GUID Partition Table (<acronym>GPT</acronym>)
 	¤«¤éµ¯Æ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
@@ -434,8 +434,7 @@ boot:</screen>
 	  </row>
 
 	  <row>
-	   <entry>lsdev
-		<optional>-v</optional></entry>
+	   <entry>lsdev <optional>-v</optional></entry>
 	   <entry>¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥í¡¼¥É²Äǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		¤â¤· <option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
 		¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê½ÐÎϤ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
@@ -543,7 +542,7 @@ boot:</screen>
 	   <entry>¥ª¥×¥·¥ç¥ó</entry>
 	   <entry>ÀâÌÀ</entry>
 	  </row>
-	 </thead> 
+	 </thead>
 
 	 <tbody>
 	  <row>
@@ -735,7 +734,7 @@ console none              
    ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
   <para><link
-	xlink:href="http://artwork.freebsdgr.org/node/3/">http://artwork.freebsdgr.org</link>.
+	xlink:href="https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw">https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw</link>
    ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¤«¤é¡¢
    ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    <package>sysutils/bsd-splash-changer</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
@@ -821,7 +820,7 @@ bitmap_name="/boot/<replaceable>splash.b
  <sect1 xml:id="device-hints">
   <info>
    <title>Device Hints</title>
- 
+
    <authorgroup>
 	<author>
 	 <personname>


More information about the svn-doc-all mailing list