svn commit: r47913 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Dec 28 14:58:29 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Mon Dec 28 14:58:28 2015
New Revision: 47913
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47913

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44627 -> r44628	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Mon Dec 28 14:25:21 2015	(r47912)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Mon Dec 28 14:58:28 2015	(r47913)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44627
+   Original revision: r44628
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -133,8 +133,7 @@
    Ä̾ï<emphasis>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</emphasis>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
    ¤È¤ê¤ï¤±¥æ¡¼¥¶¤È¤ÎÂÐÏ䬤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
    Ä̾ï¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¤â¤Ã¤È¿¤¯¤Î¥³¡¼¥É¤¬¡¢
-   ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎºÇ½é¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¢
-   ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎºÇ½é¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
    ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢<application>Boot Easy</application>
    ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë &os; ɸ½à¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î
    <application>boot0</application>¡¢
@@ -175,41 +174,41 @@
    ¤½¤·¤Æ¥Ö¡¼¥È»þ¤Ëµ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Îµ¯Æ°¡¢
    ¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥ê¥½¡¼¥¹ (»ñ¸») ÀßÄê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
- <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢&os; 
-  ¥Ö¡¼¥È¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÏÃŪ¤ÊÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢&os; 
+   ¥Ö¡¼¥È¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÏÃŪ¤ÊÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
- <sect2 xml:id="boot-boot0">
-  <title>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
+  <sect2 xml:id="boot-boot0">
+   <title>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
 
-  <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</primary></indexterm>
 
-  <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
-   (<acronym>MBR</acronym>)</primary></indexterm>
-
-  <para><acronym>MBR</acronym>
-   ¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥É¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î<emphasis>Âè
-   0 ¥¹¥Æ¡¼¥¸</emphasis>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢&os; ¤Ï <application>boot0</application>
-   ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
+	(<acronym>MBR</acronym>)</primary></indexterm>
+
+   <para><acronym>MBR</acronym>
+	¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥É¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î<emphasis>Âè
+	0 ¥¹¥Æ¡¼¥¸</emphasis>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢&os; ¤Ï <application>boot0</application>
+	¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë <acronym>MBR</acronym> ¤Ï¡¢
 	<filename>/boot/boot0</filename> ¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	<application>boot0</application> ¤Î¥µ¥¤¥º¤Èµ¡Ç½¤Ï¡¢
 	¥¹¥é¥¤¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó <acronym>MBR</acronym>
 	ËöÈø¤Î¼±ÊÌ»Ò <literal>0x55AA</literal> ¤Î¤¿¤á¡¢
-	446 ¥Ð¥¤¥È¤ÎÂ礭¤µ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢
-	<application>boot0</application>
+	446 ¥Ð¥¤¥È¤ÎÂ礭¤µ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤â¤·¡¢<application>boot0</application>
 	¤ÈÊ£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
 	µ¯Æ°»þ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <example xml:id="boot-boot0-example">
-   <title><filename>boot0</filename> ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È</title>
+   <example xml:id="boot-boot0-example">
+	<title><filename>boot0</filename> ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È</title>
 
-   <screen>F1 Win
+	<screen>F1 Win
 F2 FreeBSD
 
 Default: F2</screen>
-  </example>
+   </example>
 
    <para>¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢
 	&os; ¤Î¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢´û¸¤Î <acronym>MBR</acronym>
@@ -276,10 +275,11 @@ boot:</screen>
    </example>
 
    <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ <filename>boot1</filename> ¤È
-	<filename>boot2</filename> ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<command>bsdlabel</command>
-	¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<replaceable>diskslice</replaceable>
-	¤Ïµ¯Æ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¥¹¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢
-	¤¿¤È¤¨¤ÐºÇ½é¤Î <acronym>IDE</acronym> ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î 1 ÈÖÌܤΥ¹¥é¥¤¥¹¤Ï
+	<filename>boot2</filename> ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<command>bsdlabel</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	°Ê²¼¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<replaceable>diskslice</replaceable>
+	¤Ïµ¯Æ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¥¹¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐºÇ½é¤Î
+	<acronym>IDE</acronym> ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î 1 ÈÖÌܤΥ¹¥é¥¤¥¹¤Ï
 	<filename>ad0s1</filename> ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>bsdlabel -B <replaceable>diskslice</replaceable></userinput></screen>
@@ -350,22 +350,23 @@ boot:</screen>
 	   <entry>ÊÑ¿ô</entry>
 	   <entry>ÀâÌÀ</entry>
 	  </row>
-	 </thead> 
-	 
+	 </thead>
+
 	 <tbody>
 	  <row>
-	   <entry>autoboot <replaceable>seconds</replaceable></entry>
+	   <entry>autoboot
+		<replaceable>seconds</replaceable></entry>
 	   <entry><replaceable>seconds</replaceable>
 	    ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤ËÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
 	    ¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
 	    ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£É¸½àÀßÄê¤Ç¤Ï 10 Éô֤Ǥ¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>boot 
-	   <optional><replaceable>-options</replaceable></optional>
-	   <optional><replaceable>kernelname</replaceable></optional></entry>
-	  <entry>¤¹¤°¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
+	  <row>
+	   <entry>boot 
+		<optional><replaceable>-options</replaceable></optional>
+		<optional><replaceable>kernelname</replaceable></optional></entry>
+	   <entry>¤¹¤°¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
 		¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¥«¡¼¥Í¥ë̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
 		¤½¤ì¤é¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
 		<emphasis>unload</emphasis> ¤ò¼Â¹Ô¸å¡¢
@@ -374,49 +375,49 @@ boot:</screen>
 		°ìÅÙÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>boot-conf</entry>
-	  <entry>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤ò¡¢
+	  <row>
+	   <entry>boot-conf</entry>
+	   <entry>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤ò¡¢
 		µ¯Æ°»þ¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿ÊÑ¿ô
 		(ºÇ¤â¿¤¤¤Î¤Ï <envar>kernel</envar>)
 		¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
 		¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢ÊÑ¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
 		ºÇ½é¤Ë <command>unload</command>
 		¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÍ­¸ú¤ËƯ¤­¤Þ¤¹¡£</entry>
-	 </row>
+	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>help
-	   <optional><replaceable>topic</replaceable></optional></entry>
-	  <entry><filename>/boot/loader.help</filename>
+	  <row>
+	   <entry>help
+		<optional><replaceable>topic</replaceable></optional></entry>
+	   <entry><filename>/boot/loader.help</filename>
 		¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		topic ¤Ë <literal>index</literal> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢
 		ÍøÍѲÄǽ¤Ê topic ¤Î°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>include <replaceable>filename</replaceable>
-	   …</entry>
-	  <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¹Ôñ°Ì¤Ç²ò¼á¤·¤Þ¤¹¡£
-	   ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
-	   <command>include</command> ¤Î¼Â¹Ô¤Ïľ¤Á¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  <row>
+	   <entry>include <replaceable>filename</replaceable>
+		…</entry>
+	   <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¹Ôñ°Ì¤Ç²ò¼á¤·¤Þ¤¹¡£
+		¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
+		<command>include</command> ¤Î¼Â¹Ô¤Ïľ¤Á¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>load <optional>-t
-	   <replaceable>type</replaceable></optional>
-	   <replaceable>filename</replaceable></entry>
-	  <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¡¢
+	  <row>
+	   <entry>load <optional>-t
+		<replaceable>type</replaceable></optional>
+		<replaceable>filename</replaceable></entry>
+	   <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¡¢
 		¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
 		type ¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
 		<replaceable>filename</replaceable>
 		°Ê¹ß¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿°ú¿ô¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÈÅϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>ls <optional>-l</optional>
-	   <optional><replaceable>path</replaceable></optional></entry>
-	  <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿ <replaceable>path</replaceable>
+	  <row>
+	   <entry>ls <optional>-l</optional>
+		<optional><replaceable>path</replaceable></optional></entry>
+	   <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿ <replaceable>path</replaceable>
 		¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		<replaceable>path</replaceable>
 		¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
@@ -424,80 +425,80 @@ boot:</screen>
 		¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>lsdev
-	   <optional>-v</optional></entry>
-	  <entry>¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥í¡¼¥É²Äǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	  <row>
+	   <entry>lsdev
+		<optional>-v</optional></entry>
+	   <entry>¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥í¡¼¥É²Äǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		¤â¤· <option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
 		¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê½ÐÎϤ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>lsmod
-	   <optional>-v</optional></entry>
-	  <entry>¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	  <row>
+	   <entry>lsmod
+		<optional>-v</optional></entry>
+	   <entry>¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		<option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
 		¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÆâÍƤ¬½ÐÎϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>more <replaceable>filename</replaceable></entry>
-	  <entry><varname>LINES</varname>
+	  <row>
+	   <entry>more <replaceable>filename</replaceable></entry>
+	   <entry><varname>LINES</varname>
 		¹Ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤´¤È¤ËÄä»ß¤·¤Ê¤¬¤é»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>reboot</entry>
-	  <entry>¤¹¤°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  <row>
+	   <entry>reboot</entry>
+	   <entry>¤¹¤°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 
-	 <row>
-	  <entry>set <replaceable>variable</replaceable>, set
-	   <replaceable>variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable></entry>
-	  <entry>¥í¡¼¥À¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>unload</entry>
-	  <entry>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  <row>
+	   <entry>set <replaceable>variable</replaceable>, set
+		<replaceable>variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable></entry>
+	   <entry>¥í¡¼¥À¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>unload</entry>
+	   <entry>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
 	  </row>
 	 </tbody>
 	</tgroup>
-	</table>
+   </table>
 
-	<para>¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥À¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ÈÍÑÎã¤Ç¤¹¡£
-	 ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É
-	 <indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary>
-	 </indexterm>¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥À¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ÈÍÑÎã¤Ç¤¹¡£
+	ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É
+	<indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary>
+	</indexterm>¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	  <screen><userinput>boot -s</userinput></screen>
+   <screen><userinput>boot -s</userinput></screen>
 
-	  <para>ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
-	   ¸Å¤¤¤â¤·¤¯¤ÏÊ̤Υ«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	   °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
+	¸Å¤¤¤â¤·¤¯¤ÏÊ̤Υ«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	  <screen><userinput>unload</userinput>
+   <screen><userinput>unload</userinput>
 <userinput>load <replaceable>kernel.old</replaceable></userinput></screen>
 
-	  <para><filename>kernel.GENERIC</filename> ¤È¤¹¤ë¤È¡¢
-	   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	   ¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢
-	   ¤â¤·¤¯¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤òÀßÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
-	   ľÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢
-	   <filename>kernel.old</filename><indexterm>
-	   <primary><filename>kernel.old</filename></primary></indexterm>
-	   ¤Ç»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><filename>kernel.GENERIC</filename> ¤È¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢
+	¤â¤·¤¯¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤òÀßÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
+	ľÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢
+	<filename>kernel.old</filename><indexterm>
+	<primary><filename>kernel.old</filename></primary></indexterm>
+	¤Ç»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	   <para>ÉáÃʤΥ«¡¼¥Í¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»ØÄꤷ¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
-		¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>ÉáÃʤΥ«¡¼¥Í¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»ØÄꤷ¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	   <screen><userinput>unload</userinput>
+   <screen><userinput>unload</userinput>
 <userinput>set kernel="<replaceable>kernel.old</replaceable>"</userinput>
 <userinput>boot-conf</userinput></screen>
 
-	  <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¼«Æ°ÀßÄꥹ¥¯¥ê¥×¥È¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¼«Æ°ÀßÄꥹ¥¯¥ê¥×¥È¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	  <screen><userinput>load -t userconfig_script <replaceable>/boot/kernel.conf</replaceable></userinput></screen>
+   <screen><userinput>load -t userconfig_script <replaceable>/boot/kernel.conf</replaceable></userinput></screen>
 
    <indexterm>
 	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
@@ -505,12 +506,12 @@ boot:</screen>
    </indexterm>
   </sect2>
 
- <sect2 xml:id="boot-init">
-  <title>ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸</title>
+  <sect2 xml:id="boot-init">
+   <title>ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸</title>
 
-  <indexterm>
-   <primary>&man.init.8;</primary>
-  </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>&man.init.8;</primary>
+   </indexterm>
 
    <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <application>loader</application>
 	¤â¤·¤¯¤Ï <application>loader</application> ¤ò±ª²ó¤·¤Æ
@@ -519,155 +520,154 @@ boot:</screen>
 	 linkend="boot-kernel"/> ¤Ë¤Ï¡¢
 	Îɤ¯»È¤ï¤ì¤ëµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¾¤Îµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 &man.boot.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	&man.boot.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <indexterm>
 	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
 	<secondary>µ¯Æ°¥Õ¥é¥°</secondary>
    </indexterm>
 
-  <table xml:id="boot-kernel" frame="none" pgwide="1">
-   <title>µ¯Æ°»þ¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó</title>
+   <table xml:id="boot-kernel" frame="none" pgwide="1">
+	<title>µ¯Æ°»þ¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó</title>
+
+	<tgroup cols="2">
+	 <thead>
+	  <row>
+	   <entry>¥ª¥×¥·¥ç¥ó</entry>
+	   <entry>ÀâÌÀ</entry>
+	  </row>
+	 </thead> 
+
+	 <tbody>
+	  <row>
+	   <entry><option>-a</option></entry>
+	   <entry>¥«¡¼¥Í¥ë½é´ü²½Ãæ¤Ë¡¢
+		¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-   <tgroup cols="2">
-	<thead>
-	 <row>
-	  <entry>¥ª¥×¥·¥ç¥ó</entry>
-	  <entry>ÀâÌÀ</entry>
-	 </row>
-	</thead> 
-
-	<tbody>
-	 <row>
-	  <entry><option>-a</option></entry>
-	 <entry>¥«¡¼¥Í¥ë½é´ü²½Ãæ¤Ë¡¢
-	   ¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£</entry>
-	 </row>
-
-	<row>
-	 <entry><option>-C</option></entry>
-	 <entry><acronym>CDROM</acronym>
-	   ¤«¤é¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
-	 </row>
-
-	<row>
-	 <entry><option>-s</option></entry>
-	 <entry>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
-	 </row>
-
-	<row>
-	 <entry><option>-v</option></entry>
-	 <entry>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Ë¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
-	 </row>
-	</tbody>
-   </tgroup>
-  </table>
-
-  <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢&man.init.8;
-   ¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¥×¥í¥»¥¹¤ËÀ©¸æ¤¬°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤ì¤Ï <filename>/sbin/init</filename>¡¢
-   ¤â¤·¤¯¤Ï <command>loader</command> ¤Î
-   <envar>init_path</envar> ÊÑ¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤ì¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£</para>
-
-  <para>µ¯Æ°¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢
-   ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´·À­¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
-   ¤â¤· <acronym>UFS</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æ
-   <command>fsck</command> ¤¬ÉÔ°ìÃפò½¤Éü¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-   ´ÉÍý¼Ô¤¬ÌäÂê¤òľÀܲò·è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢<application>init</application>
-   ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
-   ÌäÂ꤬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <sect3 xml:id="boot-singleuser">
-   <title>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
-
-   <indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>¥³¥ó¥½¡¼¥ë (console)</primary></indexterm>
-
-   <para>¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬µ¯Æ°»þ¤Ë <option>-s</option>
-	¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï <application>loader</application> ¤Ç
-	<envar>boot_single</envar> ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
-	¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤«¤é <command>shutdown now</command>
-	¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤â¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  <row>
+	   <entry><option>-C</option></entry>
+	   <entry><acronym>CDROM</acronym>
+		¤«¤é¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry><option>-s</option></entry>
+	   <entry>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry><option>-v</option></entry>
+	   <entry>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Ë¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
+	 </tbody>
+	</tgroup>
+   </table>
+
+   <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢&man.init.8;
+	¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¥×¥í¥»¥¹¤ËÀ©¸æ¤¬°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤Ï <filename>/sbin/init</filename>¡¢
+	¤â¤·¤¯¤Ï <command>loader</command> ¤Î
+	<envar>init_path</envar> ÊÑ¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <para>µ¯Æ°¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´·À­¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤â¤· <acronym>UFS</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æ
+	 <command>fsck</command> ¤¬ÉÔ°ìÃפò½¤Éü¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	 ´ÉÍý¼Ô¤¬ÌäÂê¤òľÀܲò·è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢<application>init</application>
+	 ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
+	 ÌäÂ꤬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <sect3 xml:id="boot-singleuser">
+	<title>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
+
+	<indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
+	<indexterm><primary>¥³¥ó¥½¡¼¥ë (console)</primary></indexterm>
+
+	<para>¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬µ¯Æ°»þ¤Ë <option>-s</option>
+	 ¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï <application>loader</application> ¤Ç
+	 <envar>boot_single</envar> ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤«¤é <command>shutdown now</command>
+	 ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤â¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<programlisting>Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:</programlisting>
 
-   <para>¥æ¡¼¥¶¤¬ <keycap>Enter</keycap> ¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï Bourne ¥·¥§¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
-	Ê̤Υ·¥§¥ë¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢
-	Ä̾ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´ÓÀ­¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½¤Éü¤·¤¿¤ê¡¢
-	µ¯Æ°ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´Ö°ã¤¤¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤Þ¤¿¡¢<systemitem class="username">root</systemitem>
-	¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
-	¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
-	¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ï¡¢
-	¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤ÓÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
-	¤³¤ì¤é¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	<para>¥æ¡¼¥¶¤¬ <keycap>Enter</keycap> ¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï Bourne ¥·¥§¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
+	 Ê̤Υ·¥§¥ë¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢
+	 Ä̾ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´ÓÀ­¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½¤Éü¤·¤¿¤ê¡¢
+	 µ¯Æ°ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´Ö°ã¤¤¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤Þ¤¿¡¢<systemitem class="username">root</systemitem>
+	 ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
+	 ¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
+	 ¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ï¡¢
+	 ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤ÓÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
+	 ¤³¤ì¤é¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	
-   <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¤Éü¤Ë¤ÏÍ­ÍѤǤ¹¤¬¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊªÍýŪ¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ËʪÍýŪ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¤Ê¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
-	¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¸å¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><filename>/etc/ttys</filename>
-	¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î <literal>console</literal>
-	¤¬ <literal>insecure</literal> ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
-	<systemitem class="username">root</systemitem>
-	¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Þ¤¹¡£
-	<systemitem class="username">root</systemitem>
-	¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥»¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢
-	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£Âкö¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <example xml:id="boot-insecure-console">
-	<title><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î
-	 insecure ¥³¥ó¥½¡¼¥ë</title>
+	<para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¤Éü¤Ë¤ÏÍ­ÍѤǤ¹¤¬¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊªÍýŪ¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ËʪÍýŪ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¤Ê¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+	 ¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¸å¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para><filename>/etc/ttys</filename>
+	 ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î <literal>console</literal>
+	 ¤¬ <literal>insecure</literal> ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
+	 <systemitem class="username">root</systemitem>
+	 ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Þ¤¹¡£
+	 <systemitem class="username">root</systemitem>
+	 ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥»¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢
+	 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£Âкö¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<example xml:id="boot-insecure-console">
+	 <title><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î
+	  insecure ¥³¥ó¥½¡¼¥ë</title>
 
-	<programlisting># name getty              type  status     comments
+	 <programlisting># name getty              type  status     comments
 #
 # If console is marked "insecure", then init will ask for the root password
 # when going to single-user mode.
 console none              unknown off <replaceable>insecure</replaceable></programlisting>
-   </example>
+	</example>
+
+	<para><literal>insecure</literal> ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢
+	 ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤¬ÊªÍýŪ¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤ (insecure) ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
+	 <systemitem class="username">root</systemitem>
+	 ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÃΤë¿Í¤À¤±¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£</para>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="boot-multiuser">
+	<title>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
+
+	<indexterm><primary>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
 
-   <para><literal>insecure</literal> ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢
-	¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤¬ÊªÍýŪ¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤ (insecure) ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
-	<systemitem class="username">root</systemitem>
-	¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÃΤë¿Í¤À¤±¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£</para>
-  </sect3>
-
-  <sect3 xml:id="boot-multiuser">
-   <title>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
-
-   <indexterm><primary>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
-
-   <para><application>init</application>
-	¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈȽÃǤ¹¤ë¤«¡¢
-	¥æ¡¼¥¶¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò½ªÎ»¤·¡¢
-	<command>exit</command> ¤òÆþÎϤ·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <indexterm><primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë·²</primary></indexterm>
-
-   <para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò
-	<filename>/etc/defaults/rc.conf</filename> ¤«¤é¡¢
-	¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆȼ«¤ÎºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤ò
-	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¤«¤éÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤·¤Æ <filename>/etc/fstab</filename>
-	¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢
-	¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
-	¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
-	¤Îµ¯Æ°¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	&man.rc.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢<filename>/etc/rc.d</filename>
-	¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><application>init</application>
+	 ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈȽÃǤ¹¤ë¤«¡¢
+	 ¥æ¡¼¥¶¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò½ªÎ»¤·¡¢
+	 <command>exit</command> ¤òÆþÎϤ·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<indexterm><primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë·²</primary></indexterm>
+
+	<para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò
+	 <filename>/etc/defaults/rc.conf</filename> ¤«¤é¡¢
+	 ¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆȼ«¤ÎºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤ò
+	 <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤«¤éÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤·¤Æ <filename>/etc/fstab</filename>
+	 ¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
+	 ¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
+	 ¤Îµ¯Æ°¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 &man.rc.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢<filename>/etc/rc.d</filename>
+	 ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </sect3>
   </sect2>
  </sect1>
@@ -678,9 +678,9 @@ console none              
    <para> </para>
   </sect2> -->
 
-  <sect1 xml:id="boot-splash">
-   <info>
-	<title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀßÄê</title>
+ <sect1 xml:id="boot-splash">
+  <info>
+   <title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀßÄê</title>
 
 	 <authorgroup>
 	  <author>
@@ -693,126 +693,123 @@ console none              
 	 </authorgroup>
    </info>
 
-   <para>Ä̾&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
-	¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤Î¿ÊĽ¾õ¶·¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
-	µ¯Æ°»þ¤Î¸¡½Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢
-	¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¯Æ°²èÌ̤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¡¢
-	µ¯Æ°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¡¢
-	¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¯Æ°¥í¡¼¥À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î´Ö¡¢
-	¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é²¿¤«¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
-	¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>&os; ¤Ë¤Ï¡¢2 ¤Ä¤Î´ðËܴĶ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
-	¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	2 ¤ÄÌܤδĶ­¤Ï¡¢ÀßÄê²Äǽ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
-	<xref linkend="x11"/> ¤Ç¤Ï¡¢
-	¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¸å¤Ï¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
-	¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	°ìÄê´ü´Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
-	¥¤¥á¡¼¥¸¤Îµ±ÅÙ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤«¤é°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊѲ½¤·¡¢
-	¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢
-	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë <literal>saver=</literal>
-	¹Ô¤òÄɲ乤뤳¤È¤ÇÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
-	&man.splash.4; ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	<literal>saver=</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
-	²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Î¤ßŬÍѤµ¤ì¡¢
-	¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-   <para><link
-	 xlink:href="http://artwork.freebsdgr.org/node/3/">http://artwork.freebsdgr.org</link>.
-	¤Î¥®¥ã¥é¥ê¤«¤é¡¢
-	¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	<package>sysutils/bsd-splash-changer</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
-	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
-	µ¯Æ°»þ¤Ë¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë°ìË礬ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
-	256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>),
-	ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
-	TheDraw (<filename>.bin</filename>) ·Á¼°¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-    <filename>.bmp</filename>,
-	<filename>.pcx</filename> ¤Þ¤¿¤Ï <filename>.bin</filename>
-	¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
-	<filename>/boot</filename> ¤ËÃÖ¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	ɸ½à¤Î <acronym>VGA</acronym> ¥¢¥À¥×¥¿¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
-	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï 320x200
-	¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î²òÁüÅ٤Ǥ¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ
-	256 ¿§¡¢320x200 ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë
-	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	<replaceable>splash.bmp</replaceable> ¤ÎÉôʬ¤Ï¡¢
-	ÍѤ¤¤ë¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥£¥¢¥ë¤Î̾Á°¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para>Ä̾&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
+   ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤Î¿ÊĽ¾õ¶·¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
+   µ¯Æ°»þ¤Î¸¡½Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢
+   ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¯Æ°²èÌ̤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+   ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¡¢
+   µ¯Æ°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¡¢
+   ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¯Æ°¥í¡¼¥À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î´Ö¡¢
+   ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é²¿¤«¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
+   ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>&os; ¤Ë¤Ï¡¢2 ¤Ä¤Î´ðËܴĶ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+   ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
+   ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   2 ¤ÄÌܤδĶ­¤Ï¡¢ÀßÄê²Äǽ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+   <xref linkend="x11"/> ¤Ç¤Ï¡¢
+   ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¸å¤Ï¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
+   ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+   °ìÄê´ü´Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
+   ¥¤¥á¡¼¥¸¤Îµ±ÅÙ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤«¤é°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊѲ½¤·¡¢
+   ¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢
+   <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë <literal>saver=</literal>
+   ¹Ô¤òÄɲ乤뤳¤È¤ÇÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
+   &man.splash.4; ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   <literal>saver=</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
+   ²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Î¤ßŬÍѤµ¤ì¡¢
+   ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+  <para><link
+	xlink:href="http://artwork.freebsdgr.org/node/3/">http://artwork.freebsdgr.org</link>.
+   ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¤«¤é¡¢
+   ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   <package>sysutils/bsd-splash-changer</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
+   ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
+   µ¯Æ°»þ¤Ë¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë°ìË礬ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
+   256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>),
+   ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
+   TheDraw (<filename>.bin</filename>) ·Á¼°¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   <filename>.bmp</filename>,
+   <filename>.pcx</filename> ¤Þ¤¿¤Ï <filename>.bin</filename>
+   ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
+   <filename>/boot</filename> ¤ËÃÖ¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ɸ½à¤Î <acronym>VGA</acronym> ¥¢¥À¥×¥¿¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
+   ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï 320x200
+   ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î²òÁüÅ٤Ǥ¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ
+   256 ¿§¡¢320x200 ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë
+   <filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   <replaceable>splash.bmp</replaceable> ¤ÎÉôʬ¤Ï¡¢
+   ÍѤ¤¤ë¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥£¥¢¥ë¤Î̾Á°¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <programlisting>splash_bmp_load="YES"
+  <programlisting>splash_bmp_load="YES"
 bitmap_load="YES"
 bitmap_name="/boot/<replaceable>splash.bmp</replaceable>"</programlisting>
 
-   <para>¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥£¥¢¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢
-	<acronym>PCX</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para>¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥£¥¢¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢<acronym>PCX</acronym>
+   ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <programlisting>splash_pcx_load="YES"
+  <programlisting>splash_pcx_load="YES"
 bitmap_load="YES"
 bitmap_name="/boot/<replaceable>splash.pcx</replaceable>"</programlisting>
 
-   <para><link
-	 xlink:href="https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw">TheDraw</link>
-	·Á¼°¤Î¥¢¥¹¥­¡¼¥¢¡¼¥È¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para><link
+	xlink:href="https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw">TheDraw</link>
+   ·Á¼°¤Î¥¢¥¹¥­¡¼¥¢¡¼¥È¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <programlisting>splash_txt="YES"
+  <programlisting>splash_txt="YES"
 bitmap_load="YES"
 bitmap_name="/boot/<replaceable>splash.bin</replaceable>"</programlisting>
 
-   <para>(ºÇÂç²òÁüÅÙ 1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î)
-	¤â¤¦¾¯¤·Â礭¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë
-	<acronym>VESA</acronym> ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢<acronym>VESA</acronym>
-	¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë <acronym>VESA</acronym>
-	¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢<filename>/boot/loader.conf</filename>
-	¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ 3 ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <programlisting>vesa_load="YES"</programlisting>
-
-   <para>¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê <filename>loader.conf</filename>
-	¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <variablelist>
-	<varlistentry><term><literal>beastie_disable="YES"</literal></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½ü¤­¡¢
-	   ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
-	   ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²èÌ̤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
-	   ¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢
-	   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term><literal>loader_logo="beastie"</literal></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¤Î beastie
-	   ¥í¥´¤È¶¦¤Ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î±¦Â¦¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëñ¸ì
-	   (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï <quote>&os;</quote>) ¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-   </variablelist>
-
-   <para>¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.splash.4;,
-	&man.loader.conf.5; ¤ª¤è¤Ó &man.vga.4; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-  </sect1>
+  <para>(ºÇÂç²òÁüÅÙ 1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î)
+   ¤â¤¦¾¯¤·Â礭¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë
+   <acronym>VESA</acronym> ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢<acronym>VESA</acronym>
+   ¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë <acronym>VESA</acronym>
+   ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢<filename>/boot/loader.conf</filename>
+   ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ 3 ¹Ô¤ÎÁ°¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <programlisting>vesa_load="YES"</programlisting>
+
+  <para>¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê <filename>loader.conf</filename>
+   ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <variablelist>
+   <varlistentry><term><literal>beastie_disable="YES"</literal></term>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½ü¤­¡¢
+	  ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
+	  ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²èÌ̤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+	  ¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢
+	  ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
+   </varlistentry>
+
+   <varlistentry><term><literal>loader_logo="beastie"</literal></term>
+
+	<listitem>
+	 <para>¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¤Î beastie
+	  ¥í¥´¤È¶¦¤Ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î±¦Â¦¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëñ¸ì
+	  (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï <quote>&os;</quote>) ¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
+   </varlistentry>
+  </variablelist>
+
+  <para>¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.splash.4;,
+   &man.loader.conf.5; ¤ª¤è¤Ó &man.vga.4; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+ </sect1>
 
  <sect1 xml:id="device-hints">
   <info>


More information about the svn-doc-all mailing list