svn commit: r47912 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Dec 28 14:25:23 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Mon Dec 28 14:25:21 2015
New Revision: 47912
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47912

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44609 -> r44627	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Sat Dec 26 16:03:06 2015	(r47911)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Mon Dec 28 14:25:21 2015	(r47912)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44609
+   Original revision: r44627
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -21,7 +21,7 @@
 
   <para>·×»»µ¡¤òµ¯Æ°¤·¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢
    <quote>¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥×¥í¥»¥¹</quote>¡¢
-   ¤â¤·¤¯¤Ïñ¤Ë <quote>µ¯Æ°</quote> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¤â¤·¤¯¤Ï <quote>µ¯Æ°</quote> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
    &os; ¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢
    ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤­¤Ëµ¯¤­¤ë¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤ê½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    Ʊ¤¸·×»»µ¡¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿Ê̤Υª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤·¡¢
@@ -49,18 +49,27 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>&man.device.hints.5; ¤Î´ðËÜŪ¤Êµ­½ÒÊýË¡</para>
+	<para>¥Ö¡¼¥È¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀßÄêÊýË¡</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>device hints ¤Î´ðËÜŪ¤Êµ­½ÒÊýË¡</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç¤Îµ¯Æ°ÊýË¡¡¢
+	 ¤ª¤è¤Ó &os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ÎÊýË¡</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
   <note>
-   <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï Intel x86 ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë &os;
+   <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï Intel x86 ¤ª¤è¤Ó amd64 ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë &os;
 	¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤À¤±¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
   </note>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="boot-introduction">
-  <title>µ¯Æ°»þ¤ÎÌäÂê</title>
+  <title>&os; ¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹</title>
 
   <para>·×»»µ¡¤ÎÅŸ»¤òÆþ¤ì¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢
    ¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêµÁ¤Ë¤è¤ê¡¢
@@ -87,8 +96,7 @@
   <para>x86 ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÆþ½ÐÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à
    (Basic Input/Output System: <acronym>BIOS</acronym>)
    ¤Ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ëÀÕǤ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-   <acronym>BIOS</acronym> ¤¬¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
+   <acronym>BIOS</acronym> ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
    (Master Boot Record: <acronym>MBR</acronym>) ¤òõ¤·¤Þ¤¹¡£
    <acronym>MBR</acronym>
    ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ÎÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
@@ -98,6 +106,20 @@
    ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï <acronym>BIOS</acronym> ¤Î½õ¤±¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç
    <acronym>MBR</acronym> ¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò²¾Äꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
+  <note>
+   <para>amd64 ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¾å°Ì¸ß´¹À­¤ò»ý¤Á¡¢
+	<acronym>BIOS</acronym> ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	ºÇ¶á¤Î¿·¤·¤¤¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï <acronym>MBR</acronym> ¤«¤é¡¢
+	GUID Partition Table (<acronym>GPT</acronym>) ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	&os; ¤Ï	<acronym>MBR</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>GPT</acronym>
+	¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éµ¯Æ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	<acronym>GPT</acronym> ¤«¤éµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
+	&os; ¤Ï¥ì¥¬¥·¡¼¤Ê <acronym>BIOS</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï Extensible
+	Firmware Interface (<acronym>EFI</acronym>) ¤«¤éµ¯Æ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	Unified Extensible Firmware Interface (<acronym>UEFI</acronym>)
+	¤Ø¤ÎÂбþ¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£</para>
+  </note>
+
   <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É (Master Boot Record:
 	<acronym>MBR</acronym>)</primary></indexterm>
 
@@ -110,44 +132,33 @@
   <para><acronym>MBR</acronym> ÆâÉô¤Î¥³¡¼¥É¤Ï¡¢
    Ä̾ï<emphasis>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</emphasis>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
    ¤È¤ê¤ï¤±¥æ¡¼¥¶¤È¤ÎÂÐÏ䬤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
-   ¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä̾ï¤â¤Ã¤È¿¤¯¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥É¤¬¡¢
-   ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎºÇ½é¤Î<emphasis>¥È¥é¥Ã¥¯</emphasis>
-   ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤¹
-   ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ï<emphasis>¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À</emphasis>
-   ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-   &os; ¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¯Æ°¤Î¤â¤Ã¤È¸å¤ÎÃʳ¬¤ËÂФ·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
-   ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï¡¢<application>Boot Easy</application>
+   Ä̾ï¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¤â¤Ã¤È¿¤¯¤Î¥³¡¼¥É¤¬¡¢
+   ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎºÇ½é¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¢
+   ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢<application>Boot Easy</application>
    ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë &os; ɸ½à¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î
-   <application>boot0</application>,
-   <application>Grub</application>, <application>GAG</application> ¤ä
-   <application>LILO</application> Åù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   <acronym>MBR</acronym> Æâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ï
-   <application>boot0</application> ¤À¤±¤Ç¤¹¡£</para>
+   <application>boot0</application>¡¢
+   ¿¤¯¤Î &linux; ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ë
+   <application>Grub</application> Åù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <para>¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬
-   1 ¤Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¸½à¤Î PC <acronym>MBR</acronym> ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
-   ¤³¤Î <acronym>MBR</acronym> ¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ÎºÇ½é¤Îµ¯Æ°²Äǽ¤Ê
+   1 ¤Ä¤Î»þ¤Ï¡¢<acronym>MBR</acronym> ¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ÎºÇ½é¤Îµ¯Æ°²Äǽ¤Ê
    (¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê) ¥¹¥é¥¤¥¹¤òõ¤·¡¢
    ¤½¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥É¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ä¤ê¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
-   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç &man.fdisk.8; ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë <acronym>MBR</acronym>
-   ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê <acronym>MBR</acronym> ¤Ç¡¢<filename>/boot/mbr</filename>
-   ¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <para>¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢
+   ¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢
    Ê£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Æ¡¢
    µ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢
-   Ê̤Υ֡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-   ¼¡¤ÎÀá¤Ç¤Ï 2 ¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   Ê̤Υ֡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <para>&os; ¤Î¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ä¤ê¤Ï 3 Ãʳ¬¤Ëʬ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
-   Âè 1 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï <acronym>MBR</acronym> ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢
-   MBR ¤Ï·×»»µ¡¤òÆÃÄê¤Î¾õÂ֤ˤ¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʤ³¤È¤À¤±ÃΤäƤ¤¤Æ¡¢
+   Âè 1 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢
+   ·×»»µ¡¤òÆÃÄê¤Î¾õÂ֤ˤ¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʤ³¤È¤À¤±¤òÃΤäƤ¤¤Æ¡¢
    Âè 2 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
    Âè 2 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Âè 3 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµ¯Æ°¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
    ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    Âè 3 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥í¡¼¥Éºî¶È¤ò´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
    µ¯Æ°ºî¶È¤¬ 3 Ãʳ¬¤Ëʬ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
-   PC ¤Îµ¬³Ê¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸ 1 ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2
+   <acronym>MBR</acronym> ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸ 1 ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2
    ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÀ©¸Â¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
    ¤³¤ì¤é¤Îºî¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
    &os; ¤Ï¤è¤ê½ÀÆð¤Ê¥í¡¼¥À (loader) ¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
@@ -158,15 +169,17 @@
   <para>¤½¤Î¸å¥«¡¼¥Í¥ë¤¬µ¯Æ°¤·¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¸¡½Ð¤È½é´ü²½¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
    ¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢À©¸æ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥»¥¹¤Î
    &man.init.8; ¤Ø°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£&man.init.8;
-   ¤Ï¤Þ¤º¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¡¢
+   ¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¡¢
    ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢
    ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÍøÍѤ¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢
-   ¤½¤·¤Æµ¯Æ°»þ¤Ë &os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Çµ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Îµ¯Æ°¡¢
+   ¤½¤·¤Æ¥Ö¡¼¥È»þ¤Ëµ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Îµ¯Æ°¡¢
    ¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥ê¥½¡¼¥¹ (»ñ¸») ÀßÄê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
- </sect1>
 
- <sect1 xml:id="boot-boot0">
-  <title>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Èµ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸</title>
+ <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢&os; 
+  ¥Ö¡¼¥È¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÏÃŪ¤ÊÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+ <sect2 xml:id="boot-boot0">
+  <title>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
 
   <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</primary></indexterm>
 
@@ -174,17 +187,12 @@
    (<acronym>MBR</acronym>)</primary></indexterm>
 
   <para><acronym>MBR</acronym>
-   ¤ä¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥É¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î<emphasis>Âè
+   ¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥É¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î<emphasis>Âè
    0 ¥¹¥Æ¡¼¥¸</emphasis>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï 2 ¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¢
-   <application>boot0</application> ¤È <application>LILO</application>
-   ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <formalpara>
-   <title><application>boot0</application> ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
+   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢&os; ¤Ï <application>boot0</application>
+   ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤ä &man.boot0cfg.8;
-	¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë <acronym>MBR</acronym> ¤Ï¡¢
+   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë <acronym>MBR</acronym> ¤Ï¡¢
 	<filename>/boot/boot0</filename> ¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	<application>boot0</application> ¤Î¥µ¥¤¥º¤Èµ¡Ç½¤Ï¡¢
 	¥¹¥é¥¤¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó <acronym>MBR</acronym>
@@ -193,7 +201,6 @@
 	<application>boot0</application>
 	¤ÈÊ£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
 	µ¯Æ°»þ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-  </formalpara>
 
   <example xml:id="boot-boot0-example">
    <title><filename>boot0</filename> ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È</title>
@@ -204,7 +211,7 @@ F2 FreeBSD
 Default: F2</screen>
   </example>
 
-   <para>¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÆÃ¤Ë &windows; ¤Ï¡¢
+   <para>¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢
 	&os; ¤Î¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢´û¸¤Î <acronym>MBR</acronym>
 	¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢
@@ -224,34 +231,7 @@ Default: F2</screen>
 	¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 	<acronym>MBR</acronym> ¤ÎÀßÄê¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
 	&man.boot0cfg.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <formalpara>
-	<title>LILO ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
-
-	<para>¤³¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ &os;
-	 ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Linux ¤òµ¯Æ°¤·¤Æ
-	 <filename>/etc/lilo.conf</filename>
-	 ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°Ê²¼¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </formalpara>
-
-   <programlisting>other=/dev/hdXY
-table=/dev/hdX
-loader=/boot/chain.b
-label=FreeBSD</programlisting>
-
-   <para>&os; ¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò
-	Linux ¤Î¼±Ê̻Ҥò»È¤Ã¤Æ»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	<replaceable>X</replaceable> ¤ò Linux ¤Î¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Ë¡¢¤Þ¤¿
-	<replaceable>Y</replaceable> ¤ò Linux
-	¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥óÈÖ¹æ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	<acronym>SCSI</acronym> ¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÂФ·¤Æ¤Ï¡¢
-	<replaceable>/dev/hd</replaceable> ¤ò
-	<replaceable>/dev/sd</replaceable> ¤ËÊѤ¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	Ʊ¤¸¥É¥é¥¤¥Ö¾å¤ËξÊý¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢
-	<option>loader=/boot/chain.b</option> ¹Ô¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£
-	¼¡¤Ë <command>/sbin/lilo -v</command>
-	¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Êѹ¹¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	²èÌ̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ÆÊѹ¹¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  </sect2>
 
   <sect2 xml:id="boot-boot1">
    <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 1 ¤Èµ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2</title>
@@ -260,19 +240,17 @@ label=FreeBSD</programlisting>
 	¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎƱ¤¸Îΰè¾å¤ÎƱ°ì¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉôʬÉôʬ¤Ç¤¹¡£
 	¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀ©Ìó¤Î¤¿¤á 2 ¤Ä¤Ëʬ³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
 	¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Þ¤¿¤Ï &man.bsdlabel.8; ¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ò 1 ¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿
+	&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Þ¤¿¤Ï <command>bsdlabel</command> ¤Ï¡¢
+	ξ¼Ô¤ò 1 ¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿
 	<filename>/boot/boot</filename> ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>Âè 1 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÂè 2 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³°Éô¡¢
+   <para>¤³¤ì¤é¤Î 2 ¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³°Éô¡¢
 	µ¯Æ°¥¹¥é¥¤¥¹¤ÎºÇ½é¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢
 	ÀèƬ¤¬ºÇ½é¤Î¥»¥¯¥¿¤Ë¤­¤Þ¤¹¡£
-	boot0 (<xref linkend="boot-boot0"/>)
-	¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¾¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢
-	µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ò³¤±¤ë¤¿¤á¤ËɬÍ×¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥»¥¯¥¿¤Î¿ô¤Ï¡¢<filename>/boot/boot</filename>
-	¤ÎÂ礭¤µ¤«¤é´Êñ¤Ëʬ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	<application>boot0</application> ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¾¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢
+	µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ò³¤±¤ë¤¿¤á¤ËɬÍ×¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para><filename>boot1</filename> ¤Ï
+   <para>ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î <filename>boot1</filename> ¤Ï¡¢
 	512 ¥Ð¥¤¥È¤ÎÂ礭¤µ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	Èó¾ï¤Ëñ½ã¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
 	¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï <filename>boot2</filename> ¤ò¸¡º÷¤·¡¢
@@ -280,13 +258,14 @@ label=FreeBSD</programlisting>
 	¤Î <firstterm>BSD ¥é¥Ù¥ë</firstterm>
 	¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇÄã¸Â¤Î¾ðÊó¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para><filename>boot2</filename> ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹âµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ï &os; ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢
- 	¼Â¹Ô¤¹¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ä¥í¡¼¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î´Êñ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é <filename>boot2</filename> ¤Ë¤è¤êµ¯Æ°¤µ¤ì¤ë
-	&man.loader.8;
-	¤Ï¤µ¤é¤Ë¹âµ¡Ç½¤Ç¡¢µ¯Æ°ÀßÄ꤬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¼êÃʤòÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î <filename>boot2</filename> ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹âµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤ì¤Ï &os; ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
+ 	¼Â¹Ô¤¹¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ä¥í¡¼¥À¤ò»ØÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î´Êñ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
+	<filename>boot2</filename> ¤Ë¤è¤êµ¯Æ°¤µ¤ì¤ë
+	<application>loader</application> ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹âµ¡Ç½¤Ç¡¢
+	µ¯Æ°ÀßÄ꤬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¼êÃʤòÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
+	¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2 ¤Çµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹ÃæÃǤ·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢
+	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤¬¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤¬²èÌ̤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <example xml:id="boot-boot2-example">
 	<title><filename>boot2</filename> ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È</title>
@@ -296,26 +275,22 @@ Default: 0:ad(0,a)/boot/loader
 boot:</screen>
    </example>
 
-   <para>&man.bsdlabel.8; ¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ <filename>boot1</filename> ¤È
-	<filename>boot2</filename> ¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>bsdlabel -B <replaceable>diskslice</replaceable></userinput></screen>
-
-   <para><replaceable>diskslice</replaceable>
+   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ <filename>boot1</filename> ¤È
+	<filename>boot2</filename> ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<command>bsdlabel</command>
+	¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<replaceable>diskslice</replaceable>
 	¤Ïµ¯Æ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¥¹¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢
 	¤¿¤È¤¨¤ÐºÇ½é¤Î <acronym>IDE</acronym> ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î 1 ÈÖÌܤΥ¹¥é¥¤¥¹¤Ï
 	<filename>ad0s1</filename> ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <warning>
-	<title>Dangerously Dedicated Mode</title>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>bsdlabel -B <replaceable>diskslice</replaceable></userinput></screen>
 
+   <warning>
 	<para><filename>ad0</filename> ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¯Ì¾¤À¤±¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢
-	 &man.bsdlabel.8; ¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤
-	 <quote>´í¸±¤ÊÀìÍѥǥ£¥¹¥¯</quote>¤òºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 <command>bsdlabel</command> ¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤
+	 <quote>´í¸±¤ÊÀìÍѥ⡼¥É</quote>¤òºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢
 	 <keycap>Return</keycap> ¥­¡¼¤ò²¡¤¹Á°¤Ë¡¢
-	 &man.bsdlabel.8; ¤ËÍ¿¤¨¤ë <replaceable>diskslice</replaceable>
+	 <replaceable>diskslice</replaceable>
 	 ¤ÎÉôʬ¤òÆó½Å¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </warning>
   </sect2>
@@ -325,16 +300,18 @@ boot:</screen>
 
    <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À (boot-loader)</primary></indexterm>
 
-   <para>¥í¡¼¥À¤Ï»°Ãʳ¬¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½ªÃʳ¬¤Ç¤¹¡£
-	¥í¡¼¥À¤ÏÄ̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î
+   <para><application>loader</application>
+	¤Ï»°Ãʳ¬¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½ªÃʳ¬¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤ì¤ÏÄ̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î
 	<filename>/boot/loader</filename>
 	¤È¤·¤Æ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥í¡¼¥À¤Ï¡¢
+   <para><application>loader</application> ¤Ï¡¢
 	¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É·²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¶¯ÎϤʥ¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤ëÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É·²¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
 	¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀßÄê¼êÃʤȤʤë¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥í¡¼¥À¤Ï½é´ü²½¤ÎºÝ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¸¡½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
+   <para><application>loader</application>
+	¤Ï½é´ü²½¤ÎºÝ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¸¡½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
 	¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
 	¤½¤·¤ÆɬÍפÊÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤òµ¯Æ°¤·¡¢
 	¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¼ê¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -342,7 +319,8 @@ boot:</screen>
    <indexterm><primary>¥í¡¼¥À</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>¥í¡¼¥À¤ÎÀßÄê</primary></indexterm>
 
-   <para>¥í¡¼¥À¤Ï¼¡¤Ë <filename>/boot/loader.rc</filename>
+   <para><application>loader</application>
+	¤Ï¼¡¤Ë <filename>/boot/loader.rc</filename>
 	¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢Ä̾ÊÑ¿ô¤Îɸ½àÃͤòÄêµÁ¤·¤¿
 	<filename>/boot/defaults/loader.conf</filename>
 	¤È¡¢¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÊÑ¿ô¤òÄêµÁ¤·¤¿
@@ -350,190 +328,153 @@ boot:</screen>
 	<filename>loader.rc</filename> ¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÊÑ¿ô¤Ë¤â¤È¤Å¤­¡¢
 	ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥í¡¼¥À¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç 10 ÉäΥ­¡¼ÆþÎÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢
+   <para><application>loader</application> ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢
+	ɸ½àÀßÄê¤Ç 10 ÉäΥ­¡¼ÆþÎÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢
 	ÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¡¼¥Í¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
 	ÆþÎϤ¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥³¥Þ¥ó¥É·²¤¬»È¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
 	¥æ¡¼¥¶¤ÏÊÑ¿ô¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢
 	¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Êµ¯Æ°¤äºÆµ¯Æ°¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Êµ¯Æ°¤äºÆµ¯Æ°¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+	<xref linkend="boot-loader-commands"/>¤Ç¤Ï¡¢
+	¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë <application>loader</application>
+	¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	&man.loader.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <sect3 xml:id="boot-loader-commands">
+   <table xml:id="boot-loader-commands" frame="none" pgwide="1">
 	<title>¥í¡¼¥À¤ÎÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É</title>
 
-	<para>¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥À¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò°Ê²¼¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 &man.loader.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<variablelist>
-	 <varlistentry>
-	  <term>autoboot <replaceable>seconds</replaceable></term>
-
-	  <listitem>
-	   <para><replaceable>seconds</replaceable>
+	<tgroup cols="2">
+	 <thead>
+	  <row>
+	   <entry>ÊÑ¿ô</entry>
+	   <entry>ÀâÌÀ</entry>
+	  </row>
+	 </thead> 
+	 
+	 <tbody>
+	  <row>
+	   <entry>autoboot <replaceable>seconds</replaceable></entry>
+	   <entry><replaceable>seconds</replaceable>
 	    ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤ËÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
 	    ¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
-	    ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òɽ¼¨¤·¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç¤Ï 10 Éô֤Ǥ¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
+	    ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£É¸½àÀßÄê¤Ç¤Ï 10 Éô֤Ǥ¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	 <varlistentry>
-	  <term>boot
+	 <row>
+	  <entry>boot 
 	   <optional><replaceable>-options</replaceable></optional>
-	   <optional><replaceable>kernelname</replaceable></optional></term>
-
-	  <listitem>
-	   <para>¤¹¤°¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
+	   <optional><replaceable>kernelname</replaceable></optional></entry>
+	  <entry>¤¹¤°¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
 		¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¥«¡¼¥Í¥ë̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
 		¤½¤ì¤é¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-		<emphasis>unload</emphasis> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¸å¡¢
+		<emphasis>unload</emphasis> ¤ò¼Â¹Ô¸å¡¢
 		¥«¡¼¥Í¥ë̾¤ò¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 		<emphasis>unload</emphasis> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¡¢
-		°ìÅÙÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
+		°ìÅÙÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	 <varlistentry>
-	  <term>boot-conf</term>
-
-	  <listitem>
-	   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤ò¡¢
+	 <row>
+	  <entry>boot-conf</entry>
+	  <entry>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤ò¡¢
 		µ¯Æ°»þ¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿ÊÑ¿ô
 		(ºÇ¤â¿¤¤¤Î¤Ï <envar>kernel</envar>)
 		¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
 		¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢ÊÑ¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
 		ºÇ½é¤Ë <command>unload</command>
-		¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÍ­¸ú¤ËƯ¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>help
-	   <optional><replaceable>topic</replaceable></optional></term>
+		¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÍ­¸ú¤ËƯ¤­¤Þ¤¹¡£</entry>
+	 </row>
 
-	  <listitem>
-	   <para><filename>/boot/loader.help</filename>
+	 <row>
+	  <entry>help
+	   <optional><replaceable>topic</replaceable></optional></entry>
+	  <entry><filename>/boot/loader.help</filename>
 		¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		topic ¤Ë <literal>index</literal> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢
-		ÍøÍѲÄǽ¤Ê topic ¤Î°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>include <replaceable>filename</replaceable>
-	   …</term>
-
-	  <listitem>
-	   <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£
-		¥í¡¼¥À¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¹Ôñ°Ì¤Ç²ò¼á¤·¤Þ¤¹¡£
-		¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
-		include ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼Â¹Ô¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
+		ÍøÍѲÄǽ¤Ê topic ¤Î°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	 <varlistentry>
-	  <term>load <optional>-t
-	   <replaceable>type</replaceable></optional>
-	   <replaceable>filename</replaceable></term>
+	 <row>
+	  <entry>include <replaceable>filename</replaceable>
+	   …</entry>
+	  <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¹Ôñ°Ì¤Ç²ò¼á¤·¤Þ¤¹¡£
+	   ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
+	   <command>include</command> ¤Î¼Â¹Ô¤Ïľ¤Á¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	  <listitem>
-	   <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¡¢
+	 <row>
+	  <entry>load <optional>-t
+	   <replaceable>type</replaceable></optional>
+	   <replaceable>filename</replaceable></entry>
+	  <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¡¢
 		¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
 		type ¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
 		<replaceable>filename</replaceable>
-		°Ê¹ß¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿°ú¿ô¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÈÅϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>ls <optional>-l</optional>
-	   <optional><replaceable>path</replaceable></optional></term>
+		°Ê¹ß¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿°ú¿ô¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÈÅϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	  <listitem>
-	   <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿ <replaceable>path</replaceable>
+	 <row>
+	  <entry>ls <optional>-l</optional>
+	   <optional><replaceable>path</replaceable></optional></entry>
+	  <entry>»ØÄꤵ¤ì¤¿ <replaceable>path</replaceable>
 		¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		<replaceable>path</replaceable>
 		¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		<option>-l</option>
-		¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>lsdev
-	   <optional>-v</optional></term>
+		¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	  <listitem>
-	   <para>¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥í¡¼¥É²Äǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	 <row>
+	  <entry>lsdev
+	   <optional>-v</optional></entry>
+	  <entry>¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥í¡¼¥É²Äǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		¤â¤· <option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-		¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê½ÐÎϤ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>lsmod
-	   <optional>-v</optional></term>
+		¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê½ÐÎϤ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	  <listitem>
-	   <para>¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	 <row>
+	  <entry>lsmod
+	   <optional>-v</optional></entry>
+	  <entry>¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 		<option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-		¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÆâÍƤ¬½ÐÎϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>more <replaceable>filename</replaceable></term>
-
-	  <listitem>
-	   <para><varname>LINES</varname>
-		¹Ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤´¤È¤ËÄä»ß¤·¤Ê¤¬¤é»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>reboot</term>
-
-	  <listitem>
-	   <para>¤¹¤°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>set <replaceable>variable</replaceable></term>
-	  <term>set
-	   <replaceable>variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable></term>
-
-	  <listitem>
-	   <para>¥í¡¼¥À¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-
-	 <varlistentry>
-	  <term>unload</term>
-
-	  <listitem>
-	   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </varlistentry>
-	</variablelist>
-   </sect3>
-
-   <sect3 xml:id="boot-loader-examples">
-	<title>¥í¡¼¥À¤Î»ÈÍÑÎã</title>
+		¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÆâÍƤ¬½ÐÎϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	<para>¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥À¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ÈÍÑÎã¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para>ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É
-	   <indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary>
-	   </indexterm>¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <row>
+	  <entry>more <replaceable>filename</replaceable></entry>
+	  <entry><varname>LINES</varname>
+		¹Ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤´¤È¤ËÄä»ß¤·¤Ê¤¬¤é»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
+
+	 <row>
+	  <entry>reboot</entry>
+	  <entry>¤¹¤°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
+
+	 <row>
+	  <entry>set <replaceable>variable</replaceable>, set
+	   <replaceable>variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable></entry>
+	  <entry>¥í¡¼¥À¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</entry>
+	 </row>
+
+	 <row>
+	  <entry>unload</entry>
+	  <entry>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
+	 </tbody>
+	</tgroup>
+	</table>
+
+	<para>¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥À¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ÈÍÑÎã¤Ç¤¹¡£
+	 ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É
+	 <indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary>
+	 </indexterm>¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	  <screen><userinput>boot -s</userinput></screen>
-	 </listitem>
 
-	 <listitem>
 	  <para>ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
-	   ¸Å¤¤ (¤â¤·¤¯¤ÏÊ̤Î) ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	   ¸Å¤¤¤â¤·¤¯¤ÏÊ̤Υ«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	   °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	  <screen><userinput>unload</userinput>
 <userinput>load <replaceable>kernel.old</replaceable></userinput></screen>
@@ -547,94 +488,189 @@ boot:</screen>
 	   <primary><filename>kernel.old</filename></primary></indexterm>
 	   ¤Ç»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	  <note>
 	   <para>ÉáÃʤΥ«¡¼¥Í¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»ØÄꤷ¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
 		¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	   <screen><userinput>unload</userinput>
 <userinput>set kernel="<replaceable>kernel.old</replaceable>"</userinput>
-<userinput>boot-conf</userinput></screen></note>
-	 </listitem>
+<userinput>boot-conf</userinput></screen>
 
-	 <listitem>
 	  <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¼«Æ°ÀßÄꥹ¥¯¥ê¥×¥È¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	  <screen><userinput>load -t userconfig_script <replaceable>/boot/kernel.conf</replaceable></userinput></screen>
-	 </listitem>
-	</itemizedlist>
-   </sect3>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="boot-kernel">
-   <title>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</title>
 
    <indexterm>
 	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
 	<secondary>µ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</secondary>
    </indexterm>
+  </sect2>
 
-   <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥í¡¼¥À¤â¤·¤¯¤Ï¥í¡¼¥À¤ò±ª²ó¤·¤Æ
-	boot2 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢µ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¡¢
-	¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°ºî¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+ <sect2 xml:id="boot-init">
+  <title>ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸</title>
+
+  <indexterm>
+   <primary>&man.init.8;</primary>
+  </indexterm>
+
+   <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <application>loader</application>
+	¤â¤·¤¯¤Ï <application>loader</application> ¤ò±ª²ó¤·¤Æ
+	<application>boot2</application> ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢
+	µ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°ºî¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£<xref
+	 linkend="boot-kernel"/> ¤Ë¤Ï¡¢
+	Îɤ¯»È¤ï¤ì¤ëµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¾¤Îµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	 &man.boot.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <indexterm>
 	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
 	<secondary>µ¯Æ°¥Õ¥é¥°</secondary>
    </indexterm>
 
-   <para>Îɤ¯»È¤ï¤ì¤ëµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+  <table xml:id="boot-kernel" frame="none" pgwide="1">
+   <title>µ¯Æ°»þ¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó</title>
 
-   <variablelist xml:id="boot-kernel-bootflags-list">
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-a</option></term>
+   <tgroup cols="2">
+	<thead>
+	 <row>
+	  <entry>¥ª¥×¥·¥ç¥ó</entry>
+	  <entry>ÀâÌÀ</entry>
+	 </row>
+	</thead> 
+
+	<tbody>
+	 <row>
+	  <entry><option>-a</option></entry>
+	 <entry>¥«¡¼¥Í¥ë½é´ü²½Ãæ¤Ë¡¢
+	   ¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£</entry>
+	 </row>
+
+	<row>
+	 <entry><option>-C</option></entry>
+	 <entry><acronym>CDROM</acronym>
+	   ¤«¤é¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	 </row>
+
+	<row>
+	 <entry><option>-s</option></entry>
+	 <entry>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	 </row>
+
+	<row>
+	 <entry><option>-v</option></entry>
+	 <entry>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Ë¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	 </row>
+	</tbody>
+   </tgroup>
+  </table>
 
-	 <listitem>
-	  <para>¥«¡¼¥Í¥ë½é´ü²½Ãæ¤Ë¡¢
-	   ¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
+  <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢&man.init.8;
+   ¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¥×¥í¥»¥¹¤ËÀ©¸æ¤¬°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤Ï <filename>/sbin/init</filename>¡¢
+   ¤â¤·¤¯¤Ï <command>loader</command> ¤Î
+   <envar>init_path</envar> ÊÑ¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-C</option></term>
+  <para>µ¯Æ°¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢
+   ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´·À­¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
+   ¤â¤· <acronym>UFS</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æ
+   <command>fsck</command> ¤¬ÉÔ°ìÃפò½¤Éü¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+   ´ÉÍý¼Ô¤¬ÌäÂê¤òľÀܲò·è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢<application>init</application>
+   ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
+   ÌäÂ꤬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <listitem>
-	  <para>CDROM ¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
+  <sect3 xml:id="boot-singleuser">
+   <title>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
 
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-c</option></term>
+   <indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>¥³¥ó¥½¡¼¥ë (console)</primary></indexterm>
 
-	 <listitem>
-	  <para>µ¯Æ°»þ¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¦
-	   UserConfig ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
+   <para>¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬µ¯Æ°»þ¤Ë <option>-s</option>
+	¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï <application>loader</application> ¤Ç
+	<envar>boot_single</envar> ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+	¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤«¤é <command>shutdown now</command>
+	¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤â¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<programlisting>Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:</programlisting>
+
+   <para>¥æ¡¼¥¶¤¬ <keycap>Enter</keycap> ¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï Bourne ¥·¥§¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
+	Ê̤Υ·¥§¥ë¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢
+	Ä̾ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´ÓÀ­¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½¤Éü¤·¤¿¤ê¡¢
+	µ¯Æ°ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´Ö°ã¤¤¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤Þ¤¿¡¢<systemitem class="username">root</systemitem>
+	¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
+	¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
+	¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ï¡¢
+	¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤ÓÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
+	¤³¤ì¤é¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	
+   <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¤Éü¤Ë¤ÏÍ­ÍѤǤ¹¤¬¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊªÍýŪ¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ËʪÍýŪ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¤Ê¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+	¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¸å¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-s</option></term>
+   <para><filename>/etc/ttys</filename>
+	¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î <literal>console</literal>
+	¤¬ <literal>insecure</literal> ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
+	<systemitem class="username">root</systemitem>
+	¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Þ¤¹¡£
+	<systemitem class="username">root</systemitem>
+	¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥»¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢
+	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£Âкö¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <listitem>
-	  <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
+   <example xml:id="boot-insecure-console">
+	<title><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î
+	 insecure ¥³¥ó¥½¡¼¥ë</title>
 
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-v</option></term>
+	<programlisting># name getty              type  status     comments
+#
+# If console is marked "insecure", then init will ask for the root password
+# when going to single-user mode.
+console none              unknown off <replaceable>insecure</replaceable></programlisting>
+   </example>
 
-	 <listitem>
-	  <para>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-   </variablelist>
+   <para><literal>insecure</literal> ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢
+	¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤¬ÊªÍýŪ¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤ (insecure) ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
+	<systemitem class="username">root</systemitem>
+	¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÃΤë¿Í¤À¤±¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£</para>
+  </sect3>
 
-   <note>
-	<para>¾åµ­°Ê³°¤Îµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 &man.boot.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	</para>
-   </note>
-  </sect2>
+  <sect3 xml:id="boot-multiuser">
+   <title>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
+
+   <indexterm><primary>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
+
+   <para><application>init</application>
+	¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈȽÃǤ¹¤ë¤«¡¢
+	¥æ¡¼¥¶¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò½ªÎ»¤·¡¢
+	<command>exit</command> ¤òÆþÎϤ·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <indexterm><primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë·²</primary></indexterm>
+
+   <para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò
+	<filename>/etc/defaults/rc.conf</filename> ¤«¤é¡¢
+	¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆȼ«¤ÎºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤ò
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¤«¤éÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤·¤Æ <filename>/etc/fstab</filename>
+	¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢
+	¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
+	¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
+	¤Îµ¯Æ°¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
+   <para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	&man.rc.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢<filename>/etc/rc.d</filename>
+	¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   </sect3>
+  </sect2>
+ </sect1>
 <!--
   <sect2 id="boot-kernel-userconfig">
    <title>UserConfig: The Boot-time Kernel Configurator</title>
@@ -642,7 +678,7 @@ boot:</screen>
    <para> </para>
   </sect2> -->
 
-  <sect2 xml:id="boot-splash">
+  <sect1 xml:id="boot-splash">
    <info>
 	<title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀßÄê</title>
 
@@ -657,45 +693,28 @@ boot:</screen>
 	 </authorgroup>
    </info>
 
-   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
-	¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊ̤ε¯Æ°²èÌ̤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+   <para>Ä̾&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤Î¿ÊĽ¾õ¶·¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·²¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
-	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢
-	µ¯Æ°»þ¤Î¸¡½Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±£¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	µ¯Æ°»þ¤Î¸¡½Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢
+	¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¯Æ°²èÌ̤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¡¢
+	µ¯Æ°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¡¢
+	¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¯Æ°¥í¡¼¥À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î´Ö¡¢
+	¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é²¿¤«¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
+	¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>&os; ¤Ë¤Ï¡¢2 ¤Ä¤Î´ðËܴĶ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
 	¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
 	¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	2 ¤ÄÌܤδĶ­¤Ï¡¢<xref linkend="x11"/>
-	¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+	2 ¤ÄÌܤδĶ­¤Ï¡¢ÀßÄê²Äǽ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
 	<xref linkend="x11"/> ¤Ç¤Ï¡¢
 	¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
-	256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>),
-	ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
-	TheDraw (<filename>.bin</filename>) ·Á¼°¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	ɸ½à¤Î VGA ¥¢¥À¥×¥¿¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
-	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï 320x200
-	¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î²òÁüÅ٤Ǥ¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>(ºÇÂç²òÁüÅÙ 1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î)
-	¤â¤¦¾¯¤·Â礭¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë
-	<acronym>VESA</acronym> ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	<xref linkend="kernelconfig"/>
-	¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÂФ·¤Æ¤Ï¡¢<acronym>VESA</acronym>
-	¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
-	<acronym>VESA</acronym> ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î´Ö¡¢
-	²èÌ̤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é²¿¤«¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
-	¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
-	¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¸å¤Ï¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
+	¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 	°ìÄê´ü´Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
 	¥¤¥á¡¼¥¸¤Îµ±ÅÙ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤«¤é°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊѲ½¤·¡¢
 	¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
@@ -708,66 +727,62 @@ boot:</screen>
 	²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Î¤ßŬÍѤµ¤ì¡¢
 	¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÍ­¸ú¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¡¢
-	¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢
-	¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
    <para><link
 	 xlink:href="http://artwork.freebsdgr.org/node/3/">http://artwork.freebsdgr.org</link>.
 	¤Î¥®¥ã¥é¥ê¤«¤é¡¢
 	¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	<package>sysutils/bsd-splash-changer</package> port
+	<package>sysutils/bsd-splash-changer</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
 	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
-	µ¯Æ°»þ¤Ë¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë°ìË礬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	µ¯Æ°»þ¤Ë¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë°ìË礬ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó <filename>.bmp</filename>,
+   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
+	256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>),
+	ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
+	TheDraw (<filename>.bin</filename>) ·Á¼°¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+    <filename>.bmp</filename>,
 	<filename>.pcx</filename> ¤Þ¤¿¤Ï <filename>.bin</filename>
 	¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
-	<filename>/boot</filename> ¤ËÃÖ¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ
+	<filename>/boot</filename> ¤ËÃÖ¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	ɸ½à¤Î <acronym>VGA</acronym> ¥¢¥À¥×¥¿¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
+	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï 320x200
+	¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î²òÁüÅ٤Ǥ¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ
 	256 ¿§¡¢320x200 ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë
-	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<replaceable>splash.bmp</replaceable> ¤ÎÉôʬ¤Ï¡¢

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list