svn commit: r47908 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Dec 26 00:18:56 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sat Dec 26 00:18:54 2015
New Revision: 47908
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47908

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44300 -> r44609	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Fri Dec 25 12:17:36 2015	(r47907)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Sat Dec 26 00:18:54 2015	(r47908)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44300
+   Original revision: r44609
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -170,39 +170,39 @@
 
   <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</primary></indexterm>
 
-   <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
-	 (<acronym>MBR</acronym>)</primary></indexterm>
+  <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
+   (<acronym>MBR</acronym>)</primary></indexterm>
 
-   <para><acronym>MBR</acronym>
-	¤ä¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥É¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î<emphasis>Âè
-	0 ¥¹¥Æ¡¼¥¸</emphasis>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï 2 ¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¢
-	<application>boot0</application> ¤È <application>LILO</application>
-	¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <formalpara><title><application>boot0</application>
-	¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
-
-	<para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤ä &man.boot0cfg.8;
-	 ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë <acronym>MBR</acronym> ¤Ï¡¢
-	 <filename>/boot/boot0</filename> ¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 <application>boot0</application> ¤Î¥µ¥¤¥º¤Èµ¡Ç½¤Ï¡¢
-	 ¥¹¥é¥¤¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó <acronym>MBR</acronym>
-	 ËöÈø¤Î¼±ÊÌ»Ò <literal>0x55AA</literal>
-	 ¤Î¤¿¤á¡¢446 ¥Ð¥¤¥È¤ÎÂ礭¤µ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢
-	 <application>boot0</application>
-	 ¤ÈÊ£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
-	 µ¯Æ°»þ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-   </formalpara>
+  <para><acronym>MBR</acronym>
+   ¤ä¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥É¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î<emphasis>Âè
+   0 ¥¹¥Æ¡¼¥¸</emphasis>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï 2 ¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¢
+   <application>boot0</application> ¤È <application>LILO</application>
+   ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <formalpara>
+   <title><application>boot0</application> ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
+
+   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤ä &man.boot0cfg.8;
+	¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë <acronym>MBR</acronym> ¤Ï¡¢
+	<filename>/boot/boot0</filename> ¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<application>boot0</application> ¤Î¥µ¥¤¥º¤Èµ¡Ç½¤Ï¡¢
+	¥¹¥é¥¤¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó <acronym>MBR</acronym>
+	ËöÈø¤Î¼±ÊÌ»Ò <literal>0x55AA</literal> ¤Î¤¿¤á¡¢
+	446 ¥Ð¥¤¥È¤ÎÂ礭¤µ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢
+	<application>boot0</application>
+	¤ÈÊ£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
+	µ¯Æ°»þ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+  </formalpara>
 
-   <example xml:id="boot-boot0-example">
-	<title><filename>boot0</filename> ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È</title>
+  <example xml:id="boot-boot0-example">
+   <title><filename>boot0</filename> ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È</title>
 
-	<screen>F1 Win
+   <screen>F1 Win
 F2 FreeBSD
 
 Default: F2</screen>
-   </example>
+  </example>
 
    <para>¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÆÃ¤Ë &windows; ¤Ï¡¢
 	&os; ¤Î¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢´û¸¤Î <acronym>MBR</acronym>
@@ -334,30 +334,28 @@ boot:</screen>
 	¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É·²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¶¯ÎϤʥ¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤ëÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É·²¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
 	¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀßÄê¼êÃʤȤʤë¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para>¥í¡¼¥À¤Ï½é´ü²½¤ÎºÝ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¸¡½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
-	 ¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤·¤ÆɬÍפÊÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤òµ¯Æ°¤·¡¢
-	 ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¼ê¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<indexterm><primary>¥í¡¼¥À</primary></indexterm>
-	<indexterm><primary>¥í¡¼¥À¤ÎÀßÄê</primary></indexterm>
-
-	<para>¥í¡¼¥À¤Ï¼¡¤Ë <filename>/boot/loader.rc</filename>
-	 ¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢Ä̾ÊÑ¿ô¤Îɸ½àÃͤòÄêµÁ¤·¤¿
-	 <filename>/boot/defaults/loader.conf</filename>
-	 ¤È¡¢¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÊÑ¿ô¤òÄêµÁ¤·¤¿
-	 <filename>/boot/loader.conf</filename>
-	 ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
-	 <filename>loader.rc</filename> ¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÊÑ¿ô¤Ë¤â¤È¤Å¤­¡¢
-	 ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¥í¡¼¥À¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç 10 ÉäΥ­¡¼ÆþÎÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢
-	 ÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¡¼¥Í¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ÆþÎϤ¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥³¥Þ¥ó¥É·²¤¬»È¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
-	 ¥æ¡¼¥¶¤ÏÊÑ¿ô¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢
-	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢
-	 ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Êµ¯Æ°¤äºÆµ¯Æ°¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¥í¡¼¥À¤Ï½é´ü²½¤ÎºÝ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¸¡½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
+	¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤·¤ÆɬÍפÊÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤òµ¯Æ°¤·¡¢
+	¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¼ê¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <indexterm><primary>¥í¡¼¥À</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>¥í¡¼¥À¤ÎÀßÄê</primary></indexterm>
+
+   <para>¥í¡¼¥À¤Ï¼¡¤Ë <filename>/boot/loader.rc</filename>
+	¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢Ä̾ÊÑ¿ô¤Îɸ½àÃͤòÄêµÁ¤·¤¿
+	<filename>/boot/defaults/loader.conf</filename>
+	¤È¡¢¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÊÑ¿ô¤òÄêµÁ¤·¤¿
+	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
+	<filename>loader.rc</filename> ¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÊÑ¿ô¤Ë¤â¤È¤Å¤­¡¢
+	ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥í¡¼¥À¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç 10 ÉäΥ­¡¼ÆþÎÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢
+	ÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¡¼¥Í¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
+	ÆþÎϤ¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥³¥Þ¥ó¥É·²¤¬»È¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
+	¥æ¡¼¥¶¤ÏÊÑ¿ô¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢
+	¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Êµ¯Æ°¤äºÆµ¯Æ°¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <sect3 xml:id="boot-loader-commands">
 	<title>¥í¡¼¥À¤ÎÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É</title>
@@ -567,17 +565,17 @@ boot:</screen>
    </sect3>
   </sect2>
 
- <sect2 xml:id="boot-kernel">
-  <title>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</title>
+  <sect2 xml:id="boot-kernel">
+   <title>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</title>
 
-  <indexterm>
-   <primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
-   <secondary>µ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</secondary>
-  </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
+	<secondary>µ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</secondary>
+   </indexterm>
 
-  <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥í¡¼¥À¤â¤·¤¯¤Ï¥í¡¼¥À¤ò±ª²ó¤·¤Æ
-   boot2 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢µ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¡¢
-   ¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°ºî¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥í¡¼¥À¤â¤·¤¯¤Ï¥í¡¼¥À¤ò±ª²ó¤·¤Æ
+	boot2 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢µ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¡¢
+	¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°ºî¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <indexterm>
 	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
@@ -637,15 +635,16 @@ boot:</screen>
    </note>
   </sect2>
 
-<!--  <sect2 id="boot-kernel-userconfig">
+<!--
+  <sect2 id="boot-kernel-userconfig">
    <title>UserConfig: The Boot-time Kernel Configurator</title>
 
    <para> </para>
   </sect2> -->
 
-   <sect2 xml:id="boot-splash">
-	<info>
-	 <title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀßÄê</title>
+  <sect2 xml:id="boot-splash">
+   <info>
+	<title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀßÄê</title>
 
 	 <authorgroup>
 	  <author>
@@ -656,154 +655,148 @@ boot:</screen>
 	   <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
 	  </author>
 	 </authorgroup>
-	</info>
+   </info>
 
-	<para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
-	 ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊ̤ε¯Æ°²èÌ̤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
-	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢
-	 µ¯Æ°»þ¤Î¸¡½Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±£¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>&os; ¤Ë¤Ï¡¢2 ¤Ä¤Î´ðËܴĶ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
-	 ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 2 ¤ÄÌܤδĶ­¤Ï¡¢<xref linkend="x11"/>
-	 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
-	 <xref linkend="x11"/> ¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
-	  256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>),
-	  ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
-	  TheDraw (<filename>.bin</filename>) ·Á¼°¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  ɸ½à¤Î VGA ¥¢¥À¥×¥¿¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
-	  ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï 320x200
-	  ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î²òÁüÅ٤Ǥ¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>(ºÇÂç²òÁüÅÙ 1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î)
-	  ¤â¤¦¾¯¤·Â礭¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	  ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë
-	  <acronym>VESA</acronym> ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  <xref linkend="kernelconfig"/>
-	  ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÂФ·¤Æ¤Ï¡¢<acronym>VESA</acronym>
-	  ¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  <acronym>VESA</acronym> ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	  ¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î´Ö¡¢
-	  ²èÌ̤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	  ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é²¿¤«¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
-	  ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
-	  ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  °ìÄê´ü´Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢
-	  ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
-	  ¥¤¥á¡¼¥¸¤Îµ±ÅÙ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤«¤é°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊѲ½¤·¡¢
-	  ¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	  ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢
-	  <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë
-	  <literal>saver=</literal> ¹Ô¤òÄɲ乤뤳¤È¤ÇÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
-	  &man.splash.4; ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  <literal>saver=</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
-	  ²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Î¤ßŬÍѤµ¤ì¡¢
-	  ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÍ­¸ú¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¡¢
-	  ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢
-	  ¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para><link
-	   xlink:href="http://artwork.freebsdgr.org/node/3/">http://artwork.freebsdgr.org</link>.
-	  ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¤«¤é¡¢
-	  ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  <package>sysutils/bsd-splash-changer</package> port
-	  ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
-	  µ¯Æ°»þ¤Ë¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë°ìË礬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó <filename>.bmp</filename>,
-	  <filename>.pcx</filename> ¤Þ¤¿¤Ï <filename>.bin</filename>
-	  ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
-	  <filename>/boot</filename>
-	  ¤ËÃÖ¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ
-	  256 ¿§¡¢320x200 ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	  °Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë
-	  <filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
+	¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊ̤ε¯Æ°²èÌ̤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
+	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢
+	µ¯Æ°»þ¤Î¸¡½Ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±£¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>&os; ¤Ë¤Ï¡¢2 ¤Ä¤Î´ðËܴĶ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
+	¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	2 ¤ÄÌܤδĶ­¤Ï¡¢<xref linkend="x11"/>
+	¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+	<xref linkend="x11"/> ¤Ç¤Ï¡¢
+	¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
+	256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>),
+	ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
+	TheDraw (<filename>.bin</filename>) ·Á¼°¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	ɸ½à¤Î VGA ¥¢¥À¥×¥¿¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
+	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï 320x200
+	¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î²òÁüÅ٤Ǥ¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>(ºÇÂç²òÁüÅÙ 1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î)
+	¤â¤¦¾¯¤·Â礭¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë
+	<acronym>VESA</acronym> ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<xref linkend="kernelconfig"/>
+	¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÂФ·¤Æ¤Ï¡¢<acronym>VESA</acronym>
+	¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<acronym>VESA</acronym> ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î´Ö¡¢
+	²èÌ̤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é²¿¤«¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
+	¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
+	¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	°ìÄê´ü´Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
+	¥¤¥á¡¼¥¸¤Îµ±ÅÙ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤«¤é°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊѲ½¤·¡¢
+	¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë <literal>saver=</literal>
+	¹Ô¤òÄɲ乤뤳¤È¤ÇÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
+	&man.splash.4; ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<literal>saver=</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
+	²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Î¤ßŬÍѤµ¤ì¡¢
+	¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÍ­¸ú¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¡¢
+	¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢
+	¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><link
+	 xlink:href="http://artwork.freebsdgr.org/node/3/">http://artwork.freebsdgr.org</link>.
+	¤Î¥®¥ã¥é¥ê¤«¤é¡¢
+	¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	<package>sysutils/bsd-splash-changer</package> port
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
+	µ¯Æ°»þ¤Ë¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë°ìË礬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó <filename>.bmp</filename>,
+	<filename>.pcx</filename> ¤Þ¤¿¤Ï <filename>.bin</filename>
+	¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
+	<filename>/boot</filename> ¤ËÃÖ¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ
+	256 ¿§¡¢320x200 ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë
+	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <programlisting>splash_bmp_load="YES"
+   <programlisting>splash_bmp_load="YES"
 bitmap_load="YES"
 bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable>"</programlisting>
 
-	 <para>1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤è¤êÂ礭¤Ê¥Ó¥Ç¥ª²òÁüÅ٤ξì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	  °Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë <filename>/boot/loader.conf</filename>
-	  ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤è¤êÂ礭¤Ê¥Ó¥Ç¥ª²òÁüÅ٤ξì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë <filename>/boot/loader.conf</filename>
+	¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <programlisting>vesa_load="YES"
+   <programlisting>vesa_load="YES"
 splash_bmp_load="YES"
 bitmap_load="YES"
 bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable>"</programlisting>
 
-	 <para>¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë
-	  <filename><replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable></filename>
-	  ¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  <acronym>PCX</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	  °Ê²¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¤Þ¤¿¡¢²òÁüÅ٤ˤè¤Ã¤Æ¤Ï
-	  <literal>vesa_load="YES"</literal> ¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë
+	<filename><replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable></filename>
+	¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<acronym>PCX</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤Þ¤¿¡¢²òÁüÅ٤ˤè¤Ã¤Æ¤Ï
+	<literal>vesa_load="YES"</literal> ¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <programlisting>splash_pcx_load="YES"
+   <programlisting>splash_pcx_load="YES"
 bitmap_load="YES"
 bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.pcx</replaceable>"</programlisting>
 
-	 <para>&os; 8.3 ¤«¤é¤Ï¡¢<link
-	   xlink:href="https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw">TheDraw</link>
-	  ·Á¼°¤Ë¤è¤ë¥¢¥¹¥­¡¼¥¢¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   <para>&os; 8.3 ¤«¤é¤Ï¡¢<link
+	 xlink:href="https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw">TheDraw</link>
+	·Á¼°¤Ë¤è¤ë¥¢¥¹¥­¡¼¥¢¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 
-	 <programlisting>splash_txt="YES"
+   <programlisting>splash_txt="YES"
 bitmap_load="YES"
 bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.bin</replaceable>"</programlisting>
 
-	 <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ï¾åµ­¤Î¤è¤¦¤Ê
-	  <quote>splash</quote> ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	  Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  <filename><replaceable>splash_640x400</replaceable>.bmp</filename>
-	  ¤ä
-	  <filename><replaceable>bluewave</replaceable>.pcx</filename>
-	  ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê̾Á°¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	 <para>¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê <filename>loader.conf</filename>
-	  ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <variablelist>
-	  <varlistentry>
-	   <term><literal>beastie_disable="YES"</literal></term>
-
-	   <listitem>
-		<para>¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½ü¤­¡¢
-		 ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
-		 ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²èÌ̤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
-		 ¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢
-		 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
-
-	  <varlistentry>
-	   <term><literal>loader_logo="beastie"</literal></term>
-
-	   <listitem>
-		<para>¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¤Î beastie
-		 ¥í¥´¤È¶¦¤Ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î±¦Â¦¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëñ¸ì
-		 (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï <quote>&os;</quote>) ¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
-	 </variablelist>
+   <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ï¾åµ­¤Î¤è¤¦¤Ê
+	<quote>splash</quote> ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	<filename><replaceable>splash_640x400</replaceable>.bmp</filename>
+	¤ä
+	<filename><replaceable>bluewave</replaceable>.pcx</filename>
+	¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê̾Á°¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+   <para>¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê <filename>loader.conf</filename>
+	¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <variablelist>
+	<varlistentry><term><literal>beastie_disable="YES"</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½ü¤­¡¢
+	   ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
+	   ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²èÌ̤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+	   ¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢
+	   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>loader_logo="beastie"</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¤Î beastie
+	   ¥í¥´¤È¶¦¤Ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î±¦Â¦¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëñ¸ì
+	   (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï <quote>&os;</quote>) ¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+   </variablelist>
 
-	 <para>¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.splash.4;,
-	  &man.loader.conf.5; ¤ª¤è¤Ó &man.vga.4; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.splash.4;,
+	&man.loader.conf.5; ¤ª¤è¤Ó &man.vga.4; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -920,12 +913,12 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.b
    ¤â¤·¤¯¤Ï <command>loader</command> ¤Î
    <envar>init_path</envar> ÊÑ¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>µ¯Æ°¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´·À­¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤â¤·¤½¤ì¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æ &man.fsck.8;
-	¤¬ UFS ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ°ìÃפò½¤Éü¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	´ÉÍý¼Ô¤¬ÌäÂê¤òľÀܲò·è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢&man.init.8;
-	¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>µ¯Æ°¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢
+   ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´·À­¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
+   ¤â¤·¤½¤ì¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æ &man.fsck.8;
+   ¤¬ UFS ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ°ìÃפò½¤Éü¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+   ´ÉÍý¼Ô¤¬ÌäÂê¤òľÀܲò·è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢&man.init.8;
+   ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <sect2 xml:id="boot-singleuser">
    <title>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
@@ -986,22 +979,22 @@ console none              
 	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢
 	¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<indexterm><primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë·²</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë·²</primary></indexterm>
 
-	<para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò
-	 <filename>/etc/defaults/rc.conf</filename> ¤«¤é¡¢
-	 ¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆȼ«¤ÎºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤ò
-	 <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤«¤éÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤·¤Æ <filename>/etc/fstab</filename>
-	 ¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢
-	 ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
-	 ¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
-	 ¤Îµ¯Æ°¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 &man.rc.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢
-	 ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò
+	<filename>/etc/defaults/rc.conf</filename> ¤«¤é¡¢
+	¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆȼ«¤ÎºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤ò
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¤«¤éÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤·¤Æ <filename>/etc/fstab</filename>
+	¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢
+	¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
+	¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
+	¤Îµ¯Æ°¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	&man.rc.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢
+	¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
  </sect1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list