svn commit: r47907 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Dec 25 12:17:37 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Fri Dec 25 12:17:36 2015
New Revision: 47907
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47907

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44247 -> r44300	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Fri Dec 25 09:53:58 2015	(r47906)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Fri Dec 25 12:17:36 2015	(r47907)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44247
+   Original revision: r44300
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -165,14 +165,11 @@
    ¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥ê¥½¡¼¥¹ (»ñ¸») ÀßÄê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
  </sect1>
 
- <sect1 xml:id="boot-blocks">
+ <sect1 xml:id="boot-boot0">
   <title>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Èµ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸</title>
 
   <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</primary></indexterm>
 
-  <sect2 xml:id="boot-boot0">
-   <title>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
-
    <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
 	 (<acronym>MBR</acronym>)</primary></indexterm>
 
@@ -255,11 +252,9 @@ label=FreeBSD</programlisting>
 	¼¡¤Ë <command>/sbin/lilo -v</command>
 	¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Êѹ¹¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	²èÌ̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ÆÊѹ¹¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-  </sect2>
 
   <sect2 xml:id="boot-boot1">
-   <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 1 <filename>/boot/boot1</filename>
-	¤Èµ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2 <filename>/boot/boot2</filename></title>
+   <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 1 ¤Èµ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2</title>
 
    <para>³µÇ°¾å¡¢Âè 1 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÂè 2
 	¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎƱ¤¸Îΰè¾å¤ÎƱ°ì¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉôʬÉôʬ¤Ç¤¹¡£
@@ -326,7 +321,7 @@ boot:</screen>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="boot-loader">
-   <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 3 <filename>/boot/loader</filename></title>
+   <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 3</title>
 
    <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À (boot-loader)</primary></indexterm>
 
@@ -339,9 +334,6 @@ boot:</screen>
 	¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É·²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¶¯ÎϤʥ¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤ëÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É·²¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
 	¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀßÄê¼êÃʤȤʤë¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <sect3 xml:id="boot-loader-flow">
-	<title>¥í¡¼¥À¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½èÍý¤Îή¤ì</title>
-
 	<para>¥í¡¼¥À¤Ï½é´ü²½¤ÎºÝ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¸¡½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
 	 ¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
 	 ¤½¤·¤ÆɬÍפÊÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤òµ¯Æ°¤·¡¢
@@ -366,7 +358,6 @@ boot:</screen>
 	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢
 	 ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	 ¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Êµ¯Æ°¤äºÆµ¯Æ°¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-   </sect3>
 
    <sect3 xml:id="boot-loader-commands">
 	<title>¥í¡¼¥À¤ÎÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É</title>
@@ -574,10 +565,87 @@ boot:</screen>
 	 </listitem>
 	</itemizedlist>
    </sect3>
+  </sect2>
+
+ <sect2 xml:id="boot-kernel">
+  <title>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</title>
+
+  <indexterm>
+   <primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
+   <secondary>µ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</secondary>
+  </indexterm>
+
+  <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥í¡¼¥À¤â¤·¤¯¤Ï¥í¡¼¥À¤ò±ª²ó¤·¤Æ
+   boot2 ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢µ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¡¢
+   ¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°ºî¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <indexterm>
+	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
+	<secondary>µ¯Æ°¥Õ¥é¥°</secondary>
+   </indexterm>
+
+   <para>Îɤ¯»È¤ï¤ì¤ëµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <variablelist xml:id="boot-kernel-bootflags-list">
+	<varlistentry>
+	 <term><option>-a</option></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>¥«¡¼¥Í¥ë½é´ü²½Ãæ¤Ë¡¢
+	   ¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><option>-C</option></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>CDROM ¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><option>-c</option></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>µ¯Æ°»þ¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¦
+	   UserConfig ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><option>-s</option></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-   <sect3 xml:id="boot-splash">
+	<varlistentry>
+	 <term><option>-v</option></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+   </variablelist>
+
+   <note>
+	<para>¾åµ­°Ê³°¤Îµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	 &man.boot.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	</para>
+   </note>
+  </sect2>
+
+<!--  <sect2 id="boot-kernel-userconfig">
+   <title>UserConfig: The Boot-time Kernel Configurator</title>
+
+   <para> </para>
+  </sect2> -->
+
+   <sect2 xml:id="boot-splash">
 	<info>
-	 <title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó</title>
+	 <title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀßÄê</title>
 
 	 <authorgroup>
 	  <author>
@@ -605,9 +673,6 @@ boot:</screen>
 	 <xref linkend="x11"/> ¤Ç¤Ï¡¢
 	 ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<sect4 xml:id="boot-splash-function">
-	 <title>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½</title>
-
 	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
 	  256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>),
 	  ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
@@ -657,10 +722,6 @@ boot:</screen>
 	  <package>sysutils/bsd-splash-changer</package> port
 	  ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
 	  µ¯Æ°»þ¤Ë¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë°ìË礬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	</sect4>
-
-	<sect4 xml:id="boot-splash-enable">
-	 <title>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë</title>
 
 	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó <filename>.bmp</filename>,
 	  <filename>.pcx</filename> ¤Þ¤¿¤Ï <filename>.bin</filename>
@@ -743,89 +804,7 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.b
 
 	 <para>¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.splash.4;,
 	  &man.loader.conf.5; ¤ª¤è¤Ó &man.vga.4; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</sect4>
-   </sect3>
-  </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="boot-kernel">
-  <title>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</title>
-
-  <indexterm>
-   <primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
-   <secondary>µ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</secondary>
-  </indexterm>
-
-  <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥í¡¼¥À
-   (<xref linkend="boot-loader"/>) ¤â¤·¤¯¤Ï¥í¡¼¥À¤ò±ª²ó¤·¤Æ boot2
-   (<xref linkend="boot-boot1"/>) ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢
-   µ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°ºî¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <sect2 xml:id="boot-kernel-bootflags">
-   <title>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°¥Õ¥é¥°</title>
-   <indexterm>
-	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
-	<secondary>µ¯Æ°¥Õ¥é¥°</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <para>Îɤ¯»È¤ï¤ì¤ëµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <variablelist xml:id="boot-kernel-bootflags-list">
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-a</option></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¥«¡¼¥Í¥ë½é´ü²½Ãæ¤Ë¡¢
-	   ¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-C</option></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>CDROM ¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-c</option></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>µ¯Æ°»þ¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¦
-	   UserConfig ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-s</option></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term><option>-v</option></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-   </variablelist>
-
-   <note>
-	<para>¾åµ­°Ê³°¤Îµ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 &man.boot.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	</para>
-   </note>
   </sect2>
-
-<!--  <sect2 id="boot-kernel-userconfig">
-   <title>UserConfig: The Boot-time Kernel Configurator</title>
-
-   <para> </para>
-  </sect2> -->
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="device-hints">
@@ -941,17 +920,12 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.b
    ¤â¤·¤¯¤Ï <command>loader</command> ¤Î
    <envar>init_path</envar> ÊÑ¿ô¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <sect2 xml:id="boot-autoreboot">
-   <title>¼«Æ°ºÆµ¯Æ° (automatic reboot)¤ÎÆ°ºî</title>
-
-   <para>¼«Æ°ºÆµ¯Æ°¤Ç¤Ï¡¢
+   <para>µ¯Æ°¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢
 	¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´·À­¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
 	¤â¤·¤½¤ì¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æ &man.fsck.8;
 	¤¬ UFS ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ°ìÃפò½¤Éü¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	´ÉÍý¼Ô¤¬ÌäÂê¤òľÀܲò·è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
-	&man.init.8; ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É
-	(<xref linkend="boot-singleuser"/>) ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£</para>
-  </sect2>
+	´ÉÍý¼Ô¤¬ÌäÂê¤òľÀܲò·è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢&man.init.8;
+	¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <sect2 xml:id="boot-singleuser">
    <title>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
@@ -959,8 +933,7 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.b
    <indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>¥³¥ó¥½¡¼¥ë (console)</primary></indexterm>
 
-   <para>¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°ºÆµ¯Æ°¤Î½èÍýÃæ (<xref
-	 linkend="boot-autoreboot"/>) ¤«¡¢
+   <para>¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°ºÆµ¯Æ°¤Î½èÍýÃ椫¡¢
 	¥æ¡¼¥¶¤¬µ¯Æ°»þ¤Ë <option>-s</option> ¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¡¢
 	¤¢¤ë¤¤¤Ï &man.loader.8; ¤Ç <envar>boot_single</envar>
 	ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -1013,8 +986,6 @@ console none              
 	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢
 	¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <sect3 xml:id="boot-rc">
-	<title>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄê</title>
 	<indexterm><primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë·²</primary></indexterm>
 
 	<para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò
@@ -1031,7 +1002,6 @@ console none              
 	<para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	 &man.rc.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢
 	 ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </sect3>
   </sect2>
  </sect1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list