svn commit: r44811 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon May 12 11:17:22 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Mon May 12 11:17:22 2014
New Revision: 44811
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44811

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r43771 -> r43885	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Sun May 11 23:51:21 2014	(r44810)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Mon May 12 11:17:22 2014	(r44811)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r43771
+   Original revision: r43885
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="mirrors">
@@ -83,9 +83,9 @@
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="mirrors-ftp">
-  <title>FTP ¥µ¥¤¥È</title>
+  <title><acronym>FTP</acronym> ¥µ¥¤¥È</title>
 
-  <para>&os; ¤Î¸ø¼°¤Ê¾ðÊó¤Ï anonymous FTP
+  <para>&os; ¤Î¸ø¼°¤Ê¾ðÊó¤Ï anonymous <acronym>FTP</acronym>
    ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤è¤êÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    <uri xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/">ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/</uri>
    ¥µ¥¤¥È¤ÏÀܳ¤¬Îɤ¯¡¢Â絬ÌϤÊÀܳ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
@@ -93,8 +93,8 @@
    ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤òõ¤·¤¿Êý¤¬Îɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦
    (Æä˥ߥ顼¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹)¡£</para>
 
-  <para>¤µ¤é¤Ë¡¢&os; ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤«¤é anonymous FTP
-   ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤â¤· &os; ¤ò anonymous FTP
+  <para>¤µ¤é¤Ë¡¢&os; ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤«¤é anonymous <acronym>FTP</acronym>
+   ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤â¤· &os; ¤ò anonymous <acronym>FTP</acronym>
    ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
    ¶á¤¯¤Î¥µ¥¤¥È¤òÍøÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
    <quote>°ì¼¡¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</quote> ¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢
@@ -104,7 +104,7 @@
    ³Æ¹ñ¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢
    ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎºÇ¿·¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
    &os; ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÁ´ÂΤϤ⤷¤«¤¹¤ë¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï anonymous FTP ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï anonymous <acronym>FTP</acronym>
    Ê̤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
    ³Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÄ󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤Ï¡¢
    ¥Û¥¹¥È̾¤Ë³¤¯³ç¸Ì¤ÎÃæ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -140,106 +140,123 @@
 
   <para><emphasis>Ìõ: &a.hanai;¡¢1997 ǯ 9 ·î 13 Æü</emphasis></para>
 
-  <para><application>CTM</application>
-   ¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òÃæ±û¤Î¥Ä¥ê¡¼¤ËƱ´ü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î
-   ¼êÃʤǤ¹¡£
-   ¤³¤ì¤Ï &os; ¤Î¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·
-   ¤¿¤¬¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊ̤ÎÌÜŪ¤Ë¤âÍ­ÍѤǤ¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â
-   ¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-   ¥Ç¥ë¥¿¤òºî¤ê½Ð¤¹½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¸½ºß¤Û¤È¤ó¤É
-   ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬<application>CTM</application>
-   ¤ò¾¤Î¤³¤È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é
-   &a.ctm-users.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para><application>CTM</application> ¤Ï¡¢
+   ¥ê¥â¡¼¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤òÃæ±û¤Î¥Ä¥ê¡¼¤ËƱ´ü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃʤǤ¹¡£
+   &os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢&os;
+   ¤Î¥½¡¼¥¹¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤È¤ÎƱ´ü¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¥ê¥Ý¥¸¥È¥êÁ´ÂΤÎƱ´ü¤äÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎƱ´ü¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para><application>CTM</application> ¤Ï¡¢
+   ÆäˤªÁÆËö¤Ê TCP/IP Àܳ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
+   TCP/IP Àܳ¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤Ê¤¤´Ä¶­¤Ç¤ÎÍøÍѤòÁÛÄꤷ¤ÆÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   Êѹ¹ÅÀ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï 1
+   Æü¤ËºÇÂç»°¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥ë¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¥Ç¥ë¥¿¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¾ï¤Ë¤Ç¤­¤ë¤À¤±¾®¤µ¤¯Êݤ¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç 5KB ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¡¢
+   ¤¿¤Þ¤Ë (10 ²ó¤Ë 1 ²óÄøÅÙ) 10-50KB ¤Ë¤Ê¤ê¡¢
+   ¤È¤­¤ª¤ê 100KB °Ê¾å¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para><application>CTM</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ &os;
+   ¤Î³«È¯¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢
+   ¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
+   ³«È¯¥½¡¼¥¹¤Îºî¶È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Ãí°ÕÅÀ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
+   <link linkend="current-stable">³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë</link>
+   ¤Î¾Ï¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <para>¥Ç¥ë¥¿¤òºî¤ê½Ð¤¹²áÄø¤ä <application>CTM</application>
+   ¤ò¾¤ÎÌÜŪ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¸½ºß¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+   <application>CTM</application> ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+   &a.ctm-users.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÁêÃ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-  <sect2>
-   <title>¤Ê¤¼ <application>CTM</application> ¤ò»È¤¦¤Î?</title>
-
-   <para><application>CTM</application> ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê &os;
-	¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥³¥Ô¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬»È¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÌ¥ÎϤϿô¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ê cvs
-	¥Ä¥ê¡¼¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë
-	¤Ë¤·¤Æ¤â <application>CTM</application>
-	¤ÏɬÍפʾðÊó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬ &os; ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º
-	¤ªÁÆËö¤Ê TCP/IP Àܳ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï TCP/IP Àܳ¤¬
-	¹Ô¤Ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïñ¤ËÊѹ¹¤¬¼«Æ°Åª¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Æ
-	¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð <application>CTM</application>
-	¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
-	¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï 1
-	Æü¤ËºÇÂç»°¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥ë¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤¬¼«Æ°Åª¤Ë e-mail ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò
-	¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥Ç¥ë¥¿¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¾ï¤Ë¤Ç¤­¤ë¤À¤±¾®¤µ¤¯Êݤ¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç 5KB ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¡¢
-	¤¿¤Þ¤Ë (10 ²ó¤Ë 1 ²óÄøÅÙ) 10-50KB ¤Ë¤Ê¤ê¡¢
-	¤È¤­¤ª¤ê 100KB ¤«¤â¤Ã¤ÈÂ礭¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-   <para>³«È¯¥½¡¼¥¹¤«¤éľÀܤËÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ï°ã¤¤¡¢
-	¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆäË
-	<quote>current</quote> ¤Î¥½¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤­¤Ï½ÅÍפǤ¹¡£
-	<link linkend="current">ºÇ¿·¤Î &os;
-	 ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë</link>¤òÆɤळ¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2>
-   <title><application>CTM</application>¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×?</title>
-
-   <para>Æó¤Ä¤Î¤â¤Î¤¬É¬ÍפǤ·¤ç¤¦: <application>CTM</application>
-	¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤½¤ì¤ËÍ¿¤¨¤ë (<quote>current</quote>
-	¥ì¥Ù¥ë¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î) ºÇ½é¤Î¥Ç¥ë¥¿¤Ç¤¹¡£</para>
+  <sect2 xml:id="mirrors-ctm">
+   <title>¥Ç¥ë¥¿¤òÆþ¼ê¤¹¤ë</title>
 
-   <para><application>CTM</application>
-	¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 2.0 ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹°ÊÍè &os; ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-	¤â¤·¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é
-	<filename>/usr/src/usr.sbin/ctm</filename>¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><application>CTM</application> ¤¬ÍѤ¤¤ë <quote>¥Ç¥ë¥¿</quote>
+	¤Ï¡¢anonymous <acronym>FTP</acronym>
+	¤â¤·¤¯¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><acronym>FTP</acronym>
+	¤Î¥Ç¥ë¥¿¤Ï°Ê²¼¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	´ØÏ¢¤·¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
+	<filename>README</filename> ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤â¤· anonymous <acronym>FTP</acronym> ¤ò»È¤Ã¤Æ
+	<application>CTM</application> ¤Î¥Ç¥ë¥¿¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	¶á¤¯¤Î¥ß¥é¡¼¤òÍøÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	²¿¤«ÌäÂ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢&a.ctm-users.name;
+	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÁêÃ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£<application>CTM</application>
-	¤ËÍ¿¤¨¤ë <quote>¥Ç¥ë¥¿</quote> ¤ÏÆó¤Ä¤ÎÊýË¡¡¢FTP ¤Þ¤¿¤Ï e-mail¡¢
-	¤ÇÆÀ¤ë¤³¤È ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤â¤·¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë FTP ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë¤Ê¤é¡¢
-	¼¡¤Î FTP ¥µ¥¤¥È:</para>
+   <variablelist>
+	<varlistentry><term>¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶áÊÕ¡¢
+	  ¸ø¼°¤Ê¥½¡¼¥¹</term>
+	 <listitem>
+	  <itemizedlist>
+	   <listitem>
+		<para><uri xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/">ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/</uri></para>
+	   </listitem>
+	   <listitem>
+		<para><uri xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CTM/">ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CTM/</uri></para>
+	   </listitem>
+	  </itemizedlist>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	<para><uri xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CTM/">ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CTM/</uri></para>
+	<varlistentry><term>Æ¥Õ¥ê¥«¡¢
+	  ¸Å¤¤º¹Ê¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ð</term>
+	 <listitem>
+	  <itemizedlist>
+	   <listitem>
+		<para><uri xlink:href="ftp://ftp.za.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CTM/">ftp://ftp.za.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CTM/</uri></para>
+	   </listitem>
+	  </itemizedlist>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-   <para>¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤½¤Î<link linkend="mirrors-ctm">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>¤¬
-	<application>CTM</application> ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<varlistentry><term>ÂæÏÑ/Ãæ²Ú̱¹ñ</term>
+	 <listitem>
+	  <itemizedlist>
+	   <listitem>
+		<para><uri xlink:href="ftp://ctm.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/">ftp://ctm.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/</uri></para>
+	   </listitem>
 
-   <para>ŬÀڤʥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë FTP ¤·¤Æ <filename>README</filename>
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆþ¼ê¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	   <listitem>
+		<para><uri xlink:href="ftp://ctm2.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/">ftp://ctm2.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/</uri></para>
+	   </listitem>
 
-   <para>e-mail ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥ë¥¿¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï:</para>
+	   <listitem>
+		<para><uri xlink:href="ftp://ctm3.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/">ftp://ctm3.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/</uri></para>
+	   </listitem>
+	  </itemizedlist>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+   </variablelist>
 
-   <para><application>CTM</application>
+   <para>¥á¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥ë¥¿¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	<application>CTM</application>
 	ÇÛÉۥ᡼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	&a.ctm-src-cur.name; ¤Ï´°Á´¤Ê Subversion ¥Ä¥ê¡¼¡¢
+	&a.ctm-src-cur.name; ¤Ï´°Á´¤Ê¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¡¢
 	&a.ctm-src-cur.name;
 	¤Ï³«È¯Àèü¥Ö¥é¥ó¥Á¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£&a.ctm-src-9.name;
-	¤Ï 9.X ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤ËÂбþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
-	(¤â¤·»²²ÃÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢
-    &a.mailman.lists.link; ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-    ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼ê½ç¤¬¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
+	¤Ï 9.X ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤ËÂбþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹</para>
 
    <para>¥á¡¼¥ë¤Ç <application>CTM</application>
-	¤Ë¤è¤ë¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢Ãæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ
-	¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë <command>ctm_rmail</command>
-	¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò´°Á´
-	¤Ë¼«Æ°¤Ç¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢<filename>/etc/aliases</filename>
-	¤«¤é <command>ctm_rmail</command>¥×¥í
-	¥°¥é¥à¤òľÀܻȤ¦¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï <command>ctm_rmail</command>
-	man¥Ú¡¼¥¸¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	¤Î¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤¿¤é¡¢
+	Ãæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë
+	<command>ctm_rmail</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò <filename>/etc/aliases</filename>
+	¤«¤éľÀܼ¹Ԥ¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï &man.ctm.rmail.1; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <note>
-	<para>¤É¤ÎÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ <application>CTM</application>
-	 ¥Ç¥ë¥¿¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢
+	<para>¤É¤ÎÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¥ë¥¿¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢
+	 <application>CTM</application> ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï
 	 &a.ctm-announce.name;
-	 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¾­ÍèŪ¤Ë¤Ï
-	 <application>CTM</application> ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁàºî¤Ë´Ø¤¹¤ë
-	 ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢
-     »²²Ã¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢
+	 <application>CTM</application>
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁàºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£</para>
    </note>
   </sect2>
 
@@ -247,21 +264,8 @@
    <title>¤Ï¤¸¤á¤Æ <application>CTM</application> ¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë</title>
 
    <para><application>CTM</application>
-	¥Ç¥ë¥¿¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï°Ê¹ßºî¤é¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î
-	¥Ç¥ë¥¿¤Î½ÐȯÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
-	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ï
-	<quote>¶õ</quote> ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	¥Ä¥ê¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î
-	<application>CTM</application> ¤ò²ÔƯ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
-	»ØÄꤷ¤¿ <quote>¶õ</quote>
-	¤Î¥Ç¥ë¥¿¤ò»È¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îʬ´ôÅÀ
-	¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê CD
-	Æâ¤ËʬÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë <quote>¥¹¥¿¡¼¥¿</quote>
-	¥Ç¥ë¥¿¤ò»ÈÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Ï
-	ÉÑÈˤ˹Ԥï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-   </para>
+	¥Ç¥ë¥¿¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢<quote>¶õ</quote>
+	¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¥Ç¥ë¥¿¤Î½ÐȯÅÀ¤òºîÀ®¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>ŬÀڤʽÐȯÅÀ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½ÐȯÅÀ¤ò
 	<application>CTM</application> ¤¬
@@ -431,71 +435,10 @@
 	  ľ´Ñ¤ËÈ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
-  </sect2>
-
-  <sect2>
-   <title>¤½¤Î¾</title>
 
    <para><literal>ports</literal> ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂФ¹¤ë¥Ç¥ë¥¿¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
     ¤³¤ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£</para>
   </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="mirrors-ctm">
-   <title>CTM ¥µ¥¤¥È</title>
-
-   <para><link linkend="ctm">CTM</link>/&os;
-	¤Ï°Ê²¼¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤«¤é anonymous FTP ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤â¤· <application>CTM</application> ¤ò anonymous FTP ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	¶á¤¯¤Î¥µ¥¤¥È¤òÍøÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>²¿¤«ÌäÂ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢&a.ctm-users.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÁêÃ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <variablelist>
-	<varlistentry><term>¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶áÊÕ¡¢
-	  ¸ø¼°¤Ê¥½¡¼¥¹</term>
-	 <listitem>
-	  <itemizedlist>
-	   <listitem>
-	   <para><uri xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/">ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/</uri></para>
-	   </listitem>
-	  </itemizedlist>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry><term>Æ¥Õ¥ê¥«¡¢ctm¡¢sup¡¢
-	  CVSup¤Ê¤É¤Î¸Å¤¤º¹Ê¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ð</term>
-	 <listitem>
-	  <itemizedlist>
-	   <listitem>
-	   <para><uri xlink:href="ftp://ftp.za.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CTM/">ftp://ftp.za.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/CTM/</uri></para>
-	   </listitem>
-	  </itemizedlist>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry><term>ÂæÏÑ/Ãæ²Ú̱¹ñ</term>
-	 <listitem>
-	  <itemizedlist>
-	   <listitem>
-	   <para><uri xlink:href="ftp://ctm.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/">ftp://ctm.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/</uri></para>
-	   </listitem>
-
-	   <listitem>
-	   <para><uri xlink:href="ftp://ctm2.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/">ftp://ctm2.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/</uri></para>
-	   </listitem>
-
-	   <listitem>
-	   <para><uri xlink:href="ftp://ctm3.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/">ftp://ctm3.tw.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/development/CTM/</uri></para>
-	   </listitem>
-	  </itemizedlist>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-   </variablelist>
-
-   <para>¶á¤¯¤Ë¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¥ß¥é¡¼¤¬ÉÔ´°Á´¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢
-    <link xlink:href="http://www.alltheweb.com/">alltheweb</link>
-    ¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="svn">
@@ -2534,7 +2477,8 @@ usr.bin/</programlisting>
    ¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬Ë­É٤ʥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢Á÷¤ê¦¤È¼õ¤±Â¦¤Îº¹Ê¬¤À¤±¤ò
    žÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ rsync ¥ê¥â¡¼¥È¹¹¿·¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
    rsync ¤ò»È¤¦¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ðͳ¤Ç¤ÎƱ´ü¤òÈó¾ï¤Ë¹â®¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
-   Æäˡ¢&os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ä CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë»þ¤ËÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+   Æäˡ¢&os; <acronym>FTP</acronym> ¥µ¡¼¥Ð¤ä CVS
+   ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë»þ¤ËÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
    <application>rsync</application> ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç
    ÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£&os; ÈǤϡ¢
    <package>net/rsync</package> ¤Î
@@ -2549,8 +2493,14 @@ usr.bin/</programlisting>
 
 	 <para>Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó:</para>
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>ftp: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÉôʬ¥ß¥é¡¼</para></listitem>
-	  <listitem><para>&os;: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para></listitem>
+	  <listitem>
+	   <para>ftp: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤ÎÉôʬ¥ß¥é¡¼</para>
+	  </listitem>
+	  <listitem>
+	   <para>&os;: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para>
+	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
    </varlistentry>
@@ -2564,7 +2514,10 @@ usr.bin/</programlisting>
 	 <para>Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó:</para>
 
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>&os;: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para></listitem>
+	  <listitem>
+	   <para>&os;: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para>
+	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
    </varlistentry>
@@ -2577,11 +2530,18 @@ usr.bin/</programlisting>
 
 	 <para>Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó:</para>
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>&os;: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para></listitem>
-	  <listitem><para>&os;-gnats: GNATS ¥Ð¥°¥È¥é¥Ã¥­¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹
-	   </para></listitem>
 	  <listitem>
-	   <para>&os;-Archive: &os; ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö FTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥ß¥é¡¼</para>
+	   <para>&os;: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>&os;-gnats: GNATS ¥Ð¥°¥È¥é¥Ã¥­¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>&os;-Archive: &os; ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤Î¥ß¥é¡¼</para>
 	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
@@ -2595,7 +2555,10 @@ usr.bin/</programlisting>
 
 	 <para>Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó:</para>
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>&os;: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para></listitem>
+	  <listitem>
+	   <para>&os;: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para>
+	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
    </varlistentry>
@@ -2610,7 +2573,10 @@ usr.bin/</programlisting>
 
 	 <para>Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó:</para>
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>&os;: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para></listitem>
+	  <listitem>
+	   <para>&os;: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para>
+	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
    </varlistentry>
@@ -2624,7 +2590,10 @@ usr.bin/</programlisting>
 	 <para>Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó:</para>
 
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>ftp.freebsd.org: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para></listitem>
+	  <listitem>
+	   <para>ftp.freebsd.org: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para>
+	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
    </varlistentry>
@@ -2640,8 +2609,14 @@ usr.bin/</programlisting>
 	 <para>Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó:</para>
 
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>&os;: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Þ¥¹¥¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö</para></listitem>
-	  <listitem><para>acl: The &os; ¥Þ¥¹¥¿ ACL ¥ê¥¹¥È</para></listitem>
+	  <listitem>
+	   <para>&os;: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Þ¥¹¥¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>acl: The &os; ¥Þ¥¹¥¿ ACL ¥ê¥¹¥È</para>
+	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 
 	 <para>rsync://ftp13.FreeBSD.org/</para>
@@ -2649,7 +2624,10 @@ usr.bin/</programlisting>
 	 <para>Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó:</para>
 
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>&os;: &os; FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para></listitem>
+	  <listitem>
+	   <para>&os;: &os; <acronym>FTP</acronym>
+		¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁ´ÂΥߥ顼</para>
+	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
    </varlistentry>


More information about the svn-doc-all mailing list