svn commit: r44098 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Mar 1 15:10:51 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sat Mar 1 15:10:50 2014
New Revision: 44098
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44098

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r43781 -> r43782	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Sat Mar 1 13:11:53 2014	(r44097)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Sat Mar 1 15:10:50 2014	(r44098)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r43781
+   Original revision: r43782
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -1167,41 +1167,41 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 	³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
 	¤«¤ï¤ê¤Ë &os.stable; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-    <para>&os.current; ¤Ï &os; ¤ÎºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢
-     Ãæ¤Ë¤Ï¸½ºß³«È¯ÅÓ¾å¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢
-     ¼Â¸³Åª¤ÊÊѹ¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²áÅÏŪ¤Êµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-     ¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¢
-	 ¼¡¤Î¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£&os.current;
-	 ¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤é¤Û¤ÜËèÆü¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	 û¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂ֤ˤʤäƤ¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-     ¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ï²Äǽ¤Ê¸Â¤ê¿×®¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
-     &os.current; ¤¬ÉÔ¹¬¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡¢
-	 ¤½¤ì¤È¤â¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ï¡¢
-	 ¤Þ¤µ¤Ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òƱ´ü¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤¹!</para>
-
-    <para>&os.current; ¤Ï¡¢
-	 ¼¡¤Î 3 ¤Ä¤Î½ÅÍפʥ°¥ë¡¼¥×¤òÂоݤȤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-    <orderedlist>
-     <listitem>
-      <para>¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¤¢¤ëÉôʬ¤Ë´Ø¤·¤Æ³èȯ¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë
-	   &os; ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡£</para>
-	 </listitem>
+   <para>&os.current; ¤Ï &os; ¤ÎºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	Ãæ¤Ë¤Ï¸½ºß³«È¯ÅÓ¾å¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢
+	¼Â¸³Åª¤ÊÊѹ¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²áÅÏŪ¤Êµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¢
+	¼¡¤Î¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£&os.current;
+	¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤é¤Û¤ÜËèÆü¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	û¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂ֤ˤʤäƤ¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ï²Äǽ¤Ê¸Â¤ê¿×®¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	&os.current; ¤¬ÉÔ¹¬¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡¢
+	¤½¤ì¤È¤â¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ï¡¢
+	¤Þ¤µ¤Ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òƱ´ü¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤¹!</para>
+
+   <para>&os.current; ¤Ï¡¢
+	¼¡¤Î 3 ¤Ä¤Î½ÅÍפʥ°¥ë¡¼¥×¤òÂоݤȤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
+   <orderedlist>
 	<listitem>
-	  <para>³èȯ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë &os; ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡£
-	   Èà¤é¤Ï¡¢¼ï¡¹¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÀˤ·¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢
-	   ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊѹ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤ä
-	   &os; ¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÊý¸þÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢
-	   ¥Ñ¥Ã¥Á¤âÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <para>¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¤¢¤ëÉôʬ¤Ë´Ø¤·¤Æ³èȯ¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë
+	  &os; ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	  <para>¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¤ËÌܤò¸þ¤±¡¢
-	   »²¹Í¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢
-	   »þ¡¹¥³¥á¥ó¥È¤ä¥³¡¼¥É¤ò´ó¹Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡£</para>
-     </listitem>
-    </orderedlist>
+	 <para>³èȯ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë &os; ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡£
+	  Èà¤é¤Ï¡¢¼ï¡¹¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÀˤ·¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	  ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊѹ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤ä
+	  &os; ¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÊý¸þÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢
+	  ¥Ñ¥Ã¥Á¤âÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¤ËÌܤò¸þ¤±¡¢
+	  »²¹Í¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢
+	  »þ¡¹¥³¥á¥ó¥È¤ä¥³¡¼¥É¤ò´ó¹Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡£</para>
+	</listitem>
+   </orderedlist>
 
    <para>&os.current; ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢
 	ºÇ¤âÁ᤯¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¼êÃʤȤ·¤Æ¡¢
@@ -1213,87 +1213,86 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 	¿·¤·¤¤¥Ð¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	&os.current; ¤Ë¤Ï <quote>¸ø¼°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È</quote> ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
- 	<indexterm>
- 	 <primary>-CURRENT</primary>
- 	 <secondary>using</secondary>
- 	</indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>-CURRENT</primary>
+	<secondary>using</secondary>
+   </indexterm>
 
-	<para>&os.current; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
+   <para>&os.current; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
 	
-    <orderedlist>
-     <listitem>
-	  <para>&a.current.name; ¤È &a.svn-src-head.name;<indexterm><primary>-CURRENT</primary><secondary>»ÈÍÑ</secondary></indexterm> ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
-       ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½ºß¤Î¾õÂ֤ˤĤ¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢
-	   &os.current; ¤Î¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ؤ¹¤ë½ÅÍפʾðÊó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢
-       <emphasis>ɬ¿Ü¤Î</emphasis> ¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	  <para>&a.svn-src-head.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢
-       ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î
-	   commit ¥í¥°¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-       ¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÉûºîÍѤξðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
-       »²²Ã¤¹¤ë²ÁÃͤΤ¢¤ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	  <para>¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	   &a.mailman.lists.link;
-	   ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢
-	   ¼ê½ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   &os.current; ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
-	   ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼Á´ÂΤÎÊѹ¹ÅÀ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	   &a.svn-src-all.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-     </listitem>
-
-     <listitem>
-	  <para>&os.current; ¤Î¥½¡¼¥¹¤òƱ´ü¤¹¤ë¡£
-	   ÆÃ¤Ë <link linkend="svn">svn</link> ¤ò»È¤Ã¤Æ
-		 <link linkend="svn-mirrors">Subversion ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
-		 ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î <literal>head</literal> ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é
-		 -CURRENT ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	   </listitem>
-
-       <listitem>
-		<para>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀܳ¤¬¤È¤Æ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
-		 À©¸Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-		 <link linkend="ctm">CTM</link>
-		 ¤òÍøÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-		 ¤¿¤À¤·¡¢<application>svn</application>
-		 ¤Û¤É¤Ë¤Ï¿®Íê¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
-		 <application>svn</application>
-		 ¤òÍøÍѤµ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-       </listitem>
-
-     <listitem>
-      <para>¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¤¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÉôʬ¤ä¡¢
-	   ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅö¤Æ¤ëÉôʬ¤Î¥½¡¼¥¹¤Î¤ß¤òƱ´ü¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
-	   ¥½¡¼¥¹¤«¤é¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
-	   °ìÉôʬ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢&os.current; ¤Î <emphasis>¤¹¤Ù¤Æ</emphasis>
-	   ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-      <para>
-	   &os.current;
-	   ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
-	   <indexterm>
-		<primary>-CURRENT</primary>
-		<secondary>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</secondary>
-	   </indexterm>¤¹¤ëÁ°¤Ë
-	   <filename>/usr/src/Makefile</filename>
-	   ¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤߡ¢
-	   <link linkend="makeworld">"world" ¤Î
-	   ºÆ¹½ÃÛ</link> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   &a.current; ¤È
-	   <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤òÆɤá¤Ð¡¢
-	   ¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢
-	   ¤È¤­¤É¤­É¬ÍפȤʤë´û¸¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-     </listitem>
-
-     <listitem>
-      <para>¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
-	   &os.current; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¤Ï¡¢
-	   ³ÈÄ¥¤ä¥Ð¥°ÄÙ¤·¤Ë´Ø¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   ¥³¡¼¥É¤òȼ¤¦Äó°Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹!</para>
-     </listitem>
-    </orderedlist>
+   <orderedlist>
+	<listitem>
+	 <para>&a.current.name; ¤È &a.svn-src-head.name;
+	  <indexterm>
+	   <primary>-CURRENT</primary>
+	   <secondary>»ÈÍÑ</secondary>
+	  </indexterm>
+	  ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½ºß¤Î¾õÂ֤ˤĤ¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢
+	  &os.current; ¤Î¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ؤ¹¤ë½ÅÍפʾðÊó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢
+	  <emphasis>ɬ¿Ü¤Î</emphasis> ¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	 <para>&a.svn-src-head.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢
+	  ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î commit ¥í¥°¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÉûºîÍѤξðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
+	  »²²Ã¤¹¤ë²ÁÃͤΤ¢¤ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	 <para>¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  &a.mailman.lists.link;
+	  ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢
+	  ¼ê½ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  &os.current; ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
+	  ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼Á´ÂΤÎÊѹ¹ÅÀ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	  &a.svn-src-all.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>&os.current; ¤Î¥½¡¼¥¹¤òƱ´ü¤¹¤ë¡£
+	  ÆÃ¤Ë <link linkend="svn">svn</link> ¤ò»È¤Ã¤Æ
+	  <link linkend="svn-mirrors">Subversion ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
+	  ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î <literal>head</literal> ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é
+	  -CURRENT ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀܳ¤¬¤È¤Æ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
+	  À©¸Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	  <link linkend="ctm">CTM</link>
+	  ¤òÍøÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	  ¤¿¤À¤·¡¢<application>svn</application>
+	  ¤Û¤É¤Ë¤Ï¿®Íê¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
+	  <application>svn</application>
+	  ¤òÍøÍѤµ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¤¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÉôʬ¤ä¡¢
+	  ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅö¤Æ¤ëÉôʬ¤Î¥½¡¼¥¹¤Î¤ß¤òƱ´ü¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
+	  ¥½¡¼¥¹¤«¤é¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+	  °ìÉôʬ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢&os.current; ¤Î <emphasis>¤¹¤Ù¤Æ</emphasis>
+	  ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>&os.current; ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
+	  <indexterm>
+	   <primary>-CURRENT</primary>
+	   <secondary>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</secondary>
+	  </indexterm> ¤¹¤ëÁ°¤Ë
+	  <filename>/usr/src/Makefile</filename> ¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤߡ¢
+	  <link linkend="makeworld">"world" ¤ÎºÆ¹½ÃÛ</link>
+	  ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  &a.current; ¤È <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤òÆɤá¤Ð¡¢
+	  ¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢
+	  ¤È¤­¤É¤­É¬ÍפȤʤë´û¸¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
+	  &os.current; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¤Ï¡¢
+	  ³ÈÄ¥¤ä¥Ð¥°ÄÙ¤·¤Ë´Ø¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¥³¡¼¥É¤òȼ¤¦Äó°Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹!</para>
+	</listitem>
+   </orderedlist>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="stable">
@@ -1301,112 +1300,107 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 
    <para><emphasis>Ìõ: &a.jp.iwasaki;</emphasis></para>
 
-    <para>&os.stable; ¤È¤ÏÄê´üŪ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÊѹ¹¤Ï &os.current; ¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢
-	 ¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë &os.current;
-	 ¤Ç»î¸³¤º¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃħ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-     ¤¿¤À<emphasis>¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â</emphasis>¡¢
-     ¤³¤ì¤Ï³«È¯ÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢
-     ¤¢¤ë»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë &os.stable;
-	 ¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-     ¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³«È¯¤Îή¤ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢
-	 ¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¤â¤·»î¸³¤ò¤¹¤ë»ñ¸»Åª¤Ê;͵¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËºÇ¿·¤Î
-	 &os; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>&os; ¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
-	 ¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë¹×¸¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æäˤ½¤ì¤¬¼¡²ó¤Î
-	 &os; ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é
-	 &os.stable; ¤òÄɤ¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-	<para>&os.stable; ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤¤¤Ä¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¡¢
-	 °ÂÄê¤ËÆ°ºî¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¤¬¡¢
-	 ¤½¤ì¤¬Êݾڤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 &os.stable; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï &os.current; ¤è¤ê¤â¿¤¤¤¿¤á¡¢&os.current;
-	 ¤Çȯ¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤¬ &os.stable; ¤Çȯ¸«¤µ¤ì¡¢
-	 ¤È¤­¤É¤­¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýͳ¤«¤é¡¢ÌÕÌÜŪ¤Ë &os.stable;
-	 ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 Æäˡ¢³«È¯´Ä¶­¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥¹¥È´Ä¶­¤Ç¥³¡¼¥É¤ò½½Ê¬¤Ë»î¸³¤»¤º¤Ë¡¢
-     ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÉʼÁ¤¬Í׵ᤵ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ð¤ò &os.stable;
-	 ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£</para>
+   <para>&os.stable;
+	¤È¤ÏÄê´üŪ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÊѹ¹¤Ï &os.current; ¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢
+	¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë &os.current; ¤Ç»î¸³¤º¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃħ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤À<emphasis>¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â</emphasis>¡¢
+	¤³¤ì¤Ï³«È¯ÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë &os.stable;
+	¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³«È¯¤Îή¤ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢
+	¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤â¤·»î¸³¤ò¤¹¤ë»ñ¸»Åª¤Ê;͵¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËºÇ¿·¤Î
+	&os; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>&os; ¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
+	¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë¹×¸¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æäˤ½¤ì¤¬¼¡²ó¤Î
+	&os; ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é
+	&os.stable; ¤òÄɤ¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+   <para>&os.stable; ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤¤¤Ä¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¡¢
+	°ÂÄê¤ËÆ°ºî¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¤¬¡¢
+	¤½¤ì¤¬Êݾڤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	&os.stable; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï &os.current; ¤è¤ê¤â¿¤¤¤¿¤á¡¢&os.current;
+	¤Çȯ¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤¬ &os.stable; ¤Çȯ¸«¤µ¤ì¡¢
+	¤È¤­¤É¤­¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýͳ¤«¤é¡¢ÌÕÌÜŪ¤Ë &os.stable;
+	¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	Æäˡ¢³«È¯´Ä¶­¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥¹¥È´Ä¶­¤Ç¥³¡¼¥É¤ò½½Ê¬¤Ë»î¸³¤»¤º¤Ë¡¢
+	¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÉʼÁ¤¬Í׵ᤵ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ð¤ò &os.stable;
+	¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£</para>
 
-	<para>&os.stable; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
+   <para>&os.stable; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
 
-	<indexterm>
-	 <primary>-STABLE</primary>
-	 <secondary>ÍøÍѤ¹¤ë</secondary>
-	</indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>-STABLE</primary>
+	<secondary>ÍøÍѤ¹¤ë</secondary>
+   </indexterm>
 
-    <orderedlist>
-     <listitem>
-	  <para>&os.stable; ¤Î¹½Ãۤ˴ØÏ¢¤¹¤ë»öÊÁ¤ä¡¢
-	   ¤½¤Î¾¤ÎÃí°Õ¤¹¤Ù¤­ÅÀ ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-	   &a.stable.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-       ¤Þ¤¿³«È¯¼Ô¤ÏµÄÏÀ¤Î;ÃϤ¬¤¢¤ë½¤Àµ¤äÊѹ¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢
-       ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¸øɽ¤·¡¢
-       Äó°Æ¤µ¤ì¤¿Êѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÌäÂ꤬À¸¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊÖÅú¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¥æ¡¼¥¶¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <para>Äɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë
-	   <application>svn</application> ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢9-STABLE ¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï
-	   &a.svn-src-stable-9.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢
-	   Êѹ¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤´¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤ë commit log ¤ä¤½¤ì¤Ëȼ¤¦
-	   µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÉûºîÍѤˤĤ¤¤Æ¤Î¾ðÊ󤬵­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <para>¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	   &a.mailman.lists.link;
-	   ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢
-	   ¼ê½ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼Á´ÂΤÎÊѹ¹ÅÀ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	   &a.svn-src-all.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-     </listitem>
-
-     <listitem>
-	  <para>¿·¤·¤¤ &os.stable; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	   <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link> ¤«¤éºÇ¶á¤Î
-	   &os.stable; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢
-	   Ëè·î¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë &os.stable;
-	   ¤«¤é¥Ó¥ë¥É¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
-		xlink:href="&url.base;/snapshots/">¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È</link>
-	   ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	  <para>´û¤Ë &os; ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò
-	   &os.stable; ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	   <link linkend="svn">svn</link>
-		 <indexterm>
-		  <primary>Subversion</primary>
-		 </indexterm> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-		 ´õ˾¤¹¤ë³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		 <literal>stable/9</literal> ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á̾¤Ï¡¢
-		 <link xlink:href="&url.base;/releng/">¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Ú¡¼¥¸</link>
-		 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-		 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¿®Íê¤Ç¤­¤ë²óÀþ¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-		 <link linkend="ctm">CTM</link>
-		 <indexterm>
-		  <primary>-STABLE</primary>
-		  <secondary>CTM ¤ò»È¤Ã¤ÆƱ´ü¤¹¤ë</secondary>
-		 </indexterm>
-		 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	   </listitem>
+   <orderedlist>
+	<listitem>
+	 <para>&os.stable; ¤Î¹½Ãۤ˴ØÏ¢¤¹¤ë»öÊÁ¤ä¡¢
+	  ¤½¤Î¾¤ÎÃí°Õ¤¹¤Ù¤­ÅÀ ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
+	  &a.stable.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤Þ¤¿³«È¯¼Ô¤ÏµÄÏÀ¤Î;ÃϤ¬¤¢¤ë½¤Àµ¤äÊѹ¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢
+	  ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¸øɽ¤·¡¢
+	  Äó°Æ¤µ¤ì¤¿Êѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÌäÂ꤬À¸¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊÖÅú¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¥æ¡¼¥¶¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>Äɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë
+	  <application>svn</application> ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢9-STABLE ¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï
+	  &a.svn-src-stable-9.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Êѹ¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤´¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤ë commit log
+	  ¤ä¤½¤ì¤Ëȼ¤¦µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÉûºîÍѤˤĤ¤¤Æ¤Î¾ðÊ󤬵­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢&a.mailman.lists.link;
+	  ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢
+	  ¼ê½ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼Á´ÂΤÎÊѹ¹ÅÀ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  &a.svn-src-all.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
 
-	   <listitem>
-	  <para>&os.stable; ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿¤ê &os.stable; ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É
+	<listitem>
+	 <para>¿·¤·¤¤ &os.stable; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link> ¤«¤éºÇ¶á¤Î
+	  &os.stable; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢
+	  Ëè·î¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë &os.stable;
+	  ¤«¤é¥Ó¥ë¥É¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
+	   xlink:href="&url.base;/snapshots/">¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È</link>
+	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <para>´û¤Ë &os; ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò
+	  &os.stable; ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  <link linkend="svn">svn</link>
 	   <indexterm>
-	    <primary>-STABLE</primary>
-		<secondary>¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</secondary>
-	   </indexterm>
-	   ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	   <filename>/usr/src/Makefile</filename> ¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤߡ¢
-	   <link linkend="makeworld">"world" ¤Î
-	   ºÆ¹½ÃÛ</link> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   &a.stable; ¤È <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤òÆɤó¤Ç¡¢
-	   ¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢
-	   ¤È¤­¤É¤­É¬ÍפȤʤë´û¸¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-     </listitem>
-    </orderedlist>
+		<primary>Subversion</primary>
+	   </indexterm> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	  ´õ˾¤¹¤ë³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  <literal>stable/9</literal> ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á̾¤Ï¡¢
+	  <link xlink:href="&url.base;/releng/">¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Ú¡¼¥¸</link>
+	  ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¿®Íê¤Ç¤­¤ë²óÀþ¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	  <link linkend="ctm">CTM</link>
+	  <indexterm>
+	   <primary>-STABLE</primary>
+	   <secondary>CTM ¤ò»È¤Ã¤ÆƱ´ü¤¹¤ë</secondary>
+	  </indexterm> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>&os.stable; ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿¤ê &os.stable; ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É
+	  <indexterm>
+	   <primary>-STABLE</primary>
+	   <secondary>¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</secondary>
+	  </indexterm> ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	  <filename>/usr/src/Makefile</filename> ¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤߡ¢
+	  <link linkend="makeworld">"world" ¤ÎºÆ¹½ÃÛ</link>
+	  ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  &a.stable; ¤È <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤òÆɤó¤Ç¡¢
+	  ¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢
+	  ¤È¤­¤É¤­É¬ÍפȤʤë´û¸¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
+   </orderedlist>
   </sect2>
  </sect1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list