svn commit: r44097 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Mar 1 13:11:54 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sat Mar 1 13:11:53 2014
New Revision: 44097
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44097

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r43780 -> r43781	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Fri Feb 28 23:59:42 2014	(r44096)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Sat Mar 1 13:11:53 2014	(r44097)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r43780
+   Original revision: r43781
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -1218,14 +1218,14 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 	 <secondary>using</secondary>
 	</indexterm>
 
-	<para>&os.current;: ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
+	<para>&os.current; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
 	
     <orderedlist>
      <listitem>
 	  <para>&a.current.name; ¤È &a.svn-src-head.name;<indexterm><primary>-CURRENT</primary><secondary>»ÈÍÑ</secondary></indexterm> ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
        ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	   ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½ºß¤Î¾õÂ֤ˤĤ¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢
-	   ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀµ¾ï¤ËÊݤĤ¿¤á¤Î½ÅÍפʾðÊó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢
+	   &os.current; ¤Î¸½ºß¤Î¾õÂ֤˴ؤ¹¤ë½ÅÍפʾðÊó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢
        <emphasis>ɬ¿Ü¤Î</emphasis> ¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	  <para>&a.svn-src-head.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢
@@ -1238,6 +1238,7 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 	   &a.mailman.lists.link;
 	   ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢
 	   ¼ê½ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   &os.current; ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
 	   ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼Á´ÂΤÎÊѹ¹ÅÀ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	   &a.svn-src-all.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
      </listitem>
@@ -1277,10 +1278,10 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 		<secondary>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</secondary>
 	   </indexterm>¤¹¤ëÁ°¤Ë
 	   <filename>/usr/src/Makefile</filename>
-	   ¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î½èÍý¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë
-	   <link linkend="makeworld">¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·
-	   ¤Æ¡¢world ¤òºÆ¹½ÃÛ</link> ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£&a.current; ¤È
+	   ¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤߡ¢
+	   <link linkend="makeworld">"world" ¤Î
+	   ºÆ¹½ÃÛ</link> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   &a.current; ¤È
 	   <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤òÆɤá¤Ð¡¢
 	   ¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢
 	   ¤È¤­¤É¤­É¬ÍפȤʤë´û¸¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
@@ -1301,50 +1302,36 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
    <para><emphasis>Ìõ: &a.jp.iwasaki;</emphasis></para>
 
     <para>&os.stable; ¤È¤ÏÄê´üŪ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
-     ¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÊѹ¹¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢
-     »öÁ°¤Ë &os.current; ¤Ç»î¸³¤º¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃħ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÊѹ¹¤Ï &os.current; ¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢
+	 ¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë &os.current;
+	 ¤Ç»î¸³¤º¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃħ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
      ¤¿¤À<emphasis>¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â</emphasis>¡¢
-     ¤³¤ì¤Ï³«È¯ÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-     ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë &os.stable; ¤Î¥½¡¼¥¹¤¬
-     ¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+     ¤³¤ì¤Ï³«È¯ÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢
+     ¤¢¤ë»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë &os.stable;
+	 ¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
      ¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³«È¯¤Îή¤ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢
-     ¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 ¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¤â¤·»î¸³¤ò¤¹¤ë»ñ¸»Åª¤Ê;͵¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËºÇ¿·¤Î
+	 &os; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para>FreeBSD ¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
+	<para>&os; ¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
 	 ¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë¹×¸¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æäˤ½¤ì¤¬¼¡²ó¤Î
-	 <quote>¥Ý¥¤¥ó¥È</quote> ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é
+	 &os; ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é
 	 &os.stable; ¤òÄɤ¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-	<para>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î½¤Àµ¤Ï &os.stable; ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ËÂФ·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
-     ¤½¤Î¤¿¤á¤Ë &os.stable; ¤òÄɤ¦<emphasis>ɬÍ×</emphasis>¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î &os; ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð¤Ë¤Ï
-	 EOL ¤Ë㤷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÂФ¹¤ëÌäÂêÅÀ¤Î½¤ÀµÊýË¡¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-
-	 <footnote>
-	  <para>¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¸Å¤¤¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î FreeBSD
-	   ¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·¡¼¤ÎÁ´ÀâÌÀ¤òÃΤë¤Ë¤Ï¡¢<link
-		xlink:href="&url.base;/security/">http://www.FreeBSD.org/ja/security/</link>
-	   ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	 </footnote>¡£</para>
-
 	<para>&os.stable; ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤¤¤Ä¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¡¢
 	 °ÂÄê¤ËÆ°ºî¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¤¬¡¢
 	 ¤½¤ì¤¬Êݾڤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-     ¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥É¤Ï &os.stable; ¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë
-     &os.current; ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢&os.stable; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï
-	 &os.current; ¤è¤ê¤â¿¤¤¤¿¤á¡¢&os.current;
+	 &os.stable; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï &os.current; ¤è¤ê¤â¿¤¤¤¿¤á¡¢&os.current;
 	 ¤Çȯ¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤¬ &os.stable; ¤Çȯ¸«¤µ¤ì¡¢
-	 ¤È¤­¤É¤­¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<para>¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýͳ¤«¤é¡¢ÌÕÌÜŪ¤Ë &os.stable;
-     ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï<emphasis>¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
-     Æäˡ¢ºÇ½é¤Ë³«È¯´Ä¶­¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥¹¥È´Ä¶­¤Ç¥³¡¼¥É¤ò½½Ê¬¤Ë»î¸³¤»¤º¤Ë¡¢
+	 ¤È¤­¤É¤­¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýͳ¤«¤é¡¢ÌÕÌÜŪ¤Ë &os.stable;
+	 ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	 Æäˡ¢³«È¯´Ä¶­¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥¹¥È´Ä¶­¤Ç¥³¡¼¥É¤ò½½Ê¬¤Ë»î¸³¤»¤º¤Ë¡¢
      ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÉʼÁ¤¬Í׵ᤵ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ð¤ò &os.stable;
-     ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£</para>
 
-	<para>¤â¤·»î¸³¤ò¤¹¤ë»ñ¸»Åª¤Ê;͵¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-     ¥ê¥ê¡¼¥¹´Ö¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥Èµ¡Ç½¤òÍøÍѤ·¤Æ¡¢
-     ºÇ¿·¤Î FreeBSD ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>&os.stable; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>-STABLE</primary>
@@ -1377,71 +1364,45 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
      </listitem>
 
      <listitem>
-	  <para>Ëè·î¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë &os.stable;
-	   ¤«¤é¥Ó¥ë¥É¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	   ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢<link
+	  <para>¿·¤·¤¤ &os.stable; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	   <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link> ¤«¤éºÇ¶á¤Î
+	   &os.stable; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢
+	   Ëè·î¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë &os.stable;
+	   ¤«¤é¥Ó¥ë¥É¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
 		xlink:href="&url.base;/snapshots/">¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È</link>
-	   ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢<link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>¤«¤éºÇ¶á¤Î
-	   &os.stable; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢²¼µ­¤ÎÀâÌÀ¤Ë½¾¤Ã¤ÆºÇ¿·¤Î
-	   &os.stable; ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <para>´û¤Ë &os; ¤Î°ÊÁ°¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò
-	   &os; <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
-	   ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	   °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	   ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	  <orderedlist>
-	   <listitem>
-		<para><link linkend="svn">svn</link>
+	  <para>´û¤Ë &os; ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò
+	   &os.stable; ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	   <link linkend="svn">svn</link>
 		 <indexterm>
 		  <primary>Subversion</primary>
 		 </indexterm> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-		 ´õ˾¤¹¤ë³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¡¢
-		 ¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		 ¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î &os; ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄ󶡤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
-		 ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-		 ¥Ö¥é¥ó¥Á̾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î³«È¯¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï
-		 <literal>head</literal>¡¢¤ª¤è¤Ó <link xlink:href="&url.base;/releng/">¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Ú¡¼¥¸</link>
-		 ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï
-         <literal>stable/9</literal>
-		 <indexterm>
-		  <primary>-STABLE</primary>
-		  <secondary><application>Subversion</application>
-		   ¤ò»È¤Ã¤¿Æ±´ü</secondary>
-		 </indexterm>¡¢¤Þ¤¿¤Ï
-		 <literal>releng/9.2</literal> ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-		 <application>Subversion</application>
-		 ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëºÝ¤Î
-		 URL ¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢<link
-		  linkend="svn-mirrors">Subversion ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
+		 ´õ˾¤¹¤ë³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		 <literal>stable/9</literal> ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á̾¤Ï¡¢
+		 <link xlink:href="&url.base;/releng/">¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Ú¡¼¥¸</link>
 		 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-		 ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥µ¥¤¥º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢
-		 ´õ˾¤¹¤ë¥µ¥Ö¥Ä¥ê¡¼¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	   </listitem>
-
-	   <listitem>
-		<para>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¹â®¤Ê²óÀþ¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-		 <application>CTM</application>
+		 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¿®Íê¤Ç¤­¤ë²óÀþ¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		 <link linkend="ctm">CTM</link>
 		 <indexterm>
 		  <primary>-STABLE</primary>
 		  <secondary>CTM ¤ò»È¤Ã¤ÆƱ´ü¤¹¤ë</secondary>
 		 </indexterm>
-		 ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
+		 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	   </listitem>
-	  </orderedlist>
-	 </listitem>
 
-     <listitem>
-	  <para>&os.stable;<indexterm>
+	   <listitem>
+	  <para>&os.stable; ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿¤ê &os.stable; ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É
+	   <indexterm>
 	    <primary>-STABLE</primary>
 		<secondary>¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</secondary>
-	   </indexterm> ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	   <filename>/usr/src/Makefile</filename> ¤ò¤è¤¯Æɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-       ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î½èÍý¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ë
-	   <link linkend="makeworld">¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢
-	   world ¤òºÆ¹½ÃÛ</link> ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£&a.stable; ¤È
-	   <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤òÆɤó¤Ç¡¢
+	   </indexterm>
+	   ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	   <filename>/usr/src/Makefile</filename> ¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤߡ¢
+	   <link linkend="makeworld">"world" ¤Î
+	   ºÆ¹½ÃÛ</link> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   &a.stable; ¤È <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤òÆɤó¤Ç¡¢
 	   ¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢
 	   ¤È¤­¤É¤­É¬ÍפȤʤë´û¸¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
      </listitem>


More information about the svn-doc-all mailing list