svn commit: r43965 - head/ja_JP.eucJP/articles/contributors

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Feb 16 15:11:26 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sun Feb 16 15:11:25 2014
New Revision: 43965
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43965

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r35386 -> r36665	head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile
 	r35368 -> r38558	head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile	Sun Feb 16 14:22:21 2014	(r43964)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile	Sun Feb 16 15:11:25 2014	(r43965)
@@ -3,7 +3,7 @@
 #
 # Article: Contributors to FreeBSD
 #
-# Original revision: r35386
+# Original revision: r36665
 
 DOC?= article
 
@@ -23,6 +23,7 @@ SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.committers.xml
 SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.corealumni.xml
 SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.develalumni.xml
 SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.develinmemoriam.xml
+SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.portmgralumni.xml
 
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml	Sun Feb 16 14:22:21 2014	(r43964)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml	Sun Feb 16 15:11:25 2014	(r43965)
@@ -8,7 +8,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r35368
+   Original revision: r38558
   $FreeBSD$
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ja">
@@ -34,6 +34,13 @@
  <sect1 xml:id="donors">
   <title>´ó£¼Ô¥®¥ã¥é¥ê¡¼</title>
 
+  <note>
+   <para>2010 ǯ¸½ºß¡¢¤³¤ÎÀá¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¿ôǯÁ°¤«¤é¤Î´óÉդˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢
+	<link xlink:href="&url.base;/donations/donors.html">¤³¤³</link>
+	¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+  </note>
+
   <para>FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¼¡¤Î´ó£¼Ô¤Ë²¸µÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢
    ¤³¤³¤Ë¸øɽ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òɽ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -268,7 +275,7 @@
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
-	  <para>Ernst Winter <email>ewinter at lobo.muc.de</email> ¤Ï¡¢
+	  <para>Ernst Winter (<link xlink:href="http://berklix.org/ewinter/">¸Î¿Í</link>) ¤Ï¡¢
 	   ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø 2.88 MB
 	   ¤Î¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄ󶡤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 	   ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢
@@ -396,6 +403,20 @@
   &contrib.develalumni;
  </sect1>
 
+ <sect1 xml:id="contrib-portmgralumni">
+  <title>Ports Management ¥Á¡¼¥à¤Î´¶ÈÀ¸</title>
+
+  <indexterm><primary>portmgr ¥Á¡¼¥à (portmgr team)</primary></indexterm>
+  <para>¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë¿Í¡¹¤Ï () ¤Çµ­¤·¤¿´ü´Ö¡¢FreeBSD
+   portmgr ¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¡£FreeBSD
+   ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤é¤ÎÅØÎϤ˴¶¼Õ¤Î°Õ¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£
+  </para>
+
+  <para><emphasis>¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎµÕǯÂå½ç</emphasis></para>
+
+  &contrib.portmgralumni;
+ </sect1>
+
  <sect1 xml:id="contrib-develinmemoriam">
   <title>³«È¯¥Á¡¼¥à : Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿³«È¯¼Ô¤òÅé¤ó¤Ç</title>
 


More information about the svn-doc-all mailing list