svn commit: r43964 - head/ja_JP.eucJP/articles/contributors

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Feb 16 14:22:22 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sun Feb 16 14:22:21 2014
New Revision: 43964
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43964

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r25717 -> r35386	head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile
 	r32675 -> r35368	head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile	Sun Feb 16 07:34:10 2014	(r43963)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/Makefile	Sun Feb 16 14:22:21 2014	(r43964)
@@ -3,7 +3,7 @@
 #
 # Article: Contributors to FreeBSD
 #
-# Original revision: 1.10
+# Original revision: r35386
 
 DOC?= article
 
@@ -22,6 +22,7 @@ SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.additional.xml
 SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.committers.xml
 SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.corealumni.xml
 SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.develalumni.xml
+SRCS+=	${ORGDIR}/contrib.develinmemoriam.xml
 
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml	Sun Feb 16 07:34:10 2014	(r43963)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml	Sun Feb 16 14:22:21 2014	(r43964)
@@ -8,7 +8,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r32675
+   Original revision: r35368
   $FreeBSD$
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ja">
@@ -396,6 +396,20 @@
   &contrib.develalumni;
  </sect1>
 
+ <sect1 xml:id="contrib-develinmemoriam">
+  <title>³«È¯¥Á¡¼¥à : Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿³«È¯¼Ô¤òÅé¤ó¤Ç</title>
+
+  <indexterm><primary>³«È¯¥Á¡¼¥à (development team)</primary></indexterm>
+
+  <para>FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤ÎŤ¤Ç¯·î¤Î´Ö¤Ë¡¢
+   »ÄÇ°¤Ê¤¬¤éË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿³«È¯¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤³¤Ç¤ÏÈà¤é¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para><emphasis>¤Û¤ÜË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿µÕǯÂå½ç¤Ë:</emphasis></para>
+
+  &contrib.develinmemoriam;
+ </sect1>
+
  <sect1 xml:id="contrib-derived">
   <title>BSD ÇÉÀ¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î¹×¸¥¼Ô</title>
 


More information about the svn-doc-all mailing list