svn commit: r43803 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Feb 6 11:07:24 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Thu Feb 6 11:07:23 2014
New Revision: 43803
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43803

Log:
 o Whitespace cleanup.

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml	Thu Feb 6 10:56:51 2014	(r43802)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml	Thu Feb 6 11:07:23 2014	(r43803)
@@ -93,24 +93,24 @@
 
   <abstract>
    <para>FreeBSD ¤Ø¤è¤¦¤³¤½!
-    ¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï <emphasis>FreeBSD &rel2.current;-RELEASE</emphasis>
-    ¤È <emphasis>FreeBSD &rel.current;-RELEASE</emphasis>
+	¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï <emphasis>FreeBSD &rel2.current;-RELEASE</emphasis>
+	¤È <emphasis>FreeBSD &rel.current;-RELEASE</emphasis>
 	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­½Ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
 	Ëܥϥó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï<emphasis>²þÊÔºî¶ÈÃæ</emphasis>¤Ç¤¢¤ê¡¢
-    ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤¬ÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤¬ÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¤¤¤Þ¸ºß¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾ðÊ󤬸Ť¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
 	¹¹¿·ºî¶È¤ÎɬÍפ¬¤¢¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-    ¤â¤·¡¢¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎϤ·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ê¤é¡¢
+	¤â¤·¡¢¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎϤ·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ê¤é¡¢
 	&a.doc; ¤Þ¤ÇÅŻҥ᡼¥ë¤ò(±Ñ¸ì¤Ç)Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¤³¤Îʸ½ñ¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â
 	<link xlink:href="http://www.jp.FreeBSD.org/">ÆüËܹñÆâÈǤÎ
-    FreeBSD ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</link> ¤ª¤è¤Ó
+	FreeBSD ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</link> ¤ª¤è¤Ó
 	<link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/">FreeBSD ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</link>
 	¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹
 	(¤³¤Îʸ½ñ¤Î°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï <uri
 	 xlink:href="http://docs.FreeBSD.org/doc/">http://docs.FreeBSD.org/doc/</uri>
 	¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹)¡£
-    ¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êʸ½ñ·Á¼°¡¢°µ½Ì·Á¼°¤Î¤â¤Î¤¬ <link
+	¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êʸ½ñ·Á¼°¡¢°µ½Ì·Á¼°¤Î¤â¤Î¤¬ <link
 	 xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">FreeBSD
 	 FTP ¥µ¡¼¥Ð</link> ¤ä¿ô¿¤¯¤Î
 	<link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
@@ -122,13 +122,13 @@
 	¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ÆüËܸìÈǤκîÀ®¤Ï FreeBSD
-    ÆüËܸì¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (FreeBSD doc-jp) ¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-    ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆüËܸìÌõ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï FreeBSD &a.jp.doc-jp;
+	ÆüËܸì¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (FreeBSD doc-jp) ¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆüËܸìÌõ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï FreeBSD &a.jp.doc-jp;
 	¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËܸì¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>ʸ½ñ¤ÎÆüËܸìÌõ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ä¡¢
-    ʸ½ñ¤Î¸¶Ê¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¤¬±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï
-    FreeBSD &a.jp.doc-jp; ¤Þ¤Ç¡¢ÆüËܸì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	ʸ½ñ¤Î¸¶Ê¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¤¬±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï
+	FreeBSD &a.jp.doc-jp; ¤Þ¤Ç¡¢ÆüËܸì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </abstract>
  </info>
 
@@ -139,35 +139,35 @@
 
   <partintro>
    <para>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÂè 1 Éô¤Ï¥æ¡¼¥¶¤È
-    FreeBSD ¤¬½é¤á¤Æ¤Î´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤Ç¤¹¡£³Æ¾Ï¤ÎÆâÍƤϰʲ¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	FreeBSD ¤¬½é¤á¤Æ¤Î´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤Ç¤¹¡£³Æ¾Ï¤ÎÆâÍƤϰʲ¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <itemizedlist>
-    <listitem>
-     <para>FreeBSD ¤Î¾Ò²ð</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¼ê½ç¤Î²òÀâ</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>&unix; ¤Î´ðÁÃ</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>FreeBSD ¤ÇÍøÍѤǤ­¤ëË­É٤ʥµ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î
-      ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>&unix; ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¥¹¥Æ¥à X¡¢
-      ¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤ÎÀßÄê¤Î¾ÜºÙ¤Î¾Ò²ð</para>
-    </listitem>
+	<listitem>
+	 <para>FreeBSD ¤Î¾Ò²ð</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¼ê½ç¤Î²òÀâ</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>&unix; ¤Î´ðÁÃ</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>FreeBSD ¤ÇÍøÍѤǤ­¤ëË­É٤ʥµ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î
+	  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>&unix; ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¥¹¥Æ¥à X¡¢
+	  ¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤ÎÀßÄê¤Î¾ÜºÙ¤Î¾Ò²ð</para>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
 
    <para>¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉÑÈˤ˥ڡ¼¥¸¤òÈô¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤«¤é¸å¤Ø¤È
-    ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆɤ߿ʤá¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
-    ¸åÊý¤Ø¤Î»²¾È¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆɤ߿ʤá¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
+	¸åÊý¤Ø¤Î»²¾È¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
   </partintro>
 
   &chap.introduction;
@@ -202,20 +202,18 @@
 	  ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¼ê½ç¤ÎÀâÌÀ</para>
 	</listitem>
 
-    <listitem>
-     <para>¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀܳξÊý¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢
+	<listitem>
+	 <para>¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀܳξÊý¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢
 	  °õºþ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç Linux ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡</para>
-    </listitem>
+	</listitem>
 
+	<listitem>
+	 <para>FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç Linux ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡</para>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
 
    <para>¤³¤ì¤é¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÆɤßÈô¤Ð¤·¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Ï¤Î»Ï¤á¤Ë¤¢¤ë³µÍפ˽ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
   </partintro>
 
   &chap.desktop;
@@ -230,13 +228,13 @@
 
   <partintro>
    <para>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î°Ê²¼¤Î¾Ï¤Ï¡¢
-    FreeBSD ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¤ÎÌ̤ˤĤ¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-    ³Æ¾Ï¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾Ï¤Ç³Ø¤ÖÆâÍƤä
-    ¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÁȤàÁ°¤ËÃΤäƤª¤¯¤Ù¤­¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	FreeBSD ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¤ÎÌ̤ˤĤ¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	³Æ¾Ï¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾Ï¤Ç³Ø¤ÖÆâÍƤä
+	¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÁȤàÁ°¤ËÃΤäƤª¤¯¤Ù¤­¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>³Æ¾Ï¤Ï¡¢É¬Íפˤʤä¿»þ¤Ë¸ÄÊ̤˻²¾È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-    ¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÆɤó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢FreeBSD ¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¡¢
-    ¤¹¤Ù¤Æ¤òÆɤßÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÆɤó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢FreeBSD ¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¡¢
+	¤¹¤Ù¤Æ¤òÆɤßÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
   </partintro>
 
   &chap.config;
@@ -265,37 +263,37 @@
 
   <partintro>
    <para>FreeBSD ¤Ï¡¢¹âÀ­Ç½¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ð¤È¤·¤ÆºÇ¤â¹­¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¹¡£
-    ³Æ¾Ï¤ÎÆâÍƤϰʲ¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	³Æ¾Ï¤ÎÆâÍƤϰʲ¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <itemizedlist>
-    <listitem>
-     <para>¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>PPP ¤È PPP ¥ª¡¼¥Ð¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È (PPPoE)</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>ÅŻҥ᡼¥ë</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ð¤Î±¿ÍÑ</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>¤½¤Î¾¤Î¹âÅ٤ʥͥåȥ¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</para>
-    </listitem>
+	<listitem>
+	 <para>¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>PPP ¤È PPP ¥ª¡¼¥Ð¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È (PPPoE)</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>ÅŻҥ᡼¥ë</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ð¤Î±¿ÍÑ</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¤½¤Î¾¤Î¹âÅ٤ʥͥåȥ¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</para>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
 
    <para>³Æ¾Ï¤Ï¡¢É¬Íפˤʤä¿»þ¤Ë¸ÄÊ̤˻²¾È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-    ¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÆɤó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶­¤Ç FreeBSD ¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¡¢
-    ¤¹¤Ù¤Æ¤òÆɤßÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÆɤó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶­¤Ç FreeBSD ¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¡¢
+	¤¹¤Ù¤Æ¤òÆɤßÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
   </partintro>
 
   &chap.serialcomms;
@@ -306,6 +304,7 @@
   &chap.firewalls;
 -->
   &chap.advanced-networking;
+
  </part>
 
  <part xml:id="appendices">


More information about the svn-doc-all mailing list