svn commit: r43802 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Feb 6 10:56:52 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Thu Feb 6 10:56:51 2014
New Revision: 43802
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43802

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42899 -> r43687	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml	Thu Feb 6 10:26:11 2014	(r43801)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/book.xml	Thu Feb 6 10:56:51 2014	(r43802)
@@ -1,23 +1,30 @@
 <?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
 <!DOCTYPE book PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook XML V5.0-Based Extension//EN"
 	"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd" [
-<!ENTITY % chapters SYSTEM "chapters.ent">
-%chapters;
-<!ENTITY % txtfiles SYSTEM "txtfiles.ent">
-%txtfiles;
-]>
 <!--
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42899
+   Original revision: r43687
   $FreeBSD$
 -->
-<book xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ja">
- <info><title>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</title>
-  
 
-  <author><orgname>FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</orgname></author>
+<!ENTITY % chapters SYSTEM "chapters.ent">
+%chapters;
+<!ENTITY % txtfiles SYSTEM "txtfiles.ent">
+%txtfiles;
+]>
+
+<book xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0"
+ xml:lang="ja">
+
+ <info>
+  <title>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</title>
+
+  <author>
+   <orgname>FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</orgname>
+  </author>
 
   <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
 
@@ -43,6 +50,7 @@
    <year>2011</year>
    <year>2012</year>
    <year>2013</year>
+   <year>2014</year>
    <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
   </copyright>
 
@@ -99,17 +107,18 @@
     FreeBSD ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</link> ¤ª¤è¤Ó
 	<link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/">FreeBSD ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</link>
 	¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹
-	(¤³¤Îʸ½ñ¤Î°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï
-	<uri xlink:href="http://docs.FreeBSD.org/doc/">http://docs.FreeBSD.org/doc/</uri>
+	(¤³¤Îʸ½ñ¤Î°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï <uri
+	 xlink:href="http://docs.FreeBSD.org/doc/">http://docs.FreeBSD.org/doc/</uri>
 	¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹)¡£
-    ¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êʸ½ñ·Á¼°¡¢°µ½Ì·Á¼°¤Î¤â¤Î¤¬
-	<link xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc">FreeBSD FTP
-	¥µ¡¼¥Ð</link> ¤ä¿ô¿¤¯¤Î <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
+    ¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êʸ½ñ·Á¼°¡¢°µ½Ì·Á¼°¤Î¤â¤Î¤¬ <link
+	 xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">FreeBSD
+	 FTP ¥µ¡¼¥Ð</link> ¤ä¿ô¿¤¯¤Î
+	<link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
 	¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î½ñÀÒÈÇ (±Ñ¸ìÈÇ) ¤Ï¡¢
-	<link xlink:href="http://www.freebsdmall.com/">FreeBSD Mall</link>
-	¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤Þ¤¿¡¢<link xlink:href="&url.base;/search/index.html">¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î¸¡º÷</link>
+	<link xlink:href="http://www.freebsdmall.com/">FreeBSD
+	 Mall</link> ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢<link
+	 xlink:href="&url.base;/search/index.html">¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î¸¡º÷</link>
 	¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ÆüËܸìÈǤκîÀ®¤Ï FreeBSD


More information about the svn-doc-all mailing list