svn commit: r44717 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Apr 30 10:53:41 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Wed Apr 30 10:53:40 2014
New Revision: 44717
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44717

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44288 -> r44289	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml	Wed Apr 30 10:34:49 2014	(r44716)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml	Wed Apr 30 10:53:40 2014	(r44717)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44288
+   Original revision: r44289
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="kernelconfig">
@@ -72,8 +72,8 @@
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
-  <para>¤³¤Î¾Ï¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢
-   <systemitem class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢<systemitem
+   class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="kernelconfig-custom-kernel">
@@ -381,7 +381,8 @@ options     IPDIVERT
 
   <note>
    <para>ÍøÍѲÄǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò <systemitem class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò <systemitem
+	 class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/<replaceable>arch</replaceable>/conf && make LINT</userinput></screen>
   </note>
@@ -1116,7 +1117,7 @@ device     fwe      # Ethernet
    <filename>/usr/src/sys/<replaceable>arch</replaceable>/conf/NOTES</filename>
    ¤ò»²¾È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£</para>
    -->
-   
+
  <!--
  This section refers to ancient hardware.
    <sect2>
@@ -1210,10 +1211,10 @@ device     fwe      # Ethernet
 
   <procedure>
    <title>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¹½ÃÛ</title>
-  <indexterm>
-   <primary>¥«¡¼¥Í¥ë</primary>
-   <secondary>¹½ÃÛ / ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</secondary>
-  </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë</primary>
+	<secondary>¹½ÃÛ / ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</secondary>
+   </indexterm>
 
    <step>
 	<para>°Ê²¼¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -1246,25 +1247,25 @@ device     fwe      # Ethernet
    </step>
   </procedure>
 
-   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¡¢
-	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤è¤êÁ᤯¹Ô¤¤¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢
-	¥«¥¹¥¿¥à¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë
-	<filename>/etc/make.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¡¢
+   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤è¤êÁ᤯¹Ô¤¤¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢
+   ¥«¥¹¥¿¥à¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
+   ¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë
+   <filename>/etc/make.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>Îã¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÊÑ¿ô¤Ï¡¢
-	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÀßÄê¤òÊѹ¹¤·¡¢
-	¹½ÃÛ¤¹¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë°ìÍ÷¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>Îã¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÊÑ¿ô¤Ï¡¢
+   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÀßÄê¤òÊѹ¹¤·¡¢
+   ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë°ìÍ÷¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <programlisting>MODULES_OVERRIDE = linux acpi ntfs</programlisting>
+  <programlisting>MODULES_OVERRIDE = linux acpi ntfs</programlisting>
 
-   <para>¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤ÎÊÑ¿ô¤Ï¡¢
-	¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤ÎÊÑ¿ô¤Ï¡¢
+   ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <programlisting>WITHOUT_MODULES = linux acpi sound ntfs</programlisting>
+  <programlisting>WITHOUT_MODULES = linux acpi sound ntfs</programlisting>
 
-   <para>¾¤ÎÊÑ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.make.conf.5; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para>¾¤ÎÊÑ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.make.conf.5; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <indexterm>
    <primary><filename>/boot/kernel.old</filename></primary>
@@ -1275,7 +1276,7 @@ device     fwe      # Ethernet
   <title>ÌäÂ꤬µ¯¤­¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï</title>
 
   <para>¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤òºî¤ë¾ì¹ç¤Ëµ¯¤­¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢
-    ¼¡¤Î 4 ¼ïÎà¤Ëʬ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   ¼¡¤Î 4 ¼ïÎà¤Ëʬ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <variablelist>
    <varlistentry>
@@ -1289,7 +1290,7 @@ device     fwe      # Ethernet
 	  <filename>GENERIC</filename> ¤ä <filename>NOTES</filename>
 	  ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-      <screen>config: line 17: syntax error</screen>
+	 <screen>config: line 17: syntax error</screen>
 	</listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -1309,7 +1310,8 @@ device     fwe      # Ethernet
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-	<term>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬µ¯Æ°¤·¤Ê¤¤<anchor xml:id="kernelconfig-noboot"/></term>
+	<term>¥«¡¼¥Í¥ë¤¬µ¯Æ°¤·¤Ê¤¤<anchor
+	  xml:id="kernelconfig-noboot"/></term>
 
 	<listitem>
 	 <para>¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤¬µ¯Æ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
@@ -1347,7 +1349,6 @@ device     fwe      # Ethernet
 
 	  <screen>&prompt.root; <userinput>mv /boot/kernel /boot/kernel.bad</userinput>
 &prompt.root; <userinput>mv /boot/kernel.good /boot/kernel</userinput></screen>
-
 	 </note>
 	</listitem>
    </varlistentry>


More information about the svn-doc-all mailing list