svn commit: r44670 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Apr 26 15:14:56 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sat Apr 26 15:14:56 2014
New Revision: 44670
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44670

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42919 -> r43747	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Sat Apr 26 15:03:26 2014	(r44669)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Sat Apr 26 15:14:56 2014	(r44670)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42919
+   Original revision: r43747
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="ports">
@@ -34,11 +34,6 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>ÅÁÅýŪ¤Ê package ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥Ê¥ê package
-	 ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
 	<para><application>pkgng</application> ¤òÍѤ¤¤Æ¥Ð¥¤¥Ê¥ê
 	 package ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡</para>
    </listitem>
@@ -105,13 +100,9 @@
    ¤³¤Îʸ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢&os.numports;
    ¤ò±Û¤¨¤ë¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£</para>
 
-  <para>&os; ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¼ê½ç¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
-   2 ¤Ä¤Îµ»½Ñ¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
   <para>&os; ¤Î package ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëºÑ¤ß¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¥³¥Þ¥ó¥É¡¢
    ³Æ¼ïÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
-   &os; ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë &man.pkg.add.1; ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýŪ¤Ê package
-   ´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿·¤·¤¤ <application>pkgng</application>
+   <application>pkgng</application>
    ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢<command>pkg install</command> ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢
    package ¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -348,13 +339,13 @@ Info:  Lists information about open fil
   </itemizedlist>
  </sect1>
 
+  <!--
  <sect1 xml:id="packages-using">
-<!--  <info><title>¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤ÎÍøÍÑ</title>
+  <info><title>¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤ÎÍøÍÑ</title>
    <authorgroup>
     <author><personname><firstname>Chern</firstname><surname>Lee</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
    </authorgroup>
-
-  </info>-->
+  </info>
 
   <title>¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤ÎÍøÍÑ</title>
 
@@ -582,6 +573,7 @@ docbook           =
 	¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î packages ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
  </sect1>
+  -->
 
  <sect1 xml:id="pkgng-intro">
   <title><application>pkgng</application> ¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê
@@ -605,7 +597,7 @@ docbook           =
   <sect2 xml:id="pkgng-initial-setup">
    <title><application>pkgng</application> ÆþÌç</title>
 
-   <para>&os; 9.1 °Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢
+   <para>&os; 8.4 °Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢
 	<application>pkgng</application> ¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -997,7 +989,7 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	<para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢package ¤«¤é
 	 <application>Subversion</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r subversion</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install subversion</userinput></screen>
 
 	<para>package ¤Î´ÉÍý¤Ë <application>pkgng</application>
 	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ
@@ -1338,12 +1330,8 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
    </indexterm>
 
    <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ ports ¤Ï¡¢
-	&man.pkg.delete.1; ¥³¥Þ¥ó¥É¤Çºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ <application>pkg</application>
-	¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	<command>pkg delete</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ port ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤ì¤é¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Î»ÈÍÑÎã¤Ï¡¢<xref
-	 linkend="packages-using"/> ¤ª¤è¤Ó <xref
+	<command>pkg delete</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤Çºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Î»ÈÍÑÎã¤Ï¡¢<xref
 	 linkend="pkgng-intro"/> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢port ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Æ
@@ -1693,11 +1681,9 @@ The deinstallation will free 229 kB
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>ÅÁÅýŪ¤Ê package ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
-	 &man.pkg.info.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢
-	 ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 <application>pkgng</application> ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¤«¤ï¤ê¤Ë <command>pkg info</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><command>pkg info</command>
+	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢
+	 ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
  </sect1>
@@ -1761,8 +1747,7 @@ The deinstallation will free 229 kB
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><xref linkend="packages-using"/> ¤Þ¤¿¤Ï <xref
-	 linkend="pkgng-intro"/> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢
+	<para><xref linkend="pkgng-intro"/> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢
 	 package ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </listitem>
   </orderedlist>


More information about the svn-doc-all mailing list