svn commit: r42727 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Sep 28 09:49:27 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Sat Sep 28 09:49:26 2013
New Revision: 42727
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42727

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r41876 -> r42014	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
 
 Submitted by: 	Yuta MASUMOTO <owata _at_ club.kyutech.ac.jp>, ryusuke
 Reviewed by:	Yuta MASUMOTO <owata _at_ club.kyutech.ac.jp>, ryusuke

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Sat Sep 28 09:44:53 2013	(r42726)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Sat Sep 28 09:49:26 2013	(r42727)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r41876
+   Original revision: r42014
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -346,17 +346,20 @@ Info:  Lists information about open fil
 
   <title>¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤ÎÍøÍÑ</title>
 
-  <para>&os; ¤Ë¤Ï packages ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <itemizedlist>
-   <listitem><para><command>sysinstall</command>
-	¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë packages ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤êºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ packages ¤äÍøÍѲÄǽ¤Ê packages ¤Î°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-    ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<xref linkend="packages"/>
-	¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para></listitem>
-   <listitem><para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î
-	package ´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para></listitem>
-  </itemizedlist>
+  <para>¸½ºß &os; ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ packages ´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤È°Ü¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
+   ºÇ¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+   <link linkend="pkgng-intro">PKGng</link> ¤Ë¤è¤ë &os;
+   ¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ÉÍý¤ÎÍøÍѤò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   <application>pkgng</application> ¥Ä¡¼¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+   ¤³¤ÎÀá¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤òÍѤ¤¤Æ package ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   <command>sysinstall</command> ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤òÍѤ¤¤ë¤È¡¢
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¤Î package ´ÉÍý¤ò´Êñ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+  </para>
+
+  <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î package ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
+   package ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¢¤ë
+   <filename class="directory">/var/db/pkg</filename>
+   ¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <sect2>
    <title>package ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
@@ -570,14 +573,6 @@ docbook           =
 
    <para>¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬ <literal>xchat</literal> ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î packages ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
-
-  <sect2>
-   <title>¤½¤Î¾</title>
-
-   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿³Æ package ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¤äÀâÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
-	package ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢
-	<filename>/var/db/pkg</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 id="pkgng-intro">
@@ -1824,34 +1819,43 @@ ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/
  </sect1>
 
  <sect1 id="ports-nextsteps">
-  <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¤Îºî¶È</title>
+  <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ ports ¤ò°·¤¦</title>
 
-  <para>¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
-   ¼¡¤ËÉÕ°¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤òÆɤߤ¿¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-   ¤Þ¤¿¡¢É¬ÍפÊÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤·¤¿¤ê¡¢
-   ¥·¥¹¥Æ¥àµ¯Æ°»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-  <para>port ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¤ËÄɲäǹԤï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºî¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢
-   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-   ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢
-   <quote>¼¡¤Ï²¿ ?</quote> ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-   °Ê²¼¤Î tips ¤ÏÌò¤ËΩ¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+  <para>¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀßÄ꤬ɬÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£
+   ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´Êñ¤ÊÊѹ¹¤¬É¬ÍפǤ¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
+   ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼«¿È¤¬ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
+   ¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïʸ½ñ¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
+   <filename class="directory">/usr/local/share/doc</filename>
+   ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÁ°¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤Ù¤­Ê¸½ñ¤Ç¤¹¡£
+   ¤Þ¤¿¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
+   <filename>/etc/rc.conf</filename>
+   ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤ëɬÍפΤ¢¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¤Î port
+   ´ÉÍý¤ËÌò¤ËΩ¤Ä¾ðÊ󤬰ʲ¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   <envar>PATH</envar>
+   ¤ÇÀßÄꤵ¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+   ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Î°ÌÃÖ¤òõ¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   &man.csh.1; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢<envar>PATH</envar>
+   ¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥ê¥¹¥È¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
+   <command>rehash</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤É¤³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃΤꤿ¤±¤ì¤Ð¡¢
-	 &man.pkg.info.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢FooPackage ¤Î 1.0.0 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 °Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg_info -L foopackage-1.0.0 | less</userinput></screen>
-
-	<para>¾å¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È package
-	 ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 Æäˡ¢<filename>man/</filename>, <filename>etc/</filename>,
-	 <filename>doc/</filename> ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÃíÌܤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¡¢
-	 ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤è¤êÊñ³çŪ¤Ê¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>&man.pkg.info.1; ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢FooPackage ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 1.0.0 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ê package
+	 ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg_info -L <replaceable>foopackage-1.0.0</replaceable> | less</userinput></screen>
+
+	<para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï
+	 <filename class="directory">/usr/local/etc</filename>
+	 ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍƤϥ¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦Á°¤Ëɬ¤º¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	 ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -1865,17 +1869,18 @@ ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 &man.man.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤äÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ë¤âÌܤòÄ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para>¾åµ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢
+	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤âɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢
+	 &man.man.1; ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍѤ·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¤½¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¹¹¤Ê¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ä FAQ ¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	 ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	</para>
+	<para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î Web ¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢
+	 ¤½¤³¤Ë¾ÜºÙ¤Ê»ñÎÁ¤ä FAQ ¤¬Ìµ¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤â¤· Web ¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
+	 ²¿¤«ÌòΩ¤Ä¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg_info <replaceable>foopackage-1.0.0</replaceable></userinput></screen>
 


More information about the svn-doc-all mailing list