svn commit: r42626 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Sep 7 23:27:36 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Sat Sep 7 23:27:36 2013
New Revision: 42626
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42626

Log:
 o correct translation.
 o add missing id attribute.
 o whitespace cleanup.
 o fix indent.
 o delete indexterm.
 o wrap line.

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml	Sat Sep 7 22:57:55 2013	(r42625)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml	Sat Sep 7 23:27:36 2013	(r42626)
@@ -13,14 +13,14 @@
    <author>
 	<firstname>Jim</firstname>
 	<surname>Mock</surname>
-	<contrib>²þÄû: </contrib>
+	<contrib>ºÆ¹½À®¡¢ÉôʬŪ¤Ê²þÄû: </contrib>
    </author>
   </authorgroup>
  </chapterinfo>
 
  <title>¤Ï¤¸¤á¤Ë</title>
 
- <sect1>
+ <sect1 id="introduction-synopsis">
   <title>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï</title>
 
   <para>&os; ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!
@@ -77,8 +77,7 @@
 
    <itemizedlist>
 	<listitem>
-	 <para>
-	  Í¥ÀèÅÙ¤òưŪ¤ËÄ´À᤹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç
+	 <para>Í¥ÀèÅÙ¤òưŪ¤ËÄ´À᤹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç
 	  ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥æ¡¼¥¶¤È¤Î´Ö¤Ç±ß³ê¤«¤Ä¸øÊ¿¤Ê
 	  ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿»ñ¸»¶¦Í­¤ò¼Â¸½¤·¡¢
 	  Æä˹⤤Éé²Ù¤Ë¤âÂѤ¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë·øÏ´¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿
@@ -288,25 +287,28 @@
 
 	  <listitem>
 	   <para>¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë<indexterm>
-		<primary>¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë</primary></indexterm>¤È
-		NAT<indexterm><primary>NAT</primary></indexterm>
+		 <primary>¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë</primary>
+		</indexterm>¤È NAT<indexterm>
+		 <primary>NAT</primary>
+		</indexterm>
 		(<quote>IP ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É</quote>) ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
 	   <para>
-	  <indexterm>
-	   <primary>ÅŻҥ᡼¥ë</primary>
-	  </indexterm>
-	  <indexterm>
-	   <primary>email</primary>
-	  </indexterm>
-	  ÅŻҥ᡼¥ë¥µ¡¼¥Ð</para>
+		<indexterm>
+		 <primary>ÅŻҥ᡼¥ë</primary>
+		</indexterm>
+		<indexterm>
+		 <primary>email</primary>
+		</indexterm>
+	   ÅŻҥ᡼¥ë¥µ¡¼¥Ð</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>USENET<indexterm><primary>USENET</primary></indexterm>
-		¥Ë¥å¡¼¥¹¤ª¤è¤ÓÅŻҷǼ¨ÈÄ¥·¥¹¥Æ¥à
+	   <para>USENET<indexterm>
+		 <primary>USENET</primary>
+		</indexterm> ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ª¤è¤ÓÅŻҷǼ¨ÈÄ¥·¥¹¥Æ¥à
 	   </para>
 	  </listitem>
 
@@ -420,13 +422,12 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Juniper</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.juniper.net/">Juniper</ulink></para>
+	 <para><ulink
+	   url="http://www.juniper.net/">Juniper</ulink></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
- 	 <para><ulink
+	 <para><ulink
 	   url="http://www.netapp.com/">NetApp</ulink><indexterm>
 	   <primary>NetApp</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
@@ -443,7 +444,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
- 	 <para><ulink
+	 <para><ulink
 	   url="http://www.yandex.ru/">Yandex</ulink><indexterm>
 	   <primary>Yandex</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
@@ -510,7 +511,6 @@
 	   <primary>Experts Exchange</primary>
 	  </indexterm></para>
 	</listitem>
-
    </itemizedlist>
 
    <para>¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -524,7 +524,6 @@
    ³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃʤÏɽ¤Ë¤Ç¤Ê¤¤ÏÃÂê¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <sect2 id="intro-history">
-
    <title>&os; ¾®»Ë</title>
 
    <!-- <para><emphasis>Ìõ: &a.jp.masaki;, &a.jp.hino;.
@@ -594,7 +593,8 @@
    <indexterm><primary>Net/2</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>U.C. Berkeley</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>386BSD</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>Free Software Foundation</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>Free Software
+	Foundation</primary></indexterm>
    <para>CD-ROM ¤Ë¤è¤ëºÇ½é¤ÎÇÛÉÛ (¤½¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¡¢
 	¥Ù¡¼¥¿ÈǤǤϤʤ¤ºÇ½é¤Î°ìÈ̸þ¤±ÇÛÉÛ) ¤Ï &os; 1.0 ¤Ç¡¢1993 ǯ
 	12 ·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¥¤¹»¤Î
@@ -768,7 +768,7 @@
 	   </indexterm>
 
 	   <indexterm>
-		<primary>Concurrent Version System</primary>
+		<primary>Concurrent Versions System</primary>
 		<see>CVS</see>
 	   </indexterm>
 
@@ -790,8 +790,8 @@
 	   CVS ¤Ï¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É´ÉÍýÍѤΥե꡼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢
 	   &os; ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	   2008 ǯ 6 ·î¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É´ÉÍý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò <ulink
-		url="http://subversion.tigris.org">SVN</ulink> (Subversion)
-	   ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
+		url="http://subversion.tigris.org">SVN</ulink>
+	   (Subversion) ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 	   ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎµÞ®¤ÊÁý²Ã¤ä¡¢
 	   ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃßÀѤµ¤ì¤¿ËÄÂç¤ÊÎ̤ÎÍúÎò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
 	   <application>CVS</application>
@@ -807,13 +807,12 @@
 	   Ports Collection ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
 	   <link linkend="ports-using">Ports Collection ¤ÎÍøÍÑ</link>
 	   ¤Î¾Ï¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
-	 <term>¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼´ÉÍý¼Ô
-	  <anchor id="development-committers"/></term>
+	 <term>¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼´ÉÍý¼Ô<anchor
+	  id="development-committers"/></term>
 
 	 <listitem>
 	  <para><firstterm>¥³¥ß¥Ã¥¿¡¼ (committers)</firstterm><indexterm>
@@ -959,6 +958,7 @@
    <variablelist>
 	<varlistentry>
 	 <term>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ (±Ñʸ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë)</term>
+
 	 <listitem>
 	  <para><ulink type="html"
 		url="file://localhost/usr/local/share/doc/freebsd/handbook/index.html"><filename>/usr/local/share/doc/freebsd/handbook/index.html</filename></ulink></para>


More information about the svn-doc-all mailing list