svn commit: r42625 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Sep 7 22:57:56 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Sat Sep 7 22:57:55 2013
New Revision: 42625
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42625

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42403 -> r42409	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml	Sat Sep 7 22:42:15 2013	(r42624)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml	Sat Sep 7 22:57:55 2013	(r42625)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42403
+   Original revision: r42409
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -83,14 +83,16 @@
 	  ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿»ñ¸»¶¦Í­¤ò¼Â¸½¤·¡¢
 	  Æä˹⤤Éé²Ù¤Ë¤âÂѤ¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë·øÏ´¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿
 	  <emphasis>¥×¥ê¥¨¥ó¥×¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥­¥ó¥°</emphasis><indexterm>
-	  <primary>¥×¥ê¥¨¥ó¥×¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥­¥ó¥°</primary></indexterm>¡£</para>
+	   <primary>¥×¥ê¥¨¥ó¥×¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥­¥ó¥°</primary>
+	  </indexterm>¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
 	 <para>¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ 1 ¤Ä¤Î &os;
 	  ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÜŪ¤ÇƱ»þ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
 	  <emphasis>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶µ¡Ç½</emphasis><indexterm>
-	  <primary>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶µ¡Ç½</primary></indexterm>¡£
+	   <primary>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶µ¡Ç½</primary>
+	  </indexterm>¡£
 	  ¤³¤ì¤ÏÎ㤨¤Ð¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¤ä¥Æ¡¼¥×¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤¬¡¢
 	  ¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍѤ¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯
 	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ðͳ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¶¦Í­¤µ¤ì¡¢
@@ -104,8 +106,8 @@
 	 <para>SCTP ¤ä DHCP, NFS, NIS, PPP, SLIP, IPsec, IPv6
 	  ¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦É¸½àµ¬³Ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´Þ¤ó¤À·ø¸Ç¤Ê
 	  <emphasis>TCP/IP ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥­¥ó¥°</emphasis><indexterm>
-	  <primary>TCP/IP ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥­¥ó¥°</primary></indexterm>¡£
-	  ¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢&os;
+	   <primary>TCP/IP ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥­¥ó¥°</primary>
+	  </indexterm>¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢&os;
 	  ¥Þ¥·¥ó¤¬¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ð¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤ËÁê¸ß¤Ë±¿ÍѤǤ­¡¢
 	  NFS (¥ê¥â¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥¹) ¤ä¡¢
 	  ÅŻҥ᡼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ë¤á¤Æ½ÅÍפʵ¡Ç½¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
@@ -116,7 +118,8 @@
 	<listitem>
 	 <para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó (¤¢¤ë¤¤¤Ï¥æ¡¼¥¶) ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë´³¾Ä¤Ç¤­¤Ê¤¤
 	  ¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë<emphasis>¥á¥â¥êÊݸî</emphasis><indexterm>
-	  <primary>¥á¥â¥êÊݸî</primary></indexterm>µ¡Ç½¡£
+	   <primary>¥á¥â¥êÊݸî</primary>
+	  </indexterm>µ¡Ç½¡£
 	  ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤â¡¢
 	  ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¾¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	</listitem>
@@ -124,35 +127,35 @@
 	<listitem>
 	 <para>¶È³¦É¸½à¤Ç¤¢¤ë <emphasis>X Window
 	  ¥·¥¹¥Æ¥à</emphasis><indexterm>
-	  <primary>X Window System</primary></indexterm>
-	  (X11R7) ¤Ï¡¢ÉáÄ̤Î
+	   <primary>X Window System</primary>
+	  </indexterm> (X11R7) ¤Ï¡¢ÉáÄ̤Î
 	  VGA ¥«¡¼¥É¤ä¥â¥Ë¥¿¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹ (GUI)
 	  ¤òÄ󶡤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤â°ì½ï¤ËÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
 	 <para>
-	<indexterm>
-	 <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
-	 <secondary>Linux</secondary>
-	</indexterm>
-	<indexterm>
-	 <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
-	 <secondary>SCO</secondary>
-	</indexterm>
-	<indexterm>
-	 <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
-	 <secondary>SVR4</secondary>
-	</indexterm>
-	<indexterm>
-	 <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
-	 <secondary>BSD/OS</secondary>
-	</indexterm>
-	<indexterm>
-	 <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
-	 <secondary>NetBSD</secondary>
-	</indexterm>
-	 Linux ¤ä SCO, SVR4, BSDI, NetBSD
+	  <indexterm>
+	   <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
+	   <secondary>Linux</secondary>
+	  </indexterm>
+	  <indexterm>
+	   <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
+	   <secondary>SCO</secondary>
+	  </indexterm>
+	  <indexterm>
+	   <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
+	   <secondary>SVR4</secondary>
+	  </indexterm>
+	  <indexterm>
+	   <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
+	   <secondary>BSD/OS</secondary>
+	  </indexterm>
+	  <indexterm>
+	   <primary>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</primary>
+	   <secondary>NetBSD</secondary>
+	  </indexterm>
+	  Linux ¤ä SCO, SVR4, BSDI, NetBSD
 	  ÍѤ˺î¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Î
 	  <emphasis>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹À­</emphasis>¡£</para>
 	</listitem>
@@ -176,8 +179,9 @@
 
 	<listitem>
 	 <para>¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ú¡¼¥¸¥ó¥°<emphasis>²¾ÁÛ¥á¥â¥ê</emphasis><indexterm>
-	  <primary>²¾ÁÛ¥á¥â¥ê</primary></indexterm>
-	  ¤È¤½¤ì¤Ë <quote>ÉÕ¿ï¤Î VM/buffer ¥­¥ã¥Ã¥·¥å</quote> ¤ÎÀ߷פϡ¢
+	   <primary>²¾ÁÛ¥á¥â¥ê</primary>
+	  </indexterm> ¤È¤½¤ì¤Ë <quote>ÉÕ¿ï¤Î VM/buffer ¥­¥ã¥Ã¥·¥å</quote>
+	  ¤ÎÀ߷פϡ¢
 	  ¿¤¯¤Î¥á¥â¥ê¤òÍ׵᤹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂФ·¤Æ
 	  ¸úΨ¤è¤¯¥á¥â¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
 	  ¾¤Î¥æ¡¼¥¶¤ËÂФ·¤Æ¤âÂÐÏÃŪ¤Ê±þÅú¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -186,19 +190,20 @@
 	<listitem>
 	 <para>Ê£¿ô¤Î CPU ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë
 	  <emphasis>SMP</emphasis><indexterm>
-	  <primary>Âоη¿¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥° (SMP)</primary></indexterm>¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡£</para>
+	   <primary>Âоη¿¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥° (SMP)</primary>
+	  </indexterm>¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
 	 <para>
-	 <indexterm>
-	  <primary>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é</primary>
-	  <secondary>C</secondary>
-	 </indexterm>
-	 <indexterm>
-	  <primary>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é</primary>
-	  <secondary>C++</secondary>
-	 </indexterm>
+	  <indexterm>
+	   <primary>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é</primary>
+	   <secondary>C</secondary>
+	  </indexterm>
+	  <indexterm>
+	   <primary>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é</primary>
+	   <secondary>C++</secondary>
+	  </indexterm>
 	  ´°Á´¤Ê <emphasis>C</emphasis> ¤ä <emphasis>C++</emphasis>
 	  ¤Î³«È¯¥Ä¡¼¥ë¡£¿Ê¤ó¤À¸¦µæ¤ä³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¿¤¯¤Î¾¤Î¸À¸ì¤â
 	  ports ¤ä packages ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -206,8 +211,8 @@
 
 	<listitem>
 	 <para>¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂΤÎ<emphasis>¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É</emphasis><indexterm>
-	  <primary>¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É</primary></indexterm>
-	  ¤¬Ä󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	   <primary>¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É</primary>
+	  </indexterm>¤¬Ä󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	  Í×µá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ä¶­¤òºÇÂç¸Â¤ËŬ¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	  ¿¿¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍøÍѤǤ­¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢
 	  ½êÍ­¸¢¤Î¤¢¤ë²ò·èÊýË¡¤ËÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢
@@ -228,7 +233,8 @@
 	Research Group (CSRG)<indexterm>
 	<primary>Computer Systems Research Group (CSRG)</primary></indexterm>
 	¤Ë¤è¤ë 4.4BSD-Lite<indexterm>
-	<primary>4.4BSD-Lite</primary></indexterm> ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
+	 <primary>4.4BSD-Lite</primary>
+	</indexterm> ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
 	BSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÁÅý¤ò¼é¤ê³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	CSRG ¤Ë¤è¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
 	&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï²¿Àé»þ´Ö¤â¤Î»þ´Ö¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢
@@ -265,12 +271,15 @@
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
 	   <para>FTP ¥µ¡¼¥Ð<indexterm>
-		<primary>FTP ¥µ¡¼¥Ð</primary></indexterm></para>
+		 <primary>FTP ¥µ¡¼¥Ð</primary>
+		</indexterm></para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
 	   <para>World Wide Web ¥µ¡¼¥Ð<indexterm>
-		<primary>web ¥µ¡¼¥Ð</primary></indexterm> (ɸ½à¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ÂÁ´¤Ê [SSL])</para>
+		 <primary>web ¥µ¡¼¥Ð</primary>
+		</indexterm>
+		(ɸ½à¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ÂÁ´¤Ê [SSL])</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -341,9 +350,10 @@
 	<listitem>
 	 <para><emphasis>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥­¥ó¥°:</emphasis>
 	  ¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥¿<indexterm>
-	  <primary>¥ë¡¼¥¿</primary></indexterm>¤¬É¬Í×?
-	  ¥Í¡¼¥à¥µ¡¼¥Ð (DNS)<indexterm>
-	  <primary>DNS ¥µ¡¼¥Ð</primary></indexterm> ¤Ï?
+	   <primary>¥ë¡¼¥¿</primary>
+	  </indexterm>¤¬É¬Í×? ¥Í¡¼¥à¥µ¡¼¥Ð (DNS)<indexterm>
+	   <primary>DNS ¥µ¡¼¥Ð</primary>
+	  </indexterm> ¤Ï?
 	  ÆâÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¿Í¡¹¤«¤é¼é¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤Ï?
 	  &os; ¤Ï¤¹¤ß¤Ë̲¤Ã¤Æ¤¤¤ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ 386 ¤ä 486 ¤Î PC ¤ò´Êñ¤Ë
 	  ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¹âµé¤Ê¥ë¡¼¥¿¤Ë
@@ -352,14 +362,14 @@
 
 	<listitem>
 	 <para>
-	<indexterm>
-	 <primary>X Window System</primary>
-	</indexterm>
-	<indexterm>
-	 <primary>X Window System</primary>
-	 <secondary>Accelerated-X</secondary>
-	</indexterm>
-	 <emphasis>X Window ¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó:</emphasis>
+	  <indexterm>
+	   <primary>X Window System</primary>
+	  </indexterm>
+	  <indexterm>
+	   <primary>X Window System</primary>
+	   <secondary>Accelerated-X</secondary>
+	  </indexterm>
+	  <emphasis>X Window ¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó:</emphasis>
 	  ¼«Í³¤ËÍøÍѤǤ­¤ë X11 ¥µ¡¼¥Ð¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
 	  °Â²Á¤Ê X üËö¤È¤·¤Æ &os; ¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	  X üËö¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ &os;
@@ -373,7 +383,9 @@
 	<listitem>
 	 <para><emphasis>¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯:</emphasis>
 	  ´ðËÜŪ¤Ê &os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢Í­Ì¾¤Ê GNU ¤Î
-	  C/C++<indexterm><primary>GNU Compiler Collection</primary></indexterm>
+	  C/C++<indexterm>
+	   <primary>GNU Compiler Collection</primary>
+	  </indexterm>
 	  ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤ä¥Ç¥Ð¥Ã¥¬¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¤Ê³«È¯¥Ä¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
@@ -449,19 +461,21 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><ulink url="http://www.sina.com/">Sina</ulink><indexterm>
-	  <primary>Sina</primary></indexterm></para>
+	 <para><ulink
+	   url="http://www.sina.com/">Sina</ulink><indexterm>
+	   <primary>Sina</primary>
+	  </indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><ulink
-	   url="http://www.pair.com/">Pair Networks</ulink><indexterm>
+	 <para><ulink url="http://www.pair.com/">Pair
+	   Networks</ulink><indexterm>
 	   <primary>Pair Networks</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><ulink
-	   url="http://www.sony.co.jp/">Sony Japan</ulink><indexterm>
+	 <para><ulink url="http://www.sony.co.jp/">Sony
+	   Japan</ulink><indexterm>
 	   <primary>Sony Japan</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
@@ -485,14 +499,16 @@
 
 	<listitem>
 	 <para><ulink url="http://www.telehouse.com/">TELEHOUSE
-	   America</ulink><indexterm><primary>TELEHOUSE America</primary>
-	   </indexterm></para>
+	   America</ulink><indexterm>
+	   <primary>TELEHOUSE America</primary>
+	  </indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
 	 <para><ulink url="http://www.experts-exchange.com/">Experts
-	   Exchange</ulink><indexterm><primary>Experts Exchange</primary>
-	   </indexterm></para>
+	   Exchange</ulink><indexterm>
+	   <primary>Experts Exchange</primary>
+	  </indexterm></para>
 	</listitem>
 
    </itemizedlist>
@@ -743,30 +759,32 @@
 
 	 <listitem>
 	  <para>
-	 <indexterm>
-	  <primary>CVS</primary>
-	 </indexterm>
-
-	 <indexterm>
-	   <primary>CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</primary>
-	  </indexterm>
-
-	  <indexterm>
-	  <primary>Concurrent Version System</primary>
-	  <see>CVS</see>
-	 </indexterm>
-	 <indexterm>
-	  <primary>Subversion</primary>
-	 </indexterm>
-	 <indexterm>
-	  <primary>Subversion ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</primary>
-	 </indexterm>
-
-	  <indexterm>
-	   <primary>SVN</primary>
-	   <see>Subversion</see>
-	  </indexterm>
-	  Ĺǯ¤Ë¤ï¤¿¤ê &os; ¤Î¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ï
+	   <indexterm>
+		<primary>CVS</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>Concurrent Version System</primary>
+		<see>CVS</see>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>Subversion</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>Subversion ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>SVN</primary>
+		<see>Subversion</see>
+	   </indexterm>
+	   Ĺǯ¤Ë¤ï¤¿¤ê &os; ¤Î¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ï
 	   <ulink url="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</ulink>
 	   (Concurrent Versions System) ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£
 	   CVS ¤Ï¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É´ÉÍýÍѤΥե꡼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢
@@ -799,7 +817,7 @@
 
 	 <listitem>
 	  <para><firstterm>¥³¥ß¥Ã¥¿¡¼ (committers)</firstterm><indexterm>
-	   <primary>¥³¥ß¥Ã¥¿¡¼</primary></indexterm> ¤Ï
+		<primary>¥³¥ß¥Ã¥¿¡¼</primary></indexterm> ¤Ï
 	   Subversion ¥Ä¥ê¡¼¤Ø¤Î<emphasis>½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â</emphasis>¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢
 	   &os; ¤Î¥½¡¼¥¹¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¿Í¤Ç¤¹
 	   (¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
@@ -820,7 +838,8 @@
 
 	 <listitem>
 	  <para><firstterm>&os; ¥³¥¢¥Á¡¼¥à</firstterm><indexterm>
-	   <primary>¥³¥¢¥Á¡¼¥à</primary></indexterm>¤Ï
+		<primary>¥³¥¢¥Á¡¼¥à</primary>
+	   </indexterm>¤Ï
 	   &os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬²ñ¼Ò¤À¤È¤¹¤ë¤È¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
 	   ¥³¥¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°ìÈÖ½ÅÍפÊÌò³ä¤Ï
 	   &os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Á´ÂΤȤ·¤Æ¤è¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£


More information about the svn-doc-all mailing list