svn commit: r43193 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Nov 14 11:14:02 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Thu Nov 14 11:14:01 2013
New Revision: 43193
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43193

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r43033 -> r43037	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Thu Nov 14 08:37:07 2013	(r43192)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Thu Nov 14 11:14:01 2013	(r43193)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r43033
+   Original revision: r43037
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -103,54 +103,55 @@
 
   <title>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÀßÄê</title>
 
-   <indexterm><primary>PCI</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É</primary></indexterm>
-   <para>ÀßÄê¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢
-	¤½¤Î¥«¡¼¥É¤¬»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	&os; ¤Ï ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ËÉý¹­¤¯Âбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢
-	¤É¤Î &os; ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
-	<link xlink:href="&rel.current.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</link>
-	¤ÎÂбþ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ìÍ÷¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <indexterm>
-	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë</primary>
-	<secondary>ÀßÄê</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <para>¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
-	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
-	¤³¤ì¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÊýË¡¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	¤â¤Ã¤È¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï &man.kldload.8;
-	¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	¼¡¤ÎÎã¤Ï¡¢Intel »ÅÍͤΥӥë¥È¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤àÎã¤Ç¤¹¡£</para>
+  <indexterm><primary>PCI</primary></indexterm>
+  <indexterm><primary>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É</primary></indexterm>
+  <para>ÀßÄê¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢
+   ¤½¤Î¥«¡¼¥É¤¬»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   &os; ¤Ï ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ËÉý¹­¤¯Âбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢
+   ¤É¤Î &os; ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
+   <link xlink:href="&rel.current.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</link>
+   ¤ÎÂбþ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ìÍ÷¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <indexterm>
+   <primary>¥«¡¼¥Í¥ë</primary>
+   <secondary>ÀßÄê</secondary>
+  </indexterm>
+
+  <para>¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
+   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
+   ¤³¤ì¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÊýË¡¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+   ¤â¤Ã¤È¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï &man.kldload.8;
+   ¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+   ¼¡¤ÎÎã¤Ï¡¢Intel
+   »ÅÍͤΥӥë¥È¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤àÎã¤Ç¤¹¡£</para>
 
   <screen>&prompt.root; <userinput>kldload snd_hda</userinput></screen>
 
-   <para>¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òµ¯Æ°»þ¤ËÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
-	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òµ¯Æ°»þ¤ËÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
+   <filename>/boot/loader.conf</filename> ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <programlisting>snd_hda_load="YES"</programlisting>
 
-   <para>¾¤ËÍøÍѲÄǽ¤ÊÆɤ߹þ¤ß²Äǽ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï
-	<filename>/boot/defaults/loader.conf</filename>
-	¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òÍøÍѤ¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«³Î¤«¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	<filename>snd_driver</filename>
-	¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>kldload snd_driver</userinput></screen>
-
-   <para><filename>snd_driver</filename> ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢
-	°ìÈ̤˻ÈÍѤµ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ°ìÅÙ¤ËÆɤ߹þ¤à¥á¥¿¥É¥é¥¤¥Ð¤Ç¤¹¡£
-	¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ì¤Ð¡¢Â®¤ä¤«¤ËÀµ¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¤òõ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¡¢
-	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><filename>snd_driver</filename> ¥á¥¿¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÆɤ߹þ¤ß¸å¤Ë¡¢
-	¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÃΤë¤Ë¤Ï¡¢
-	<command>cat /dev/sndstat</command> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para>¾¤ËÍøÍѲÄǽ¤ÊÆɤ߹þ¤ß²Äǽ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï
+   <filename>/boot/defaults/loader.conf</filename>
+   ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òÍøÍѤ¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«³Î¤«¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+   <filename>snd_driver</filename>
+   ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <screen>&prompt.root; <userinput>kldload snd_driver</userinput></screen>
+
+  <para><filename>snd_driver</filename> ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢
+   °ìÈ̤˻ÈÍѤµ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ°ìÅÙ¤ËÆɤ߹þ¤à¥á¥¿¥É¥é¥¤¥Ð¤Ç¤¹¡£
+   ¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ¹¤ì¤Ð¡¢Â®¤ä¤«¤ËÀµ¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¤òõ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   <filename>/boot/loader.conf</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¡¢
+   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para><filename>snd_driver</filename> ¥á¥¿¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÆɤ߹þ¤ß¸å¤Ë¡¢
+   ¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÃΤë¤Ë¤Ï¡¢
+   <command>cat /dev/sndstat</command> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <sect2>
    <title>¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë</title>
@@ -160,59 +161,59 @@
 	¥«¡¼¥Í¥ëºÆ¹½Ãۤξܺ٤Ï
 	<xref linkend="kernelconfig"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para>¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»È¤¦¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»È¤¦¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
+	¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-  <programlisting>device sound</programlisting>
+   <programlisting>device sound</programlisting>
 
-  <para>¼¡¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£
-   Á°Àá¤Î Intel »ÅÍͤΥӥë¥È¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢
-   ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¼¡¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£
+	Á°Àá¤Î Intel »ÅÍͤΥӥë¥È¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢
+	¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <programlisting>device snd_hda</programlisting>
 
-	<para>¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤òÆɤó¤Ç¡¢
-	 ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤òÆɤó¤Ç¡¢
+	¥É¥é¥¤¥Ð¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para>PnP ÈóÂбþ¤Î ISA ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢
-	 IRQ ¤ª¤è¤Ó I/O ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤ò
-	 <filename>/boot/device.hints</filename>¡¡
-	 ¤Ë»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¡¢&man.loader.8;
-	 ¤Ï¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤߡ¢ÀßÄê¾ðÊó¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÅϤ·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢PnP ÈóÂбþ¤Î¸Å¤¤ Creative &soundblaster; 16 (ISA Àܳ)
-	 ¤Ë¤Ï <literal>snd_sb16</literal> ¤È¤È¤â¤Ë
-	 &man.snd.sbc.4; ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>PnP ÈóÂбþ¤Î ISA ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢
+	IRQ ¤ª¤è¤Ó I/O ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤ò
+	<filename>/boot/device.hints</filename>¡¡
+	¤Ë»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¡¢&man.loader.8;
+	¤Ï¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤߡ¢ÀßÄê¾ðÊó¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÅϤ·¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢PnP ÈóÂбþ¤Î¸Å¤¤ Creative &soundblaster; 16 (ISA Àܳ)
+	¤Ë¤Ï <literal>snd_sb16</literal> ¤È¤È¤â¤Ë
+	&man.snd.sbc.4; ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<programlisting>device snd_sbc
+   <programlisting>device snd_sbc
 device snd_sb16</programlisting>
 
-	<para>¤â¤·¥«¡¼¥É¤¬ <literal>0x220</literal> I/O port ¤È
-	 IRQ <literal>5</literal> ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <filename>/boot/device.hints</filename>
-	 ¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤â¤·¥«¡¼¥É¤¬ <literal>0x220</literal> I/O port ¤È
+	IRQ <literal>5</literal> ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	<filename>/boot/device.hints</filename>
+	¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<programlisting>hint.sbc.0.at="isa"
+   <programlisting>hint.sbc.0.at="isa"
 hint.sbc.0.port="0x220"
 hint.sbc.0.irq="5"
 hint.sbc.0.drq="1"
 hint.sbc.0.flags="0x15"</programlisting>
 
-	<para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢
-	 I/O ¥Ý¡¼¥È¤Ë <literal>0x220</literal> ¤ò¡¢
-	 IRQ ¤Ë <literal>5</literal> ¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><filename>/boot/device.hints</filename>
-	 ¤ËÍѤ¤¤ë¤Ù¤­¹½Ê¸¤Ï¡¢&man.sound.4; ¤ª¤è¤Ó¡¢
-	 ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î³Æ¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-	 ¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
-	 IRQ ¤ä¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢
-	 &man.snd.sbc.4; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢
+	I/O ¥Ý¡¼¥È¤Ë <literal>0x220</literal> ¤ò¡¢
+	IRQ ¤Ë <literal>5</literal> ¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><filename>/boot/device.hints</filename>
+	¤ËÍѤ¤¤ë¤Ù¤­¹½Ê¸¤Ï¡¢&man.sound.4; ¤ª¤è¤Ó¡¢
+	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î³Æ¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+	¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
+	IRQ ¤ä¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢
+	&man.snd.sbc.4; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="sound-testing">
@@ -224,7 +225,7 @@ hint.sbc.0.flags="0x15"</programlisting>
 	¤³¤ÎÎã¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó Conexant CX20590
 	¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
 
-  <screen>pcm0: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> at nid 5 on hdaa0
+   <screen>pcm0: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> at nid 5 on hdaa0
 pcm1: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> at nid 6 on hdaa0
 pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+HP/2.0)> at nid 31,25 and 35,27 on hdaa1</screen>
 
@@ -252,10 +253,10 @@ pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+H
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>cdcontrol -f /dev/acd0 play 1</userinput></screen>
 
-  <warning>
-   <para>¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¤ÏÆÃÊ̤ʥ¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
-	&man.mount.8; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-  </warning>
+   <warning>
+	<para>¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¤ÏÆÃÊ̤ʥ¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
+	 &man.mount.8; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+   </warning>
 
    <para><package>audio/workman</package> ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
 	¤è¤ê¤è¤¤¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄ󶡤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
@@ -273,66 +274,67 @@ pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+H
 	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È»¨²»¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
 	¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <note>
-   <para><filename>/dev/dsp*</filename> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤Ï¡¢
-	ɬÍפ˱þ¤¸¤Æ¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸ºß¤»¤º¡¢
-	&man.ls.1; ¤Î½ÐÎϤËɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-  </note>
+   <note>
+	<para><filename>/dev/dsp*</filename> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤Ï¡¢
+	 ɬÍפ˱þ¤¸¤Æ¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸ºß¤»¤º¡¢
+	 &man.ls.1; ¤Î½ÐÎϤËɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+   </note>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="troubleshooting">
    <title>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</title>
 
-	<indexterm><primary>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É</primary></indexterm>
-	<indexterm><primary>I/O ¥Ý¡¼¥È</primary></indexterm>
-	<indexterm><primary>IRQ</primary></indexterm>
-	<indexterm><primary>DSP</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>I/O ¥Ý¡¼¥È</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>IRQ</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>DSP</primary></indexterm>
 
    <para>ɽ 8.1 ¤Ï¡¢Îɤ¯¤¢¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤½¤Î²ò·èË¡¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <table frame="none" pgwide="1">
-   <title>Îɤ¯¤¢¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸</title>
+	<title>Îɤ¯¤¢¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸</title>
 
-	 <tgroup cols="2">
-	  <thead>
-	   <row>
-		<entry>¥¨¥é¡¼</entry>
-		<entry>²ò·èÊýË¡</entry>
-	   </row>
-	  </thead>
-
-	  <tbody>
-	   <row>
-		<entry><errorname>sb_dspwr(XX) timed out</errorname></entry>
-		<entry><para>»ÈÍѤ¹¤ë
-		  I/O ¥Ý¡¼¥È¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para></entry>
-	   </row>
-
-	   <row>
-		<entry><errorname>bad irq XX</errorname></entry>
-		<entry><para>»ÈÍѤ¹¤ë IRQ ¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-		  ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î IRQ ¤ÈÀßÄꤷ¤¿ IRQ
-		  ¤¬Æ±¤¸¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para></entry>
-	   </row>
-
-	   <row>
-		<entry><errorname>xxx: gus pcm not attached, out of memory</errorname></entry>
-		<entry><para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para></entry>
-	   </row>
-
-	   <row>
-		<entry><errorname>xxx: can't open /dev/dsp!</errorname></entry>
-		<entry><para><command>fstat | grep dsp</command>
-		  ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¡¢
-		  ¾¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		  ÃíÌܤ¹¤Ù¤­¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¤Ï
-		  <application>esound</application> ¤È
-		  <application>KDE</application>
-		  ¤Î¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£</para></entry>
-	   </row>
-	  </tbody>
-	 </tgroup>
+	<tgroup cols="2">
+	 <thead>
+	  <row>
+	   <entry>¥¨¥é¡¼</entry>
+	   <entry>²ò·èÊýË¡</entry>
+	  </row>
+	 </thead>
+
+	 <tbody>
+	  <row>
+	   <entry><errorname>sb_dspwr(XX) timed out</errorname></entry>
+	   <entry><para>»ÈÍѤ¹¤ë
+		I/O ¥Ý¡¼¥È¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para></entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry><errorname>bad irq XX</errorname></entry>
+	   <entry><para>»ÈÍѤ¹¤ë IRQ ¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+		¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î IRQ ¤ÈÀßÄꤷ¤¿ IRQ
+		¤¬Æ±¤¸¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para></entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry><errorname>xxx: gus pcm not attached, out of memory</errorname></entry>
+	   <entry><para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para></entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry><errorname>xxx: can't open
+		 /dev/dsp!</errorname></entry>
+	   <entry><para><command>fstat | grep dsp</command>
+		¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¡¢
+		¾¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		ÃíÌܤ¹¤Ù¤­¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¤Ï
+		<application>esound</application> ¤È
+		<application>KDE</application>
+		¤Î¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£</para></entry>
+	  </row>
+	 </tbody>
+	</tgroup>
    </table>
 
    <para>ºÇ¶á¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢
@@ -346,7 +348,7 @@ pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+H
 	<literal>pcm</literal> ¤òõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÎϤòÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-<programlisting>...
+   <programlisting>...
 hdac0: HDA Driver Revision: 20100226_0142
 hdac1: HDA Driver Revision: 20100226_0142
 hdac0: HDA Codec #0: NVidia (Unknown)
@@ -943,22 +945,23 @@ no adaptors present</screen>
 
 	<indexterm><primary>MPlayer</primary></indexterm>
 
-	 <para><application>MPlayer</application> ¤Ï
-	  <package>multimedia/mplayer</package>
-	  package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤Þ¤¿¡¢
-	  ¹½Ãۤκݤˤµ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-	  ¤½¤Î¤¿¤á¡¢package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢
-	  port ¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
-	  port ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤Î·Á¼°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤«¤ò·èÄꤹ¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
-	  <application>MPlayer</application> ¤Ï¡¢
-	  ¤½¤Î·Á¼°¤Î¥Ó¥Ç¥ª·Á¼°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
-	  Ìð°õ¥­¡¼¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆɬÍפʷÁ¼°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ÁªÂò¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢<keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢
-	  port ¤Î¹½Ãۤȥ¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><application>MPlayer</application> ¤Ï
+	 <package>multimedia/mplayer</package>
+	 package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤Þ¤¿¡¢
+	 ¹½Ãۤκݤˤµ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤Î¤¿¤á¡¢package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢
+	 port ¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢port
+	 ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤Î·Á¼°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤«¤ò·èÄꤹ¤ë¤¿¤á¡¢
+	 ¸«¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
+	 <application>MPlayer</application> ¤Ï¡¢
+	 ¤½¤Î·Á¼°¤Î¥Ó¥Ç¥ª·Á¼°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
+	 Ìð°õ¥­¡¼¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆɬÍפʷÁ¼°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ÁªÂò¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢<keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢
+	 port ¤Î¹½Ãۤȥ¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î packege ¤Þ¤¿¤Ï port ¤Ï¡¢
 	 <command>mplayer</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È
@@ -970,135 +973,133 @@ no adaptors present</screen>
 	 <application>MEncoder</application> ¤Î
 	 package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-	 <para><application>MPlayer</application> ¤ò½é¤á¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
-	  ³Æ¼«¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Ë <filename
-	   class="directory">.mplayer</filename>
-	  ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢
-	  ¥æ¡¼¥¶¸ÇÍ­¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌŪ¤Ê»ÈÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ßÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
-	  ¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	  mplayer(1)
-	  ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para><filename>testfile.avi</filename>
-	  ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
-	  <option>-vo</option> ¤È¤È¤â¤Ë¡¢
-	  ¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo xv testfile.avi</userinput></screen>
-	 <screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo sdl testfile.avi</userinput></screen>
-	 <screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo x11 testfile.avi</userinput></screen>
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo dga testfile.avi</userinput></screen>
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo 'sdl:dga' testfile.avi</userinput></screen>
-
-	 <para>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ÎÁêÂÐŪÀ­Ç½¤Ï¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤Ë°Í¸¤·¡¢
-	  ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë±þ¤¸¤ÆÃø¤·¤¯ÊѤï¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	  ¤³¤ì¤é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃͤϤ¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-	 <para><acronym>DVD</acronym> ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	  <filename>testfile.avi</filename> ¤ò
-	  <option>dvd://<replaceable>N</replaceable>
-	   -dvd-device <replaceable>DEVICE</replaceable></option>
-	  ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  <N> ¤Ë¤ÏºÆÀ¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÈÖ¹æ¤ò¡¢
-	  <replaceable>DEVICE</replaceable>
-	  ¤Ï <acronym>DVD</acronym> ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-	  ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename>/dev/dvd</filename>
-	  ¤«¤é 2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo xv dvd://3 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
-
-	 <note>
-	  <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <acronym>DVD</acronym> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
-	   <application>MPlayer</application> port ¤Î¹½ÃÛ»þ¤Ë
-	   <varname>WITH_DVD_DEVICE=/path/to/desired/device</varname>
-	   ¤òÄɲ乤뤳¤È¤Ç¤ÇÄêµÁ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï
-	   <filename>/dev/cd0</filename> ¤Ç¤¹¡£
-	   ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Î port ¤Î
-	   <filename>Makefile.options</filename> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	 </note>
-
-	 <para>Ää»ß¡¢µÙ»ß¡¢ºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢<command>mplayer -h</command>
-	  ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢mplayer(1) ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <para>ºÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  Á´²èÌ̥⡼¥É¤Ë¤¹¤ë <option>-fs -zoom</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¡¢
-	  À­Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë <option>-framedrop</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¤è¤¯»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥æ¡¼¥¶¤Î
-	  <filename>.mplayer/config</filename>
-	  ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><application>MPlayer</application> ¤ò½é¤á¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
+	 ³Æ¼«¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Ë <filename
+	  class="directory">.mplayer</filename>
+	 ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¥æ¡¼¥¶¸ÇÍ­¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌŪ¤Ê»ÈÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ßÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	 mplayer(1) ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para><filename>testfile.avi</filename>
+	 ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
+	 <option>-vo</option> ¤È¤È¤â¤Ë¡¢
+	 ¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo xv testfile.avi</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo sdl testfile.avi</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo x11 testfile.avi</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo dga testfile.avi</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo 'sdl:dga' testfile.avi</userinput></screen>
+
+	<para>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ÎÁêÂÐŪÀ­Ç½¤Ï¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤Ë°Í¸¤·¡¢
+	 ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë±þ¤¸¤ÆÃø¤·¤¯ÊѤï¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	 ¤³¤ì¤é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃͤϤ¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+	<para><acronym>DVD</acronym> ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 <filename>testfile.avi</filename> ¤ò
+	 <option>dvd://<replaceable>N</replaceable>
+	  -dvd-device <replaceable>DEVICE</replaceable></option>
+	 ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 <N> ¤Ë¤ÏºÆÀ¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÈÖ¹æ¤ò¡¢
+	 <replaceable>DEVICE</replaceable>
+	 ¤Ï <acronym>DVD</acronym> ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename>/dev/dvd</filename>
+	 ¤«¤é 2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo xv dvd://3 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
+
+	<note>
+	 <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <acronym>DVD</acronym> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
+	  <application>MPlayer</application> port ¤Î¹½ÃÛ»þ¤Ë
+	  <varname>WITH_DVD_DEVICE=/path/to/desired/device</varname>
+	  ¤òÄɲ乤뤳¤È¤Ç¤ÇÄêµÁ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï
+	  <filename>/dev/cd0</filename> ¤Ç¤¹¡£
+	  ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Î port ¤Î
+	  <filename>Makefile.options</filename> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</note>
+
+	<para>Ää»ß¡¢µÙ»ß¡¢ºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢<command>mplayer -h</command>
+	 ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢mplayer(1) ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<para>ºÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 Á´²èÌ̥⡼¥É¤Ë¤¹¤ë <option>-fs -zoom</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¡¢
+	 À­Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë <option>-framedrop</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	<para>¤è¤¯»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥æ¡¼¥¶¤Î
+	 <filename>.mplayer/config</filename>
+	 ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <programlisting>vo=xv
+	<programlisting>vo=xv
 fs=yes
 zoom=yes</programlisting>
 
-	 <para><command>mplayer</command> ¤Ï <acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò
-	  <filename>.vob</filename> ¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	  <acronym>DVD</acronym> ¤«¤é
-	  2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥ó¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><command>mplayer</command> ¤Ï <acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò
+	 <filename>.vob</filename> ¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	 <acronym>DVD</acronym> ¤«¤é
+	 2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥ó¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -dumpstream -dumpfile out.vob dvd://2 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -dumpstream -dumpfile out.vob dvd://2 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
 
-	 <para>½ÐÎϤµ¤ì¤¿ <filename>out.vob</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï
-	  MPEG ·Á¼°¤Ç¤¹¡£</para>
+	<para>½ÐÎϤµ¤ì¤¿ <filename>out.vob</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï
+	 MPEG ·Á¼°¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<para>&unix; ¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
-	 ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï
-	 <link xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/">mplayerhq.hu/DOCS</link>
+	 ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï <link
+	  xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/">mplayerhq.hu/DOCS</link>
 	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ»½ÑŪ¤Ê¾ðÊ󤬤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢
 	 ¥Ð¥°¤òÊó¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Æɤà¤Ù¤­¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	 <indexterm>
-	  <primary>mencoder</primary>
-	 </indexterm>
+	<indexterm>
+	 <primary>mencoder</primary>
+	</indexterm>
 
-	<para><command>mencoder</command> ¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢
- 	 <link
+	<para><command>mencoder</command> ¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢<link
 	  xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html">mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html</link>
-	  ¤òÆɤó¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤è¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
-	  ÉʼÁ¸þ¾å¡¢Äã¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¡¢·Á¼°ÊÑ´¹¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁǤÎÄ´Àá¶ñ¹ç¤Ç¡¢À­Ç½¤¬Îɤ«¤Ã¤¿¤ê°­¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢
-	  ·ë²Ì¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	  ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÔŬÀÚ¤ËÁȹ礻¤ë¤È¡¢
-	  <command>mplayer</command>
-	  ¤Ç¤µ¤¨ºÆÀ¸¤Ç¤­¤Ê¤¤½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¤òÆɤó¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤è¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
+	 ÉʼÁ¸þ¾å¡¢Äã¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¡¢·Á¼°ÊÑ´¹¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁǤÎÄ´Àá¶ñ¹ç¤Ç¡¢À­Ç½¤¬Îɤ«¤Ã¤¿¤ê°­¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢
+	 ·ë²Ì¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÔŬÀÚ¤ËÁȹ礻¤ë¤È¡¢
+	 <command>mplayer</command>
+	 ¤Ç¤µ¤¨ºÆÀ¸¤Ç¤­¤Ê¤¤½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para> ¤Ï¤¸¤á¤Ïñ½ã¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.user; <userinput>mencoder input.avi -oac copy -ovc copy -o output.avi</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>mencoder input.avi -oac copy -ovc copy -o output.avi</userinput></screen>
 
-	 <para>¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
-	  <command>mplayer</command> ¤Ë <option>-dumpfile</option>
-	  ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para><filename>input.avi</filename>
-	  ¤ò²»À¼¤Ë MPEG3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
-	  MPEG4 ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë
-	  <package>audio/lame</package>
-	  port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
-	  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para>¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
+	 <command>mplayer</command> ¤Ë <option>-dumpfile</option>
+	 ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para><filename>input.avi</filename>
+	 ¤ò²»À¼¤Ë MPEG3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
+	 MPEG4 ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë
+	 <package>audio/lame</package>
+	 port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.user; <userinput>mencoder input.avi -oac mp3lame -lameopts br=192 \
+	<screen>&prompt.user; <userinput>mencoder input.avi -oac mp3lame -lameopts br=192 \
 	 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq -o output.avi</userinput></screen>
 
 	<para>¤³¤ì¤Ï <command>mplayer</command> ¤ä
 	 <command>xine</command>
 	 ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÆÀ¸²Äǽ¤Ê½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <para><acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤òľÀܺƥ¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
-	  ¾åµ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î
-	  <filename>input.avi</filename> ¤ò
-	  <option>dvd://1 -dvd-device /dev/dvd</option> ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¡¢
-	  <systemitem class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
-	  ´üÂÔ¤¹¤ë·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	  ¤«¤ï¤ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥À¥ó¥×¤·¤Æ¡¢
-	  ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂФ·¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤òľÀܺƥ¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¾åµ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î
+	 <filename>input.avi</filename> ¤ò
+	 <option>dvd://1 -dvd-device /dev/dvd</option> ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¡¢
+	 <systemitem class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ´üÂÔ¤¹¤ë·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	 ¤«¤ï¤ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥À¥ó¥×¤·¤Æ¡¢
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂФ·¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
    </sect3>
 
    <sect3 xml:id="video-xine">
@@ -1124,12 +1125,12 @@ zoom=yes</programlisting>
 	 ºÆÀ¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
 	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.user; <userinput>xine -g -p mymovie.avi</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>xine -g -p mymovie.avi</userinput></screen>
 
-   <para><link
-	 xlink:href="http://www.xine-project.org/faq">
-	xine-project.org/faq</link> ¤Ë¤Ï¡¢
-	¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><link
+	  xlink:href="http://www.xine-project.org/faq">
+	 xine-project.org/faq</link> ¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
    </sect3>
 
    <sect3 xml:id="video-ports-transcode">
@@ -1157,7 +1158,7 @@ zoom=yes</programlisting>
 	<para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢DivX ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
 	 PAL MPEG-1 (PAL VCD) ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë»ÈÍÑÎã¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.user; <userinput>transcode -i input.avi -V --export_prof vcd-pal -o output_vcd</userinput>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>transcode -i input.avi -V --export_prof vcd-pal -o output_vcd</userinput>
 &prompt.user; <userinput>mplex -f 1 -o output_vcd.mpg output_vcd.m1v output_vcd.mpa</userinput></screen>
 
 	<para>ºîÀ®¤µ¤ì¤¿ <acronym>MPEG</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢
@@ -1188,7 +1189,7 @@ zoom=yes</programlisting>
   </info>
  -->
 
- <title>TV ¥«¡¼¥É</title>
+  <title>TV ¥«¡¼¥É</title>
 
   <indexterm>
    <primary>TV ¥«¡¼¥É</primary>
@@ -1314,23 +1315,23 @@ bktr0: Pinnacle/Miro TV, Philips SECAM t
    ¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¤â¡¢
    °Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¾å¤Ç¤âÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	<package>multimedia/mythtv-frontend</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
-	¤«¤é &os; ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	<xref linkend="x11"/> ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
-	<application>&xorg;</application>
-	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤ÆÀßÄꤹ¤ëɬÍפ⤢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï X-Video Motion Compensation
-	(<acronym>XvMC</acronym>) ¤ËÂбþ¤·¡¢
-	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Linux Infrared Remote Control
-	<acronym>LIRC</acronym>)-¸ß´¹¤Î¥ê¥â¡¼¥È¤ËÂбþ¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛŪ¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <para>&os; ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤ÎξÊý¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	<package>multimedia/mythtv</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
-	¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	&mysql; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤âɬÍפȤʤê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	¼«Æ°Åª¤Ë°Í¸¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Á¥å¡¼¥Ê¥«¡¼¥É¤ÈÏ¿²»¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
+  <para>¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+   <package>multimedia/mythtv-frontend</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
+   ¤«¤é &os; ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   <xref linkend="x11"/> ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
+   <application>&xorg;</application>
+   ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤ÆÀßÄꤹ¤ëɬÍפ⤢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï X-Video Motion Compensation
+   (<acronym>XvMC</acronym>) ¤ËÂбþ¤·¡¢
+   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Linux Infrared Remote Control
+   <acronym>LIRC</acronym>)-¸ß´¹¤Î¥ê¥â¡¼¥È¤ËÂбþ¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛŪ¤Ç¤¹¡£</para>
+
+  <para>&os; ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤ÎξÊý¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+   <package>multimedia/mythtv</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
+   ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   &mysql; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤âɬÍפȤʤê¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   ¼«Æ°Åª¤Ë°Í¸¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢
+   ¥Á¥å¡¼¥Ê¥«¡¼¥É¤ÈÏ¿²»¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
 
   <sect2>
    <title>¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢</title>
@@ -1403,22 +1404,23 @@ bktr0: Pinnacle/Miro TV, Philips SECAM t
    <primary>²èÁü¥¹¥­¥ã¥Ê</primary>
   </indexterm>
 
-   <para>&os; ¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¥¹¥­¥ã¥Ê¤ËÂФ¹¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï
-	<application>SANE</application> (Scanner Access Now Easy)
-	<acronym role="Application Programming Interface">API</acronym>
-	¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
-	&os; Ports Collection ¤Ç¤âÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	<application>SANE</application>
-	¤Ï¥¹¥­¥ã¥Ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
-	&os; ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>&os; ¤Ï
-	SCSI Àܳ¤ª¤è¤Ó USB Àܳ¤Î¥¹¥­¥ã¥Ê¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	<application>SANE</application>
-	¤¬¥¹¥­¥ã¥Ê¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ã¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link xlink:href="http://www.sane-project.org/sane-supported-devices.html">Âбþ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ìÍ÷</link>
-	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para>&os; ¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¥¹¥­¥ã¥Ê¤ËÂФ¹¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï
+   <application>SANE</application> (Scanner Access Now Easy)
+   <acronym role="Application Programming Interface">API</acronym>
+   ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
+   &os; Ports Collection ¤Ç¤âÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   <application>SANE</application>
+   ¤Ï¥¹¥­¥ã¥Ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
+   &os; ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>&os; ¤Ï
+   SCSI Àܳ¤ª¤è¤Ó USB Àܳ¤Î¥¹¥­¥ã¥Ê¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
+   <application>SANE</application>
+   ¤¬¥¹¥­¥ã¥Ê¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ã¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
+	xlink:href="http://www.sane-project.org/sane-supported-devices.html">Âбþ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ìÍ÷</link>
+   ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <sect2>
    <title>¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</title>
@@ -1563,49 +1565,49 @@ device 'epson2:libusb:/dev/usb:/dev/ugen
 	(<literal>/dev/ugen0.2</literal>) ¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <note>
-   <para>²¿¤â½ÐÎϤ¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
-	¥¹¥­¥ã¥Ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢
-	&man.scanimage.1; ¤Ï¥¹¥­¥ã¥Ê¤òǧ¼±¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢<filename>/usr/local/etc/sane.d/</filename>
-	¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤·¡¢
-	»ÈÍѤ¹¤ë¥¹¥­¥ã¥Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄêµÁ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>²¿¤â½ÐÎϤ¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
+	 ¥¹¥­¥ã¥Ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢
+	 &man.scanimage.1; ¤Ï¥¹¥­¥ã¥Ê¤òǧ¼±¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	 ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢<filename>/usr/local/etc/sane.d/</filename>
+	 ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤·¡¢
+	 »ÈÍѤ¹¤ë¥¹¥­¥ã¥Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄêµÁ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 	
-   <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢USB ¥¹¥­¥ã¥Ê¤Ï¡¢Àµ¾ï¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ìÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢USB ¥¹¥­¥ã¥Ê¤Ï¡¢Àµ¾ï¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ìÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥¹¥­¥ã¥Ê¤¬Àµ¤·¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	<para>¥¹¥­¥ã¥Ê¤¬Àµ¤·¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>scanimage -L</userinput>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>scanimage -L</userinput>
 
 No scanners were identified. If you were expecting something different,
 check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
 sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
 which came with this software (README, FAQ, manpages).</screen>
 
-   <para>¥¹¥­¥ã¥Ê¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢
-	<filename>/usr/local/etc/sane.d/epson2.conf</filename>
-	¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢
-	¥¹¥­¥ã¥Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï &epson.perfection; 1650 ¤Ê¤Î¤Ç¡¢
-	<literal>epson2</literal> ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£
-	ÊÔ½¸ºî¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢
-	¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥×¥³¥á¥ó¥È¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´Êñ¤Ç¤¹¡£
-	»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ã¥Ê¤Ë¤ÏÉÔŬÀڤʥ¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£
-	º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥­¥ã¥Ê¤Ï USB
-	¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Î¤Ç <literal>scsi</literal>
-	¤È¤¤¤¦¸ì¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹Ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎËöÈø¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¥¹¥­¥ã¥Ê¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢
+	 <filename>/usr/local/etc/sane.d/epson2.conf</filename>
+	 ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥¹¥­¥ã¥Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï &epson.perfection; 1650 ¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	 <literal>epson2</literal> ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£
+	 ÊÔ½¸ºî¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥×¥³¥á¥ó¥È¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´Êñ¤Ç¤¹¡£
+	 »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ã¥Ê¤Ë¤ÏÉÔŬÀڤʥ¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£
+	 º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥­¥ã¥Ê¤Ï USB
+	 ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Î¤Ç <literal>scsi</literal>
+	 ¤È¤¤¤¦¸ì¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹Ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎËöÈø¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <programlisting>usb /dev/uscanner0</programlisting>
+	<programlisting>usb /dev/uscanner0</programlisting>
 
-   <para>ÊÔ½¸¤òÊݸ¤·¡¢
-	¥¹¥­¥ã¥Ê¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para>ÊÔ½¸¤òÊݸ¤·¡¢
+	 ¥¹¥­¥ã¥Ê¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>scanimage -L</userinput>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>scanimage -L</userinput>
 device `epson:/dev/uscanner0' is a Epson GT-8200 flatbed scanner</screen>
 
-   <para><literal>`epson:/dev/uscanner0'</literal> ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢
-	¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É̾¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><literal>`epson:/dev/uscanner0'</literal> ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢
+	 ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É̾¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
    </note>
 
    <para><command>scanimage -L</command>


More information about the svn-doc-all mailing list