svn commit: r43192 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Nov 14 08:37:08 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Thu Nov 14 08:37:07 2013
New Revision: 43192
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43192

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42949 -> r43033	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Thu Nov 14 00:58:21 2013	(r43191)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Thu Nov 14 08:37:07 2013	(r43192)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42949
+   Original revision: r43033
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -30,7 +30,8 @@
    Ï¿²»¤·¤¿²»³Ú¤òÊÔ½¸¤·¤¿¤ê¡¢²»¶Á¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢Àܳ¤µ¤ì¤¿
    MIDI µ¡´ï¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <para>&os; ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó DVD ¤ÎºÆÀ¸¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+  <para>&os; ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó <acronym>DVD</acronym>
+   ¤ÎºÆÀ¸¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    &os; ¤Î Ports Collection ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¡¢
    ÊÑ´¹¡¢ºÆÀ¸¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -58,12 +59,13 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para>DVD, <filename>.mpg</filename> ¤ª¤è¤Ó
+    <para><acronym>DVD</acronym>, <filename>.mpg</filename> ¤ª¤è¤Ó
      <filename>.avi</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ëÊýË¡</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para>CD ¤ª¤è¤Ó DVD ¤Î¾ðÊó¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÃê½Ð¤¹¤ëÊýË¡</para>
+    <para>CD ¤ª¤è¤Ó <acronym>DVD</acronym>
+	 ¤Î¾ðÊó¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÃê½Ð¤¹¤ëÊýË¡</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -713,31 +715,35 @@ audio01.wav audio01.mp3</userinput></scr
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="video-playback">
+  <!--
   <info><title>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸</title>
    <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Ross</firstname><surname>Lippert</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
+	<author><personname><firstname>Ross</firstname><surname>Lippert</surname></personname><contrib>´ó¹Æ (2002 ǯ 6 ·î): </contrib></author>
    </authorgroup>
   </info>
+  -->
+
+  <title>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸</title>
 
-  <para>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢
-   ¤½¤Î¥«¡¼¥É¤¬»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×¤ò³Îǧ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+  <para>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
+   ¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò³Îǧ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
    <application>&xorg;</application>
    ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
-   ¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤Ë¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤À­Ç½¤òȯ´ø¤Ç¤­¤ë¥«¡¼¥É¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£
+   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¡¼¥É¤¬¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ËÀ­Ç½¤òȯ´ø¤Ç¤­¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
    ÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î <application>&xorg;</application>
    ¥µ¡¼¥Ð¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥È¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
    <application>&xorg;</application> ¤ò¼Â¹ÔÃæ¤Ë
-   &man.xdpyinfo.1; ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <command>xdpyinfo</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <para>¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¡¢
    ¥Æ¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê MPEG ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤è¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
-   ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î DVD ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï DVD ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò
+   ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î <acronym>DVD</acronym> ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï
+   <acronym>DVD</acronym> ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò
    <filename class="directory">/dev/dvd</filename>
    ¤È¤·¤Æ½é´üÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
    ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËŬÀڤʥǥХ¤¥¹¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-  <screen>&prompt.root; <userinput>ln -sf /dev/acd0 /dev/dvd</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ln -sf /dev/acd0 /dev/rdvd</userinput></screen>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>ln -sf /dev/cd0 /dev/dvd</userinput></screen>
 
   <para>&man.devfs.5; ¤Î»ÅÍͤˤè¤ê¡¢
    ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼êÆ°¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -745,11 +751,10 @@ audio01.wav audio01.mp3</userinput></scr
    <filename>/etc/devfs.conf</filename>
    ¤Ë²¼µ­¤ÎÀßÄê¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-  <programlisting>link acd0 dvd
-link acd0 rdvd</programlisting>
+  <programlisting>link cd0 dvd</programlisting>
 
-  <para>ÆÃÊÌ¤Ê DVD-ROM µ¡Ç½¤òɬÍפȤ¹¤ë DVD ¤Î¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢
-   DVD ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
+  <para>ÆÃÊ̤ʵ¡Ç½¤òɬÍפȤ¹¤ë <acronym>DVD</acronym> ¤Î¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢
+   <acronym>DVD</acronym> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
 
   <para><application>&xorg;</application>
    ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î»È¤¦¶¦Í­¥á¥â¥ê¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
@@ -766,7 +771,7 @@ kern.ipc.shmall=32768</programlisting>
    <indexterm><primary>DGA</primary></indexterm>
 
    <para><application>&xorg;</application>
-	¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ó¥Ç¥ªÉ½¼¨À­Ç½¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ó¥Ç¥ªÉ½¼¨À­Ç½¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢
 	Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂ礭¤¯°Í¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	²¼µ­¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¡¢
 	¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬ÊѤï¤ë¤ÈÉʼÁ¤¬ÊѤï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
@@ -780,16 +785,38 @@ kern.ipc.shmall=32768</programlisting>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>XVideo: drawable ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ËÂбþ¤·¤¿
-	  <application>&xorg;</application> ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½</para>
+	 <para>XVideo: ÆÃÊ̤ʥ¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
+	  drawable ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËľÀܥӥǥª¤òɽ¼¨¤¹¤ë
+	  <application>&xorg;</application> ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
+	  ¤³¤Î³ÈÄ¥¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÎ÷²Á¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â¹âÉʼÁ¤ÎºÆÀ¸¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  ¼¡¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³ÈÄ¥¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î³ÎǧÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><acronym>SDL</acronym>: Simple Directmedia Layer</para>
+	 <para><acronym>SDL</acronym>: Simple Directmedia Layer ¤Ï¡¢
+	  ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´Ö¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ú²ÌŪ¤ËÍøÍѤ·¤¿¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜŪ¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
+	  <acronym>SDL</acronym> ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂФ¹¤ëÄã¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃê¾ÝŪ³µÇ°¤òÄ󶡤·¡¢
+	  »þ¤Ë¤Ï <application>&xorg;</application>
+	  ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤ê¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+
+	  &os; ¤Ç¤Ï¡¢<acronym>SDL</acronym> ¤Ï¡¢
+	  <package>devel/sdl20</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
+	  ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><acronym>DGA</acronym>: Direct Graphics Access</para>
+	 <para><acronym>DGA</acronym>: Direct Graphics Access ¤Ï¡¢
+	  ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ <application>&xorg;</application> ¥µ¡¼¥Ð¤ò²ð¤»¤º
+	  ľÀܥե졼¥à¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
+	  <application>&xorg;</application> ¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
+	  Äã¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥â¥ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	  ¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï <systemitem class="username">root</systemitem>
+	  ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	  <acronym>DGA</acronym> µ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ï &man.dga.1;
+	  ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤È¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  <command>dga</command>
+	  ¼Â¹ÔÃæ¤Ï¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò²¡¤»¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¿§¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	  Ãæ»ß¤¹¤ë¤Ë¤Ï <keycap>q</keycap> ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
@@ -800,14 +827,6 @@ kern.ipc.shmall=32768</programlisting>
    <sect3 xml:id="video-interface-xvideo">
 	<title>XVideo</title>
 
-	<para><application>&xorg;</application> ¤Ë¤Ï
-	 <emphasis>XVideo</emphasis>¡¢¤Þ¤¿¤Ï Xvideo, Xv, xv
-	 ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ì¤ÏÆÃÊ̤ʥ¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ drawable
-	 ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËľÀܥӥǥª¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
-	 Ä㮤ʥޥ·¥ó¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ì¤¿ÉʼÁ¤ÎºÆÀ¸¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
 	<para>¤³¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	 <command>xvinfo</command> ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -897,49 +916,9 @@ no adaptors present</screen>
 
 	<para>¥«¡¼¥É¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ XVideo ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	 ¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢
-	 ·×»»¾å¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
 	 ¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
-	 ¤½¤ì¤Ç¤âËþ­¤Î¤¤¤¯À­Ç½¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-   </sect3>
-
-   <sect3 xml:id="video-interface-SDL">
-	<title>Simple Directmedia Layer</title>
-
-	<para>Simple Directmedia Layer (SDL) ¤Ï¡¢
-	 ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´Ö¤Ç
-	 ¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ú²ÌŪ¤ËÍøÍѤ·¤¿
-	 ¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò
-	 ³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜŪ¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
-	 SDL ¥ì¥¤¥ä¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂФ¹¤ëÄã¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃê¾ÝŪ³µÇ°¤òÄ󶡤·¡¢
-	 »þ¤Ë¤Ï <application>&xorg;</application>
-	 ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤ê¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>SDL</application> ¤Ï
-	 <package>devel/sdl12</package> package ¤Þ¤¿¤Ï
-	 port ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
+	 ·×»»¾å¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£</para>
    </sect3>
-
-   <sect3 xml:id="video-interface-DGA">
-	<title>Direct Graphics Access</title>
-
-	<para><acronym>DGA</acronym> ¤Ï¡¢
-	 ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ <application>&xorg;</application> ¥µ¡¼¥Ð¤ò²ð¤»¤º
-	 ľÀܥե졼¥à¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
-	 <application>&xorg;</application> ¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
-	 Äã¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥â¥ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	 ¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï <systemitem class="username">root</systemitem>
-	 ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<para><acronym>DGA</acronym> µ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ï &man.dga.1;
-	 ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤È¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 <command>dga</command>
-	 ¼Â¹ÔÃæ¤Ï¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò²¡¤»¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¿§¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 Ãæ»ß¤¹¤ë¤Ë¤Ï <keycap>q</keycap> ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   </sect3>
-
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="video-ports">
@@ -951,91 +930,18 @@ no adaptors present</screen>
    <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï Ports Collection ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¡¢
 	¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>&os; ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿¤¯¤Ï¡¢
-	&linux; ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿¤¯¤Ï¤Þ¤À¥Ù¡¼¥¿ÈǤÎÉʼÁ¤Ç¤¹¡£
-	&os; ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
-	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂ꤬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-   <orderedlist>
-
-	<listitem>
-	 <para>¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢
-	  ¾¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢
-	  ¼«¿È¤ÎºîÀ®¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>Æó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿Æ±¤¸¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢
-	  Ʊ¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ëµóÆ°¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>¥¤¥á¡¼¥¸¥µ¥¤¥ºÊѹ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¤¬¡¢
-	  ¥Ð¥°¤Î¿¤¤¥µ¥¤¥ºÊѹ¹¥ë¡¼¥Á¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¤¿Í¹©Êª¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯¥³¥¢¥À¥ó¥×¤¹¤ë¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>ʸ½ñ¤¬ port ¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Ê¤¤
-	  (ʸ½ñ¤Ï web ¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î port ¤Î
-	  <filename>work</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë
-	  »Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë)¡£</para>
-	</listitem>
-
-   </orderedlist>
-
-   <para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿¤¯¤Ï¤µ¤é¤Ë
-	<quote>&linux; ¼çµÁ</quote> ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºî¼Ô¤¬²¾Äꤷ¤¿
-	&linux; ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¤ß¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢
-	¤¢¤ëɸ½à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤ä¡¢
-	Linux ¥«¡¼¥Í¥ë¤ÎÆÃÄê¤Îµ¡Ç½¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÌäÂ꤬À¸¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	ɬ¤º¤·¤â port ÊݼéôÅö¼Ô¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢
-	¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   </para>
-
-   <orderedlist>
-
-	<listitem>
-	 <para>¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÆÃÀ­¤ò¸¡ÃΤ¹¤ë¤¿¤á¤Î
-	  <filename>/proc/cpuinfo</filename> ¤ÎÍøÍÑ</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>ËÜÅö¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢
-	  Ää»ß¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¸íÍÑ</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>¤Þ¤À &os; ¤Î
-	  Ports Collection ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òɬÍפȤ¹¤ë</para>
-	</listitem>
-   </orderedlist>
-
    <sect3 xml:id="video-mplayer">
-	<title>MPlayer</title>
+    <title><application>MPlayer</application> ¤ª¤è¤Ó
+	 <application>MEncoder</application></title>
 
 	<para><application>MPlayer</application>
 	 ¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç¡¢
 	 ¹â®À­¤È½ÀÆðÀ­¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¾¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥ÉƱÍÍ¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â
-	 &os; Ports Collection ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<sect4 xml:id="video-mplayer-building">
-	 <title>MPlayer ¤ÎºîÀ®</title>
+	 <application>MPlayer</application>
+	 ¤Î¾¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤â
+	 Ports Collection ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <indexterm>
-	  <primary>MPlayer</primary>
-	  <secondary>ºîÀ®</secondary>
-	 </indexterm>
+	<indexterm><primary>MPlayer</primary></indexterm>
 
 	 <para><application>MPlayer</application> ¤Ï
 	  <package>multimedia/mplayer</package>
@@ -1043,14 +949,9 @@ no adaptors present</screen>
 	  ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤Þ¤¿¡¢
 	  ¹½Ãۤκݤˤµ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
 	  ¤½¤Î¤¿¤á¡¢package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢
-	  port ¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
-	  ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  port ¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/multimedia/mplayer</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make</userinput></screen>
-
-	 <para>¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
+	 <para>port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
 	  port ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤Î·Á¼°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤«¤ò·èÄꤹ¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	  ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð
 	  <application>MPlayer</application> ¤Ï¡¢
@@ -1064,19 +965,10 @@ no adaptors present</screen>
 	 <command>gmplayer</command> ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
 	 ¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	 <package>multimedia/mencoder</package>
-	 port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 port ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¡¢
-	 <command>MEncoder</command> ¤Î package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	</sect4>
-
-	<sect4 xml:id="video-mplayer-using">
-	 <title>MPlayer ¤Î»ÈÍÑ</title>
-
-	 <indexterm>
-	  <primary>MPlayer</primary>
-	  <secondary>»ÈÍÑ</secondary>
-	 </indexterm>
+	 <application>MEncoder</application> ¤Î
+	 package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
 	 <para><application>MPlayer</application> ¤ò½é¤á¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
 	  ³Æ¼«¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Ë <filename
@@ -1086,11 +978,11 @@ no adaptors present</screen>
 
 	 <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌŪ¤Ê»ÈÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ßÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
 	  ¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	  <command>mplayer</command>
+	  mplayer(1)
 	  ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	 <para><filename>testfile.avi</filename>
-	  ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
 	  <option>-vo</option> ¤È¤È¤â¤Ë¡¢
 	  ¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
@@ -1104,34 +996,33 @@ no adaptors present</screen>
 	  ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë±þ¤¸¤ÆÃø¤·¤¯ÊѤï¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	  ¤³¤ì¤é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃͤϤ¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-	 <para>DVD ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 <para><acronym>DVD</acronym> ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	  <filename>testfile.avi</filename> ¤ò
 	  <option>dvd://<replaceable>N</replaceable>
 	   -dvd-device <replaceable>DEVICE</replaceable></option>
 	  ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  <N> ¤Ë¤ÏºÆÀ¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÈÖ¹æ¤ò¡¢
-	  <filename>DEVICE</filename>
-	  ¤Ï DVD-ROM ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+	  <replaceable>DEVICE</replaceable>
+	  ¤Ï <acronym>DVD</acronym> ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
 	  ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename>/dev/dvd</filename>
 	  ¤«¤é 2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	 <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo xv dvd://3 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
 
 	 <note>
-	  <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î DVD ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
+	  <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <acronym>DVD</acronym> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
 	   <application>MPlayer</application> port ¤Î¹½ÃÛ»þ¤Ë
 	   <varname>WITH_DVD_DEVICE=/path/to/desired/device</varname>
 	   ¤òÄɲ乤뤳¤È¤Ç¤ÇÄêµÁ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï
-	   <filename>/dev/acd0</filename> ¤Ç¤¹¡£
+	   <filename>/dev/cd0</filename> ¤Ç¤¹¡£
 	   ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Î port ¤Î
 	   <filename>Makefile.options</filename> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	 </note>
 
-	 <para>Ää»ß¡¢µÙ»ß¡¢ºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥­¡¼¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¤³¤ì¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢<command>mplayer -h</command>
-	  ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	  ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <para>Ää»ß¡¢µÙ»ß¡¢ºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢<command>mplayer -h</command>
+	  ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢mplayer(1) ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <para>ºÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	  Á´²èÌ̥⡼¥É¤Ë¤¹¤ë <option>-fs -zoom</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¡¢
@@ -1145,36 +1036,31 @@ no adaptors present</screen>
 fs=yes
 zoom=yes</programlisting>
 
-	 <para><command>mplayer</command> ¤Ï DVD ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò
+	 <para><command>mplayer</command> ¤Ï <acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò
 	  <filename>.vob</filename> ¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	  DVD ¤«¤é 2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥ó¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  <acronym>DVD</acronym> ¤«¤é
+	  2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥ó¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	 <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -dumpstream -dumpfile out.vob dvd://2 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
 
 	 <para>½ÐÎϤµ¤ì¤¿ <filename>out.vob</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï
-	  MPEG ·Á¼°¤Ç¡¢
-	  ¤³¤ÎÀá¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¾¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><link xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/">MPlayer
-	  ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó</link> ¤Ë¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¾ðÊ󤬤¢¤ê¡¢
-	 &unix; ¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
-	 ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 <application>MPlayer</application> ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢
-	 ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆɤà¤Î¤¬¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ÏŬ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¥Ð¥°¤òÊó¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  MPEG ·Á¼°¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	</sect4>
-
-	<sect4 xml:id="video-mencoder">
-	<title><application>MEncoder</application></title>
+	<para>&unix; ¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
+	 ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï
+	 <link xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/">mplayerhq.hu/DOCS</link>
+	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ»½ÑŪ¤Ê¾ðÊ󤬤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢
+	 ¥Ð¥°¤òÊó¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Æɤà¤Ù¤­¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	 <indexterm>
 	  <primary>mencoder</primary>
 	 </indexterm>
 
 	<para><command>mencoder</command> ¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢
-	 <link xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html">HTML
-	  ʸ½ñ</link> ¤òÆɤó¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤è¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
+ 	 <link
+	  xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html">mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html</link>
+	  ¤òÆɤó¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤è¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
 	  ÉʼÁ¸þ¾å¡¢Äã¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¡¢·Á¼°ÊÑ´¹¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	  ¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁǤÎÄ´Àá¶ñ¹ç¤Ç¡¢À­Ç½¤¬Îɤ«¤Ã¤¿¤ê°­¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢
 	  ·ë²Ì¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
@@ -1205,16 +1091,14 @@ zoom=yes</programlisting>
 	 <command>xine</command>
 	 ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÆÀ¸²Äǽ¤Ê½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <para>DVD ¥¿¥¤¥È¥ë¤òľÀܺƥ¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
+	 <para><acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤òľÀܺƥ¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
 	  ¾åµ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î
 	  <filename>input.avi</filename> ¤ò
 	  <option>dvd://1 -dvd-device /dev/dvd</option> ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¡¢
 	  <systemitem class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
 	  ´üÂÔ¤¹¤ë·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	  ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥À¥ó¥×¤·¤Æ¡¢
+	  ¤«¤ï¤ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥À¥ó¥×¤·¤Æ¡¢
 	  ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂФ·¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	</sect4>
-
    </sect3>
 
    <sect3 xml:id="video-xine">
@@ -1237,36 +1121,32 @@ zoom=yes</programlisting>
 	 ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤ÆÆÃÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para><application>xine</application> ¤Ï¡¢
-	 GUI ¤Ê¤·¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľ¤Á¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.user; <userinput>xine</userinput></screen>
-
-	<para>GUI ¤Ê¤·¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľ¤Á¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ºÆÀ¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>xine -g -p mymovie.avi</userinput></screen>
 
-   <para><link xlink:href="http://dvd.sourceforge.net/xine-howto/en_GB/html/howto.html">
-	xine HOWTO</link> ¤Ë¤Ï¡¢
-	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç°ìÈÌŪ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><link
+	 xlink:href="http://www.xine-project.org/faq">
+	xine-project.org/faq</link> ¤Ë¤Ï¡¢
+	¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
    </sect3>
 
    <sect3 xml:id="video-ports-transcode">
-	<title><application>transcode</application> ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£</title>
+	<title><application>Transcode</application> ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£</title>
 
-	<para><application>transcode</application> ¤Ï¡¢
+	<para><application>Transcode</application> ¤Ï¡¢
 	 ¥Ó¥Ç¥ª¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë°ì¼°¤Ç¤¹¡£
-	 <application>transcode</application> ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢
-	 <filename>stdin/stdout</filename>
+	 <application>Transcode</application> ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢stdin/stdout
 	 ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤òÍѤ¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
 	 ¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÅý¹ç¤ä¡¢²õ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½¤Éü¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para><application>transcode</application> ¤Ï¡¢
+	<para>&os; ¤Ç¤Ï¡¢<application>Transcode</application> ¤Ï¡¢
 	 <package>multimedia/transcode</package> package
 	 ¤â¤·¤¯¤Ï port ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	 ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï port ¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£
 	 port ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ò»ØÄꤹ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
-	 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢<application>transcode</application>
+	 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢<application>Transcode</application>
 	 ¤Ï¡¢¤½¤Î·Á¼°¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	 Ìð°õ¥­¡¼¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ð¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
 	 ɬÍפȤ¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
@@ -1280,17 +1160,18 @@ zoom=yes</programlisting>
    <screen>&prompt.user; <userinput>transcode -i input.avi -V --export_prof vcd-pal -o output_vcd</userinput>
 &prompt.user; <userinput>mplex -f 1 -o output_vcd.mpg output_vcd.m1v output_vcd.mpa</userinput></screen>
 
-	<para>ºîÀ®¤µ¤ì¤¿ MPEG ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢
+	<para>ºîÀ®¤µ¤ì¤¿ <acronym>MPEG</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢
 	 <filename>output_vcd.mpg</filename> ¤Ï¡¢
 	 <application>MPlayer</application> ¤ò»È¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò CD-R ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª CD ¤âºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢<package>multimedia/vcdimager</package>
+	 ¤Þ¤¿¡¢<package>multimedia/vcdimager</package>
 	 ¤ª¤è¤Ó <package>sysutils/cdrdao</package>
-	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 ¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò <acronym>CD</acronym>
+	 ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª <acronym>CD</acronym> ¤âºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para><command>transcode</command> ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢
-	 <link xlink:href="http://www.transcoding.org/cgi-bin/transcode">transcode
-	  wiki</link> ¤«¤é¡¢¹¹¤Ê¤ë¾ðÊó¤ä»ÈÍÑÎã¤òÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <link xlink:href="http://www.transcoding.org/cgi-bin/transcode">transcoding.org/cgi-bin/transcode</link>
+	 ¤«¤é¡¢¹¹¤Ê¤ë¾ðÊó¤ä»ÈÍÑÎã¤òÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </sect3>
   </sect2>
  </sect1>


More information about the svn-doc-all mailing list