svn commit: r42450 - head/ja_JP.eucJP/articles/contributing

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Jul 26 22:55:53 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Fri Jul 26 22:55:53 2013
New Revision: 42450
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42450

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42402 -> r42405	head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 22:41:12 2013	(r42449)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 22:55:53 2013	(r42450)
@@ -6,7 +6,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42402
+   Original revision: r42405
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -106,7 +106,7 @@
 	  ¤½¤ÎËÝÌõ¤¬ºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤¹¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	  ¤Þ¤º FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆþÌç¤Î <ulink
 	   url="&url.books.fdp-primer.en;/translations.html">ËÝÌõ¤Ë´Ø¤¹¤ë
-	  FAQ (¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È¤½¤ÎÅú¤¨)</ulink> ¤ò°ìÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   FAQ (¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È¤½¤ÎÅú¤¨)</ulink> ¤ò°ìÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢
 	  ¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î FreeBSD
 	  ʸ½ñ¤ÎËÝÌõ¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
@@ -191,11 +191,12 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>&posix; ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø¼°É¸½à¤Î¼Ì¤·¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<ulink
-	  url="&url.base;/projects/c99/index.html">FreeBSD
-	   C99 & POSIX ɸ½àŬ¹ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</ulink>¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢
-	  ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É¸½à¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  FreeBSD ¤ÎµóÆ°¤òɸ½à¤¬Í׵᤹¤ë¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µóÆ°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢
+	 <para>&posix; ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø¼°É¸½à¤Î¼Ì¤·¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  <ulink url="&url.base;/projects/c99/index.html">FreeBSD
+	   C99 & POSIX ɸ½àŬ¹ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</ulink>
+	  ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É¸½à¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  FreeBSD ¤ÎµóÆ°¤òɸ½à¤¬Í׵᤹¤ë¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  µóÆ°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢
 	  Æäˤ½¤ì¤¬»ÅÍͤμè¤ë¤Ë­¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êʬ¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ºÙ¤«¤¤Éôʬ¤Ê¤é¡¢
 	  ¾ã³²Êó¹ð¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤­¤ì¤Ð¤É¤¦½¤Àµ¤¹¤Ù¤­¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢
 	  ¾ã³²Êó¹ð¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¸½à¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢
@@ -295,9 +296,9 @@
 	¤Ø¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢
 	狼Âå¤ê¤Ë¥Ð¥°Êó¹ð¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤¿¤º¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>Îɤ¤¾ã³²Êó¹ð¤ò½ñ¤¯ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï<ulink
-	url="&url.articles.problem-reports;/article.html">¤³¤Îʸ½ñ</ulink
-	>¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>Îɤ¤¾ã³²Êó¹ð¤ò½ñ¤¯ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï <ulink
+	url="&url.articles.problem-reports;/article.html">¤³¤Îʸ½ñ</ulink>
+	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
@@ -329,9 +330,9 @@
 	¤ÎÆÃÊ̤ʷѳŪ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£FreeBSD-CURRENT
 	¤Ï³«È¯¼Ô¤ÎÀѶËŪ¤Ê³èÆ°¤ÎÊص¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
 	¿§¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FreeBSD-CURRENT
-	¤ÎÆþ¼ê¤È»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï<ulink
-	url="&url.books.handbook;/current-stable.html">FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</ulink>
-	¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	¤ÎÆþ¼ê¤È»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï <ulink
+	 url="&url.books.handbook;/current-stable.html">FreeBSD
+	 ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</ulink> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <para>¸Å¤¤¥½¡¼¥¹¤ò¤â¤È¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤È¡¢
 	»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊѹ¹¤¬»þ¤È¤·¤Æ»þÂåÃÙ¤ì¤â¤·¤¯¤ÏÂ礭¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢
@@ -418,7 +419,8 @@
    <orderedlist>
 	<listitem>
 
-	 <para>BSD ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È <indexterm><primary>BSD ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È</primary></indexterm>
+	 <para>BSD ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È <indexterm><primary>BSD
+	   ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È</primary></indexterm>
 ¡£
 	  ¤³¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¤Ï
 	  <quote>¸¢Íø¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤</quote>
@@ -430,16 +432,16 @@
 
 	<listitem>
 	 <para>
-	 <indexterm>
-	  <primary>GPL</primary>
-	  <see>GNU General Public License</see>
-	 </indexterm>
-
-	 <indexterm>
-	  <primary>GNU General Public License</primary>
-	 </indexterm>
+	  <indexterm>
+	   <primary>GPL</primary>
+	   <see>GNU General Public License</see>
+	  </indexterm>
+
+	  <indexterm>
+	   <primary>GNU General Public License</primary>
+	  </indexterm>
 
-	 GNU°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú¡¢¤Þ¤¿¤Ï <quote>GPL</quote>¡£
+	  GNU°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú¡¢¤Þ¤¿¤Ï <quote>GPL</quote>¡£
 	  ¤³¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¥³¡¼¥É¤ò¾¦ÍÑÌÜŪ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë;ʬ¤ÊÅØÎϤ¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
 	  »ä¤¿¤Á¤Ë¤¢¤Þ¤êɾȽ¤¬Îɤ¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢
 	  »ä¤¿¤Á¤Ï´û¤Ë GPL ²¼¤Î¹âÉʼÁ¤Ê¥³¡¼¥É
@@ -594,5 +596,4 @@ Copyright (C) [ǯ]
    </sect3>
   </sect2>
  </sect1>
-
 </article>


More information about the svn-doc-all mailing list