svn commit: r42449 - head/ja_JP.eucJP/articles/contributing

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Jul 26 22:41:13 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Fri Jul 26 22:41:12 2013
New Revision: 42449
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42449

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r40061 -> r42402	head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 22:14:02 2013	(r42448)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 22:41:12 2013	(r42449)
@@ -6,7 +6,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r40061
+   Original revision: r42402
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -417,9 +417,9 @@
 
    <orderedlist>
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>BSD copyright</primary></indexterm>
 
-	 <para>BSD ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡£
+	 <para>BSD ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È <indexterm><primary>BSD ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È</primary></indexterm>
+¡£
 	  ¤³¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¤Ï
 	  <quote>¸¢Íø¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤</quote>
 	  À­³Ê¤È¾¦ÍÑ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÌŪ¤ÊÌ¥ÎϤò¤â¤Ä¤¿¤á¤ËºÇ¤â¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
@@ -429,6 +429,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
+	 <para>
 	 <indexterm>
 	  <primary>GPL</primary>
 	  <see>GNU General Public License</see>
@@ -438,7 +439,7 @@
 	  <primary>GNU General Public License</primary>
 	 </indexterm>
 
-	 <para>GNU°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú¡¢¤Þ¤¿¤Ï <quote>GPL</quote>¡£
+	 GNU°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú¡¢¤Þ¤¿¤Ï <quote>GPL</quote>¡£
 	  ¤³¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¥³¡¼¥É¤ò¾¦ÍÑÌÜŪ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë;ʬ¤ÊÅØÎϤ¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
 	  »ä¤¿¤Á¤Ë¤¢¤Þ¤êɾȽ¤¬Îɤ¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢
 	  »ä¤¿¤Á¤Ï´û¤Ë GPL ²¼¤Î¹âÉʼÁ¤Ê¥³¡¼¥É
@@ -561,9 +562,9 @@ Copyright (C) [ǯ]
 	<para>´óÉդϾ®ÀÚ¼ê¤Ç°Ê²¼¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 <address>
 	  The FreeBSD Foundation
-	  <street>7321 Brockway Dr.</street>
+	  <street>P.O. Box 20247</street>,
 	  <city>Boulder</city>,
-	  <state>CO</state> <postcode>80303</postcode>
+	  <state>CO</state> <postcode>80308</postcode>
 	  <country>USA</country>
 	 </address></para>
 


More information about the svn-doc-all mailing list