svn commit: r42398 - in head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook: . disks preface vinum

Taras Korenko taras at FreeBSD.org
Tue Jul 23 12:01:03 UTC 2013


Author: taras
Date: Tue Jul 23 12:01:01 2013
New Revision: 42398
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42398

Log:
 + en/handbook has no vinum chapter since r42118. It's time to drop its russian
  translation, too.

Deleted:
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/vinum/
Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/book.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/chapters.ent
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/disks/chapter.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/Makefile	Tue Jul 23 06:44:24 2013	(r42397)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/Makefile	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
@@ -178,13 +178,6 @@ IMAGES_EN+= security/ipsec-network.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-crypt-pkt.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-encap-pkt.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-out-pkt.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-concat.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-mirrored-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-raid10-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-raid5-org.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-simple-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-striped-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-striped.pic
 
 # Images from the cross-document image library
 IMAGES_LIB= callouts/1.png
@@ -238,7 +231,6 @@ SRCS+=	printing/chapter.xml
 SRCS+=	security/chapter.xml
 SRCS+=	serialcomms/chapter.xml
 SRCS+=	users/chapter.xml
-SRCS+=	vinum/chapter.xml
 SRCS+=	x11/chapter.xml
 
 # Entities

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/book.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/book.xml	Tue Jul 23 06:44:24 2013	(r42397)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/book.xml	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
@@ -246,7 +246,6 @@
   &chap.disks;
   &chap.geom;
   &chap.filesystems;
-  &chap.vinum;
   &chap.l10n;
   &chap.cutting-edge;
  </part>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/chapters.ent
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/chapters.ent	Tue Jul 23 06:44:24 2013	(r42397)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/chapters.ent	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
@@ -45,7 +45,6 @@
  <!ENTITY chap.disks		SYSTEM "disks/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.geom		SYSTEM "geom/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.filesystems	SYSTEM "filesystems/chapter.xml">
- <!ENTITY chap.vinum		SYSTEM "vinum/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.l10n		SYSTEM "l10n/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.cutting-edge	SYSTEM "cutting-edge/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.dtrace		SYSTEM "dtrace/chapter.xml">

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/disks/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/disks/chapter.xml	Tue Jul 23 06:44:24 2013	(r42397)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/disks/chapter.xml	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
@@ -507,11 +507,6 @@ ad3: 29333MB <WDC WD307AA> [59598/
 	   ÐÏÌÏÖÅÎÉÀ ÐÅÒÅËÌÀÞÁÔÅÌÅÊ ÏÂÒÁÔÉÔÅÓØ Ë ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ ÐÏ
 	   ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÁÍ.</para>
 	 </note>
-
-	 <para>úÁÔÅÍ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔÅ, ËÁË ÓÄÅÌÁÔØ ÉÈ ÞÁÓÔØÀ ÆÁÊÌÏ×ÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.
-	  éÚÕÞÉÔÅ ÓÐÒÁ×ËÕ ÐÏ &man.vinum.4; (<xref linkend="vinum-vinum"/>) É
-	  &man.ccd.4;. ÷ ÎÁÛÅÍ ËÏÎËÒÅÔÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÂÙÌÁ ×ÙÂÒÁÎÁ ÔÅÈÎÏÌÏÇÉÑ
-	  &man.ccd.4;.</para>
 	</sect4>
 
 	<sect4 id="ccd-setup">
@@ -657,30 +652,6 @@ bsdlabel -e ad3</programlisting>
 	 <programlisting>/dev/ccd0c       /media    ufs   rw   2    2</programlisting>
 	</sect4>
    </sect3>
-
-   <sect3 id="vinum">
-	<title>íÅÎÅÄÖÅÒ ÔÏÍÏ× Vinum</title>
-
-	<indexterm>
-	 <primary>RAID</primary><secondary>ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÊ</secondary>
-	</indexterm>
-
-	<indexterm>
-	 <primary>RAID</primary><secondary>Vinum</secondary>
-	</indexterm>
-
-	<para>íÅÎÅÄÖÅÒ ÔÏÍÏ× Vinum Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÄÒÁÊ×ÅÒÏÍ ÂÌÏÞÎÏÇÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á,
-	 ËÏÔÏÒÙÊ ÒÅÁÌÉÚÕÅÔ ×ÉÒÔÕÁÌØÎÙÅ ÄÉÓËÉ. ïÎ ÏÔÄÅÌÑÅÔ ÄÉÓËÏ×ÏÅ
-	 ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ ÏÔ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ ÂÌÏÞÎÏÇÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á É ÒÁÂÏÔÁÅÔ Ó ÄÁÎÎÙÍÉ
-	 ÔÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ, ÞÔÏ × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ÐÏ×ÙÛÁÅÔÓÑ ÇÉÂËÏÓÔØ,
-	 ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÏÓÔØ É ÎÁÄ£ÖÎÏÓÔØ ÐÏ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ Ó ÔÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÍ
-	 ×ÚÇÌÑÄÏÍ ÎÁ ÄÉÓËÏ×ÏÅ ÈÒÁÎÉÌÉÝÅ ËÁË ÎÁ ËÕÓÏË ÄÉÓËÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Á.
-	 &man.vinum.4; ÒÅÁÌÉÚÕÅÔ ÍÏÄÅÌÉ RAID-0, RAID-1 É RAID-5, ËÁË ÐÏ
-	 ÏÔÄÅÌØÎÏÓÔÉ, ÔÁË É × ËÏÍÂÉÎÁÃÉÑÈ.</para>
-
-	<para>ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ Ë <xref linkend="vinum-vinum"/> ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÂÏÌÅÅ
-	 ÐÏÌÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï &man.vinum.4;.</para>
-   </sect3>
   </sect2>
 
   <sect2 id="raid-hard">
@@ -3984,11 +3955,6 @@ gbde_lockdir="/etc/gbde"</programlisting
 	×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÔÁËÏÊ ËÏÍÁÎÄÏÊ:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>gbde detach /dev/ad4s1c</userinput></screen>
-
-   <para>ôÁËÖÅ ÚÁÍÅÔØÔÅ, ÞÔÏ, ÔÁË ËÁË &man.vinum.4; ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÎÅ ÞÅÒÅÚ
-	ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ &man.geom.4;, ÔÏ ×Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÏÍÁ
-	<application>vinum</application> Ó
-	<application>gbde</application>.</para>
   </sect3>
   </sect2>
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/preface/preface.xml	Tue Jul 23 06:44:24 2013	(r42397)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/preface/preface.xml	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
@@ -66,14 +66,6 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><xref linkend="vinum-vinum"/>, íÅÎÅÄÖÅÒ ÄÉÓËÏ×ÏÇÏ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Á
-	 Vinum, ÎÏ×ÁÑ ÇÌÁ×Á ÜÔÏÊ ÒÅÄÁËÃÉÉ.
-	 ÷ ÎÅÊ ÏÐÉÓÁÎÏ ËÁË ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Vinum, ÍÅÎÅÄÖÅÒ ÌÏÇÉÞÅÓËÉÈ
-	 ÔÏÍÏ×, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÎÅÚÁ×ÉÓÉÍÙÅ ÏÔ ÕÓÔÒÏÊÓÔ× ÌÏÇÉÞÅÓËÉÅ
-	 ÄÉÓËÉ É ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÅ ÕÒÏ×ÎÉ RAID-0, RAID-1 É RAID-5.</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
 	<para>ë <xref linkend="ppp-and-slip"/>, PPP É SLIP, ÂÙÌ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ
 	 ÒÁÚÄÅÌ Ï ÒÅÛÅÎÉÉ ÐÒÏÂÌÅÍ.</para>
    </listitem>
@@ -429,17 +421,6 @@
   </varlistentry>
 
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="vinum-vinum"/>, íÅÎÅÄÖÅÒ ÄÉÓËÏ×ÏÇÏ
-	 ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Á Vinum</emphasis></term>
-   <listitem>
-	<para>òÁÓÓËÁÚÙ×ÁÅÔ ËÁË ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Vinum, ÍÅÎÅÄÖÅÒ ÌÏÇÉÞÅÓËÉÈ
-	 ÒÁÚÄÅÌÏ×, ÐÒÉ ÐÏÍÏÝÉ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ É ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
-	 ÎÅÚÁ×ÉÓÉÍÙÅ ÏÔ ÕÓÔÒÏÊÓÔ× ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÌÏÇÉÞÅÓËÉÅ ÄÉÓËÉ É ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏ
-	 ÒÅÁÌÉÚÏ×Ù×ÁÔØ RAID-0, RAID-1 É RAID-5.</para>
-   </listitem>
-  </varlistentry>
-
-  <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="l10n"/>, ìÏËÁÌÉÚÁÃÉÑ — I18N/L10N
 	 ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ É ÎÁÓÔÒÏÊËÁ</emphasis></term>
    <listitem>


More information about the svn-doc-all mailing list