svn commit: r40570 - head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Jan 12 13:49:25 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Sat Jan 12 13:49:24 2013
New Revision: 40570
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40570

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r36144 -> r39654	head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Fri Jan 11 23:36:45 2013	(r40569)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Sat Jan 12 13:49:24 2013	(r40570)
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 <!--
  The FreeBSD Japanese Documentation Project
-  Original revision: r36144
+  Original revision: r39654
  $FreeBSD$
 -->
 
@@ -17,7 +17,6 @@
 
   <legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
    &tm-attrib.freebsd;
-   &tm-attrib.cvsup;
    &tm-attrib.ibm;
    &tm-attrib.intel;
    &tm-attrib.sparc;
@@ -25,6 +24,10 @@
    &tm-attrib.general;
   </legalnotice>
 
+  <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
+
+  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
+
   <abstract>
    <para>¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÎƤʾ㳲Êó¹ð (Problem Report: PR) ¤ò
 	&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -42,10 +45,6 @@
 	<surname>Linimon</surname>
    </author>
   </authorgroup>
-
-  <pubdate>$FreeBSD$</pubdate>
-
-  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
  </articleinfo>
 
  <indexterm><primary>¾ã³²Êó¹ð</primary></indexterm>
@@ -93,7 +92,7 @@
    Í×ÎΤòÆÀ¤Ê¤¤¾ã³²Êó¹ð¤Ï°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹)¡£
    µÕ¤Ë¡¢¥Ð¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¾ã³²Êó¹ð¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
    —
-   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´û¸µ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤ä¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ÎÅëºÜÍ×µá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´û¸µ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤ä¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
 
   <para>¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¥Ð¥°¤Ç²¿¤¬¥Ð¥°¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢
    ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·è¤á¤ì¤ÐÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
@@ -120,12 +119,6 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>µ¡Ç½³ÈÄ¥¤ÎÍ׵ᡣ
-	 °ìÈÌŪ¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²Êó¹ð¤òÄó½Ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÍ×µá¤òή¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
 	<para>³°Éô¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·ÄÌÃÎ
 	 (¼ç¤Ë ports ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢BIND ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê
 	 GNU ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ê³°Éô¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢
@@ -299,7 +292,7 @@
 
 	<para>&os; ¤Î´ðËÜÉôʬ¤Î¥³¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆâÍƤ«¡¢
-	 <ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/UPDATING"></ulink>
+	 <ulink url="http://svnweb.freebsd.org/base/head/UPDATING?view=log"></ulink>
 	 ¤Ë¤¢¤ëºÇ¿·ÈǤò¤è¤¯Ä´¤Ù¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹
 	 (¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤éÊ̤ΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
 	 —ÆäË
@@ -311,9 +304,9 @@
 	 <filename>/usr/ports/UPDATING</filename> (¸ÄÊ̤Πports)
 	 ¤Þ¤¿¤Ï <filename>/usr/ports/CHANGES</filename>
 	 (Ports Collection Á´ÂΤ˱ƶÁ¤¹¤ëÊѹ¹) ¤ò»²¾È¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
- 	 <ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/UPDATING"></ulink> ¤È
- 	 <ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/CHANGES"></ulink>
- 	 ¤Ï CVSweb ¤«¤é¤â»²¾È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <ulink url="http://svnweb.freebsd.org/ports/head/UPDATING?view=log"></ulink> ¤È
+	 <ulink url="http://svnweb.freebsd.org/ports/head/CHANGES?view=log"></ulink>
+ 	 ¤Ï svnweb ¤«¤é¤â»²¾È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
  </section>
@@ -397,7 +390,7 @@
 		¤È¡¢¤É¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 		Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ (CDROM ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿)
 		¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â
- 		&man.cvsup.1; ¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ê¤Î¤«
+ 		Subversion ¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ê¤Î¤«
 		(¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«)
 		¤â½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ &os.current;
 		¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ëʹ¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
@@ -610,9 +603,9 @@
 	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (unified ·Á¼°¤ÎÊý¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤¹)¡£
 	¥Ñ¥Ã¥Á¤òźÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢
 	³«È¯¼Ô¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊó¹ð¤òÆɤó¤Ç´Êñ¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
- 	½¤Àµ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀµ³Î¤Ê CVS ¤Î¥ê¥Ó¥¸¥ç¥óÈֹ椬ÆÃÄê¤Ç¤­¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+ 	½¤Àµ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀµ³Î¤Ê SVN ¤Î¥ê¥Ó¥¸¥ç¥óÈֹ椬ÆÃÄê¤Ç¤­¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¥«¡¼¥Í¥ë¤ä¥Ù¡¼¥¹¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥³¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ
- 	&os.current; (CVS ¤Î HEAD ¥Ö¥é¥ó¥Á)
+ 	&os.current; (SVN ¤Î HEAD ¥Ö¥é¥ó¥Á)
 	¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
 	ŬÀÚ¤«½½Ê¬¤Ê¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥É¤Ï 
 	&os.stable; ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¥Þ¡¼¥¸¤Þ¤¿¤Ï°Ü¿¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -695,8 +688,7 @@
 	  ¤³¤ì¤Ï <literal>no</literal> ¤Ç´û¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	  µ¡Ì©°·¤¤¤Î &os; ¾ã³²Êó¹ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢
 	  Êѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£—
-	  ¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï <application>CVSup</application>
-	  ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	  ¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
    </itemizedlist>
@@ -783,8 +775,9 @@
 	  <para>GNATS ¤Î¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	   ½ÅÍפʥ»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂê¤Ï GNATS
 	   ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï<emphasis>¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
-	   ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢ÆâÌ©¤Ë &a.security-officer;
-	   °¸¤ËÅŻҥ᡼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	   ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢
+	   <ulink url="http://www.FreeBSD.org/ja/security/#how">¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ý¡¼¥È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó</ulink>
+	   ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	 </note>
 	</listitem>
 
@@ -966,7 +959,7 @@
 	 </itemizedlist>
 
 	 <para>°Ê²¼¤Ë¸½ºß¤ÎʬÎà°ìÍ÷¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹ (
-	  <ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/gnu/usr.bin/send-pr/categories"></ulink>
+	 <ulink url="http://svnweb.freebsd.org/base/head/gnu/usr.bin/send-pr/categories"></ulink>
 	  ¤«¤é¤â¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
@@ -976,11 +969,6 @@
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para><literal>alpha:</literal>
-		Alpha ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ­¤ÎÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
 	   <para><literal>amd64:</literal>
 		AMD64 ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ­¤ÎÌäÂê¡£</para>
 	  </listitem>


More information about the svn-doc-all mailing list