svn commit: r41384 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/advanced-networking

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Apr 6 10:23:47 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Sat Apr 6 10:23:46 2013
New Revision: 41384
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/41384

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r20104 -> r20189	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
 
 Submitted by:	Tatsuya Yagi <himrock920 _at_ mail dot goo dot ne dot jp>,
 		ryusuke

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Sat Apr 6 02:37:29 2013	(r41383)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Sat Apr 6 10:23:46 2013	(r41384)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r20104
+   Original revision: r20189
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -488,6 +488,138 @@ host2.example.com link#1       UC 
   </sect2>
 
   <sect2>
+   <sect2info>
+	<authorgroup>
+	 <author>
+	  <firstname>Al</firstname>
+	  <surname>Hoang</surname>
+	  <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
+	 </author>
+	</authorgroup>
+   </sect2info>
+   <!-- Feb 2004 -->
+   <title>ÀÅŪ¤Ê·ÐÏ©¤ÎÀßÄê</title>
+
+   <sect3>
+	<title>¼êÆ°¤Ë¤è¤ë·ÐÏ©¤ÎÀßÄê</title>
+
+	<para>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<literallayout class="monospaced">
+  INTERNET
+   | (10.0.0.1/24) Default Router to Internet
+   |
+   |Interface xl0
+   |10.0.0.10/24
+  +------+
+  |   | RouterA
+  |   | (FreeBSD gateway)
+  +------+
+   | Interface xl1
+   | 192.168.1.1/24
+   |
+ +--------------------------------+
+  Internal Net 1   | 192.168.1.2/24
+            |
+          +------+
+          |   | RouterB
+          |   |
+          +------+
+            | 192.168.2.1/24
+            |
+           Internal Net 2
+	</literallayout>
+
+	<para>¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢&os; ¥Þ¥·¥ó¤Î <hostid>RouterA</hostid>
+	 ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¥ë¡¼¥¿¤Ï³°Â¦¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ØÀܳ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
+	 <hostid role="ipaddr">10.0.0.1</hostid>
+	 ¤Ø¸þ¤±¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ë¡¼¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 <hostid>RouterB</hostid> ¤Ï¤¹¤Ç¤ËŬÀÚ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
+	 ¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ë¤«¡¢
+	 ¹Ô¤­Ã夯ÊýË¡¤òÃΤäƤ¤¤ë¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹
+	 (¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë´Êñ¤Ç¤¹¡£
+	 <hostid role="ipaddr">192.168.1.1</hostid>
+	 ¤ò¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤È¤·¤Æ <hostid>RouterB</hostid>
+	 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ë¡¼¥È¤òÄɲ乤ë¤À¤±¤Ç¤¹)¡£</para>
+
+	<para><hostid>RouterA</hostid>
+	 ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤È¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÎϤòÆÀ¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.user; <userinput>netstat -nr</userinput>
+Routing tables
+
+Internet:
+Destination    Gateway      Flags  Refs   Use Netif Expire
+default      10.0.0.1      UGS     0  49378  xl0
+127.0.0.1     127.0.0.1     UH     0    6  lo0
+10.0.0/24     link#1       UC     0    0  xl0
+192.168.1/24    link#2       UC     0    0  xl1</screen>
+
+	<para>¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£<hostid>RouterA</hostid>
+	 ¤Ï¤Þ¤À Internal Net 2 ¤Ë¤ÏÅþã¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	 <hostid role="ipaddr">192.168.2.0/24</hostid>
+	 ¤Î·ÐÏ©¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
+	 ²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢·ÐÏ©¤ò¼êÆ°¤ÇÄɲ乤뤳¤È¤Ç¤¹¡£
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç <hostid>RouterA</hostid>
+	 ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë <hostid
+	 role="ipaddr">192.168.1.2</hostid>
+	 ¤òÁ÷¤êÀè¤È¤·¤Æ¡¢Internal Net 2 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>route add network 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput></screen>
+
+	<para>¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢<hostid>RouterA</hostid> ¤Ï¡¢ 
+	 <hostid role="ipaddr">192.168.2.0/24</hostid>
+	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î¥Û¥¹¥È¤ËÅþã½ÐÍè¤Þ¤¹¡£</para>
+   </sect3>
+
+   <sect3>
+	<title>±Ê³Ū¤ÊÀßÄê</title>
+
+	<para>¾åµ­¤ÎÎã¤Ï¡¢
+	 µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ËÀÅŪ¤Ê·ÐÏ©¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤Ç¤¹¡£
+	 ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢&os;
+	 ¥Þ¥·¥ó¤òºÆµ¯Æ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊ󤬻Ĥé¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂ꤬°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ÀÅŪ¤Ê·ÐÏ©¤òÄɲ乤ë¤Ë¤Ï¡¢<filename>/etc/rc.conf</filename>
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥ë¡¼¥È¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<programlisting># Add Internal Net 2 as a static route
+static_routes="internalnet2"
+route_internalnet2="network 192.168.2.0/24 192.168.1.2"</programlisting>
+
+	<para><literal>static_routes</literal> ¤ÎÀßÄêÊÑ¿ô¤Ï¡¢
+	 ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆʬΥ¤µ¤ì¤ëʸ»úÎó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
+	 ¤½¤ì¤¾¤ì¤Îʸ»úÎó¤Ï·Ðϩ̾¤È¤·¤Æ»²¾È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¾åµ­¤ÎÎã¤Ç¤Ï <literal>static_routes</literal> 
+	 ¤Ï°ì¤Ä¤Îʸ»úÎó¤Î¤ß¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤Îʸ»úÎó¤Ï <replaceable>internalnet2</replaceable> ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢
+	 <literal>route_<replaceable>internalnet2</replaceable></literal>
+	 ¤È¤¤¤¦ÀßÄêÊÑ¿ô¤òÄɲä·¡¢
+	 &man.route.8; ¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÍ¿¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÄê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 Á°Àá¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É</para>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>route add network 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput></screen>
+
+	<para>¤òÍѤ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢
+	 <literal>"network 192.168.2.0/24 192.168.1.2"</literal>
+	 ¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¾åµ­¤Î¤è¤¦¤Ë <literal>static_routes</literal> 
+	 ¤Ï°ì¤Ä°Ê¾å¤Îʸ»úÎó¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	 ¿¿ô¤ÎÀÅŪ¤Ê·ÐÏ©¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 °Ê²¼¤Î¹Ô¤Ï <hostid role="ipaddr">192.168.0.0/24</hostid>
+	 ¤ª¤è¤Ó <hostid role="ipaddr">192.168.1.0/24</hostid>
+	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¡¢
+	 ²¾Áۥ롼¥¿¾å¤ËÀÅŪ¤Ê·ÐÏ©¤È¤·¤ÆÄɲ乤ëÎã¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	 <programlisting>static_routes="net1 net2"
+route_net1="network 192.168.0.0/24 192.168.0.1"
+route_net2="network 192.168.1.0/24 192.168.1.1"</programlisting>
+   </sect3>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
    <title>¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÁÈÂ</title>
    <indexterm><primary>¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÁÈÂ</primary></indexterm>
 


More information about the svn-doc-all mailing list