svn commit: r39280 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Jul 29 16:09:02 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sun Jul 29 16:09:01 2012
New Revision: 39280
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39280

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
  r13563 -> r16346    head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml	Sun Jul 29 12:52:25 2012	(r39279)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.sgml	Sun Jul 29 16:09:01 2012	(r39280)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r13563
+   Original revision: r16346
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -116,7 +116,7 @@
 
 	  <row>
 	   <entry>freebsd-current</entry>
-	   <entry>FreeBSD-current ¤Î»ÈÍѤ˴ØÏ¢¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
+	   <entry>&os.current; ¤Î»ÈÍѤ˴ØÏ¢¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -141,18 +141,13 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
-	   <entry>freebsd-security</entry>
-	   <entry>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
 	   <entry>freebsd-security-notifications</entry>
 	   <entry>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
 	   <entry>freebsd-stable</entry>
-	   <entry>FreeBSD-stable ¤Î»ÈÍѤ˴ØÏ¢¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
+	   <entry>&os.stable; ¤Î»ÈÍѤ˴ØÏ¢¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -256,7 +251,8 @@
 
 	  <row>
 	   <entry>freebsd-gnome</entry>
-	   <entry>GNOME ¤ª¤è¤Ó GNOME ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ü¿¢</entry>
+	   <entry><application>GNOME</application> ¤ª¤è¤Ó
+		<application>GNOME</application> ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -275,6 +271,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-ia32</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¤Î IA-32 (Intel x86) ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-ia64</entry>
 	   <entry>FreeBSD ¤Î Intel ¤¬³«È¯Ãæ¤Î IA64 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
@@ -304,6 +305,11 @@
 	   <entry>freebsd-libh</entry>
 	   <entry>Âè 2 À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥·¥¹¥Æ¥à</entry>
 	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>freebsd-mips</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¤Î MIPS ¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
+	  </row>
 	  
 	  <row>
 	   <entry>freebsd-mobile</entry>
@@ -312,7 +318,8 @@
 
 	  <row>
 	   <entry>freebsd-mozilla</entry>
-	   <entry>mozilla ¤Î FreeBSD ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
+	   <entry><application>Mozilla</application> ¤Î
+		FreeBSD ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -327,6 +334,18 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-openoffice</entry>
+	   <entry><application>OpenOffice.org</application> ¤ª¤è¤Ó
+		<application>StarOffice</application> ¤Î FreeBSD ¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>freebsd-performance</entry>
+	   <entry>¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ /
+		¹âÉé²Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä</entry>
+	  </row>
+	  
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-platforms</entry>
 	   <entry>Intel °Ê³°¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
@@ -362,6 +381,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-security</entry>
+	   <entry>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-small</entry>
 	   <entry>ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë FreeBSD ¤ÎÍøÍÑ</entry>
 	  </row>
@@ -383,6 +407,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-testing</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó°ÂÄêÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-tokenring</entry>
 	   <entry>FreeBSD ¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È</entry>
 	  </row>
@@ -457,7 +486,7 @@
    <para><emphasis>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ:</emphasis> 
 	¾å½Ò¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¿¤¯¤Ç¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈǤ¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
 	¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈǤǤϥ᡼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë¿·¤¿¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢
-    100KB ¤òĶ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç°ì¤Ä¤Î¥á¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÇÛÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+    100&nbsp;KB ¤òĶ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç°ì¤Ä¤Î¥á¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÇÛÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
     ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈǤ¬ÍøÍѤǤ­¤ë
 	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
@@ -479,6 +508,10 @@
 	  </row>
 	  
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-arm-digest</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-chat-digest</entry>
 	  </row>
 	  
@@ -495,6 +528,10 @@
 	  </row>
 	  
 	  <row>
+	   <entry>freebsd-ia32-digest</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>freebsd-ia64-digest</entry>
 	  </row>
 
@@ -704,14 +741,6 @@
   <sect2 id="eresources-subscribe">
    <title>»²²ÃÊýË¡</title>
 
-   <para>¤É¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤â
-	<hostid role="fqdn">FreeBSD.ORG</hostid> ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À
-	&lt;<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org&gt;
-	¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢
-	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð¤Ë
-	ºÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
    <para>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
     
     <programlisting>subscribe &lt;listname&gt; [&lt;optional address&gt;]</programlisting>
@@ -724,6 +753,14 @@
 subscribe freebsd-announce
 ^D</screen>
 
+   <para>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À
+	&lt;<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org&gt;
+	¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð¤ËºÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	ÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢&a.majordomo; ¤ËÁ÷¤ê¡¢
+	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤¤¤è¤¦
+	<emphasis>Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</emphasis>¡£</para>
+
    <para>¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò°ã¤¦Ì¾Á° (¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹)
 	¤ÇÅÐÏ¿¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
 	(¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
@@ -796,14 +833,13 @@ help
 	  Åê¹Æ¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÂФ·¤Æ¤â¡¢
 	  (¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î)»²²Ã¼Ô¤Ï (Ê£¿ô¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê
 	  ¥¹¥È¤Ë)½ÅÊ£¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÉôʬ¤¬¾¯¤Ê¤¤ (¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
-	  "-stable ¤È -scsi")¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	  <quote>-stable</quote> ¤È <quote>-scsi</quote>) ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	  °ìÅÙ¤ËÊ£¿ô¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤¹¤ëÍýͳ¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢
 	  <literal>Cc</literal> ¤ËÊ£¿ô¤Î ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¸½¤ì¤Æ¡¢
 	  ¤¢¤Ê¤¿¤ËÆϤ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¥á¡¼¥ë¤ËÊÖ»ö¤ò½Ð¤¹Á°¤Ë¡¢
 	  <literal>Cc</literal> ¤ÎÉôʬ¤â¤Þ¤¿ÊÔ½¸¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
 	  <emphasis>¸µµ­»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢
-	   ¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¥¯¥í¥¹¥Ý¥¹¥È¤Ë
-	   <emphasis>¤Þ¤À</emphasis>ÀÕǤ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	   ¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¥¯¥í¥¹¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Þ¤ÀÀÕǤ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	  </emphasis></para>
 	</listitem>
 
@@ -963,16 +999,16 @@ help
 
 	<varlistentry><term>FREEBSD-CURRENT</term>
 	 <listitem>
-	  <para><emphasis>FreeBSD-current¤Î»ÈÍѤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ
+	  <para><emphasis>&os.current; ¤Î»ÈÍѤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ
 	   </emphasis></para>
-	  <para>¤³¤ì¤Ï freebsd-current
+	  <para>¤³¤ì¤Ï &os.current;
 	   ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Î¤¿¤á¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
-	   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢-current
+	   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢-CURRENT
 	   ¤ÇÅо줷¤¿¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
 	   ¤½¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ¡¢
-	   ¤ª¤è¤Ó -current
+	   ¤ª¤è¤Ó -CURRENT
 	   ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʼê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
-	   <quote>current</quote>
+	   <quote>CURRENT</quote>
 	   ¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë
 	   ÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
 	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢
@@ -982,7 +1018,7 @@ help
 
 	<varlistentry><term>FREEBSD-CURRENT-DIGEST</term>
 	 <listitem>
-	  <para><emphasis>FreeBSD-current ¤Î»ÈÍѤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ
+	  <para><emphasis>&os.current; ¤Î»ÈÍѤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ
 	   </emphasis></para>
 	  <para>freebsd-current
 	   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈǤǤ¹¡£
@@ -1062,7 +1098,8 @@ help
 	 <listitem>
 	  <para><emphasis>GNOME</emphasis></para>
 
-	  <para>FreeBSD ¤Î GNOME Desktop Environment ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¡£
+	  <para>FreeBSD ¤Î <application>GNOME</application>
+	   Desktop Environment ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¡£
 	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢
 	   ´°Á´¤Ëµ»½ÑŪ¤ÊÆâÍƤòÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£</para>
 	 </listitem>
@@ -1200,7 +1237,20 @@ help
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>FREEBSD-PLATFORMS</term>
+	<varlistentry>
+	 <term>FREEBSD-OPENOFFICE</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>OpenOffice.org</emphasis></para>
+
+	  <para><application>OpenOffice.org</application> ¤ª¤è¤Ó
+	   <application>StarOffice</application>
+	   ¤Î°Ü¿¢¤È´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term>FREEBSD-PLATFORMS</term>
 	 <listitem>
 	  <para><emphasis>Intel °Ê³°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢
 	   </emphasis></para>
@@ -1282,7 +1332,10 @@ help
 	   Kerberos, ¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤ä¡¢
 	   ¤½¤ì¤é¤Î¤Õ¤µ¤®Êý¤Ê¤É)
 	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢
-	   ´°Á´¤Ëµ»½ÑŪ¤ÊÆâÍƤòÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+	   ´°Á´¤Ëµ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤òÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£
+	   ¤³¤ì¤Ï¡¢Q and A ¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	   FAQ ¤ËÂФ¹¤ë Q and A (¼ÁÌä¤ÈÅú¤¨¤ÎξÊý) ¤Î¹×¸¥¤Ï¡¢´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	  </para>
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 
@@ -1311,15 +1364,15 @@ help
 
 	<varlistentry><term>FREEBSD-STABLE</term>
 	 <listitem>
-	  <para><emphasis>FreeBSD-stable ¤Î»ÈÍѤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ
+	  <para><emphasis>&os.stable; ¤Î»ÈÍѤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ
 	   </emphasis></para>
-	  <para>¤³¤ì¤Ï freebsd-stable ¤Î¥æ¡¼¥¶ÍѤΥ᡼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
-	   ¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢-stable
+	  <para>¤³¤ì¤Ï &os.stable; ¤Î¥æ¡¼¥¶ÍѤΥ᡼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
+	   ¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢-STABLE
 	   ¤ÇÅо줷¤¿¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
 	   ¤½¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ¡¢
-	   ¤ª¤è¤Ó -stable
+	   ¤ª¤è¤Ó -STABLE
 	   ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʼê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
-	   <quote>stable</quote> ¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤Î
+	   <quote>STABLE</quote> ¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤Î
 	   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
 	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ëµ»½ÑŪ¤Ê
 	   ÆâÍƤòÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -1386,7 +1439,7 @@ help
 	 <term>FREEBSD-VENDORS</term>
 
 	 <listitem>
-	  <para><emphasis>VENDORS</emphasis></para>
+	  <para><emphasis>vendors</emphasis></para>
 
 	  <para>FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È FreeBSD
 	   ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ù¥ó¥À¤È¤ÎÄ´À°¤ÎµÄÏÀ¡£</para>
@@ -1414,6 +1467,16 @@ help
 	<listitem>
 	 <para><ulink url="news:comp.unix.bsd.freebsd.misc">comp.unix.bsd.freebsd.misc</ulink></para>
 	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><ulink
+	   url="news:de.comp.os.unix.bsd">de.comp.os.unix.bsd</ulink> (¥É¥¤¥Ä)</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><ulink
+	  url="news:fr.comp.os.bsd">fr.comp.os.bsd</ulink> (¥Õ¥é¥ó¥¹)</para>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
   </sect2>
 


More information about the svn-doc-all mailing list