svn commit: r39215 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/releases

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Jul 15 16:30:15 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sun Jul 15 16:30:14 2012
New Revision: 39215
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39215

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r39180 -> r39198	head/ja_JP.eucJP/htdocs/releases/index.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/releases/index.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/releases/index.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/releases/index.sgml	Sun Jul 15 15:17:12 2012	(r39214)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/releases/index.sgml	Sun Jul 15 16:30:14 2012	(r39215)
@@ -6,85 +6,85 @@
 ]>
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r39180 -->
+<!-- Original revision: r39198 -->
 
 <html>
-&header;
-<img alt="FreeBSD Releases" src="../../gifs/releases.jpg" height="200" width="300" align="right" border="0">
+ &header;
+ <img alt="FreeBSD Releases" src="../../gifs/releases.jpg" height="200" width="300" align="right" border="0">
 
-<p>FreeBSD ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢"¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹" ¤È
-"¥ì¥¬¥·¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹" ¤Ëʬ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-Á°¼Ô¤ÏºÇ¿·µ¡Ç½¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¡¢
-¸å¼Ô¤ÏÊݼéŪ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÊý¿Ë¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</p>
-
-<p>¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
-"Normal" ¤ª¤è¤Ó "Extended" ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËʬÎव¤ì¤Þ¤¹¡£</p>
-
-<p>³Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î´ØϢʸ½ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
-<a HREF="&base;/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹Ê¸½ñ</a> ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ
-HTML ·Á¼°¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-<a name="supported-releases"></A>
-<h2>¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
-
-<p>¸½ºß¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡¢Ê¬Îà¡¢Êݼ齪λͽÄêÆü (End-Of-Life (EOL))
-¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢<a href="&base;/security/security.html#sup">FreeBSD
-¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó</a> ¤Î <a
-href="&base;/security/security.html#sup">¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹</a>
-¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-<a name="current"></A>
-<h2>ºÇ¿·¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
-
-<h3>¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹</h3>
-<p><b>¥ê¥ê¡¼¥¹ &rel.current;</b> (&rel.current.date;)
-<em>
-<a href="&u.rel.announce;">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
-<a href="&u.rel.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
-<a href="&u.rel.installation;">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a> :
-<a href="&u.rel.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a> :
-<a href="&u.rel.readme;">README</a> :
-<a href="&u.rel.errata;">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-</em></p>
-
-<p><b>¥ê¥ê¡¼¥¹ &rel2.current;</b> (&rel2.current.date;)
-<em>
-<a href="&u.rel2.announce;">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
-<a href="&u.rel2.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
-<a href="&u.rel2.installation;">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a> :
-<a href="&u.rel2.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a> :
-<a href="&u.rel2.readme;">README</a> :
-<a href="&u.rel2.errata;">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-</em></p>
-
-<h3>¥ì¥¬¥·¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹</h3>
-<p><b>¥ê¥ê¡¼¥¹ &rel3.current;</b> (&rel3.current.date;)
-<em>
-<a href="&u.rel3.announce;">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
-<a href="&u.rel3.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
-<a href="&u.rel3.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a> :
-<a href="&u.rel3.readme;">README</a> :
-<a href="&u.rel3.errata;">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-</em></p>
-
-<a name="future"></a>
-<h2>¾­Íè¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
-
-<p>º£¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢
-¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¹©Äø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃΤꤿ¤¤Êý¤Ï¡¢
-<a href="&enbase;/releng/index.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°</a>
-¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
-
-<p><A HREF="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/current-stable.html#STABLE">FreeBSD-STABLE</A>
-¤ª¤è¤Ó
-<A HREF="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/current-stable.html#CURRENT">FreeBSD-CURRENT</A>
-¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤ÎºÇ¿·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<A HREF="&base;/where.html">FreeBSD ¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë</A>
-¤Î¹à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
-
-<a name="prior-supported"></A>
-<h2>¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
-<ul>
+ <p>FreeBSD ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢"¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹" ¤È
+  "¥ì¥¬¥·¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹" ¤Ëʬ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+  Á°¼Ô¤ÏºÇ¿·µ¡Ç½¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¡¢
+  ¸å¼Ô¤ÏÊݼéŪ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÊý¿Ë¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</p>
+
+ <p>¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
+  "Normal" ¤ª¤è¤Ó "Extended" ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËʬÎव¤ì¤Þ¤¹¡£</p>
+
+ <p>³Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î´ØϢʸ½ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
+  <a href="&base;/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹Ê¸½ñ</a> ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ
+  HTML ·Á¼°¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+ <a name="supported-releases"></a>
+ <h2>¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
+
+ <p>¸½ºß¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡¢Ê¬Îà¡¢Êݼ齪λͽÄêÆü (End-Of-Life (EOL))
+  ¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢<a href="&base;/security/security.html#sup">FreeBSD
+  ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó</a> ¤Î <a
+   href="&base;/security/security.html#sup">¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹</a>
+  ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+ <a name="current"></a>
+ <h2>ºÇ¿·¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
+
+  <h3>¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹</h3>
+   <p><b>¥ê¥ê¡¼¥¹ &rel.current;</b> (&rel.current.date;)
+	<em>
+	<a href="&u.rel.announce;">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	<a href="&u.rel.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	<a href="&u.rel.installation;">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a> :
+	<a href="&u.rel.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a> :
+	<a href="&u.rel.readme;">README</a> :
+	<a href="&u.rel.errata;">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
+   </em></p>
+
+   <p><b>¥ê¥ê¡¼¥¹ &rel2.current;</b> (&rel2.current.date;)
+	<em>
+	<a href="&u.rel2.announce;">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	<a href="&u.rel2.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	<a href="&u.rel2.installation;">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a> :
+	<a href="&u.rel2.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a> :
+	<a href="&u.rel2.readme;">README</a> :
+	<a href="&u.rel2.errata;">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
+   </em></p>
+
+  <h3>¥ì¥¬¥·¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹</h3>
+   <p><b>¥ê¥ê¡¼¥¹ &rel3.current;</b> (&rel3.current.date;)
+	<em>
+	<a href="&u.rel3.announce;">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	<a href="&u.rel3.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	<a href="&u.rel3.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a> :
+	<a href="&u.rel3.readme;">README</a> :
+	<a href="&u.rel3.errata;">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
+   </em></p>
+
+ <a name="future"></a>
+ <h2>¾­Íè¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
+
+  <p>º£¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢
+   ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¹©Äø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃΤꤿ¤¤Êý¤Ï¡¢
+   <a href="&enbase;/releng/index.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°</a>
+   ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+
+  <p><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/current-stable.html#STABLE">FreeBSD-STABLE</a>
+   ¤ª¤è¤Ó
+   <a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/current-stable.html#CURRENT">FreeBSD-CURRENT</a>
+   ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¤ÎºÇ¿·¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+   ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<a href="&base;/where.html">FreeBSD ¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë</a>
+   ¤Î¹à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+
+ <a name="prior-supported"></a>
+ <h2>¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
+  <ul>
    <li><b>8.2</b> (2011 ǯ 2 ·î)
 	<em>
 	 <a href="8.2R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
@@ -104,19 +104,18 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 	 <a href="&enbase;/releases/8.1R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
    </li>
-</ul>
+  </ul>
 
-<a name="prior-unsupported"></A>
-<h2>¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
+ <a name="prior-unsupported"></a>
+ <h2>¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
 
-<p>¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡¢Ê¬Îà¡¢Êݼ齪λÆü (End-Of-Life (EOL))
-¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢<a href="&base;/security/security.html">FreeBSD
-¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó</a> ¤Î
-<a href="&base;/security/security.html#unsup">¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹</a>
-¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-<ul>
+  <p>¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡¢Ê¬Îà¡¢Êݼ齪λÆü (End-Of-Life (EOL))
+   ¤Î´°Á´¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢<a href="&base;/security/security.html">FreeBSD
+   ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó</a> ¤Î
+   <a href="&base;/security/security.html#unsup">¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹</a>
+   ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
+  <ul>
    <li><b>8.0</b> (2009 ǯ 11 ·î)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/8.0R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
@@ -302,39 +301,40 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 	 <a href="&enbase;/releases/5.0R/readme.html">README</a>:
 	 <a href="./5.0R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>:
 	 <a href="./5.0R/early-adopter.html">½é´üÍøÍѼԤΤ¿¤á¤Î¼ê°ú¤­</a>
-	</em></li>
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.11</b> (2005 ǯ 1 ·î)
-    <em>
-     <a href="./4.11R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
-     <a href="./4.11R/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
-     <a href="./4.11R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
+	<em>
+	 <a href="./4.11R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
+	 <a href="./4.11R/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
+	 <a href="./4.11R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.11R/installation.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.11R/readme.html">README</a>:
-     <a href="./4.11R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-    </em>
+	 <a href="./4.11R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
+	</em>
    </li>
 
    <li><b>4.10</b> (2004 ǯ 5 ·î)
-    <em>
-     <a href="./4.10R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
-     <a href="./4.10R/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
-     <a href="./4.10R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
+	<em>
+	 <a href="./4.10R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
+	 <a href="./4.10R/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
+	 <a href="./4.10R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/installation.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/readme.html">README</a>:
-     <a href="&enbase;/releases/4.10R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-    </em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
+	</em>
    </li>
 
    <li><b>4.9</b> (2003 ǯ 10 ·î)
-    <em>
-     <a href="./4.9R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
-     <a href="./4.9R/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
-     <a href="./4.9R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
+	<em>
+	 <a href="./4.9R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
+	 <a href="./4.9R/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
+	 <a href="./4.9R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.9R/installation.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.9R/readme.html">README</a>:
-     <a href="./4.9R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-    </em>
+	 <a href="./4.9R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
+	</em>
    </li>
 
    <li><b>4.8</b> (2003 ǯ 4 ·î)
@@ -345,7 +345,8 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 	 <a href="&enbase;/releases/4.8R/installation.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.8R/readme.html">README</a>:
 	 <a href="./4.8R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-	</em></li>
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.7</b> (2002 ǯ 10 ·î)
 	<em>
@@ -355,7 +356,8 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 	 <a href="&enbase;/releases/4.7R/installation.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.7R/readme.html">README</a>:
 	 <a href="./4.7R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-	</em></li>
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.6.2</b> (2002 ǯ 8 ·î)
 	<em>
@@ -364,61 +366,68 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 	 <a href="&enbase;/releases/4.6.2R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.6.2R/readme.html">README</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.6.2R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
-	</em></li>
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.6</b> (2002 ǯ 6 ·î)
-    <em>
-     <A HREF="./4.6R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./4.6R/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
+	<em>
+	 <a href="./4.6R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./4.6R/relnotes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
 	 <a href="./4.6R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/4.6R/installation.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a>:
-     <A HREF="&enbase;/releases/4.6R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>.
-    </em></li>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>.
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.5</b> (2002 ǯ 1 ·î)
-    <em>
-     <A HREF="./4.5R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./4.5R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
+	<em>
+	 <a href="./4.5R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./4.5R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
 	 <a href="./4.5R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
-     <A HREF="./4.5R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>.
-    </em></li>
+	 <a href="./4.5R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>.
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.4</b> (2001 ǯ 9 ·î)
-    <em>
-     <A HREF="./4.4R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./4.4R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./4.4R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</A>:
-     <A HREF="./4.4R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>.
-    </em></li>
+	<em>
+	 <a href="./4.4R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./4.4R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./4.4R/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È</a>:
+	 <a href="./4.4R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>.
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.3</b> (2001 ǯ 4 ·î)
-    <em>
-     <A HREF="./4.3R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./4.3R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./4.3R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>.
-    </em></li>
+	<em>
+	 <a href="./4.3R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./4.3R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./4.3R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>.
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.2</b> (2000 ǯ 11 ·î)
-    <em>
-     <A HREF="./4.2R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./4.2R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./4.2R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>.
-    </em></li>
+	<em>
+	 <a href="./4.2R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./4.2R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./4.2R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>.
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.1.1</b> (2000 ǯ 9 ·î)
-    <em>
-     <A HREF="./4.1.1R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./4.1.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./4.1.1R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>.
-    </em></li>
+	<em>
+	 <a href="./4.1.1R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./4.1.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./4.1.1R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>.
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.1</b> (2000 ǯ 7 ·î)
 	<em>
-     <A HREF="./4.1R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A>:
-     <A HREF="./4.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>:
-     <A HREF="./4.1R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>.
-    </em>
-	</li>
+	 <a href="./4.1R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>:
+	 <a href="./4.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
+	 <a href="./4.1R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>.
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>4.0</b> (2000 ǯ 3 ·î)
 	<em>
@@ -426,7 +435,7 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 	 <a href="./4.0R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
 	 <a href="./4.0R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>3.5</b> (2000 ǯ 6 ·î)
 	<em>
@@ -434,7 +443,7 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 	 <a href="./3.5R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
 	 <a href="./3.5R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>3.4</b> (1999 ǯ 12 ·î)
 	<em>
@@ -442,117 +451,117 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 	 <a href="./3.4R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>:
 	 <a href="./3.4R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
-	
+   </li>
+
    <li><b>3.3</b> (1999 ǯ 9 ·î)
 	<em>
-     <A HREF="./3.3R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./3.3R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./3.3R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>
+	 <a href="./3.3R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./3.3R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./3.3R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>3.2</b> (1999 ǯ 5 ·î)
 	<em>
-     <A HREF="./3.2R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./3.2R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./3.2R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>
+	 <a href="./3.2R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./3.2R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./3.2R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>3.1</b> (1999 ǯ 2 ·î)
-    <em>
-     <A HREF="./3.1R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./3.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./3.1R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>
-    </em>
-	</li>
+	<em>
+	 <a href="./3.1R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./3.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./3.1R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>3.0</b> (1998 ǯ 10 ·î)
-    <em>
-     <A HREF="./3.0R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./3.0R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./3.0R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>
+	<em>
+	 <a href="./3.0R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./3.0R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./3.0R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.2.8</b> (1998 ǯ 12 ·î)
 	<em>
-     <A HREF="./2.2.8R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-     <A HREF="./2.2.8R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-     <A HREF="./2.2.8R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>
-    </em>
-	</li>
+	 <a href="./2.2.8R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./2.2.8R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./2.2.8R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
+	</em>
+   </li>
 
    <li><b>2.2.7</b> (1998 ǯ 7 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="./2.2.7R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="./2.2.7R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-	 <A HREF="./2.2.7R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>
+	 <a href="./2.2.7R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./2.2.7R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./2.2.7R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.2.6</b> (1998 ǯ 3 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="./2.2.6R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="./2.2.6R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-	 <A HREF="./2.2.6R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>
+	 <a href="./2.2.6R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./2.2.6R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./2.2.6R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.2.5</b> (1997 ǯ 10 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="./2.2.5R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="./2.2.5R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-	 <A HREF="./2.2.5R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</A>
+	 <a href="./2.2.5R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./2.2.5R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./2.2.5R/errata.html">Errata (Àµ¸íɽ)</a>
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.2.2</b> (1997 ǯ 5 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="./2.2.2R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A> :
-	 <A HREF="./2.2.2R/errata.html">Errata Notes (Àµ¸íɽ)</A>.
+	 <a href="./2.2.2R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a> :
+	 <a href="./2.2.2R/errata.html">Errata Notes (Àµ¸íɽ)</a>.
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.2.1</b> (1997 ǯ 4 ·î)
 	<em>
- 	 <A HREF="./2.2.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>.
+ 	 <a href="./2.2.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>.
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.2</b> (1997 ǯ 3 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="./2.2R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="./2.2R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>.
+	 <a href="./2.2R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./2.2R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>.
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.1.7</b> (1997 ǯ 2 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="../../releases/2.1.7R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="./2.1.7R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>.
+	 <a href="../../releases/2.1.7R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./2.1.7R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>.
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.1.6</b> (1996 ǯ 12 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="../../releases/2.1.6R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="./2.1.6R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>.
+	 <a href="../../releases/2.1.6R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./2.1.6R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>.
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.1.5</b> (1996 ǯ 7 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="../../releases/2.1.5R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="./2.1.5R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>.
+	 <a href="../../releases/2.1.5R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="./2.1.5R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>.
 	</em>
-	</li>
+   </li>
 
    <li><b>2.1</b> (1995 ǯ 11 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="../../releases/2.1R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="../../releases/2.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>.
+	 <a href="../../releases/2.1R/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="../../releases/2.1R/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>.
 	</em>
    </li>
 
@@ -565,36 +574,28 @@ href="&base;/security/security.html#sup"
 
    <li><b>2.0</b> (1994 ǯ 11 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="../../releases/2.0/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</A> :
-	 <A HREF="../../releases/2.0/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>
+	 <a href="../../releases/2.0/announce.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> :
+	 <a href="../../releases/2.0/notes.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>
 	</em>
    </li>
 
-   <li><b>1.1.5.1</b> (1994 ǯ 7 ·î)</li> 
+   <li><b>1.1.5.1</b> (1994 ǯ 7 ·î)</li>
 
    <li><b>1.1.5</b>
 	<em>
-	 <A HREF="../../releases/1.1.5/RELNOTES.FreeBSD">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>
+	 <a href="../../releases/1.1.5/RELNOTES.FreeBSD">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>
 	</em>
-   </li> 
+   </li>
 
    <li><b>1.1</b> (1994 ǯ 3 ·î)
 	<em>
-	 <A HREF="../../releases/1.1/RELNOTES.FreeBSD">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</A>
+	 <a href="../../releases/1.1/RELNOTES.FreeBSD">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a>
 	</em>
    </li>
 
-   <li><b>1.0</b> (1993 ǯ 11 ·î)</li> 
- </ul>
-
-<a name="releasestatistic"></A>
-<h2>¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î»ÈÍÑÅý·×</h2>
-
-<p>¸½ºß¤ª¤è¤Ó²áµî¤Î FreeBSD ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î»ÈÍÑÅý·×¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò
-<A HREF="http://www.FreeBSD.org/statistic/release_usage/">
-http://www.FreeBSD.org/statistic/release_usage/</A>
-¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</p>
+   <li><b>1.0</b> (1993 ǯ 11 ·î)</li>
+  </ul>
 
-&footer;
-</body>
+  &footer;
+ </body>
 </html>


More information about the svn-doc-all mailing list