svn commit: r39177 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Jul 5 15:38:33 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Thu Jul 5 15:38:33 2012
New Revision: 39177
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39177

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r9982 -> r10327	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml	Thu Jul 5 12:41:20 2012	(r39176)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.sgml	Thu Jul 5 15:38:33 2012	(r39177)
@@ -2,15 +2,34 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r9982
+   Original revision: r10327
   $FreeBSD$
 -->
 
 <chapter id="linuxemu">
- <title>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</title>
+ <chapterinfo>
+  <authorgroup>
+   <author>
+	<firstname>Jim</firstname>
+	<surname>Mock</surname>
+	<contrib>ºÆ¹½À®¤È°ìÉô¤Î¹¹¿·: </contrib>
+   </author>
+   <!-- 22 Mar 2000 -->
+  </authorgroup>
+  <authorgroup>
+   <author>
+	<firstname>Brian N.</firstname>
+	<surname>Handy</surname>
+	<contrib>¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Îʸ½ñ¤ò¼¹É®: </contrib>
+   </author>
+   <author>
+	<firstname>Rich</firstname>
+	<surname>Murphey</surname>
+   </author>
+  </authorgroup>
+ </chapterinfo>
 
- <para><emphasis>¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï Brian N. Handy <email>handy at sxt4.physics.montana.edu</email> ¤È &a.rich; ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
- &a.jim; ¤¬ 2000 ǯ 3 ·î 22 Æü¤ËºÆ¹½À®¤È°ìÉô¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</emphasis></para>
+ <title>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</title>
 
  <para><emphasis>Ìõ: &a.jp.kiroh;¡¢1996 ǯ 9 ·î 24 Æü</emphasis></para>
 
@@ -22,10 +41,9 @@
    <secondary>Linux</secondary>
   </indexterm>
 
-  <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤È¤Î¸ß´¹µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
-  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤ä¤½¤Î»ÅÁȤߤò²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <para>¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°ìÂΤʤ¼ FreeBSD ¤¬ Linux
+  <para>FreeBSD ¤Ï¡¢Linux ¤ò´Þ¤à Unix-like
+   ¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°ìÂΤʤ¼ FreeBSD ¤¬ Linux
    ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¼«Ì䤷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
    Åú¤¨¤Ï¤­¤ï¤á¤Æ´Êñ¤Ç¤¹¡£
    Linux ¤Ï¸½ºß¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏºÇ¤â<quote>¥Û¥Ã¥È¤Ê¥â¥Î</quote>¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ä³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤¬
@@ -56,21 +74,38 @@
    ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹) ¤·¡¢
    ²¾ÁÛ 8086 ¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê i386 ÆÃÍ­¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤âÆ°¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-  <para>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹¥â¡¼¥É¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï<link linkend="linuxemu-lbc-install">¼¡¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó</link>¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤà¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <itemizedlist>
+   <listitem><para>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡£</para></listitem>
+   <listitem><para>Linux ¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÄɲ乤ëÊýË¡¡£</para></listitem>
+   <listitem><para>Linux ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò
+	 FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡</para></listitem>
+   <listitem><para>FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë Linux
+	 ¸ß´¹µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤Î¾ÜºÙ¡£</para></listitem>
+  </itemizedlist>
+
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤàÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <itemizedlist>
+   <listitem><para>¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡ (<xref
+    linkend="ports">)</para></listitem>
+  </itemizedlist>
  </sect1>
 
  <sect1 id="linuxemu-lbc-install">
   <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
-  <para>3.0-RELEASE°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë
-   <literal>options LINUX</literal> ¤ä <literal>options COMPAT_LINUX</literal>
-   ¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
   <indexterm><primary>KLD (kernel loadable object)</primary></indexterm>
 
-  <para>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤Ïº£¤Ï KLD ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È (<quote>Kernel LoaDable object</quote>)
-   ¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â
-   <quote>on-the-fly</quote> ¤ÇÁȤ߹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
-   <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë¼¡¤Î¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+   ¤³¤Îµ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëºÇ¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢
+   <literal>linux</literal> KLD ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
+   (<quote>Kernel LoaDable object</quote>) ¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+   ¥³¥Þ¥ó¥É¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç <command>linux</command>
+   ¤ÈÂǤĤÀ¤±¤Ç¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>Linux ¸ß´¹µ¡Ç½¤ò¾ï¤ËÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+   <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
 
   <programlisting>linux_enable=<quote>YES</quote></programlisting>
 
@@ -87,7 +122,7 @@ esac
   </programlisting>
 
   <para>˾¤ß¤Î KLD ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï
-   <command>kldstat</command> ¤òÍøÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
+   &man.kldstat.8; ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <screen>&prompt.user; <userinput>kldstat</userinput>
 Id Refs Address  Size   Name
@@ -104,7 +139,7 @@ Id Refs Address  Size   Name
    <literal>options LINUX</literal>
    ¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë»ØÄꤷ¤Æ¡¢
    Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë¥¹¥¿¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-   ¤½¤·¤Æ¡¢<link linkend="kernelconfig">FreeBSD ¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</link>
+   ¤½¤·¤Æ¡¢<xref linkend="kernelconfig">
    ¤Îµ­½Ò¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <sect2>
@@ -445,10 +480,18 @@ disco.example.com 7115-70839-20412</scre
  </sect1>
 
  <sect1 id="linuxemu-oracle">
+  <sect1info>
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Marcel</firstname>
+	 <surname>Moolenaar</surname>
+	 <contrib>´ó£: </contrib>
+	</author>
+	<!-- marcel at cup.hp.com -->
+   </authorgroup>
+  </sect1info>
   <title>Oracle ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
-  <para><emphasis>Marcel Moolenaar ´ó£
-	<email>marcel at cup.hp.com</email></emphasis></para>
   <indexterm>
    <primary>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</primary>
    <secondary><application>Oracle</application></secondary>
@@ -692,10 +735,26 @@ export PATH</programlisting>
  </sect1>
 
  <sect1 id="sapr3">
+  <sect1info>
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Holger</firstname>
+	 <surname>Kill</surname>
+	 <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+   <!-- holger.kipp at alogis.com -->
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <firstname>Valentino</firstname>
+	 <surname>Vaschetto</surname>
+	 <contrib>SGML ¤Ø¤ÎÊÑ´¹: </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+  </sect1info>
+
   <title>SAP R/3 (4.6B - IDES) ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
-  <para><emphasis>Holger Kipp ´ó¹Æ</emphasis>
-   <email>holger.kipp at alogis.com</email></para>
-  <para><emphasis>SGML ¤Ø¤ÎÊÑ´¹ &a.logo;</emphasis></para>
+
   <indexterm>
    <primary>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</primary>
    <secondary><application>SAP R/3</application></secondary>
@@ -894,7 +953,7 @@ export PATH</programlisting>
 &prompt.root; <userinput>dd if=mfsroot.flp of=/dev/fd0</userinput> </screen>
 
 	<para>2 ¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
-	 Ê̤Υǥ£¥¹¥¯¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ :-)¡£¤½¤ì¤«¤é kern.flp
+	 Ê̤Υǥ£¥¹¥¯¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é kern.flp
 	 ¤ò½ñ¤­¹þ¤ó¤À¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 »ä¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤òʬ³ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 
@@ -1010,7 +1069,7 @@ DOCSUPFILE=  /usr/share/examples/cvsup
 
 
    <sect3 id="makeworldandnewkernel">
-	<title>Make world ¤È¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë</title>
+	<title><command>make world</command> ¤È¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë</title>
 
 	<para>ºÇ½é¤Ë¤¹¤Ù¤­¤³¤È¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£root
 	 ¥æ¡¼¥¶¤Ç¼¡¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -2324,7 +2383,7 @@ drwxrwxr-x 11 idsadm sapsys 512 May 4 14
    (¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÃǤäƤª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦)¡£</para>
 
   <para>¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤è¤¯ <quote>Linux ¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</quote>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï²¿¸Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
-   ¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó FreeBSD ¤ÎÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á <!-- smiley -->8-) ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
+   ¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó FreeBSD ¤ÎÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
   ¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍýͳ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
   ¤³¤Îµ¡Ç½¤¬½é¤á¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿º¢¡¢
   Æ°ºî¸¶Íý¤òÀâÌÀ¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤³¤Îµ¡Ç½¤òɽ¸½¤¹¤ë¸ÀÍդϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£


More information about the svn-doc-all mailing list