svn commit: r40496 - head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Dec 29 16:22:18 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sat Dec 29 16:22:17 2012
New Revision: 40496
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40496

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r28638 -> r31426	head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Sat Dec 29 16:03:29 2012	(r40495)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Sat Dec 29 16:22:17 2012	(r40496)
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 <!--
  The FreeBSD Japanese Documentation Project
-  Original revision: r28638
+  Original revision: r31426
  $FreeBSD$
 -->
 
@@ -149,7 +149,10 @@
 	<para>¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢<ulink
 	 url="&url.books.porters-handbook;/port-upgrading.html">Port
 	 ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</ulink>
-	 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹ (<ulink
+	 url="&url.articles.contributing-ports;/article.html">
+	 Contributing to the FreeBSD Ports Collection</ulink>
+	 ¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¤âÆɤó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í)¡£</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
@@ -352,7 +355,7 @@
 	  <literal>Synopsis: portupgrade is broken</literal>
 	  (³µÍ×: portupgrade ¤¬¤ª¤«¤·¤¤) ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
 	  ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  <literal>Synopsis: port sysutils/portupgrade coredumps on
+	  <literal>Synopsis: port ports-mgmt/portupgrade coredumps on
 	  -current</literal> (³µÍ×: sysutils/portupgrade port ¤¬
 	  -current ¤Ç¥³¥¢¥À¥ó¥×¤·¤Þ¤¹)¡£(ports ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢
 	  <quote>Synopsis</quote> (³µÍ×) ¹Ô¤ËʬÎà¤È̾Á°¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢
@@ -780,16 +783,24 @@
 	   ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	   ²¼µ­¤ÎµÄÏÀ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	  <para>Îã: ¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ìÈÌŪ¤Ê
-	   PC ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢
-	   ÆÃÄê¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤äÆÃÄê¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
-	   ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢<literal>i386</literal>
-	   ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê¬Îà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <para>Îã: °ìÈÌŪ¤Ê¥Ð¥¹ÍѤÎÄɲäμþÊÕ¥«¡¼¥É¤ä¡¢
-	   ÆÃÄê¤Î¼ïÎà¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÌäÂ꤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	   ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¡¢
-	   <literal>kern</literal> ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê¬Îà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	   <example>
+		<title>¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý</title>
+
+		<para>¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ìÈÌŪ¤Ê
+		 PC ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢
+		 ÆÃÄê¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤äÆÃÄê¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
+		 ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢<literal>i386</literal>
+		¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê¬Îà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	   </example>
+
+	   <example>
+		<title>¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤»È¤¤Êý</title>
+
+		<para>Îã: °ìÈÌŪ¤Ê¥Ð¥¹ÍѤÎÄɲäμþÊÕ¥«¡¼¥É¤ä¡¢
+		 ÆÃÄê¤Î¼ïÎà¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÌäÂ꤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+		 ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¡¢
+		<literal>kern</literal> ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê¬Îà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	   </example>
 	 </note>
 
 	 <para>°Ê²¼¤Ë¸½ºß¤ÎʬÎà°ìÍ÷¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹ (
@@ -799,7 +810,7 @@
 	  <listitem>
 	   <para><literal>advocacy:</literal>
 		&os; ¤ÎÀ¤´ÖŪ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£
-		¤á¤Ã¤¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+		¤â¤Ï¤äÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -814,22 +825,12 @@
 
 	  <listitem>
 	   <para><literal>bin:</literal>
-		´ðËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¥é¥ó¥É¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£
-		&man.whereis.1; ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È <literal>/bin</literal>,
-		<literal>/usr/sbin</literal> ¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
-		¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê¬Îà¤Ç¤¹
-		(¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ó£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
-		<literal>gnu</literal>
-		¤ËʬÎष¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-		²¼µ­¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)¡£</para>
+		´ðËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¥é¥ó¥É¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
 	   <para><literal>conf:</literal>
-		ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¡¢´ûÄêÃͤʤɤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¡£
-		<literal>/usr/share</literal> ¤ä
-		<literal>/etc/rc*</literal>
-		¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÌäÂê¤Ï¤³¤³¤ËʬÎव¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+		ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¡¢´ûÄêÃͤʤɤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¡£</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -855,9 +856,7 @@
 
 	  <listitem>
 	   <para><literal>java:</literal>
-		&java; ²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£
-		(&java; ¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î ports ¤Ï
-		<literal>ports</literal> ¤ËʬÎह¤Ù¤­¤Ç¤¹)¡£</para>
+		&java; ²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -879,7 +878,7 @@
 
 	  <listitem>
 	   <para><literal>ports:</literal>
-		ports ¥Ä¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
+		Ports Collection ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -910,11 +909,7 @@
 
 	  <listitem>
 	   <para><literal>www:</literal>
-		&os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÊѹ¹¤È²þÁ±¡£
-		<literal>/usr/ports/www</literal>
-		¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏʬÎà<emphasis>¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
-		¤½¤ì¤Ï <literal>ports</literal>
-		¤ËʬÎव¤ì¤ë¤Ù¤­¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+		&os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÊѹ¹¤È²þÁ±¡£</para>
 	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
@@ -1093,8 +1088,13 @@
 	  ¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤¬¥´¥ß¤òÊÒÉÕ¤±¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢
 	  ²¿Æü¤Þ¤¿¤Ï²¿½µ´Ö¤â¸«¼º¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <para>´Ö°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý: <programlisting>Subject: that PR I sent</programlisting>
-	  Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý: <programlisting>Subject: Re: ports/12345: compilation problem with foo/bar</programlisting></para>
+	 <para>´Ö°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý</para>
+
+	 <programlisting>Subject: that PR I sent</programlisting>
+
+	 <para>Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý</para>
+
+	 <programlisting>Subject: Re: ports/12345: compilation problem with foo/bar</programlisting>
 	</note>
    </listitem>
 


More information about the svn-doc-all mailing list