svn commit: r40454 - head/ja_JP.eucJP/htdocs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Dec 21 11:44:18 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Fri Dec 21 11:44:17 2012
New Revision: 40454
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40454

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r37715 -> r40446	head/ja_JP.eucJP/htdocs/applications.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/applications.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/applications.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/applications.xml	Fri Dec 21 11:31:03 2012	(r40453)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/applications.xml	Fri Dec 21 11:44:17 2012	(r40454)
@@ -73,7 +73,10 @@
 	<a href="http://www.kde.org">KDE</a> ¤ä
 	<a href="http://www.gnome.org">GNOME</a> ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ë´°Á´¤ËÂбþ¤·¡¢
 	¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥£¡¼¥È¤Îµ¡Ç½¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
-	¤µ¤é¤Ë¡¢<a href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice.Org</a> ¤ä
+	¤µ¤é¤Ë¡¢<a
+	 href="https://www.libreoffice.org/">LibreOffice</a>, <a
+	 href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice.Org</a>
+	¤ä
 	<a href="http://www.softmaker.de/tml_en.htm">TextMaker</a>
 	¤Ê¤É¤ÎÀ½Éʤˤè¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
    </li>
@@ -96,6 +99,7 @@
 	ËÜʪ¤Î UNIX ¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
 	¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æ»¶ñ¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
 	¿¿·õ¤Ê¥¦¥§¥Ö¥æ¡¼¥¶¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢FreeBSD ÈǤΠ<a
+	  href="http://www.chromium.org/Home">Chromium</a>, <a
 	  href="http://www.mozilla.org/firefox/">Firefox</a>
 	¤ä <a href="http://www.opera.com/">Opera</a>
 	¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


More information about the svn-doc-all mailing list