svn commit: r40453 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Dec 21 11:31:04 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Fri Dec 21 11:31:03 2012
New Revision: 40453
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40453

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r40177 -> r40445	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Dec 21 11:14:19 2012	(r40452)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Dec 21 11:31:03 2012	(r40453)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r40177
+   Original revision: r40445
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -669,84 +669,84 @@
 	Documentation</ulink> ¤È¤¤¤Ã¤¿
 	<quote>Subversion Book</quote> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
+ </sect1>
 
-  <sect2 id="svn-mirrors">
-   <title><application>Subversion</application> ¥µ¥¤¥È</title>
-
-   <indexterm>
-	<primary>svn</primary>
-   </indexterm>
-
-   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ß¥é¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+ <sect1 id="svn-mirrors">
+  <title><application>Subversion</application> ¥µ¥¤¥È</title>
 
-   <para>&os; <application>Subversion</application> ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤¢¤ë
-	<hostid role="fqdn">svn.FreeBSD.org</hostid> ¤Ï¡¢
-	¸ø¤Ë¤ÏÆɤ߽Ф·ÀìÍѤǥ¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	¾­ÍèŪ¤Ë¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ëͽÄê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢
-	¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ß¥é¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÍѤ¤¤Æ &os; ¤Î Subversion ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò»²¾È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<ulink
-	 url="http://svnweb.FreeBSD.org/">http://svnweb.FreeBSD.org/</ulink>
-	¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <indexterm>
+   <primary>svn</primary>
+  </indexterm>
 
-   <note>
-	<para>&os; ¤Î svn ¥ß¥é¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢
-	 ¤Þ¤À½é´ü¤ÎÃʳ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸åÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 °Ê²¼¤Î¥ß¥é¡¼°ìÍ÷¤òÉÔÊѤʤâ¤Î¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 Æäˡ¢¥µ¡¼¥Ð¤Î SSL ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î»þÅÀ¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-   </note>
+  <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ß¥é¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <informaltable>
-	<tgroup cols="4">
-	 <colspec colwidth="3"/>
-	 <colspec colwidth="1"/>
-	 <colspec colwidth="2"/>
-	 <colspec colwidth="10"/>
-	 <thead>
-	  <row>
-	   <entry>̾Á°</entry>
-
-	   <entry>¥×¥í¥È¥³¥ë</entry>
-
-	   <entry>°ÌÃÖ</entry>
-
-	   <entry>SSL ¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥×¥ê¥ó¥È</entry>
-	  </row>
-	 </thead>
-
-	 <tbody>
-	  <row>
-	   <entry><hostid
-		 role="fqdn">svn0.us-west.FreeBSD.org</hostid></entry>
-
-	   <entry>svn, <ulink
-		 url="http://svn0.us-west.FreeBSD.org/base/">http</ulink>,
-		<ulink
-		 url="https://svn0.us-west.FreeBSD.org/base/">https</ulink></entry>
-
-	   <entry>USA, ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢</entry>
-
-	   <entry>SHA1
-		<literal>79:35:8F:CA:6D:34:D9:30:44:D1:00:AF:33:4D:E6:11:44:4D:15:EC</literal></entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry><hostid
-		 role="fqdn">svn0.us-east.FreeBSD.org</hostid></entry>
-
-	   <entry>svn, <ulink
-		 url="http://svn0.us-east.FreeBSD.org/base/">http</ulink>,
-		<ulink
-		 url="https://svn0.us-east.FreeBSD.org/base/">https</ulink></entry>
-
-	   <entry>USA, ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸</entry>
-
-	   <entry>SHA1
-		<literal>06:D1:23:DE:5E:7A:F7:2B:7A:7E:74:95:5F:54:8D:5C:B0:D6:2E:8F</literal></entry>
-	  </row>
-	 </tbody>
-	</tgroup>
-   </informaltable>
-  </sect2>
+  <para>&os; <application>Subversion</application> ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤¢¤ë
+   <hostid role="fqdn">svn.FreeBSD.org</hostid> ¤Ï¡¢
+   ¸ø¤Ë¤ÏÆɤ߽Ф·ÀìÍѤǥ¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   ¾­ÍèŪ¤Ë¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ëͽÄê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢
+   ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ß¥é¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÍѤ¤¤Æ &os; ¤Î Subversion ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò»²¾È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<ulink
+	url="http://svnweb.FreeBSD.org/">http://svnweb.FreeBSD.org/</ulink>
+   ¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <note>
+   <para>&os; ¤Î svn ¥ß¥é¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢
+	¤Þ¤À½é´ü¤ÎÃʳ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸åÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	°Ê²¼¤Î¥ß¥é¡¼°ìÍ÷¤òÉÔÊѤʤâ¤Î¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   Æäˡ¢¥µ¡¼¥Ð¤Î SSL ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î»þÅÀ¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+  </note>
+
+  <informaltable>
+   <tgroup cols="4">
+	<colspec colwidth="3"/>
+	<colspec colwidth="1"/>
+	<colspec colwidth="2"/>
+	<colspec colwidth="10"/>
+	<thead>
+	 <row>
+	  <entry>̾Á°</entry>
+
+	  <entry>¥×¥í¥È¥³¥ë</entry>
+
+	  <entry>°ÌÃÖ</entry>
+
+	  <entry>SSL ¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥×¥ê¥ó¥È</entry>
+	 </row>
+	</thead>
+
+	<tbody>
+	 <row>
+	  <entry><hostid
+		role="fqdn">svn0.us-west.FreeBSD.org</hostid></entry>
+
+	  <entry>svn, <ulink
+		url="http://svn0.us-west.FreeBSD.org/">http</ulink>,
+	   <ulink
+		url="https://svn0.us-west.FreeBSD.org/">https</ulink></entry>
+
+	  <entry>USA, ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢</entry>
+
+	  <entry>SHA1
+	   <literal>79:35:8F:CA:6D:34:D9:30:44:D1:00:AF:33:4D:E6:11:44:4D:15:EC</literal></entry>
+	 </row>
+
+	 <row>
+	  <entry><hostid
+		role="fqdn">svn0.us-east.FreeBSD.org</hostid></entry>
+
+	  <entry>svn, <ulink
+		url="http://svn0.us-east.FreeBSD.org/">http</ulink>,
+	   <ulink
+		url="https://svn0.us-east.FreeBSD.org/">https</ulink></entry>
+
+	  <entry>USA, ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸</entry>
+
+	  <entry>SHA1
+	   <literal>06:D1:23:DE:5E:7A:F7:2B:7A:7E:74:95:5F:54:8D:5C:B0:D6:2E:8F</literal></entry>
+	 </row>
+	</tbody>
+   </tgroup>
+  </informaltable>
  </sect1>
 
  <sect1 id="cvsup">


More information about the svn-doc-all mailing list