svn commit: r40384 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Dec 15 07:24:40 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Sat Dec 15 07:24:39 2012
New Revision: 40384
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40384

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r39752 -> r40050	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Fri Dec 14 11:34:08 2012	(r40383)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Sat Dec 15 07:24:39 2012	(r40384)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r39752
+   Original revision: r40050
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -68,6 +68,7 @@
 
    <listitem>
 	<para><application>freebsd-update</application>,
+	 <application>Subversion</application>,
 	 <application>CVSup</application>,
 	 <application>CVS</application> ¤â¤·¤¯¤Ï
 	 <application>CTM</application>
@@ -79,7 +80,7 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><application>CVSup</application>
+	<para><application>Subversion</application>
 	 ¤Þ¤¿¤Ï¥É¥­¥å¥á¥ó¥ÈÍѤΠports<!-- and
 	 <application>Docsnap</application>--> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
 	 ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤òºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¡£</para>
@@ -109,16 +110,10 @@
   <note>
    <para>¤³¤Î¾Ï¤òÄ̤¸¤Æ¡¢
 	&os; ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ë
-	<command>cvsup</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+	<command>svn</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢<filename
-	role="package">net/cvsup</filename> port ¤Þ¤¿¤Ï package
-	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
-	(¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê <command>cvsup</command>
-	¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	<filename role="package">net/cvsup-without-gui</filename> port
-	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
-	¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë &man.csup.1;
-	¤ò¤«¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤âÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	role="package">devel/subversion</filename> port ¤Þ¤¿¤Ï package
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
   </note>
  </sect1>
 
@@ -1404,11 +1399,14 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
      </listitem>
 
      <listitem>
-	  <para>&os; <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link> ¤«
-	   ¤é¤Î¥½¡¼¥¹¤ÎÆþ¼ê¡£°Ê²¼¤Î 2 ¤Ä¤ÎÊýË¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	  <para>&os; <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
+	   ¤«¤é¤Î¥½¡¼¥¹¤ÎÆþ¼ê¡£°Ê²¼¤Î 3 ¤Ä¤ÎÊýË¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
       <orderedlist>
        <indexterm>
+		<primary><command>svn</command></primary>
+	   </indexterm>
+	   <indexterm>
         <primary><command>cvsup</command></primary>
        </indexterm>
        <indexterm>
@@ -1420,20 +1418,35 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 	   </indexterm>
 
 	   <listitem>
+		<para><link linkend="svn">svn</link> ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+		 ´õ˾¤¹¤ë³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¡¢
+		 ¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		 ¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î &os; ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄ󶡤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
+		 ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+		 <application>Subversion</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ
+		 -CURRENT ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëºÝ¤Î
+		 URL ¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢
+		 <literal>http://svn.freebsd.org/base/head/</literal>
+		 ¤Ç¤¹¡£
+		 ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥µ¥¤¥º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢
+		 ´õ˾¤¹¤ë¥µ¥Ö¥Ä¥ê¡¼¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	   </listitem>
+
+	   <listitem>
 		<para><link linkend="cvsup">cvsup</link> ¤ò
 		 <filename>/usr/share/examples/cvsup</filename> ¤Ë¤¢¤ë
 		 <filename>standard-supfile</filename> ¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î
 		 <filename>supfile</filename> ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		 ¤³¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-         ¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢<command>cvsup</command> ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅÙÁ´ÂΤòÆþ¼ê¤·¡¢
-         ¸å¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
-		 ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ <command>cvsup</command> ¤ò
-		 <command>cron</command> ¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼
-		 ¥É¤òºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤ËÊݤäƤ¤¤Þ¤¹¡£
-		 ¾å¤Ëµó¤²¤¿¸«ËܤΠ<filename>supfile</filename> ¤ò¥«¥¹
-		 ¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ä¶­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ <link
+		 ¾å¤Ëµó¤²¤¿¸«ËܤΠ<filename>supfile</filename>
+		 ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ä¶­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ <link
 		 linkend="cvsup">cvsup</link> ¤òÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
+		<warning>
+		 <para><command>cvsup</command> ¤Ï¡¢
+		 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇѻߤµ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢
+		 ¸½ºß¤Ç¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+		</warning>
+
 		<note>
 		 <para>¥µ¥ó¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <filename>standard-supfile</filename>
 		  ¤Ï¡¢&os; ¤ÎÆÃÄê¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢
@@ -1467,8 +1480,8 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
          ¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
          Ť¤´Ö»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
          (ÌõÃí: Êݼ餹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹)¡£
-         9600 bps °Ê¾å¤Î®ÅÙ¤ÇÀܳ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
-		 <application><link linkend="cvsup">CVSup</link></application>
+		 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀܳ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		 <application><link linkend="svn">Subversion</link></application>
          ¤òÍøÍѤµ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
         </para>
        </listitem>
@@ -1596,8 +1609,8 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 
 	  <para>Äɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë <application>SVN</application>
 	   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢7-STABLE ¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	   &a.svn-src-stable-7.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢9-STABLE ¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	   &a.svn-src-stable-9.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	   Êѹ¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤´¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤ë commit log ¤ä¤½¤ì¤Ëȼ¤¦
 	   µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÉûºîÍѤˤĤ¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÆɤळ¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -1620,12 +1633,14 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 
       <para>¤â¤·¡¢´û¤Ë &os; ¤Î°ÊÁ°¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¡¢
        ¤³¤ì¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢
-	   &os; <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link> ¤«¤é´Ê
-	   ñ¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼¡¤Î 2 ¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	   &os; <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
+	   ¤«¤é´Êñ¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼¡¤Î 3 ¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
       </para>
 
       <orderedlist>
-	   <listitem>
+	   <indexterm>
+		<primary><command>svn</command></primary>
+	   </indexterm>
 	   <indexterm>
 		<primary><command>cvsup</command></primary>
 	   </indexterm>
@@ -1634,22 +1649,44 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 	   </indexterm>
 	   <indexterm>
 	    <primary>-STABLE</primary>
-		<secondary><application>CVSup</application> ¤ò»È¤Ã¤¿Æ±´ü</secondary>
+		<secondary><application>Subversion</application>
+		 ¤ò»È¤Ã¤¿Æ±´ü</secondary>
 	   </indexterm>
+
+	   <listitem>
+		<para><link linkend="svn">svn</link> ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+		 ´õ˾¤¹¤ë³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¡¢
+		 ¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		 ¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î &os; ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄ󶡤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
+		 ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+		 ¥Ö¥é¥ó¥Á̾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î³«È¯¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï
+		 <literal>head</literal>¡¢¤ª¤è¤Ó <ulink
+		 url="&url.base;/releng/"/> ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï
+         <literal>stable/9</literal>¡¢¤Þ¤¿¤Ï
+         <literal>stable/9.0</literal> ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+		 <application>Subversion</application>
+		 ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëºÝ¤Î
+		 URL ¤Î¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢
+		 <literal>http://svn.freebsd.org/base/</literal>
+		 ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+		 ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥µ¥¤¥º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢
+		 ´õ˾¤¹¤ë¥µ¥Ö¥Ä¥ê¡¼¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	   </listitem>
+
+	   <listitem>
 		<para><link linkend="cvsup">cvsup</link> ¤ò
 		 <filename>/usr/share/examples/cvsup</filename> ¤Ë¤¢¤ë
 		 <filename>stable-supfile</filename> ¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î
 		 <filename>supfile</filename> ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		 ¤³¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-		 ¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢<command>cvsup</command> ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅÙÁ´ÂΤòÆþ¼ê¤·¡¢
-		 ¸å¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
-		 ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ <command>cvsup</command> ¤ò
-		 <command>cron</command> ¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼
-		 ¥É¤òºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤ËÊݤäƤ¤¤Þ¤¹¡£
-		 ¾å¤Ëµó¤²¤¿¸«ËܤΠ<filename>supfile</filename> ¤ò¥«¥¹
-		 ¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ä¶­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ <link
-		 linkend="cvsup">cvsup</link> ¤òÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ
-		 ¤¹¡£</para>
+		 ¾å¤Ëµó¤²¤¿¸«ËܤΠ<filename>supfile</filename>
+		 ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ä¶­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ <link
+		 linkend="cvsup">cvsup</link> ¤òÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+		<warning>
+		 <para><command>cvsup</command> ¤Ï¡¢
+		 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇѻߤµ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢
+		 ¸½ºß¤Ç¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+		</warning>
 	   </listitem>
 
 	   <listitem>
@@ -1706,7 +1743,8 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
    ¤¢¤Ê¤¿¤Î¶½Ì£¤ÎÂоݤˤè¤Ã¤Æ &os;
    ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤Î¤¢¤ë°ìÉôʬ¤Þ¤¿¤ÏÁ´ÂΤκǿ·¤ò
    Äɤ¤¤«¤±¤ëÊýË¡¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   »ä¤¿¤Á¤¬Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë´ðËÜŪ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï <link
+   »ä¤¿¤Á¤¬Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ë´ðËÜŪ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï <link
+	linkend="svn">Subversion</link>¡¢<link
 	linkend="anoncvs">Anonymous CVS</link>¡¢<link
 	linkend="cvsup">CVSup</link> ¤È <link linkend="ctm">CTM</link>
    ¤Ç¤¹:</para>
@@ -1729,28 +1767,25 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
    <secondary>anonymous</secondary>
   </indexterm>
 
-  <para><application>Anonymous CVS</application> ¤È
+  <para><application>Subversion</application>,
+   <application>Anonymous CVS</application> ¤È
    <application>CVSup</application> ¤Ï <emphasis>pull</emphasis>
    Ʊ´ü¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-   <application>CVSup</application> ¤Î¾ì¹ç¡¢¥æ¡¼¥¶
-   (¤Þ¤¿¤Ï <command>cron</command> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È) ¤¬ <command>cvsup</command>
-   ¤òµ¯Æ°¤·¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë <command>cvsupd</command>
-   ¥µ¡¼¥Ð¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
-   ºÇ¿·¾õÂ֤ˤ·¤Þ¤¹¡£
+   <application>Subversion</application> ¤Î¾ì¹ç¡¢¥æ¡¼¥¶
+   (¤Þ¤¿¤Ï <command>cron</command> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È) ¤¬ <command>svn</command>
+   ¤òµ¯Æ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÇ¿·¾õÂ֤ˤ·¤Þ¤¹¡£
+   <application>Subversion</application> ¤Ï¡¢
+   ¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëºÇ¤â¹¥¤Þ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+   <command>cvsup</command> ¤ª¤è¤Ó <command>cvs</command> ¤âƱÍͤθ¶Íý¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   Subversion ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ëȼ¤¤Çѻߤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
    ÆϤ±¤é¤ì¤ë¹¹¿·¾ðÊó¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤ÎºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢
    ¤Þ¤¿É¬Íפʻþ¤Ë¤À¤±¼è¤ê´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-   ¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë
-   ¸ÂÄꤷ¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤â´Êñ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¸ÂÄꤷ¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤â´Êñ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¦¤Î¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¡¦
-   ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ØÄê¤Ë½¾¤¤¡¢¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¿·¾ðÊó¤¬
-   ÁÇÁ᤯À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-   <application>Anonymous CVS</application> ¤Ï¡¢
-   ¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Î CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤éľÀÜÊѹ¹ÅÀ¤ò
-   pull ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿ &man.cvs.1; ¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢
-   <application>CVSup</application> ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤Èñ½ã¤Ç¤¹¡£
-   <application>CVSup</application>
-   ¤Ï¸úΨ¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤ë¤«¤Ë¤Þ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
-   <application>Anonymous CVS</application> ¤ÎÊý¤¬´Êñ¤ËÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+   ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ØÄê¤Ë½¾¤¤¡¢¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¿·¾ðÊó¤¬ÁÇÁ᤯À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ËÜÅö¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤Íýͳ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æ±´ü¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢
+   <application>Subversion</application> ¤òÍѤ¤¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
+   ¾¤ÎƱ´ü¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏÇѻߤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾­ÍèÄä»ß¤¹¤ëͽÄê¤Ç¤¹¡£
   </para>
 
   <indexterm>


More information about the svn-doc-all mailing list