svn commit: r40383 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Dec 14 11:34:09 UTC 2012


Author: ryusuke
Date: Fri Dec 14 11:34:08 2012
New Revision: 40383
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40383

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r39727 -> r40082	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.sgml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Thu Dec 13 22:12:47 2012	(r40382)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Fri Dec 14 11:34:08 2012	(r40383)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r40082
+   Original revision: r40153
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -357,8 +357,9 @@ Port:  lsof-4.87.a,7
 Path:  /usr/ports/sysutils/lsof
 Info:  Lists information about open files (similar to fstat(1))</screen>
 
+
 	<para>¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¸¡º÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 <command>make <maketarget>search</maketarget>
+     <command>make <maketarget>search</maketarget>
 	 key=<replaceable>string</replaceable></command> ¤Þ¤¿¤Ï
 	 <command>make <maketarget>quicksearch</maketarget>
 	 key=<replaceable>string</replaceable></command>
@@ -633,6 +634,415 @@ docbook           =
   </sect2>
  </sect1>
 
+ <sect1 id="pkgng-intro">
+  <title><application>pkgng</application> ¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê
+   package ¤Î´ÉÍý</title>
+
+  <para><application>pkgng</application> ¤Ï¡¢ÅÁÅýŪ¤Ê &os; ¤Î
+   <application>pkg_install</application> package
+   ´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢
+   ¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤ò¤è¤êÁ᤯¡¢
+   ¤è¤ê´Êñ¤Ë´ÉÍý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¿ô¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
+   <application>pkgng</application> ¤ÎºÇ½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï
+   2012 ǯ 8 ·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+
+  <para><application>pkgng</application> ¤Ï <filename
+	role="package">ports-mgmt/portmaster</filename> ¤ä <filename
+	role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename> ¤Ê¤É¤Î
+   port ´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+   <filename role="package">ports-mgmt/portmaster</filename> ¤ª¤è¤Ó
+   <filename role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename> ¤Ï¡¢
+   ¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤ª¤è¤Ó 
+   Ports Collection ¤ÎξÊý¤Î·Á¼°¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   <application>pkgng</application> ¤Ï¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤Î¤ß¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <sect2 id="pkgng-initial-setup">
+   <title><application>pkgng</application> ÆþÌç</title>
+
+   <para>&os; 9.1 °Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢
+	<application>pkgng</application> ¤Î¤¿¤á¤Î "¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×"
+	¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï <application>pkgng</application>
+	¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/sbin/pkg</userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î &os; ¤Ç¤Ï¡¢Ports Collection
+	¤Þ¤¿¤Ï packages ¤òÍѤ¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><application>pkgng</application> port
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/ports-mgmt/pkg</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
+
+   <para>package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r pkg</userinput></screen>
+
+   <note>
+	<para><application>pkgng</application> package ´ÉÍý¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢
+	 &os; 7.<replaceable>X</replaceable> ¤ª¤è¤Ó
+	 &os; 8.0 ¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+   </note>
+
+   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
+	<application>pkg_install</application> package
+	¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ØÊÑ´¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	ÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg2ng</userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢
+	¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¤Þ¤À¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢
+	¿·¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+   <important>
+	<para>¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÈó²ÄµÕ¤Ç¤¹¡£
+	 °ìÅÙ package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò <application>pkgng</application>
+	 ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤¿¤é¡¢<application>pkg_install</application>
+	 ¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+   </important>
+
+   <note>
+	<para>package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊÑ´¹¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊÑ´¹¤Ëȼ¤¤¥¨¥é¡¼¤¬½ÐÎϤµ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 Ä̾¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï̵»ë¤·¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+	 <command>pkg2ng</command> ½ªÎ»¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢
+	 ÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	 ¤³¤ì¤é¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¼êÆ°¤Ç½¤Àµ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   </note>
+
+   <para>&os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬
+	10.<replaceable>X</replaceable> ¤è¤êÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/make.conf</filename> ¤ËÄɲ䷤ơ¢
+	&os; Ports Collection ¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¡¢
+	<application>pkg_install</application>
+	¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ <application>pkgng</application>
+	¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>WITH_PKGNG=	yes</programlisting>
+  </sect2>
+
+  <sect2 id="pkgng-pkg-conf">
+   <title><application>pkgng</application> ´Ä¶­¤ÎÀßÄê</title>
+
+   <para><application>pkgng</application> package ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
+	¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÂФ·¤Æ¡¢package ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î package ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ï
+	<filename>/usr/local/etc/pkg.conf</filename>¡¢¤Þ¤¿¤Ï
+	<envar>PACKAGESITE</envar> ´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Ï¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤½¤Î¾¤Î <application>pkgng</application>
+	¤ÎÀßÄꥪ¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	pkg.conf(5) ¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2 id="pkgng-basic-usage">
+   <title>´ðËÜŪ¤Ê <application>pkgng</application> ¤ÎÁàºî</title>
+
+   <para><application>pkgng</application> ¤ÎÍøÍѾðÊó¤Ï¡¢
+	man.pkg(8) ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢
+	<command>pkg</command> ¤ò°ú¿ô¤Ê¤·¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>³Æ <application>pkgng</application> ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î°ú¿ô¤Ï¡¢
+	¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¸ÇÍ­¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<command>pkg install</command> ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤òÆɤà¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg help install</userinput></screen>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>man pkg-install</userinput></screen>
+
+   <sect3 id="pkgng-pkg-info">
+	<title><application>pkgng</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿
+	 package ¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï</title>
+
+	<para><command>pkg info</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë package ¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 &man.pkg.info.1; ƱÍÍ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î package ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢
+	 ¤ª¤è¤ÓÀâÌÀ¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¤¢¤ëÆÃÄê¤Î package ¤Î¾ðÊó¤¬É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¡¢
+	 °Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg info <replaceable>packagename</replaceable></userinput></screen>
+
+	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
+	 <application>pkgng</application> ¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg info pkg</userinput>
+pkg-1.0.2			New generation package manager</screen>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="pkgng-installing-deinstalling">
+	<title><application>pkgng</application>
+	 ¤òÍѤ¤¤¿ packages ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Èºï½ü</title>
+
+	<para>Ä̾¤Û¤È¤ó¤É¤Î &os; ¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò
+	 <command>pkg install
+	  <replaceable>packagename</replaceable></command>
+	 ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install <replaceable>packagename</replaceable></userinput></screen>
+
+	<para><xref linkend="pkgng-pkg-conf"/> ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿Ä̤ꡢ
+	 <command>pkg install</command> ¤Ï¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤È¤ÏÈ¿ÂФˡ¢pkg-add(8) ¤Ç¤Ï¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥Ç¡¼¥¿¤ÏÍѤ¤¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	 ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë <envar>PACKAGESITE</envar> ¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¤½¤Î¤¿¤á¡¢°Í¸´Ø·¸¤ÏŬÀڤˤÏÄÉÀפµ¤ì¤º¡¢Â­¤ê¤Ê¤¤°Í¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢<command>pkg install</command> ¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
+	 <command>pkg add</command> ¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï pkg-add(8)
+	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<para>ÄɲäΥХ¤¥Ê¥ê package ¤Ï¡¢
+	 <command>pkg install</command> ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+	 <application>curl</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install curl</userinput>
+Updating repository catalogue
+Repository catalogue is up-to-date, no need to fetch fresh copy
+The following packages will be installed:
+
+	Installing ca_root_nss: 3.13.5
+	Installing curl: 7.24.0
+
+The installation will require 4 MB more space
+
+1 MB to be downloaded
+
+Proceed with installing packages [y/N]: <userinput>y</userinput>
+ca_root_nss-3.13.5.txz		100%	255KB 	255.1KB/s 255.1KB/s	00:00
+curl-7.24.0.txz			100%	1108KB	1.1MB/s	1.1MB/s		00:00
+Checking integrity... done
+Installing ca_root_nss-3.13.5... done
+Installing curl-7.24.0... done</screen>
+
+	<para>¿·¤·¤¤ package ¤È°Í¸´Ø·¸¤«¤éÄɲ䵤줿 package ¤Ï¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß package °ìÍ÷¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg info</userinput>
+ca_root_nss-3.13.5	The root certificate bundle from the Mozilla Project
+curl-7.24.0	Non-interactive tool to get files from FTP, GOPHER, HTTP(S) servers
+pkg-1.0.2	New generation package manager</screen>
+
+	<para>ɬÍפΤʤ¯¤Ê¤Ã¤¿ packages ¤Ï¡¢
+	 <command>pkg delete</command> ¤ò»È¤Ã¤Æºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<application>curl</application> ¤¬É¬Íפʤ¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg delete curl</userinput>
+The following packages will be deleted:
+
+	curl-7.24.0_1
+
+The deletion will free 3 MB
+
+Proceed with deleting packages [y/N]: <userinput>y</userinput>
+Deleting curl-7.24.0_1... done</screen>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="pkgng-upgrading">
+	<title><application>pkgng</application> ¤Ë¤è¤ë package
+	 ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</title>
+
+	<para><command>pkg version</command>
+	 ¤òÍѤ¤¤Æ¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ packages ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¥í¡¼¥«¥ë¤Ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 pkg-version(8) ¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥«¥¿¥í¥°¤òÍøÍѤ·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ
+	 package ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òƱÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para><application>pkgng</application> ¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
+	 package ¤ò¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 <application>curl</application>
+	 ¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥í¡¼¥«¥ë package
+	 ¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg upgrade</userinput>
+Updating repository catalogue
+repo.txz		100%	297KB 296.5KB/s 296.5KB/s	00:00
+The following packages will be upgraded:
+
+	Upgrading curl: 7.24.0 -> 7.24.0_1
+
+1 MB to be downloaded
+
+Proceed with upgrading packages [y/N]: <userinput>y</userinput>
+curl-7.24.0_1.txz	100% 1108KB	1.1MB/s	1.1MB/s		00:00
+Checking integrity... done
+Upgrading curl from 7.24.0 to 7.24.0_1... done</screen>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="pkgng-auditing">
+	<title><application>pkgng</application> ¤Ë¤è¤ë package
+	 ¤Î¸¡¾Ú</title>
+
+	<para>»þÀÞ¡¢Ports Collection
+	 ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËÀȼåÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 <application>pkgng</application> ¤Ï¡¢<filename
+	  role="package">ports-mgmt/portaudit</filename> package
+	 ƱÍͤθ¡¾Úµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+ 	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg audit -F</userinput></screen>
+   </sect3>
+  </sect2>
+
+  <sect2 id="pkgng-advanced-usage">
+   <title>¹âÅÙ¤Ê <application>pkgng</application> ¤ÎÍøÍÑ</title>
+
+   <sect3 id="pkgng-autoremove">
+	<title> <application>pkgng</application> ¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥Õ°Í¸ ports
+	¤Î¼«Æ°ºï½ü</title>
+
+	<para>package ¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔɬÍפʰ͸ ports¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï
+	 <filename role="package">security/ca_root_nss</filename>
+	 ¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤é¤Î packages ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢
+	 ¤É¤³¤«¤é¤â°Í¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	 °Í¸¤Î¤¿¤á¤ËƳÆþ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÉÔɬÍפˤʤä¿ package ¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg autoremove</userinput>
+Packages to be autoremoved:
+	ca_root_nss-3.13.5
+
+The autoremoval will free 723 kB
+
+Proceed with autoremoval of packages [y/N]: <userinput>y</userinput>
+Deinstalling ca_root_nss-3.13.5... done</screen>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="pkgng-backup">
+	<title><application>pkgng</application> package
+	 ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×</title>
+
+	<para><application>pkg_install</application> 
+	 package ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
+	 <application>pkgng</application> ¤Ë¤Ï package
+	 ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤò¼êÆ°¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg backup -d <replaceable>pkgng.db</replaceable></userinput></screen>
+
+	<note>
+	 <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î <replaceable>pkgng.db</replaceable>
+	  ¤òŬÀڤʥե¡¥¤¥ë̾¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</note>
+
+	<para>¤µ¤é¤Ë¡¢<application>pkgng</application> ¤Ï
+	 package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òËèÆü¼«Æ°Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë
+	 &man.periodic.8; ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 &man.periodic.conf.5; ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
+	 <literal>daily_backup_pkgng_enable</literal> ¤ò
+	 <literal>YES</literal> ¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<tip>
+	 <para><application>pkg_install</application>
+	  ¤ÎÄê´üŪ¤Ê¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬¡¢
+	  package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òƱÍͤ˥Х寥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
+	  &man.periodic.conf.5; ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
+	  <literal>daily_backup_pkgdb_enable</literal> ¤ò
+	  <literal>NO</literal> ¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</tip>
+
+	<para>²áµî¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ package
+	 ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg backup -r <replaceable>/path/to/pkgng.db</replaceable></userinput></screen>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="pkgng-clean">
+	<title>¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ <application>pkgng</application> package
+	 ¤Îºï½ü</title>
+
+	<para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<application>pkgng</application>
+	 ¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¡¢pkg.conf(5) ¤Î
+	 <envar>PKG_CACHEDIR</envar> ÊÑ¿ô¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 <command>pkg upgrade</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ packages
+	 ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ package
+	 ¤Î¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	<para>¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¸Å¤¤¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg clean</userinput></screen>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="pkgng-set">
+	<title><application>pkgng</application> package
+	 ¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊѹ¹</title>
+
+	<para>Îò»ËŪ¤Ë &os; Ports Collection
+	 ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ÎÊѹ¹¤ËÂбþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 <application>pkg_install</application> ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
+	 <application>pkgng</application> ¤Ë¤Ï¡¢
+	 package ¤Î¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename
+	  role="package">lang/php5</filename> ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï
+	 <literal>5.3</literal> ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢<literal>5.4</literal>
+	 ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ëȼ¤¤
+	 <filename role="package">lang/php53</filename>
+	 ¤Ø¤È̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢
+	 <application>pkg_install</application> ¤Ç¤Ï¡¢
+	 package ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¡¢
+	 ¤É¤Î port ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
+	 <filename role="package">ports-mgmt/portmaster</filename>
+	 ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ̤Υ½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òɬÍפȤ·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para><filename
+	  role="package">ports-mgmt/portmaster</filename> ¤ª¤è¤Ó
+	 <filename role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename>
+	 ports ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢°ú¿ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¿·¡¢µì¤Î½çÈ֤ϰۤʤê¤Þ¤¹¡£
+	 <application>pkgng</application> ¤Ç¤Î¹½Ê¸¤Ï¡¢<command>pkg set -o
+	  <replaceable>category/oldport</replaceable>:<replaceable>category/newport</replaceable></command> ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾åµ­¤ÎÎã¤Î package ¤Î¾ðÊó¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o lang/php5:lang/php53</userinput></screen>
+
+	<para>Ê̤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢<filename
+	  role="package">lang/ruby18</filename> ¤ò <filename
+	  role="package">lang/ruby19</filename> ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o lang/ruby18:lang/ruby19</userinput></screen>
+
+	<para>ºÇ¸å¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢
+	 <filename>libglut</filename> ¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¾ðÊó¤ò <filename
+	  role="package">graphics/libglut</filename> ¤«¤é <filename
+	  role="package">graphics/freeglut</filename> ¤Ø¤ÈÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o graphics/libglut:graphics/freeglut</userinput></screen>
+
+	<note>
+	 <para>package ¤Î¾ðÊó¤òÊѹ¹¤·¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢
+	  ¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿ package ¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë
+	  packages ¤òºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£
+	  °Í¸ packages ¤òºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install -Rf <replaceable>graphics/freeglut</replaceable></userinput></screen>
+
+	</note>
+   </sect3>
+  </sect2>
+ </sect1>
+
  <sect1 id="ports-using">
   <title>Ports Collection ¤ÎÍøÍÑ</title>
 


More information about the svn-doc-all mailing list