Pooomooocyyyy ;(

Sasa Stupar sasa at stupar.homelinux.net
Wed Jan 11 22:57:05 PST 2006--On 11. januar 2006 21:36 +0100 vocativus <vocativus at interia.pl> wrote:

> Witam!
>
>
> Mam du¿y problem z FreeBSD. Mianowicie... ?ci¹g³em sobie system ze
> strony www.freebsd.org  wypali³em na 2 p³ytach CD i zainstalowa³em.
> Wszystko dobrze chodzi³o... do czasu a¿ zmieni³em komputer tzn. dysk
> twardy, RAM i nagrywarke mam ze starego. Moja stara konfiguracja:
>
> P³yta g³. ASrock k7s8x,
> 384MB RAM,
> GeForce 2 MX 400,
> Dyski twarde: Western Digital 40 GB (ATA 133), i Samsung 60GB (ATA 133).
> Procesor: Duron 1400
> Karta sieciowa - SIS 10/100 zintegrowana z p³yt¹ g³ówn¹
> Karta d?wiêkowa - AC 97 <- system jej nie wykrywa³ poprawnie
>
> Na powy¿szym sprzêcie system pracowa³ bezb³êdnie, z wyj¹tkiem
> wspomnianej karty d?wiêkowej.
>
>
> Moja obecna konfiguracja:
>
> P³. g³ówna: 939NF4G - SATA2
> Procesor: AMD Athlon 64 3200+ venice socket 939
> Karta graficzna - zintegrowana z p³yt¹ g³ówn¹ - GeForce 6100 - pamiêæ
> 128MB
> Karta sieciowa - zintegrowana z p³yt¹ g³ówn¹ -  Realtek PHY RTL8201CL
> Karta d?wiêkowa -  Realtek ALC850 7.1channel AC'97 audio codec
> RAM - 768MB (128 zarezerwowane dla karty graficznej wiêc dostêpne jest
> 640MB RAM)
> Wersja BIOS-u - P1.30
>
>
> I wzi¹³em wyczyszczony dysk (bez jakichkolwiek partycji) pod³¹czony
> jako jedyny dysk, po wybraniu opcji default boot, wybraniu opcji
> standard, naci?niêciu ok w oknie gdzie pisze co? o fdisk-u, wybraniu
> dysku - w moim przypadku ad0 wy?wietla sie komunikat:
>
>
>
> Warning: A geometry of 77545/16/63 for ad0 is incorrect. Using a more
> likely geometry. If this geometry is incorrect or you are unsure as to
> whether or not it's correct, please consult the Hardware Guide in the
> Documentation submenu or use the (G)eometry command to change it now
>
> Remember: you need to enter whatever your BIOS thinks the geometry is!
> For IDE it's what yoy were told in the BIOS setup. For SCSI, it's the
> translation mode your controller is using. Do NOT use a "physical
> geometry"
>
>
>
> I nic da³em na ok, rozplanowa³em partycje da³em na instaluj i pojawi³
> mi siê komunikat o b³êdzie, ¿e nie mo¿na zapisaæ danych na dysk i na
> tym koniec.
>
> Próbowa³em zainstalowaæ FreeBSD w wersji 5.4 (i386), 6.0 (i386), 6.0
> (AMD 64) i ci¹gle siê pojawia ten komunikat.
>
> Je?li to Was pocieszy, to linux SuSE nie wykry³ mi wogóle ¿adnego
> sprzêtu, za wyj¹tkiem drukarki. Czy ja mam na tyle nietypow¹
> konfiguracje, ¿e ¿aden linux nie jest w stanie prawid³owo rozpoznaæ
> mojego sprzêtu???
>
> Nie by³oby takiego problemu, gdyby nie to, ¿e musze mieæ linuxa, bo
> chodzê do liceum na profil matematyczno - fizyczno - informatyczny i
> linuxa musze mieæ... Prêdzej te¿ go mia³em zainstalowanego, ale
> g³ównie do zabawy, w celu poznania czego? innego oprócz windowsa. I
> musze powiedzieæ, ¿e FreeBSD to, jak dot¹d najlepszy linux, z jakim
> siê spotka³em. Jego instalacja jest z leksza dziwna, ale z 23 -
> stronicow¹ instrukcj¹ instalacji nie ma najmniejszego problemu.
> FreeBSD zaskoczy³ mnie g³ównie prostot¹ i niemal¿e ca³kowit¹
> automatyzacj¹ instalacji programów, np. poprzez porty. To doskona³e
> rozwi¹zanie. I w³a?nie dlatego wybra³em FreeBSD - jest funkcjonalny,
> na tych dwóch p³ytach jest wiêcej oprogramowania ni¿ w innych
> dystrybucjach. Jest ³atwy w obs³ude, chocia¿ musze przyznaæ, ¿e
> pocz¹tki by³y tragiczne... ale to chyba normalne. Grunt to sie
> przyzwyczaiæ :)
>
>
> Dlatego prosze Was o pomoc... kompletnie nie wiem co robiæ...
> pooomooocyyyyyyyyy ;(
>
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
> Jedyny taki CZAT! >>> http://link.interia.pl/f18ee
>

Please write in english if you want any help.


-- 
Sasa Stupar


More information about the freebsd-questions mailing list