svn commit: r209643 - stable/8/lib/libc/nls

Maxim Konovalov maxim at FreeBSD.org
Fri Jul 2 09:23:06 UTC 2010


Author: maxim
Date: Fri Jul  2 09:23:06 2010
New Revision: 209643
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/base/209643

Log:
  MFC r209360: add C message catalogue entries for newer errnos.

Modified:
  stable/8/lib/libc/nls/ru_RU.KOI8-R.msg   (contents, props changed)
Directory Properties:
  stable/8/lib/libc/   (props changed)
  stable/8/lib/libc/stdtime/   (props changed)

Modified: stable/8/lib/libc/nls/ru_RU.KOI8-R.msg
==============================================================================
--- stable/8/lib/libc/nls/ru_RU.KOI8-R.msg	Fri Jul  2 09:19:27 2010	(r209642)
+++ stable/8/lib/libc/nls/ru_RU.KOI8-R.msg	Fri Jul  2 09:23:06 2010	(r209643)
@@ -183,6 +183,16 @@ $ ENOATTR
 87 áÔÒÉÂÕÔ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ
 $ EDOOFUS
 88 ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÒÏ×ÁÎÉÑ
+$ EBADMSG
+89 ðÌÏÈÏÊ ÆÏÒÍÁÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ
+$ EMULTIHOP
+90 ðÏÐÙÔËÁ ÍÕÌØÔÉÈÏÐÁ
+$ ENOLINK
+91 ëÁÎÁÌ ÒÁÚÏÒ×ÁÎ
+$ EPROTO
+92 ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ
+$ ENOTCAPABLE
+93 îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÅÊ
 $
 $ strsignal() support catalog
 $


More information about the svn-src-stable-8 mailing list