svn commit: r184463 - in stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312: hardware relnotes

Xin LI delphij at FreeBSD.org
Thu Oct 30 04:55:13 UTC 2008


Author: delphij
Date: Thu Oct 30 04:55:12 2008
New Revision: 184463
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/base/184463

Log:
 Sync with English revisions.
 
 Approved by:	re (hrs)

Modified:
 stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/hardware/article.sgml
 stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/relnotes/article.sgml

Modified: stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/hardware/article.sgml
==============================================================================
--- stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/hardware/article.sgml	Thu Oct 30 04:16:40 2008	(r184462)
+++ stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/hardware/article.sgml	Thu Oct 30 04:55:12 2008	(r184463)
@@ -88,7 +88,7 @@
   </listitem>
 
   <listitem>
-   <para>&intel; 64-λ &xeon; (<quote>Nacona</quote>)¡£
+   <para>&intel; 64-λ &xeon; (<quote>Nocona</quote>)¡£
 	ÕâÀà´¦ÀíÆ÷²ÉÓà 90nm ÖƳ̹¤ÒÕÖÆÔ죬 ÅäºÏ &intel; E7520/E7525/E7320 оƬ×飬
 	Äܹ»ÔËÐÐÓÚ 2.80 µ½ 3.60 GHz (FSB 800MHz)¡£</para>
   </listitem>
@@ -392,7 +392,7 @@
 <!--
 	The FreeBSD Simplified Chinese Project
 
-	Original Revision: 175946
+	Original Revision: 184311
 -->
 
 <!--

Modified: stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/relnotes/article.sgml
==============================================================================
--- stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/relnotes/article.sgml	Thu Oct 30 04:16:40 2008	(r184462)
+++ stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/relnotes/article.sgml	Thu Oct 30 04:55:12 2008	(r184463)
@@ -6,7 +6,7 @@
 %release;
 
 <!-- The FreeBSD Simplified Chinese Project -->
-<!-- Original Revision: 182188 -->
+<!-- Original Revision: 183702 -->
 <!-- Text constants which probably don't need to be changed.-->
 
 <!-- The marker for MFCs. -->
@@ -129,7 +129,7 @@
   <title>¶ÔÄں˵ĸĶ¯</title>
   
   <para>ΪÄں˵÷ÊÔÆ÷ &man.ddb.4; ÐÂÔöÁËÊä³ö²¶×½»úÖÆ¡£
-   À´×Ô &man.ddb.4; µÄÝ”ÈëºÍÊä³öÄÚÈÝ»á×Ô¶¯²¶×½µ½Ò»¸öÄڴ滺³åÇø£¬
+   À´×Ô &man.ddb.4; µÄÊäÈëºÍÊä³öÄÚÈÝ»á×Ô¶¯²¶×½µ½Ò»¸öÄڴ滺³åÇø£¬
    ÒÔ±ãÔÚËæºóͨ¹ý &man.sysctl.8; »ò textdump À´¶ÁÈ¡ºÍ·ÖÎö¡£
    ÐÂÔöµÄ <command>capture</command> ÃüÁî¿ÉÒÔ¿ØÖÆÕâ¸ö¹¦ÄÜ¡£</para>
 
@@ -253,6 +253,12 @@
   <para><application>OpenPAM</application> ´Ó
    Figwort °æÉý¼¶µ½ÁË Hydrangea °æ¡£</para>
 
+  <para><application>OpenSSH</application> ´Ó
+   4.5p1 °æÉý¼¶µ½ÁË 5.1p1 °æ¡£</para>
+
+  <para><application>sendmail</application> ´Ó
+   8.14.2 °æÉý¼¶µ½ÁË 8.14.3 °æ¡£</para>
+
   <para>ʱÇøÊý¾Ý¿â´Ó
    <application>tzdata2007h</application> °æÉý¼¶µ½ÁË
    <application>tzdata2008b</application> °æ¡£</para>


More information about the svn-src-stable-7 mailing list