svn commit: r185135 - in stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312: hardware relnotes

Xin LI delphij at FreeBSD.org
Thu Nov 20 16:48:58 PST 2008


Author: delphij
Date: Fri Nov 21 00:48:57 2008
New Revision: 185135
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/base/185135

Log:
 MFen r185110: document igb(4)
 
 Approved by:	re (kensmith)

Modified:
 stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/hardware/article.sgml
 stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/relnotes/article.sgml

Modified: stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/hardware/article.sgml
==============================================================================
--- stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/hardware/article.sgml	Thu Nov 20 19:51:06 2008	(r185134)
+++ stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/hardware/article.sgml	Fri Nov 21 00:48:57 2008	(r185135)
@@ -392,7 +392,7 @@
 <!--
 	The FreeBSD Simplified Chinese Project
 
-	Original Revision: 184311
+	Original Revision: 185110
 -->
 
 <!--
@@ -622,6 +622,8 @@
 
   &hwlist.ie;
 
+  &hwlist.igb;
+
   &hwlist.ixgb;
 
   &hwlist.kue;

Modified: stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/relnotes/article.sgml
==============================================================================
--- stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/relnotes/article.sgml	Thu Nov 20 19:51:06 2008	(r185134)
+++ stable/7/release/doc/zh_CN.GB2312/relnotes/article.sgml	Fri Nov 21 00:48:57 2008	(r185135)
@@ -6,7 +6,7 @@
 %release;
 
 <!-- The FreeBSD Simplified Chinese Project -->
-<!-- Original Revision: 183702 -->
+<!-- Original Revision: 185110 -->
 <!-- Text constants which probably don't need to be changed.-->
 
 <!-- The marker for MFCs. -->
@@ -183,6 +183,10 @@
    <sect4 id="net-if">
 	<title>ÍøÂç½Ó¿ÚÖ§³Ö</title>
 
+	<para>½« &man.em.4; Çý¶¯³ÌÐò·Ö²ð³ÉÁËÁ½¸ö¹²Ïí²¿·Ö´úÂëµÄÇý¶¯³ÌÐò¡£
+	 &man.em.4; Çý¶¯³ÌÐò½«¼ÌÐøÖ§³Ö¸ßÖÁ 82575 µÄÍø¿¨ÒÔ¼°ÐµÄÕë¶Ô¿Í»§»ú/×ÀÃæµÄÍø¿¨¡£
+	 ÐÂÔöµÄ &man.igb.4; Çý¶¯³ÌÐòÔòÓÃÓÚÖ§³ÖеķþÎñÆ÷Íø¿¨¡£</para>
+
 	<para>[&arch.amd64;¡¢ &arch.i386;] ¶Ô &man.wpi.4; Çý¶¯³ÌÐò½øÐÐÁ˸üУ¬
 	 ÐÞÕýÁËһϵÁпɿ¿ÐÔÎÊÌâ¡£</para>
 


More information about the svn-src-stable-7 mailing list