svn commit: r270307 - stable/10/share/syscons/keymaps

Stefan Esser se at FreeBSD.org
Thu Aug 21 21:48:35 UTC 2014


Author: se
Date: Thu Aug 21 21:48:33 2014
New Revision: 270307
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/base/270307

Log:
 MFC 270153, 270098:
 
 	Apply a fixes to problems found while converting to NEWCONS.

Modified:
 stable/10/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps
 stable/10/share/syscons/keymaps/be.iso.acc.kbd
 stable/10/share/syscons/keymaps/cs.latin2.qwertz.kbd
 stable/10/share/syscons/keymaps/uk.iso-ctrl.kbd
 stable/10/share/syscons/keymaps/uk.iso.kbd

Modified: stable/10/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps
==============================================================================
--- stable/10/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps	Thu Aug 21 21:36:06 2014	(r270306)
+++ stable/10/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps	Thu Aug 21 21:48:33 2014	(r270307)
@@ -4,7 +4,7 @@
 #
 # Format <file>:<lang>:<description>
 #
-# lang: ar bg cs da de el en es fi fr hr hu hy is it iw ja kk ko nl no pl
+# lang: ar bg cs da de el en es fi fr he hr hu hy is it ja kk ko nl no pl
 #    pt ro ru sh sk sl sv tr uk zh
 # lang: lang,lang
 #
@@ -27,7 +27,7 @@ MENU:fr:Choisissez la nationalité de vot
 MENU:pl:Wybierz uk³ad klawiatury
 MENU:pt:Escolha o layout do teclado
 MENU:es:Seleccione el idioma de su teclado
-MENU:iw:êìù úãì÷îä úôù úà øçá
+MENU:he:êìù úãì÷îä úôù úà øçá
 MENU:uk:BÉÂÅÒ¦ÔØ ÒÏÚËÌÁÄËÕ ËÌÁצÁÔÕÒÉ
 MENU:el:ÅðéëÝîôå ôï ðëçêôñïëüãéï ôçò êïíóüëáò
 MENU:hy:ÀÝïñ»ù ëï»Õݳ߳ñÇ ¹³ë³íáñáõÃÛáõÝÁ
@@ -36,7 +36,7 @@ FONT:en:cp437-8x16.fnt
 FONT:de,fr,da,no,sv,pt,es:iso-8x16.fnt
 FONT:ru:koi8-r-8x16.fnt
 FONT:pl:iso02-8x16.fnt
-FONT:iw:iso08-8x16.fnt
+FONT:he:iso08-8x16.fnt
 FONT:uk:koi8-u-8x16.fnt
 FONT:el:iso07-8x16.fnt
 FONT:hy:haik8-8x16.fnt
@@ -52,8 +52,10 @@ be.iso.acc.kbd:fr:Belge ISO-8859-1 (avec
 be.iso.acc.kbd:pt:Belga ISO-8859-1 (com acentos)
 be.iso.acc.kbd:es:Belga ISO-8859-1 (con acentos)
 
-bg.bds.ctrlcaps.kbd:bg:Bulgarian BDS
-bg.phonetic.ctrlcaps.kbd:bg:Bulgarian Phonetic
+bg.bds.ctrlcaps.kbd:en:Bulgarian (BDS)
+bg.bds.ctrlcaps.kbd:de:Bulgarisch (BDS)
+bg.phonetic.ctrlcaps.kbd:en:Bulgarian (Phonetic)
+bg.phonetic.ctrlcaps.kbd:de:Bulgarisch (phonetisch)
 
 br275.iso.kbd:en:Brazilian 275 ISO-8859-1
 br275.iso.kbd:de:Brasilianisch 275 ISO-8859-1
@@ -74,10 +76,13 @@ br275.cp850.kbd:pt:Brasileiro 275 Codepa
 br275.cp850.kbd:es:Brasileño 275 Codepage 850
 
 by.cp1131.kbd:en:Belarusian Codepage 1131
+by.cp1131.kbd:de:Weißrussisch Code page 1131
 by.cp1131.kbd:fr:Biélorusse Code page 1131
+by.cp1251.kbd:de:Weißrussisch Codepage 1251
 by.cp1251.kbd:en:Belarusian Codepage 1251
 by.cp1251.kbd:fr:Biélorusse Code page 1251
 by.iso5.kbd:en:Belarusian ISO-8859-5
+by.iso5.kbd:de:Weißrussisch ISO-8859-5
 by.iso5.kbd:fr:Biélorusse ISO-8859-5
 
 ce.iso2.kbd:en:Central European ISO-8859-2
@@ -88,6 +93,7 @@ ce.iso2.kbd:es:Centroeuropeo ISO-8859-2
 colemak.iso15.acc.kbd:en:Colemak ergonomic alternative
 
 cs.latin2.qwertz.kbd:en:Czech ISO-8859-2 (QWERTZ, accent keys)
+cs.latin2.qwertz.kbd:de:Tschechisch ISO-8859-2 (QWERTZ, mit Akzenten)
 cs.latin2.qwertz.kbd:fr:Tchèque ISO-8859-2 (QWERTZ, avec accents)
 cs.latin2.qwertz.kbd:es:Checo ISO-8859-2 (QWERTZ, con acentos)
 
@@ -118,8 +124,14 @@ danish.cp865.kbd:pt:Dinamarquês Codepage
 danish.cp865.kbd:es:Danés Codepage 865
 
 danish.iso.macbook.kbd:da:Danish ISO-8859-1 (macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:da:Dansk ISO-8859-1 (macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:de:Dänisch ISO-8859-1 (Macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:fr:Danois ISO-8859-1 (macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:pt:Dinamarquês ISO-8859-1 (macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:es:Danés ISO-8859-1 (macbook)
 
 dutch.iso.acc.kbd:en:Dutch ISO keymap (accent keys)
+dutch.iso.acc.kbd:de:Holländisch (mit Akzenten)
 
 eee_nordic.kbd:en:Nordic layout on Asus eeePC
 eee_nordic.kbd:fr:Norvégien phonétique sur Asus eeePC
@@ -193,19 +205,19 @@ fr_CA.iso.acc.kbd:fr:Français Canadien I
 fr_CA.iso.acc.kbd:es:Francocanadiense ISO-8859-1 (con acentos)
 fr_CA.iso.acc.kbd:uk:æÒÁÎÃÕÚØËÏ-ËÁÎÁÄÓØËÁ ISO-8859-1 (accent keys)
 
-german.iso.kbd:en:German ISO-8859-1
-german.iso.kbd:de:Deutsch ISO-8859-1
-german.iso.kbd:fr:Allemand ISO-8859-1
-german.iso.kbd:pt:Alemão ISO-8859-1
-german.iso.kbd:es:Alemán ISO-8859-1
-german.iso.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ ISO-8859-1
-
-german.iso.acc.kbd:en:German ISO-8859-1 (accent keys)
-german.iso.acc.kbd:de:Deutsch ISO-8859-1 (mit Akzenten)
-german.iso.acc.kbd:fr:Allemand ISO-8859-1 (avec accents)
-german.iso.acc.kbd:pt:Alemão ISO-8859-1 (com acentos)
-german.iso.acc.kbd:es:Alemán ISO-8859-1 (con acentos)
-german.iso.acc.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ ISO-8859-1 (accent keys)
+german.iso.kbd:en:German ISO-8859-15
+german.iso.kbd:de:Deutsch ISO-8859-15
+german.iso.kbd:fr:Allemand ISO-8859-15
+german.iso.kbd:pt:Alemão ISO-8859-15
+german.iso.kbd:es:Alemán ISO-8859-15
+german.iso.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ ISO-8859-15
+
+german.iso.acc.kbd:en:German ISO-8859-15 (accent keys)
+german.iso.acc.kbd:de:Deutsch ISO-8859-15 (mit Akzenten)
+german.iso.acc.kbd:fr:Allemand ISO-8859-15 (avec accents)
+german.iso.acc.kbd:pt:Alemão ISO-8859-15 (com acentos)
+german.iso.acc.kbd:es:Alemán ISO-8859-15 (con acentos)
+german.iso.acc.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ ISO-8859-15 (accent keys)
 
 german.cp850.kbd:en:German Codepage 850
 german.cp850.kbd:de:Deutsch Codeseite 850
@@ -215,14 +227,17 @@ german.cp850.kbd:es:Alemán Codepage 850
 german.cp850.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ CP-850
 
 gr.elot.acc.kbd:en:Greek ISO-8859-7 ELOT
+gr.elot.acc.kbd:de:Grieschisch ISO-8859-7 ELOT
 gr.elot.acc.kbd:fr:Grec ISO-8859-7 ELOT
 gr.elot.acc.kbd:el:Åëëçíéêü ISO-8859-7 ÅËÏÔ
 
 gr.us101.acc.kbd:en:Greek ISO-8859-7 (101 keys)
+gr.us101.acc.kbd:de:Grieschisch ISO-8859-7 (101 Tasten)
 gr.us101.acc.kbd:fr:Grec ISO-8859-7 (101 touches)
 gr.us101.acc.kbd:el:Åëëçíéêü ISO-8859-7 (101 ðëÞêôñùí)
 
 iw.iso8.kbd:en:Hebrew ISO-8859-8
+iw.iso8.kbd:de:Hebräisch ISO-8859-8
 iw.iso8.kbd:fr:Hébreu ISO-8859-8
 iw.iso8.kbd:he:ISO-8859-8 úéøáò
 
@@ -280,15 +295,25 @@ jp.106x.kbd:es:Japonés 106x
 jp.106x.kbd:uk:ñÐÏÎÓØËÁ 106x
 
 jp.pc98.kbd:en:Japanese PC-98x1
+jp.pc98.kbd:de:Japanisch PC-98x1
 jp.pc98.kbd:fr:Japonais PC-98x1
+jp.pc98.kbd:pt:Japonês PC-98x1
+jp.pc98.kbd:es:Japonés PC-98x1
+jp.pc98.kbd:uk:ñÐÏÎÓØËÁ PC-98x1
 
 jp.pc98.iso.kbd:en:Japanese PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:de:Japanisch PC-98x1 (ISO)
 jp.pc98.iso.kbd:fr:Japonais PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:pt:Japonês PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:es:Japonés PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:uk:ñÐÏÎÓØËÁ PC-98x1 (ISO)
 
 kk.pt154.kst.kbd:en:Kazakh PT154 codepage
+kk.pt154.kst.kbd:de:Kasachisch PT154 codepage
 kk.pt154.kst.kbd:fr:Kazakh PT154 code page
-kk.pt154.io.kbd:en:Kazakh PT154 codepage
-kk.pt154.io.kbd:fr:Kazakh PT154 code page
+kk.pt154.io.kbd:en:Kazakh PT154 codepage (with IO)
+kk.pt154.io.kbd:de:Kasachisch PT154 codepage (mit IO)
+kk.pt154.io.kbd:fr:Kazakh PT154 code page (avec IO)
 
 latinamerican.kbd:en:Latin American
 latinamerican.kbd:de:Latein Amerikanisch
@@ -301,6 +326,7 @@ latinamerican.iso.acc.kbd:fr:Amérique la
 latinamerican.iso.acc.kbd:pt,es:América Latina (com acentos)
 
 lt.iso4.kbd:en:Lithuanian ISO-8859-4
+lt.iso4.kbd:de:Litauisch ISO-8859-4
 lt.iso4.kbd:fr:Lithuanien ISO-8859-4
 lt.iso4.kbd:es:Lituano ISO-8859-4
 
@@ -310,6 +336,7 @@ norwegian.iso.kbd:de:Norwegisch ISO-8859
 norwegian.iso.kbd:fr:Norvégien ISO-8859-1
 norwegian.iso.kbd:pt:Norueguês ISO-8859-1
 norwegian.iso.kbd:es:Noruego ISO-8859-1
+
 norwegian.dvorak.kbd:en:Norwegian dvorak
 norwegian.dvorak.kbd:no:Norsk dvorak
 norwegian.dvorak.kbd:de:Norwegisch dvorak
@@ -352,8 +379,11 @@ ru.cp866.kbd:es:Ruso Codepage 866 (alter
 ru.cp866.kbd:uk:òÏÓ¦ÊÓØËÁ CP-866 (ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÁ)
 
 ru.iso5.kbd:en:Russian ISO-8859-5
+ru.iso5.kbd:de:Russisch ISO-8859-5
 ru.iso5.kbd:fr:Russe ISO-8859-5
 ru.iso5.kbd:ru:òÕÓÓËÉÊ ISO-8859-5
+ru.iso5.kbd:pt:Russo ISO-8859-5
+ru.iso5.kbd:es:Ruso ISO-8859-5
 ru.iso5.kbd:uk:òÏÓ¦ÊÓØËÉÊ ISO-8859-5
 
 ru.koi8-r.kbd:en:Russian koi8-r
@@ -465,6 +495,7 @@ swissgerman.macbook.acc.kbd:pt:Suiço-Ale
 swissgerman.macbook.acc.kbd:es:Germanosuizo Macbook/Macbook Pro (con acentos)
 
 tr.iso9.q.kbd:en:Turkish ISO-8859-9
+tr.iso9.q.kbd:de:Türkisch ISO-8859-9
 tr.iso9.q.kbd:fr:Turc ISO-8859-9
 tr.iso9.q.kbd:uk:ôÕÒÅÃØËÁ ISO-8859-9
 
@@ -475,6 +506,10 @@ uk.iso.kbd:pt:Reino Unido ISO-8859-1
 uk.iso.kbd:es:Británico ISO-8859-1
 
 uk.iso-ctrl.kbd:en:United Kingdom ISO-8859-1 (Caps Lock acts as Left Ctrl)
+uk.iso-ctrl.kbd:de:Vereinigtes Königreich ISO-8859-1 (Caps Lock als linke Strg)
+#uk.iso-ctrl.kbd:fr:Royaume Uni ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
+#uk.iso-ctrl.kbd:pt:Reino Unido ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
+#uk.iso-ctrl.kbd:es:Británico ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
 
 uk.cp850.kbd:en:United Kingdom Codepage 850
 uk.cp850.kbd:de:Vereinigtes Königreich Codeseite 850
@@ -483,9 +518,13 @@ uk.cp850.kbd:pt:Reino Unido Codepage 850
 uk.cp850.kbd:es:Británico Codepage 850
 
 uk.cp850-ctrl.kbd:en:United Kingdom Codepage 850 (Caps Lock acts as Left Ctrl)
+uk.cp850.kbd:de:Vereinigtes Königreich ISO-8859-1 (Caps Lock als linke Strg)
+#uk.cp850.kbd:fr:Royaume Uni ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
+#uk.cp850.kbd:pt:Reino Unido ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
+#uk.cp850.kbd:es:Británico ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
 
 uk.dvorak.kbd:en:United Kingdom Dvorak
-uk.dvorak.kbd:de:Vereinigtes K\xf6nigreich Dvorak
+uk.dvorak.kbd:de:Vereinigtes Königreich Dvorak
 uk.dvorak.kbd:fr:Royaume Uni Dvorak
 uk.dvorak.kbd:pt:Reino Unido Dvorak
 uk.dvorak.kbd:es:Británico Dvorak
@@ -521,6 +560,10 @@ us.dvorakl.kbd:pt:Estados Unidos da Amér
 us.dvorakl.kbd:es:Estadounidense dvorak zurdo
 
 us.dvorakp.kbd:en:United States of America Programmer Dvorak
+us.dvorakp.kbd:de:US-amerikanisch (Dvorak für Programmierer)
+us.dvorakp.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorakp
+us.dvorakp.kbd:pt:Estados Unidos da América dvorakp
+us.dvorakp.kbd:es:Estadounidense dvorakp
 
 us.dvorakx.kbd:en:United States of America dvorakx
 us.dvorakx.kbd:de:US-amerikanisch dvorakx
@@ -543,14 +586,17 @@ us.unix.kbd:pt:Estados Unidos da América
 us.unix.kbd:es:Estadounidense Unix tradicional
 
 ua.iso5.kbd:en:Ukrainian ISO-8859-5
+ua.iso5.kbd:de:Ukrainisch ISO-8859-5
 ua.iso5.kbd:fr:Ukrainien ISO-8859-5
 ua.iso5.kbd:ru:õËÒÁÉÎÓËÉÊ ISO-8859-5
 ua.iso5.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ ISO-8859-5
 
 ua.koi8-u.kbd:en:Ukrainian koi8-u
+ua.koi8-u.kbd:de:Ukrainisch koi8-u
 ua.koi8-u.kbd:fr:Ukrainien koi8-u
 ua.koi8-u.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ koi8-u
 
 ua.koi8-u.shift.alt.kbd:en:Ukrainian koi8-u with koi8-r (shift)
+ua.koi8-u.shift.alt.kbd:de:Ukrainisch koi8-u mit koi8-r (shift)
 ua.koi8-u.shift.alt.kbd:fr:Ukrainien koi8-u avec koi8-r (shift)
 ua.koi8-u.shift.alt.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ koi8-u Ú koi8-r (shift)

Modified: stable/10/share/syscons/keymaps/be.iso.acc.kbd
==============================================================================
--- stable/10/share/syscons/keymaps/be.iso.acc.kbd	Thu Aug 21 21:36:06 2014	(r270306)
+++ stable/10/share/syscons/keymaps/be.iso.acc.kbd	Thu Aug 21 21:48:33 2014	(r270307)
@@ -42,7 +42,7 @@
  036  'j'  'J'  nl   nl   'j'  'J'  nl   nl   C
  037  'k'  'K'  vt   vt   'k'  'K'  vt   vt   C
  038  'l'  'L'  ff   ff   'l'  'L'  ff   ff   C
- 039  'm'  'M'  cr   cr   'm'  'M'  cr   cr   O
+ 039  'm'  'M'  cr   cr   'm'  'M'  cr   cr   C
  040  249  '%'  nop  nop  dacu  dacu  nop  nop   O
  041  178  179  nop  nop  178  179  nop  nop   O
  042  lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift O
@@ -53,7 +53,7 @@
  047  'v'  'V'  syn  syn  'v'  'V'  syn  syn   C
  048  'b'  'B'  stx  stx  'b'  'B'  stx  stx   C
  049  'n'  'N'  so   so   'n'  'N'  so   so   C
- 050  ','  '?'  nop  nop  ','  '?'  nop  nop   C
+ 050  ','  '?'  nop  nop  ','  '?'  nop  nop   O
  051  ';'  '.'  nop  nop  ';'  '.'  nop  nop   O
  052  ':'  '/'  nop  nop  ':'  '/'  nop  nop   O
  053  '='  '+'  nop  nop  dtil  dtil  nop  nop   O

Modified: stable/10/share/syscons/keymaps/cs.latin2.qwertz.kbd
==============================================================================
--- stable/10/share/syscons/keymaps/cs.latin2.qwertz.kbd	Thu Aug 21 21:36:06 2014	(r270306)
+++ stable/10/share/syscons/keymaps/cs.latin2.qwertz.kbd	Thu Aug 21 21:48:33 2014	(r270307)
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Czech Standard Typewriter QWERTZ Keyboard
-# by Rudolf Cejka <cejkar at dcse.fee.vutbr.cz>
+# by Rudolf Cejka <cejkar at fit.vutbr.cz>
 #
 # $FreeBSD$
 #

Modified: stable/10/share/syscons/keymaps/uk.iso-ctrl.kbd
==============================================================================
--- stable/10/share/syscons/keymaps/uk.iso-ctrl.kbd	Thu Aug 21 21:36:06 2014	(r270306)
+++ stable/10/share/syscons/keymaps/uk.iso-ctrl.kbd	Thu Aug 21 21:48:33 2014	(r270307)
@@ -46,7 +46,7 @@
  040  '''  '@'  nul  nul  '''  '@'  nul  nul   O
  041  '`'  172  nop  nop  '|'  '|'  nop  nop   O
  042  lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift O
- 043  '#'  '~'  nop  nop  '~'  '~'  nop  nop   O
+ 043  '#'  '~'  nop  nop  '#'  '~'  nop  nop   O
  044  'z'  'Z'  sub  sub  'z'  'Z'  sub  sub   C
  045  'x'  'X'  can  can  'x'  'X'  can  can   C
  046  'c'  'C'  etx  etx  'c'  'C'  etx  etx   C

Modified: stable/10/share/syscons/keymaps/uk.iso.kbd
==============================================================================
--- stable/10/share/syscons/keymaps/uk.iso.kbd	Thu Aug 21 21:36:06 2014	(r270306)
+++ stable/10/share/syscons/keymaps/uk.iso.kbd	Thu Aug 21 21:48:33 2014	(r270307)
@@ -46,7 +46,7 @@
  040  '''  '@'  nul  nul  '''  '@'  nul  nul   O
  041  '`'  172  nop  nop  '|'  '|'  nop  nop   O
  042  lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift lshift O
- 043  '#'  '~'  nop  nop  '~'  '~'  nop  nop   O
+ 043  '#'  '~'  nop  nop  '#'  '~'  nop  nop   O
  044  'z'  'Z'  sub  sub  'z'  'Z'  sub  sub   C
  045  'x'  'X'  can  can  'x'  'X'  can  can   C
  046  'c'  'C'  etx  etx  'c'  'C'  etx  etx   C


More information about the svn-src-all mailing list