svn commit: r270098 - head/share/syscons/keymaps

Stefan Esser se at FreeBSD.org
Sun Aug 17 11:59:24 UTC 2014


Author: se
Date: Sun Aug 17 11:59:23 2014
New Revision: 270098
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/base/270098

Log:
 Add a few missing entries and fix entries that are obviously wrong.
 The use of the old ISO language code "iw" for Hebrew was inconsistent
 and it is replaced by the new language code "he" (which was already
 used for the keyboard menu entry, but not for the menu heading or the
 default font).
 
 These changes are in preparation of the conversion of this file and
 the keymap definitions to Unicode for use with NEWCONS.

Modified:
 head/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps

Modified: head/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps
==============================================================================
--- head/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps	Sun Aug 17 10:25:27 2014	(r270097)
+++ head/share/syscons/keymaps/INDEX.keymaps	Sun Aug 17 11:59:23 2014	(r270098)
@@ -4,7 +4,7 @@
 #
 # Format <file>:<lang>:<description>
 #
-# lang: ar bg cs da de el en es fi fr hr hu hy is it iw ja kk ko nl no pl
+# lang: ar bg cs da de el en es fi fr he hr hu hy is it ja kk ko nl no pl
 #    pt ro ru sh sk sl sv tr uk zh
 # lang: lang,lang
 #
@@ -27,7 +27,7 @@ MENU:fr:Choisissez la nationalité de vot
 MENU:pl:Wybierz uk³ad klawiatury
 MENU:pt:Escolha o layout do teclado
 MENU:es:Seleccione el idioma de su teclado
-MENU:iw:êìù úãì÷îä úôù úà øçá
+MENU:he:êìù úãì÷îä úôù úà øçá
 MENU:uk:BÉÂÅÒ¦ÔØ ÒÏÚËÌÁÄËÕ ËÌÁצÁÔÕÒÉ
 MENU:el:ÅðéëÝîôå ôï ðëçêôñïëüãéï ôçò êïíóüëáò
 MENU:hy:ÀÝïñ»ù ëï»Õݳ߳ñÇ ¹³ë³íáñáõÃÛáõÝÁ
@@ -36,7 +36,7 @@ FONT:en:cp437-8x16.fnt
 FONT:de,fr,da,no,sv,pt,es:iso-8x16.fnt
 FONT:ru:koi8-r-8x16.fnt
 FONT:pl:iso02-8x16.fnt
-FONT:iw:iso08-8x16.fnt
+FONT:he:iso08-8x16.fnt
 FONT:uk:koi8-u-8x16.fnt
 FONT:el:iso07-8x16.fnt
 FONT:hy:haik8-8x16.fnt
@@ -52,8 +52,10 @@ be.iso.acc.kbd:fr:Belge ISO-8859-1 (avec
 be.iso.acc.kbd:pt:Belga ISO-8859-1 (com acentos)
 be.iso.acc.kbd:es:Belga ISO-8859-1 (con acentos)
 
-bg.bds.ctrlcaps.kbd:bg:Bulgarian BDS
-bg.phonetic.ctrlcaps.kbd:bg:Bulgarian Phonetic
+bg.bds.ctrlcaps.kbd:en:Bulgarian (BDS)
+bg.bds.ctrlcaps.kbd:de:Bulgarisch (BDS)
+bg.phonetic.ctrlcaps.kbd:en:Bulgarian (Phonetic)
+bg.phonetic.ctrlcaps.kbd:de:Bulgarisch (phonetisch)
 
 br275.iso.kbd:en:Brazilian 275 ISO-8859-1
 br275.iso.kbd:de:Brasilianisch 275 ISO-8859-1
@@ -74,10 +76,13 @@ br275.cp850.kbd:pt:Brasileiro 275 Codepa
 br275.cp850.kbd:es:Brasileño 275 Codepage 850
 
 by.cp1131.kbd:en:Belarusian Codepage 1131
+by.cp1131.kbd:de:Weißrussisch Code page 1131
 by.cp1131.kbd:fr:Biélorusse Code page 1131
+by.cp1251.kbd:de:Weißrussisch Codepage 1251
 by.cp1251.kbd:en:Belarusian Codepage 1251
 by.cp1251.kbd:fr:Biélorusse Code page 1251
 by.iso5.kbd:en:Belarusian ISO-8859-5
+by.iso5.kbd:de:Weißrussisch ISO-8859-5
 by.iso5.kbd:fr:Biélorusse ISO-8859-5
 
 ce.iso2.kbd:en:Central European ISO-8859-2
@@ -88,6 +93,7 @@ ce.iso2.kbd:es:Centroeuropeo ISO-8859-2
 colemak.iso15.acc.kbd:en:Colemak ergonomic alternative
 
 cs.latin2.qwertz.kbd:en:Czech ISO-8859-2 (QWERTZ, accent keys)
+cs.latin2.qwertz.kbd:de:Tschechisch ISO-8859-2 (QWERTZ, mit Akzenten)
 cs.latin2.qwertz.kbd:fr:Tchèque ISO-8859-2 (QWERTZ, avec accents)
 cs.latin2.qwertz.kbd:es:Checo ISO-8859-2 (QWERTZ, con acentos)
 
@@ -118,8 +124,14 @@ danish.cp865.kbd:pt:Dinamarquês Codepage
 danish.cp865.kbd:es:Danés Codepage 865
 
 danish.iso.macbook.kbd:da:Danish ISO-8859-1 (macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:da:Dansk ISO-8859-1 (macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:de:Dänisch ISO-8859-1 (Macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:fr:Danois ISO-8859-1 (macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:pt:Dinamarquês ISO-8859-1 (macbook)
+danish.iso.macbook.kbd:es:Danés ISO-8859-1 (macbook)
 
 dutch.iso.acc.kbd:en:Dutch ISO keymap (accent keys)
+dutch.iso.acc.kbd:de:Holländisch (mit Akzenten)
 
 eee_nordic.kbd:en:Nordic layout on Asus eeePC
 eee_nordic.kbd:fr:Norvégien phonétique sur Asus eeePC
@@ -193,19 +205,19 @@ fr_CA.iso.acc.kbd:fr:Français Canadien I
 fr_CA.iso.acc.kbd:es:Francocanadiense ISO-8859-1 (con acentos)
 fr_CA.iso.acc.kbd:uk:æÒÁÎÃÕÚØËÏ-ËÁÎÁÄÓØËÁ ISO-8859-1 (accent keys)
 
-german.iso.kbd:en:German ISO-8859-1
-german.iso.kbd:de:Deutsch ISO-8859-1
-german.iso.kbd:fr:Allemand ISO-8859-1
-german.iso.kbd:pt:Alemão ISO-8859-1
-german.iso.kbd:es:Alemán ISO-8859-1
-german.iso.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ ISO-8859-1
-
-german.iso.acc.kbd:en:German ISO-8859-1 (accent keys)
-german.iso.acc.kbd:de:Deutsch ISO-8859-1 (mit Akzenten)
-german.iso.acc.kbd:fr:Allemand ISO-8859-1 (avec accents)
-german.iso.acc.kbd:pt:Alemão ISO-8859-1 (com acentos)
-german.iso.acc.kbd:es:Alemán ISO-8859-1 (con acentos)
-german.iso.acc.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ ISO-8859-1 (accent keys)
+german.iso.kbd:en:German ISO-8859-15
+german.iso.kbd:de:Deutsch ISO-8859-15
+german.iso.kbd:fr:Allemand ISO-8859-15
+german.iso.kbd:pt:Alemão ISO-8859-15
+german.iso.kbd:es:Alemán ISO-8859-15
+german.iso.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ ISO-8859-15
+
+german.iso.acc.kbd:en:German ISO-8859-15 (accent keys)
+german.iso.acc.kbd:de:Deutsch ISO-8859-15 (mit Akzenten)
+german.iso.acc.kbd:fr:Allemand ISO-8859-15 (avec accents)
+german.iso.acc.kbd:pt:Alemão ISO-8859-15 (com acentos)
+german.iso.acc.kbd:es:Alemán ISO-8859-15 (con acentos)
+german.iso.acc.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ ISO-8859-15 (accent keys)
 
 german.cp850.kbd:en:German Codepage 850
 german.cp850.kbd:de:Deutsch Codeseite 850
@@ -215,14 +227,17 @@ german.cp850.kbd:es:Alemán Codepage 850
 german.cp850.kbd:uk:î¦ÍÅÃØËÁ CP-850
 
 gr.elot.acc.kbd:en:Greek ISO-8859-7 ELOT
+gr.elot.acc.kbd:de:Grieschisch ISO-8859-7 ELOT
 gr.elot.acc.kbd:fr:Grec ISO-8859-7 ELOT
 gr.elot.acc.kbd:el:Åëëçíéêü ISO-8859-7 ÅËÏÔ
 
 gr.us101.acc.kbd:en:Greek ISO-8859-7 (101 keys)
+gr.us101.acc.kbd:de:Grieschisch ISO-8859-7 (101 Tasten)
 gr.us101.acc.kbd:fr:Grec ISO-8859-7 (101 touches)
 gr.us101.acc.kbd:el:Åëëçíéêü ISO-8859-7 (101 ðëÞêôñùí)
 
 iw.iso8.kbd:en:Hebrew ISO-8859-8
+iw.iso8.kbd:de:Hebräisch ISO-8859-8
 iw.iso8.kbd:fr:Hébreu ISO-8859-8
 iw.iso8.kbd:he:ISO-8859-8 úéøáò
 
@@ -280,15 +295,25 @@ jp.106x.kbd:es:Japonés 106x
 jp.106x.kbd:uk:ñÐÏÎÓØËÁ 106x
 
 jp.pc98.kbd:en:Japanese PC-98x1
+jp.pc98.kbd:de:Japanisch PC-98x1
 jp.pc98.kbd:fr:Japonais PC-98x1
+jp.pc98.kbd:pt:Japonês PC-98x1
+jp.pc98.kbd:es:Japonés PC-98x1
+jp.pc98.kbd:uk:ñÐÏÎÓØËÁ PC-98x1
 
 jp.pc98.iso.kbd:en:Japanese PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:de:Japanisch PC-98x1 (ISO)
 jp.pc98.iso.kbd:fr:Japonais PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:pt:Japonês PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:es:Japonés PC-98x1 (ISO)
+jp.pc98.iso.kbd:uk:ñÐÏÎÓØËÁ PC-98x1 (ISO)
 
 kk.pt154.kst.kbd:en:Kazakh PT154 codepage
+kk.pt154.kst.kbd:de:Kasachisch PT154 codepage
 kk.pt154.kst.kbd:fr:Kazakh PT154 code page
-kk.pt154.io.kbd:en:Kazakh PT154 codepage
-kk.pt154.io.kbd:fr:Kazakh PT154 code page
+kk.pt154.io.kbd:en:Kazakh PT154 codepage (with IO)
+kk.pt154.io.kbd:de:Kasachisch PT154 codepage (mit IO)
+kk.pt154.io.kbd:fr:Kazakh PT154 code page (avec IO)
 
 latinamerican.kbd:en:Latin American
 latinamerican.kbd:de:Latein Amerikanisch
@@ -301,6 +326,7 @@ latinamerican.iso.acc.kbd:fr:Amérique la
 latinamerican.iso.acc.kbd:pt,es:América Latina (com acentos)
 
 lt.iso4.kbd:en:Lithuanian ISO-8859-4
+lt.iso4.kbd:de:Litauisch ISO-8859-4
 lt.iso4.kbd:fr:Lithuanien ISO-8859-4
 lt.iso4.kbd:es:Lituano ISO-8859-4
 
@@ -310,6 +336,7 @@ norwegian.iso.kbd:de:Norwegisch ISO-8859
 norwegian.iso.kbd:fr:Norvégien ISO-8859-1
 norwegian.iso.kbd:pt:Norueguês ISO-8859-1
 norwegian.iso.kbd:es:Noruego ISO-8859-1
+
 norwegian.dvorak.kbd:en:Norwegian dvorak
 norwegian.dvorak.kbd:no:Norsk dvorak
 norwegian.dvorak.kbd:de:Norwegisch dvorak
@@ -352,8 +379,11 @@ ru.cp866.kbd:es:Ruso Codepage 866 (alter
 ru.cp866.kbd:uk:òÏÓ¦ÊÓØËÁ CP-866 (ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÁ)
 
 ru.iso5.kbd:en:Russian ISO-8859-5
+ru.iso5.kbd:de:Russisch ISO-8859-5
 ru.iso5.kbd:fr:Russe ISO-8859-5
 ru.iso5.kbd:ru:òÕÓÓËÉÊ ISO-8859-5
+ru.iso5.kbd:pt:Russo ISO-8859-5
+ru.iso5.kbd:es:Ruso ISO-8859-5
 ru.iso5.kbd:uk:òÏÓ¦ÊÓØËÉÊ ISO-8859-5
 
 ru.koi8-r.kbd:en:Russian koi8-r
@@ -465,6 +495,7 @@ swissgerman.macbook.acc.kbd:pt:Suiço-Ale
 swissgerman.macbook.acc.kbd:es:Germanosuizo Macbook/Macbook Pro (con acentos)
 
 tr.iso9.q.kbd:en:Turkish ISO-8859-9
+tr.iso9.q.kbd:de:Türkisch ISO-8859-9
 tr.iso9.q.kbd:fr:Turc ISO-8859-9
 tr.iso9.q.kbd:uk:ôÕÒÅÃØËÁ ISO-8859-9
 
@@ -475,6 +506,10 @@ uk.iso.kbd:pt:Reino Unido ISO-8859-1
 uk.iso.kbd:es:Británico ISO-8859-1
 
 uk.iso-ctrl.kbd:en:United Kingdom ISO-8859-1 (Caps Lock acts as Left Ctrl)
+uk.iso-ctrl.kbd:de:Vereinigtes Königreich ISO-8859-1 (Caps Lock als linke Strg)
+#uk.iso-ctrl.kbd:fr:Royaume Uni ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
+#uk.iso-ctrl.kbd:pt:Reino Unido ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
+#uk.iso-ctrl.kbd:es:Británico ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
 
 uk.cp850.kbd:en:United Kingdom Codepage 850
 uk.cp850.kbd:de:Vereinigtes Königreich Codeseite 850
@@ -483,9 +518,13 @@ uk.cp850.kbd:pt:Reino Unido Codepage 850
 uk.cp850.kbd:es:Británico Codepage 850
 
 uk.cp850-ctrl.kbd:en:United Kingdom Codepage 850 (Caps Lock acts as Left Ctrl)
+uk.cp850.kbd:de:Vereinigtes Königreich ISO-8859-1 (Caps Lock als linke Strg)
+#uk.cp850.kbd:fr:Royaume Uni ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
+#uk.cp850.kbd:pt:Reino Unido ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
+#uk.cp850.kbd:es:Británico ISO-8859-1 (caps lock acts as Left Ctrl)
 
 uk.dvorak.kbd:en:United Kingdom Dvorak
-uk.dvorak.kbd:de:Vereinigtes K\xf6nigreich Dvorak
+uk.dvorak.kbd:de:Vereinigtes Königreich Dvorak
 uk.dvorak.kbd:fr:Royaume Uni Dvorak
 uk.dvorak.kbd:pt:Reino Unido Dvorak
 uk.dvorak.kbd:es:Británico Dvorak
@@ -521,6 +560,10 @@ us.dvorakl.kbd:pt:Estados Unidos da Amér
 us.dvorakl.kbd:es:Estadounidense dvorak zurdo
 
 us.dvorakp.kbd:en:United States of America Programmer Dvorak
+us.dvorakp.kbd:de:US-amerikanisch (Dvorak für Programmierer)
+us.dvorakp.kbd:fr:États Unis d'Amérique dvorakp
+us.dvorakp.kbd:pt:Estados Unidos da América dvorakp
+us.dvorakp.kbd:es:Estadounidense dvorakp
 
 us.dvorakx.kbd:en:United States of America dvorakx
 us.dvorakx.kbd:de:US-amerikanisch dvorakx
@@ -543,14 +586,17 @@ us.unix.kbd:pt:Estados Unidos da América
 us.unix.kbd:es:Estadounidense Unix tradicional
 
 ua.iso5.kbd:en:Ukrainian ISO-8859-5
+ua.iso5.kbd:de:Ukrainisch ISO-8859-5
 ua.iso5.kbd:fr:Ukrainien ISO-8859-5
 ua.iso5.kbd:ru:õËÒÁÉÎÓËÉÊ ISO-8859-5
 ua.iso5.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ ISO-8859-5
 
 ua.koi8-u.kbd:en:Ukrainian koi8-u
+ua.koi8-u.kbd:de:Ukrainisch koi8-u
 ua.koi8-u.kbd:fr:Ukrainien koi8-u
 ua.koi8-u.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ koi8-u
 
 ua.koi8-u.shift.alt.kbd:en:Ukrainian koi8-u with koi8-r (shift)
+ua.koi8-u.shift.alt.kbd:de:Ukrainisch koi8-u mit koi8-r (shift)
 ua.koi8-u.shift.alt.kbd:fr:Ukrainien koi8-u avec koi8-r (shift)
 ua.koi8-u.shift.alt.kbd:uk:õËÒÁ§ÎÓØËÁ koi8-u Ú koi8-r (shift)


More information about the svn-src-all mailing list