svn commit: r53037 - head/ja_JP.eucJP/share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu May 16 08:49:58 UTC 2019


Author: ryusuke
Date: Thu May 16 08:49:56 2019
New Revision: 53037
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/53037

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r52975 -> r53033	head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml	Thu May 16 06:56:15 2019	(r53036)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml	Thu May 16 08:49:56 2019	(r53037)
@@ -23,7 +23,7 @@
 	would like to work on. ***
 
   $FreeBSD$
-  Original revision: r52975
+  Original revision: r53033
 -->
 <news>
  <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">
@@ -65,11 +65,10 @@
     <name>27</name>
 
     <event>
-	 <title><a href="https://www.research.net/r/freebsd2019">FreeBSD 2019
-      Community Survey</a> ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</title>
+	 <title>FreeBSD 2019 Community Survey</title>
 
-     <p><a href="https://www.research.net/r/freebsd2019">FreeBSD 2019
-	  Community Survey</a> ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+     <p>FreeBSD 2019 Community Survey ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
+	  (2019-5-13 ¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿)¡£
 	  ËÜÄ´ºº¤Î URL ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÛÍѼ硢¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¡¢
 	  ¤ªÍ§Ã£¡¢¤Þ¤¿¤Ï FreeBSD
 	  ¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


More information about the svn-doc-all mailing list