svn commit: r53151 - head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Jun 14 10:40:40 UTC 2019


Author: ryusuke
Date: Fri Jun 14 10:40:39 2019
New Revision: 53151
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/53151

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r51348 -> r52112	head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Fri Jun 14 09:41:35 2019	(r53150)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Fri Jun 14 10:40:39 2019	(r53151)
@@ -3,7 +3,7 @@
 	"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
 <!--
  The FreeBSD Japanese Documentation Project
-  Original revision: r51348
+  Original revision: r52112
  $FreeBSD$
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -17,7 +17,6 @@
    &tm-attrib.freebsd;
    &tm-attrib.ibm;
    &tm-attrib.intel;
-   &tm-attrib.sparc;
    &tm-attrib.sun;
    &tm-attrib.general;
   </legalnotice>
@@ -326,7 +325,7 @@
 
    <itemizedlist>
 	<listitem>
-	 <para><emphasis><quote>Synopsis</quote>(³µÍ×)
+	 <para><emphasis><quote>Summary</quote>(³µÍ×)
 	   ¹Ô¤ò¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</emphasis>
 	  ¾ã³²Êó¹ð¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë
 	  (¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢<quote>Synopsis</quote> (³µÍ×) ¤Ï
@@ -402,14 +401,13 @@
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
- 	   <para><filename>make.conf</filename>
- 		¤Ë¡¢¤É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- 		Ãí°Õ: &man.gcc.1; ¤Ë <literal>-O2</literal>
- 		°Ê¾å¤òÀßÄꤹ¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ë¥Ð¥°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 		&os; ³«È¯¼Ô¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢
- 		ñ½ã¤Ë»þ´Ö¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢
- 		¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ÏÄ̾ïÄ´ºº¤·¤¿¤¬¤é¤º¡¢
- 		¤¿¤ÀÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤ÈÅú¤¨¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+ 	   <para><filename>make.conf</filename>,
+		<filename>src.conf</filename>,
+		¤ª¤è¤Ó <filename>src-env.conf</filename>
+ 		¤Ë¡¢»ØÄꤷ¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤òµ­½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢
+		¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
+		´°Á´¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -608,81 +606,23 @@
   </section>
 
   <section xml:id="pr-writing-filling-template">
-   <title>¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ëµ­Æþ¤¹¤ë</title>
+   <title>¥Õ¥©¡¼¥à¤òµ­Æþ¤¹¤ë</title>
 
-   <para>ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¿÷·¿¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î
-	2 ¤Ä¤Î°ì¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
    <note>
-	<title>ÌõÃí</title>
-
-	<para>¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê°×¤¤¤è¤¦¤Ë
-	 ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤òÌõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	 ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÃͤâ´Þ¤á¤Æ
-	 ¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤Ï±Ñʸ»ú¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	<para>»ØÄꤷ¤¿ÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¸ø³«¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¡¢
+	 ¥¹¥Ñ¥Þ¡¼¤ËÍøÍѤµ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¥¹¥Ñ¥àÂкö¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢
+	 °ì»þŪ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡¢
+	 ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¾ã³²Êó¹ð¤ËÂФ¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÂФ·¤Æ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
+	 ¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </note>
 
-   <itemizedlist>
-	<listitem>
-	 <para><emphasis>Submitter-Id (Äó½Ð¼Ô-Id):</emphasis>
-	 ¤³¤ì¤ÏÊѹ¹¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤¢¤Ê¤¿¤¬ &os.stable; ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´ûÄêÃͤǤ¢¤ë
-	 <literal>current-users</literal> ¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
-	</listitem>
+   <para>¥Ð¥°¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<listitem>
-	 <para><emphasis>Confidential (µ¡Ì©):</emphasis>
-	  ¤³¤ì¤Ï <literal>no</literal> ¤Ç´û¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  µ¡Ì©°·¤¤¤Î &os; ¾ã³²Êó¹ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢
-	  Êѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£—
-	  ¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
-
-   </itemizedlist>
-
-   <para>¼¡¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤È
-	<link xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/enter_bug.cgi">web
-	 ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹</link>
-	¤ÎξÊý¤Ë¶¦Ä̤ʥե£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
    <itemizedlist>
-
 	<listitem>
-	 <para><emphasis>Originator (¤¢¤Ê¤¿¤Î̾Á°):</emphasis>
-	  ¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜ̾¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Î¸å¤í¤ËÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò
-	  »³³ç¸Ì (< ¤È > ¤Î¤³¤È) ¤ÇÊĤ¸¤ÆÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ÅŻҥ᡼¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢
-	  ¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢¸½ºß¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Î
-	  <literal>gecos</literal>
-	  ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»È¤Ã¤Æ´û¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <note>
-	  <para>»ØÄꤷ¤¿ÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¸ø³«¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¡¢
-	   ¥¹¥Ñ¥Þ¡¼¤ËÍøÍѤµ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	   ¥¹¥Ñ¥àÂкö¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢
-	   °ì»þŪ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢
-	   ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ã³²Êó¹ð¤ËÂФ·¤Æ¼ÁÌä¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </note>
-
-	 <note>
-	  <title>ÌõÃí</title>
-
-	  <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <screen>From: <userinput>FreeBSD Taro <FreeBSD-Taro at example.org></userinput></screen>
-	 </note>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><emphasis>Organization (½ê°ÁÈ¿¥):</emphasis>
-	  ¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤­¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï²¿¤é¤«¤Î¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><emphasis>Synopsis (³µÍ×):</emphasis>
+	 <para><emphasis>Summary (³µÍ×):</emphasis>
 	  ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ê¤Ë¤·¤ÆÍפòÆÀ¤¿ÀâÌÀ¤ò½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  ³µÍפϾ㳲Êó¹ð¥á¡¼¥ë¤Î¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
 	  °ìÍ÷¤äÍ׻ݤˤâ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -693,41 +633,25 @@
 	  ¤È½ñ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
 	  Ports ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ã³²Êó¹ð¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥á¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤é¡¢
 	  <literal>[maintainer update]</literal> (³Ñ³ç¸Ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹)
-	  ¤òÄɲ䷤ơ¢
-	  ¾ã³²Êó¹ð¤Î <quote>Class</quote> ¤ò
-	  <literal>maintainer-update</literal>
-	  ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
 	 <para><emphasis>Severity (½ÅÍ×ÅÙ):</emphasis>
-	  <literal>non-critical (½ÅÍפǤϤʤ¤)</literal>¡¢
-	  <literal>serious (½ÅÍ×)</literal>¡¢
-	  <literal>critical (Ã×̿Ū) </literal> ¤Î¤É¤ì¤«¤Ç¤¹¡£
+	  <literal>Affects only me</literal>,
+	  <literal>Affects some people</literal> ¤ª¤è¤Ó
+	  <literal>Affects many people</literal>
+	  ¤Î¤É¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  ½ÅÍ×ÅÙ¤ò²áÂç¤Ëɾ²Á¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂ꤬ËÜÅö¤ËÃ×̿Ū (¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
-	  ¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¡¢-CURRENT
-	  ¤Ç°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æµ¡Ç½¤¬Â礭¤¯Âಽ¤·¤¿¤Ê¤É) ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	  <literal>critical</literal>
-	  ¤ËʬÎह¤ë¤Î¤ò¡¢¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë
-	  (¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¡¢
-	  ¤Þ¤¿¤ÏÆÃÄê¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ËÌäÂ꤬¤¢¤ë)
-	  ¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢<literal>serious</literal>
+	  ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂ꤬ËÜÅö¤ËÃ×̿Ū¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	  <literal>Affects many people</literal>
 	  ¤ËʬÎह¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¤¤¤¿¤á¡¢
+	  ¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¤¤¤¿¤á¡¢
 	  ÌäÂê¤Î½ÅÍ×À­¤ò¿åÁý¤·¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤â
-	  &os; ³«È¯¼Ô¤¬¤½¤ÎÌäÂê¤ËÁ᤯¤È¤ê¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	  — ¼ÂºÝ¡¢
-	  ¤½¤ì¤¬Íýͳ¤Ç¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÃí°Õ¤òʧ¤ï¤Ê¤¤³«È¯¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	  &os; ³«È¯¼Ô¤¬¤½¤ÎÌäÂê¤ËÁ᤯¤È¤ê¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><emphasis>Priority (Í¥Àè½ç°Ì):</emphasis>
-	  ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢
-	  ¤³¤Î¥Ð¥°¤¬¤É¤ÎÈϰϤ˱ƶÁ¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤¦¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
 	 <para><emphasis>Category (ʬÎà):</emphasis>
 	  ŬÀÚ¤ÊʬÎà¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
@@ -778,10 +702,7 @@
 		<filename class="directory">/sbin</filename>, ¤â¤·¤¯¤Ï
 		<filename class="directory">/usr/sbin</filename> ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 		¤½¤ì¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢
-		<literal>bin</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-		(&man.gcc.1; ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢
-		<literal>gnu</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-		º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
+		<literal>bin</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 		¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó 1 ¤Þ¤¿¤Ï 8
 		¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê¬Îव¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 	  </listitem>
@@ -798,17 +719,9 @@
 
 	  <listitem>
 	   <para>ÌäÂ꤬¥É¥­¥å¥á¥ó¥È (article, book ¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸)
-		¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢<literal>docs</literal>
-		¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
+		¤Þ¤¿¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		<literal>docs</literal>	¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	  <listitem>
-	   <para>ÌäÂ꤬ <link
-		 xlink:href="http://www.FreeBSD.org">FreeBSD
-		¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸</link>
-		¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢<literal>www</literal>
-		¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
 	  <note>
 	   <para>¤â¤·¡¢ÌäÂ꤬
 		 <literal>www/<replaceable>someportname</replaceable></literal>
@@ -852,9 +765,8 @@
 	   <literal>amd64</literal> (¤³¤ÎʬÎà¤Ë¤Ï¡¢EMT64 ¥â¡¼¥É¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë
 	   Intel ¸ß´¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹) ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	   Ä̾ï¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤Ï¡¢
-	   <literal>arm</literal>, <literal>ia64</literal>,
-	   <literal>powerpc</literal> ¤ª¤è¤Ó <literal>sparc64</literal>
-	   ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	   <literal>arm</literal>, <literal>ia64</literal> ¤ª¤è¤Ó
+	   <literal>powerpc</literal> ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	  <note>
 	   <para>¤³¤ì¤é¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡¢<quote>¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤</quote>
@@ -892,160 +804,9 @@
 		¸ºß¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÃ椫¤éËÜÅö¤ËÁªÂò¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	  </listitem>
 	 </itemizedlist>
-
-	 <para>°Ê²¼¤Ë¸½ºß¤ÎʬÎà°ìÍ÷¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹ (<uri
-	   xlink:href="https://svnweb.freebsd.org/base/head/gnu/usr.bin/send-pr/categories">https://svnweb.freebsd.org/base/head/gnu/usr.bin/send-pr/categories</uri>)
-	  ¤«¤é¤â¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
-	 <itemizedlist>
-	  <listitem>
-	   <para><literal>advocacy:</literal>
-		&os; ¤ÎÀ¤´ÖŪ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£
-		º£¤ÏÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>amd64:</literal>
-		AMD64 ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ­¤ÎÌäÂê¡£</para>
- 	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>arm:</literal>
-		ARM ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ­¤ÎÌäÂê¡£</para>
- 	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>bin:</literal>
-		´ðËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¥é¥ó¥É¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>conf:</literal>
-		ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¡¢´ûÄêÃͤʤɤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>docs:</literal>
-		¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óʸ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>gnu:</literal>
-		&man.gcc.1; ¤ä &man.grep.1; ¤Ê¤É¤Î¡¢¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿
-		GNU ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>i386:</literal>
-		&i386; ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ­¤ÎÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>ia64:</literal>
-		ia64 ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ­¤ÎÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>java:</literal>
-		&java; ²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>kern:</literal>
-		¥«¡¼¥Í¥ë¡¢(ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÍѤǤϤʤ¤)
-		¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ä¡¢
-		¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>misc:</literal>
-		¤³¤ì¤é¤ÎʬÎà¤ËŬ¹ç¤·¤Ê¤¤¤½¤Î¾¤ÎʬÎà (¤Ê¤ª¡¢
-		ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤ËʬÎव¤ì¤ë¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¡¢
-		¥ê¥ê¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ó¥ë¥É¤Î¤¿¤á¤Î´ðÈפò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢
-		¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<literal>HEAD</literal>
-		¤Ë¤ª¤±¤ë°ì»þŪ¤Ê¥Ó¥ë¥É¤Î¼ºÇԤϤ³¤³¤ËʬÎह¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-		¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤ËʬÎह¤ë¤È¸«¼º¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹)¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>ports:</literal>
-		Ports Collection ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>powerpc:</literal>
-		&powerpc; ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ­¤ÎÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>sparc64:</literal>
-		&sparc64; ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸ÇÍ­¤ÎÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>standards:</literal>
-		ɸ½àµ¬³Ê¤Ø¤ÎŬ¹çÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>threads:</literal>
-		&os; ¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¼ÂÁõ (ÆÃ¤Ë &os.current; ¾å¤Î¤â¤Î)
-		¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>usb:</literal>
-		&os; ¤Î USB ¼ÂÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>www:</literal>
-		&os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÊѹ¹¤È²þÁ±¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </itemizedlist>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><emphasis>Class:</emphasis> °Ê²¼¤«¤é°ì¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <itemizedlist>
-	  <listitem>
-	   <para><literal>sw-bug:</literal>
-		¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¥°¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>doc-bug:</literal>
-		ʸ½ñÃæ¤Î´Ö°ã¤¤¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>change-request:</literal>
-		µ¡Ç½¤ÎÄɲä䡢´û¸¤Îµ¡Ç½¤ÎÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ×˾¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>update:</literal>
-		ports ¤ä¤½¤Î¾¤Î´ó£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËÂФ¹¤ë¹¹¿·¡£</para>
-	  </listitem>
-
-	  <listitem>
-	   <para><literal>maintainer-update:</literal>
-		¤¢¤Ê¤¿¤¬Êݼ餷¤Æ¤¤¤ë ports ¤Î¹¹¿·¡£</para>
-	  </listitem>
-	 </itemizedlist>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><emphasis>Release:</emphasis>
-	  ¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ°ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë &os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£
-	  ¤³¤Î¹àÌܤÏÆþÎϤ¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
-   </itemizedlist>
-
-   <para>ºÇ¸å¤Ë¡¢°ìÏ¢¤ÎÊ£¿ô¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <itemizedlist>
-	<listitem>
 	 <para><emphasis>Environment (´Ä¶­):</emphasis>
 	  ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤·¤¿´Ä¶­¤ò²Äǽ¤Ê¸Â¤êÀµ³Î¤Ëµ­½Ò¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
 	  ¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢
@@ -1061,53 +822,13 @@
 	  ¤¢¤Ê¤¿¤¬·Ð¸³¤·¤¿ÌäÂê¤Î´°Á´¤ÇÀµ³Î¤ÊÀâÌÀ¡£
 	  ³«È¯¼Ô¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
 	  ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯ÄÉÀפ¬¤Ç¤­¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢
-	  ¿ä¬¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  ¿ä¬¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÌäÂê¤òºÆ¸½¤¹¤ëÊýË¡¤òµ­½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ²óÈòÊýË¡¤ò¤´Â¸ÃΤǤ·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ­½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Æ±¤¸ÌäÂê¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¾¤Î¿Íã¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
+	  ³«È¯¼Ô¤¬ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òÍý²ò¤¹¤ëÌò¤ËΩ¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><emphasis>How-To-Repeat:</emphasis>
-	  ÌäÂê¤òºÆ¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤ëɬÍפΤ¢¤ë¹ÔÆ°¤Î³µÍס£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><emphasis>Fix:</emphasis>
-	  ¤Ç¤­¤ì¤Ð¥Ñ¥Ã¥Á¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²óÈòÊýË¡¤òµ­½Ò¤¹¤ë
-	  (Ʊ¤¸ÌäÂê¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¾¤Î¿Íã¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
-	  ³«È¯¼Ô¤¬ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òÍý²ò¤¹¤ëÌò¤ËΩ¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó) ¤Ù¤­¤Ç¤¹¤¬¡¢
-	  ¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³«È¯¼Ô¤¬»×º÷¤ò¤á¤°¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢
-	  ¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¶õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-	</listitem>
    </itemizedlist>
-  </section>
-
-  <section xml:id="pr-writing-sending">
-   <title>¾ã³²Êó¹ð¤òÁ÷¿®¤¹¤ë</title>
-
-   <para><link
-	 xlink:href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/enter_bug.cgi">web ¥Õ¥©¡¼¥à</link>
-	¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç</para>
-
-   <para><literal>submit</literal> ¤ò²¡¤¹Á°¤Ë¡¢
-	¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë²èÁü¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ëµ­Æþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	¤³¤ÎÉÔ¹¬¤Ê¼ê½ç¤Ï¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢
-	¸í¤ê¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¸íÍѤ¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËƳÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-	¤³¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬·ù¤¦É¬Í×°­¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
-	¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤è¤¦¤ËÍ×˾¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>¤Ê¤ª¡¢<literal>submit</literal> ¤ò²¡¤¹Á°¤Ë¡¢
-	¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬½ñ¤¤¤¿ÆâÍƤòÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò
-	<literal>¶¯¤¯¾©¤á¤Þ¤¹</literal>¡£
-	¥æ¡¼¥¶¤¬¤è¤¯½Ð¤¯¤ï¤¹ÌäÂê¤Ë¡¢web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬¡¢
-	¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤«¤é̵¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²èÁü¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌܤËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢
-	¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊó¹ð¤ÏµñÈݤµ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢
-	½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-   <para>²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ç²èÁü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	¤´ÌÂÏǤò¤ª¤«¤±¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
-	¾ã³²Êó¹ð¤ò bugbuster ¥Á¡¼¥à¤Ë
-	<email>freebsd-bugbusters at FreeBSD.org</email>
-	°¸¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </section>
  </section>
 


More information about the svn-doc-all mailing list