svn commit: r52807 - head/ja_JP.eucJP/share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Feb 9 15:03:42 UTC 2019


Author: ryusuke
Date: Sat Feb 9 15:03:41 2019
New Revision: 52807
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/52807

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r52537 -> r52660	head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml	Sat Feb 9 09:02:07 2019	(r52806)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml	Sat Feb 9 15:03:41 2019	(r52807)
@@ -23,7 +23,7 @@
 	would like to work on. ***
 
   $FreeBSD$
-  Original revision: r52537
+  Original revision: r52720
 -->
 <news>
  <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">
@@ -65,6 +65,20 @@
 	  FreeBSD ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï <a
 	   href="&base;/releases/index.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó</a>
 	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+	</event>
+
+	<event>
+	 <title>Cirrus CI ¤Î &os; ¤Ø¤ÎÂбþ</title>
+
+	 <p><a href="https://cirrus-ci.org/">Cirrus CI</a> ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬
+	  &os; ¤ËÂбþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
+	  Cirrus CI ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤òÍѤ¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	  ³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿×®¤Ë¡¢¸úΨŪ¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
+	  Cirrus CI ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢
+	  ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¿×®¤«¤Ä°Â²Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
+	  ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<a
+	   href="https://cirrus-ci.org/guide/FreeBSD/">&os; Virtual
+	   Machines</a> ¥¬¥¤¥É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 	</event>
    </day>
 


More information about the svn-doc-all mailing list