svn commit: r52274 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Sep 19 08:51:37 UTC 2018


Author: ryusuke
Date: Wed Sep 19 08:51:36 2018
New Revision: 52274
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/52274

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r50602 -> r51412	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Tue Sep 18 03:29:14 2018	(r52273)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Wed Sep 19 08:51:36 2018	(r52274)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r50602
+   Original revision: r51412
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -166,7 +166,7 @@
    ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
    ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢
    ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-   <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ja/security/">http://www.FreeBSD.org/ja/security/</uri> ¤Ë¤Ï¡¢
+   <uri xlink:href="https://www.FreeBSD.org/ja/security/">https://www.FreeBSD.org/ja/security/</uri> ¤Ë¤Ï¡¢
    ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤äÊݼ齪λͽÄêÆü¤Î°ìÍ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <para>¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
@@ -175,7 +175,7 @@
    ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ËÌܤòÄ̤·¡¢
    ½ÅÍפʾðÊ󤬤ʤ¤¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
    ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï <uri
-	xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ja/releases/">http://www.FreeBSD.org/ja/releases/</uri>
+	xlink:href="https://www.FreeBSD.org/ja/releases/">https://www.FreeBSD.org/ja/releases/</uri>
    ¤Ç³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <note>
@@ -698,7 +698,7 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update install"</scr
 
   <para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢&os; ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Îɬ¿ÜÍ×ÁǤǤ¹¡£
    &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢&os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È (<link
-	xlink:href="&url.base;/doc/">http://www.freebsd.org/doc/</link>)
+	xlink:href="&url.base;/doc/">https://www.freebsd.org/doc/</link>)
    ¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
    &os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¢<acronym>FAQ</acronym>
    ¤ª¤è¤Óʸ½ñ¤ÎºÇ¿·ÈǤò¥í¡¼¥«¥ë¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£</para>
@@ -709,7 +709,7 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update install"</scr
   <para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤·¤¿¤ê¡¢
    ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¸í¤ê¤òÊó¹ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
    ¿·¤·¤¤¹×¸¥¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆþÌç (<link
-	xlink:href="&url.books.fdp-primer.en;">http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/</link>)
+	xlink:href="&url.books.fdp-primer.en;">https://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/</link>)
    ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <sect2 xml:id="updating-installed-documentation">
@@ -1111,6 +1111,108 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update install"</scr
 	  &os.current; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¤Ï¡¢
 	  ³ÈÄ¥¤ä¥Ð¥°ÄÙ¤·¤Ë´Ø¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	  ¥³¡¼¥É¤òȼ¤¦Äó°Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹!</para>
+	</listitem>
+   </orderedlist>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="stable">
+   <title>&os.stable; ¤ò»È¤¦</title>
+
+   <para><emphasis>Ìõ: &a.jp.iwasaki;</emphasis></para>
+
+   <para>&os.stable;
+	¤È¤ÏÄê´üŪ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÊѹ¹¤Ï &os.current; ¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢
+	¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë &os.current; ¤Ç»î¸³¤º¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃħ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤À<emphasis>¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â</emphasis>¡¢
+	¤³¤ì¤Ï³«È¯ÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë &os.stable;
+	¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³«È¯¤Îή¤ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢
+	¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤â¤·»î¸³¤ò¤¹¤ë»ñ¸»Åª¤Ê;͵¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËºÇ¿·¤Î
+	&os; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>&os; ¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
+	¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë¹×¸¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æäˤ½¤ì¤¬¼¡²ó¤Î
+	&os; ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é
+	&os.stable; ¤òÄɤ¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+   <para>&os.stable; ¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¤¤¤Ä¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¡¢
+	°ÂÄê¤ËÆ°ºî¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¤¬¡¢
+	¤½¤ì¤¬Êݾڤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	&os.stable; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï &os.current; ¤è¤ê¤â¿¤¤¤¿¤á¡¢&os.current;
+	¤Çȯ¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤¬ &os.stable; ¤Çȯ¸«¤µ¤ì¡¢
+	¤È¤­¤É¤­¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýͳ¤«¤é¡¢ÌÕÌÜŪ¤Ë &os.stable;
+	¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	Æäˡ¢³«È¯´Ä¶­¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥¹¥È´Ä¶­¤Ç¥³¡¼¥É¤ò½½Ê¬¤Ë»î¸³¤»¤º¤Ë¡¢
+	¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÉʼÁ¤¬Í׵ᤵ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ð¤ò &os.stable;
+	¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£</para>
+
+   <para>&os.stable; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
+
+   <indexterm>
+	<primary>-STABLE</primary>
+	<secondary>ÍøÍѤ¹¤ë</secondary>
+   </indexterm>
+
+   <orderedlist>
+	<listitem>
+	 <para>&os.stable; ¤Î¹½Ãۤ˴ØÏ¢¤¹¤ë»öÊÁ¤ä¡¢
+	  ¤½¤Î¾¤ÎÃí°Õ¤¹¤Ù¤­ÅÀ ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
+	  &a.stable.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤Þ¤¿³«È¯¼Ô¤ÏµÄÏÀ¤Î;ÃϤ¬¤¢¤ë½¤Àµ¤äÊѹ¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢
+	  ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¸øɽ¤·¡¢
+	  Äó°Æ¤µ¤ì¤¿Êѹ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÌäÂ꤬À¸¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊÖÅú¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¥æ¡¼¥¶¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>Äɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë
+	  <application>svn</application> ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢9-STABLE ¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï
+	  &a.svn-src-stable-9.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Êѹ¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤´¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤ë commit log
+	  ¤ä¤½¤ì¤Ëȼ¤¦µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÉûºîÍѤˤĤ¤¤Æ¤Î¾ðÊ󤬵­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢&a.mailman.lists.link;
+	  ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢
+	  ¼ê½ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼Á´ÂΤÎÊѹ¹ÅÀ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  &a.svn-src-all.name; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¿·¤·¤¤ &os.stable; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link> ¤«¤éºÇ¶á¤Î
+	  &os.stable; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢
+	  Ëè·î¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë &os.stable;
+	  ¤«¤é¥Ó¥ë¥É¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
+	   xlink:href="&url.base;/ja/snapshots/">www.freebsd.org/ja/snapshots</link>
+	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <para>´û¤Ë &os; ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò
+	  &os.stable; ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	  <link linkend="svn">svn</link>
+	   <indexterm>
+		<primary>Subversion</primary>
+	   </indexterm> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	  ´õ˾¤¹¤ë³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  <literal>stable/9</literal> ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á̾¤Ï¡¢
+	  <link xlink:href="&url.base;/releng/">www.freebsd.org/releng</link>
+	  ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>&os.stable; ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿¤ê &os.stable; ¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É
+	  <indexterm>
+	   <primary>-STABLE</primary>
+	   <secondary>¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</secondary>
+	  </indexterm> ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	  <filename>/usr/src/Makefile</filename> ¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤߡ¢
+	  <xref linkend="makeworld"/>
+	  ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  &a.stable; ¤È <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤òÆɤó¤Ç¡¢
+	  ¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ°Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢
+	  ¤È¤­¤É¤­É¬ÍפȤʤë´û¸¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</listitem>
    </orderedlist>
   </sect2>


More information about the svn-doc-all mailing list